Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов
  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

  Кабинет: Корпус 3, стая 412

  Телефон: 054 830495 вътр. 220 К3

  Email: h.a.hristov@shu.bg

  Приемно време: всеки вторник и четвъртък от 09:00 - 17:00


  Завършен университет, специалност

  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Висше Военно Артилерийско училище „Г.Димитров” –Шумен

  • Наименование на придобитата квалификация Машинен инженер - Технология на машиностроенето

  • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистърска програма

  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Стопанска Академия –„Димитър Ценов” –Свищов

  • Основни предмети/застъпени професионални умения Финанансов мениджмънт

  • Наименование на придобитата квалификация Финанси

  • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистърска програма

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  • Име и адрес на работодателя „Държавна Агенция Национална Сигурност” в структурите на ТДНС –Варна и ТДНС Шумен

  • Вид на дейността или сферата на работа Служител на ДАНС

  Заемани академични длъжности

  Хонорован асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Главен асистент в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Доцент в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Ръководител Катедра "Управление на системите за сигурност"

  Професор в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Декан на Факултет по Технически Науки

  Придобити научни степени

  • Наименование на придобитата квалификация

  Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство – (национална сигурност)

  • Основни предмети/застъпени професионални умения Тема:”Организация и управление на противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност”

  Водени лекции и/или упражнения

  • Основни дейности и отговорности Лекции по дисциплината - Бъдещи конфликти и кризи, ЗКИ, Мениджмънт на системите за сигурност, Отбранителна сигурност и ОПМ. Семинарни упражнения по дисциплините: Регионална сигурност; ЗКИ; МОС; ОСОПМ; Глобализация и сигурност; Конфликтология; Обществен ред и сигурност; Основи на охранителната дейност;Теоретични основи на националната сигурност; Мениджмънт на системите за сигурност, Мониторинг на сектора за сигурност.

  Области на научни интереси

  Национална сигурност , Фирмена сигурност

  Специализации

  Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР за завършен курс за разузнавач по криминална линия - Удостоверение №103/1994г.;

  Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР за завършен курс „Военна полиция” - Удостоверение №3105/1991г.;

  Академия на МВР за завършен курс за повишаване на квалификацията –„Началници на сектори „Контраразузнаване” - Удостоверение №351/2005г.;

  Завършен курс по английски език – ІІ ниво, Удостоверение №33/2006г.

  Завършен курс по немски език ІІ ниво 3 - Удостоверение №2827/2005г. От НВУ „В.Търново”;

  Разрешение за достъп до КИ –„NATO SECRET”.;

  Разрешение за достъп до КИ„SECRET UE/EU SECRET”.

  Експерт към НАОА в ПН 9.1. Национална сигурност

  Участие в ОПМ на ЕС в Босна и Херцеговина.

  Участия в проекти

  1. Проект BG051P0001-3.3.06-0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в Унибит – Европейски социален фонд, министерството на образованието, младежта и науката, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  2. Проект BG051 Pooo1-1.1.10-0036 „Обучени и мотивирани за трудова реализация“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

  3. Национален проект: Проект BG051RO001-3.3.07-0002 “Студентски практики“. Период на проекта 2012-2014г.

  4. Университетски проекти: Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Договор РД-08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014г, Ръководител на проекта доц. д-р Досев, студенти 4, докторанти 1.

  5. Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г.

  6. Участие в проект „Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект” – финансиран от фонд НИ на ШУ, вх.№ РД-08-250/2013.

  7. Национален проект - BG-051-Р 0001-3.1.07.0040 “Образованието в ШУ -Еп.К.Преславски, в служба на икономиката и знанието“, ръководител на поекта проф. Маргарита Георгиева; 2014год.

  8. Университетски проект “Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията“. Период на проекта: 2015г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров. 2015 Договор № РД – 08-312/13.03.2015г.

  9. Университетски проект „ Стеганография и сигурност в облачните услуги“. ” – финансиран от фонд НИ на ШУ, 2015 РД – 10 – 686/ 01.03.2015г.

  10. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1 -2016;

  11.Университетски проект ”СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ - НАВОДНЕНИЯ” - вх. № РД-08-114/08.02.2016. Ръководител доц. д-р Христо Атанасов Христов.

  12. Университетски проект “Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги” РД-08-85/04.02.2016. Ръководител доц. д-р Стефка Петкова-Калева.

  13. Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  14. Университетски проект. Мониторинг на реализацията на възпитаниците на ШУ(2014-2016 г.)

  РД-08- 95/06.02.2017 Ръководител на проекта. доц. д-р Стефка Петкова-Калева

  15. Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 “Студентски практики - Фаза 1“ 2016 - 2017 г

  16. Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 “Студентски практики - Фаза 1“ 2016 - 2018 г.

  17. Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност”. Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  18. Университетски проект: Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика“, ръководител доц. д-р Стевка Янчева Калева РД 08 - 140/ 08.02. 2018.

  19. Университетски проект: Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност РД-08-75/30.01.2019, ръководител на проекта - гл. ас. д-р инж. Здравко Юриев Кузманов.

  20. Университетски проект: Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет РД-08-91/31.01.2019 г., ръководител на проекта - Доц. д-р Стефка Калева.

  21. Национален проект: Проект BG05M2OP001 -2.013-0001 “Студентски практики – Фаза 2“, 2020 - 2023 г.

  22.Hаучноизследователски проект на тема: “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“. РД-08-82/27.01.2020 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“ - р-л доц. Събин Иванов.

  23.Hаучноизследователски проект на тема: “Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)”, РД-08-123/03.02.2020 г. ръководител на проекта - Доц. д-р Росица Михайлова

  24.Проект BG05M2OP001-2.016-0002 - ”Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

  25. Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”.

  Заемани ръководни позиции

  Командир на Батарея в Ракетни Войски на БА.

  Началник на оперативна служба в структурата на Военна Полиция - Шумен.

  Офицер по сигурността в „Операция на ЕС – „Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина”

  Осигуряване мисията на Българския национален контингент в операцията.

  Офицер от ВКР - Началник на сектор.

  Началник на сектор и главен експерт в „Държавна Агенция Национална Сигурност” в структурите на ТДНС –Варна и ТДНС Шумен.

  Ръководител Катедра "Управление на системите за сигурност"

  Декан на Факултет по Технически Науки

  Организационна дейност

  1.Отговорник по качеството на обучение в катедра УСС.

  2. Член на комисия по качеството на обучение на ФТН.

  3. Член на комисия по качеството на обучение на ШУ.

  4. Член на центъра по \"Защита на КИ и критичната инфраструктура\" при ФТН.

  5. Експерт към НАОА в ПН 9.1. Национална сигурност

  6. Член на редакционната колегия на \"Годишник ФТН\" на ШУ „Еп. К. Преславски“.

  7. Член на Библиотечния съвет на ШУ „Еп. К. Преславски“.

  8. Главен редактор на международно списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, ISSN 1314-62891 лицензиран в EBSCO , USA от Vol. 20 и 21, 2021г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".

  Държавни и/или научни награди

  Грамота №119/31.05.2007 год. за получен наградния знак „За вярна служба „под знамената” ІІІ степен от МО на РБ .;

  Грамота” от Началник на ГЩ на БА за проявен професионализъм в „Операция на ЕС –„Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина”;

  „Грамота” за получен нагръден знак за участие „Операция на ЕС –„Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина” от ЩАБА на операцията.