Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Евгени Гришев Стойков
  Доц. д-р инж. Евгени Гришев Стойков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 413

  Телефон: 054 830495 вътр. 218 К3

  Email: e.stoykov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и Сряда 8 - 16 ч.


  2015 Е. Стойков "Изследване на възможността за използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK за създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти" за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”, Защитена Шумен, 2015 г.
  2019 Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 177 стр., ISBN 978-619-201-334-9
  2021 Стойков Е., 2021 г. „Хидрографски измервания – представяне на данните“, Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 19 - 24.
  2021 Стойков Е., 2021 г. „Морска информационна система“, Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр.25 - 29.
  2021 Stoykov E. „Data quality for hydrographic measurements“. Journal scientific and applied research. Volume 21. Шумен 2021. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. стр. 26 - 30.
  2019 Стойков, Евгени, 2019 г. „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Евгени, 2019 г. „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Евгени, 2019 г., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 25 - 29 стр., ISSN: 1311-834X.
  2018 Стойков, Евгени. 2018 г., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921.
  2018 Стойков, Евгени. 2018 г., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 75 - 80 стр. ISSN: 1314-3921.
  2018 Стойков, Евгени. 2018 г., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 81 - 84 стр. ISSN: 1314-3921.
  2018 Стойков, Евгени., Иванов, Събин., Михайлова, Мартина.,Стоянова, Радина. 2018 г. "Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 92 - 97 стр. ISSN:1314-3921.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of geodetic networks“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 126 - 129 стр. ISSN: 1311-834X.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 130 - 133 стр. ISSN: 1311-834X.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 147 - 152 стр. ISSN: 1311-834X.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X.
  2018 Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 157 - 165 стр. ISSN: 1311-834X.
  2017 Пламен Михайлов, Божидар Стоянов, Евгени Стойков, „Заснемане на шуменската крепост с безпилотно летателно средство и орторектифициране – оценка на точността“ сп. "Геодезия, Картография, Земеустройдтво", Брой 5-6/2017 г., год. LVII, Издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС, 9-13 стр., ISSN 0324-1610
  2016 Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо., "Менхирите около с.Царев брод, Шуменска област", сп.Наука, кн.1/2016, год. XXVI, Издание на Съюза на учените в България, 52 - 55 стр. ISSN: 0861-3362.
  2014 Диана Кюркчиева, Пламен Михайлов, Евгени Стойков, Събин Иванов, Борислав Борисов, Христо Христов, Пенчо Кюркчиев, "Менхирите около с.Златна нива, Шуменска област", сп. Наука, кн.5/2014, год. XXIV, Издание на Съюза на учените в България, 30 - 33 стр., ISSN 0861 3362
  2012 Михайлов, Пламен., Стойков, Евгени. 2012 г., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", МАТТЕХ 2012: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 196 - 204 стр. ISSN: 1314-3921.
  2022 Стойков Е., 2022 г. „Акустични техники при хидрографски измервания“, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Горов Ст., Стойков Е., 2022 г. „Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата“, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 253-257.
  2020 Стойков Е. Морски карти - история и бъдеще. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 271-275.
  2020 Стойков Е. Основни принципи на хидрографските изследвания. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 276-282.
  2017 П. Михайлов, Б. Стоянов, Е. Стойков "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България
  2017 Е. Стойков, С. Иванов, М. Михайлова , Р. Стоянова "Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията", Курсантско-студентска научна конференция 2017, 30.11. - 01.12.2017 г., НВУ "Васил Левски", гр.Велико Търново.
  2016 Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Невидимото лице на Инкая". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 191 - 198 стр. ISBN:978-619-201-172-7.
  2016 Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Северния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 184 - 190 стр. ISBN:978-619-201-172-7.
  2016 Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Средния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 183 стр. ISBN:978-619-201-172-7.
  2016 Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Южния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 74 - 81 стр. ISBN:978-619-201-172-7.
  2016 Андрей Ив. Андреев, Пламен М. Михайлов, Евгени Гр. Стойков, "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 129 - 134 стр., ISSN: 1314 3921
  2016 Мариян Марков, Андрей Андреев, Евгени Стойков, Деница Александрова "Приложение на съвременните технологии в дейността на военно-географска служба", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016,Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 135 - 143 стр., ISSN: 1314 3921
  2016 Андрей Андреев, Илинка Иванова, Евгени Стойков, Красимир Крумов "Изследване на процесите свързани с контрола и приемането на кадастралната карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 144 - 153 стр., ISSN: 1314 3921
  2015 Василева, Доротея. Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Култов комплекс Ковил", Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 198 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2015 Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. Владев, Димитър. Иванова, Ирина. 2015 г. "Изследване на мегалитния комплекс Бегликташ". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 137 - 163 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2015 Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Владев, Димитър. Василева, Доротея. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Харман кая - светилище и природен феномен". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 199 - 214 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2015 Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Мишкова нива - градеж от монолити". Национална научна конференция "Интердисциплинарно изследване на мегалити". Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 164 - 177 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2015 Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Изследване на менхирите около с.Златна нива, Шуменска област". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 107 - 121 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2015 Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област", Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 122 - 136 стр. ISBN 978-619-201-066-9.
  2014 Evgeni Stoykov, "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th (Baltic - Bulgarian) International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, Volume 10, RTU Press, 87 - 92 page, ISBN 978-9934-10-573-9
  2014 Евгени Стойков, "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 191 - 196 стр, ISSN: 1314-3921
  2014 Евгени Стойков, Мирем Ниязи, Петя Райнова, "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 307 - 309 стр., ISSN: 1314- 3921
  2013 Plamen Mihajlov, Evgeni Stoykov, "Evaluation of the accuracy of measurements with dual-frequency GPS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode", 9th (Baltic - Bulgarian) International conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and mechanics, mechatronics and robotics, June 17-21, 2013, Riga, Latvia, Volume 9, 174 - 177 page, ISBN 978-9934-8409-0-6
  2022 Стойков Е., „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Добрев С. Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 211-214.
  2022 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Янчев К. Възможности за създаване на основни геодезически мрежи с помощта на лазернотo сканиране, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 219-222.
  2022 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Янчев К. Оценка точността на създаване на 3D модели и топографски планове, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 223-225.
  2022 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Янчев К., Кирилова К. Наземно лазерно сканиране, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 226-230.
  2022 Стойков, Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 75 - 80 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Ниязи-Юсуф М. Методика за установяване на явна фактическа грешка, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 231-235.
  2021 Стойков Е. Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Добрев С. Използването на фотограметрия и безпилотни летални средства за мониторинг и планиране на минни разработки, Сборник статии от VI международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2021, ISBN 978-5-00137-218-9, с. 108-113.
  2021 Стойков Е. Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 81 - 84 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Добрев С. Използването на фотограметрия и безпилотни летални средства за мониторинг и планиране на минни разработки, Сборник статии от VI международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2021, ISBN 978-5-00137-218-9, с. 108-113.
  2021 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Янчев К. Приложения на географските информационни системи в прогнозиране на условията на аерокосмическите изследвания, Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, 2021 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 35 - 39 стр., ISSN: 1311-834X
  2021 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски, том2, 129-134 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Кирилова К., Янчев К., Отчитане на атмосферното влияние при планиране на геодезически дейности, Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, 2021 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 44 - 48 стр., ISSN: 1311-834X
  2020 Стойков, Е. Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания. Шумен, 2019, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с. 8, ISBN 978-619-201-334-9. Цитирано от: Стоянов, С. Към бележките за първите картографски и инженерно-геодезически документирания на Преслав. - Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция (Велико Търново, 28 - 29 май 2020 г., НВУ “Васил Левски“, Факултет “Общовойскови“), Том 2, Научно направление “Педагогически и хуманитарни науки“, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски“, 16 - 23, с. 17 (Бел. 11), ISSN 1314-1937.
  2020 Стойков Е., Михайлов, Пл., Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Янчев, К., Геодезични дейности за изследване и изучаване на съвременните движения на земната кора, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2020 г., ISBN 978-619-201-414-8
  2020 Стойков Е., Михайлов Пл., Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков Е., Михайлов Пл., Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Андреев А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков Е. Михайлов Пл., Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Иванов С. Картографски приложения от дистанционни методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 262-265.
  2020 Стойков Е., Михайлов Пл., Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Иванов С. Правила при дигитализиране, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 266-270.
  2020 Стойков Е., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 25 - 29 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Янчев, К., Геодезични дейности за изследване и изучаване на съвременните движения на земната кора, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-414-8
  2020 Стойков Е., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 25 - 29 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков Е., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 25 - 29 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков Е., „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кирилова, К., Основни концепции за спътникова гравиметрия – спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-415-5
  2020 Стойков Е., „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков Е., „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков Е. Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 21 - 24 стр., ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Добрев С. Изследване на бреговата ивица на водоеми с фотограметрични методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 283-287.
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М.,Стоянова Р., Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове. Том2, Част 2, Шумен, 2018 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 92-97 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Кирилова, К., Основни концепции за спътникова гравиметрия – спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-415-5
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М.,Стоянова Р., Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове. Том2, Част 2, Шумен, 2018 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 92-97 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 247-254.
  2020 Стойков Е., Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 177 стр., Шумен, 2019 г., ISBN 978-619-201-334-9. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков Е., Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 177 стр., Шумен, 2019 г., ISBN 978-619-201-334-9. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II, монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Андреев, А. „Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I“, монография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков Е., „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Том IX E, Шумен, 2019 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 15 - 20 стр., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Андреев, А. „Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II“, монография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков, Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 75 - 80 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Андреев, А. „Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I“, монография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков, Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 75 - 80 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Андреев, А. „Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II“, монография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, том2, 129-134 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: M. Iliev, M. Bedzheva, An Aproach for Application of UAVs for Observation оf Processes in Agriculture, 2020, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 12-14 November 2020
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М.,Стоянова Р., Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове. Том2, Част 2, Шумен, 2018 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, 92-97 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Беджева М., Методика за оценка качеството на работа на оборудването на бла за фотограметрични цели, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 104 - 113 стр., ISSN: 1311-834X
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М.,Стоянова Р., Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове. Том2, Част 2, Шумен, 2018 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, 92-97 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Беджева М., Алгоритми за изчисляване ъгловите елементи на външно ориентиране на единична снимка, получена с БЛА, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 114 - 122 стр., ISSN: 1311-834X
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М.,Стоянова Р., Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове. Том2, Част 2, Шумен, 2018 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, 92-97 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Беджева М., Алгоритъм за външно ориентиране на единична снимка, получена с БЛА, въз основа на три контролни точки, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 123 - 132 стр., ISSN: 1311-834X
  2020 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение, научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски, Шумен 2014, 307-309 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Иванов С. Картографски приложения от дистанционни методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 262-265.
  2020 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение, научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски, Шумен 2014, 307-309 стр., ISSN 1314-3921, Цитирано от: Иванов С. Правила при дигитализиране, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 266-270.
  2020 Стойков Е. Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Добрев С. Изследване на бреговата ивица на водоеми с фотограметрични методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 283-287.
  2020 Стойков Е. Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 81 - 84 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Добрев С. Изследване на бреговата ивица на водоеми с фотограметрични методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 283-287.
  2020 Stoykov E. Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 130 - 133 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Добрев С. Изследване на бреговата ивица на водоеми с фотограметрични методи, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 283-287.
  2020 Stoykov, E. , „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Кирилова К, Янчев К., Спътникова градиометрия-отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 153 - 158 стр., ISSN: 1311-834X.
  2020 Stoykov, E. , „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Кирилова К, Янчев К., Градиометрични измервания с градиометър на борда, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 153 - 158 стр., ISSN: 1311-834X.
  2020 Stoykov, E. , „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Кирилова К, Янчев К., Спътникова градиометрия-отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 153 - 158 стр., ISSN: 1311-834X
  2020 Stoykov, E. , „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Кирилова К, Янчев К., Градиометрични измервания с градиометър на борда, Годишник: Технически науки. Том X E, Шумен, 2020 г., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 153 - 158 стр., ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 157 – 165, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E.,“Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 147 – 152, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the evolution of global navigation satellite systems”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 119 – 125, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 157 – 165, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 147 – 152, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the evolution of global navigation satellite systems”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 119 – 125, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 157 – 165, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „2D and 3D computer modeling“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 147 – 152, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „2D and 3D computer modeling“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., “Analysis of the evolution of global navigation satellite systems”, Yearbook: Technical Sciences, 2018, Vol VIII E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 119 – 125, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Ivanov, S., „2D and 3D computer modeling“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Kirilova, K., „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Kirilova, K., „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Kirilova, K., „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Kirilova, K., „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Yanchev, K., „Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Yanchev, K., „Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Yanchev, K., „Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Yanchev, K., „Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Yanchev, K., „Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Yanchev, K., „Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Yanchev, K., „Аnalysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Стойков, Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921, Цитирано от: Yanchev, K., „Аnalysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Stoykov, E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен, 2018 г.: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Yanchev, K., „Аnalysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2018 Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г. ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Добрев С., "Анализ на геодезическите методи за изследване деформациите на хидротехнически обекти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining plane rectangular coordinates of topographic map points", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining plane rectangular coordinates of topographic map points", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. Methods for determining areas on topographic maps", Годишник на ФТН 2018 г.ISSN 1311-834X
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining areas on topographic maps", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X
  2018 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methodology for determining the direction to a point", Годишник на ФТН 2018 г.ISSN 1311-834X
  2018 Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methodology for determining the direction to a point", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X
  2016 Стойков Е., "Изследване на възможността за използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK за създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти" Дисертационен труд, Цитирано в: Иванова И., "Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение", издателство "АСМО-Аcademic press, печат IKN.BG/SP DESIG, София, 2016. Стр.134, 14 ред отгоре., ISBN 978-619-90684-0-3
  2014 Стойков Е., „Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Varna 2014, Liepaya, Latvia. Цитирано в: Dimanova D., “Climate change as a factor of security”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014