Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Евгени Гришев Стойков
  Доц. д-р инж. Евгени Гришев Стойков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 413

  Телефон: 054 830495 вътр. 218 К3

  Email: e.stoykov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и Сряда 8 - 16 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Геодезия"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Община Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент - 3 години

  главен асистент

  доцент

  Придобити научни степени

  От 2015 г. доктор по "Обща, висша и приложна геодезия"

  Водени лекции и/или упражнения

  Математическа обработка на геодезическите измервания, Геодезически мрежи I - II част, Приложение на ГНСС в геодезията, Кадастър II ч., CAD системи

  Области на научни интереси

  Геодезия

  Участия в проекти

  2012 г. Проект BG051PO001-3.3.06-003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки“.

  2012 г. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

  2012 г. Проект РД-05-251/15.03.2012 г. “Създаване на комплекс за геодезически изчисления – 1-во ниво (лаборатория по Географски Информационни Системи)“

  2013 г. Проект РД-08-279/15.03.2013 г. “Създаване на комплекс за геодезически изчисления – II-ро ниво”

  2014 г. Проект РД-08-263/14.03.2014 г. ”Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС”

  Проект: BG05M2OP001/2.3.002-0001 “Студентски практики - Фаза I“

  Проект: BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики“.

  Проект РД-08-285/2014г. „Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

  2015 г. Проект РД-08-314/13.03.2015 г. “Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи“

  2016 г. Проект РД-08-97/05.02.2016 г. “Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи“

  Проект РД-08-100/05.02.2016 г.,„Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

  Проект РД-08-66/01.02.2017 г. “Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства“.

  Проект РД-08-161/09.02.2018 г. “Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства“.

  Проект № РД-08-95 / 01.02.2019 г. - “Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра“, 2019 г.

  Проект РД-08-82/27.01.2020 г - “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“., 2020 г.

  Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”.

  2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”, по оперативна програма ”Наука, образование и интелигентен растеж”.

  2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0002 - ”Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

  Проект РД-08-145/01.03.2022 г. „Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация“

  Проект РД-08-150/28.02.2023 г. "Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи"

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра Геодезия

  Членства в научни организации

  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюз на учените в България, Член на IEEE