Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов
  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

  Кабинет: Корпус 3, стая 412

  Телефон: 054 830495 вътр. 220 К3

  Email: h.a.hristov@shu.bg

  Приемно време: всеки вторник и четвъртък от 09:00 - 17:00


  2019 Христов Х., 2019 г., Военното контраразузнаване в разузнавателните общности., 348 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. ISBN: 978 – 619-201-296-0 / ШУ "Еп. К. Преславски".
  2014 Сигурност на фирмата и противодействие на посегателства срещу нея, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-954-577-981-7, гр. Шумен, 2014 г., 328 с.
  2018 Petrova, M., Hristov, Hr., Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice, AKJ, Riga, Latvia, Print ISSN 1407-2971, Online ISSN 2592-8422, 2018, Vol 1, No 82, p.91-109, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i82.2853, http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/2853.
  2018 Станев, С., Христов, Х., Ролята и мястото на военното контраразузнаване в системите за защита на националната сигурност в държавите от постсъветското пространство. Сборник Научни трудове на ВУСИ Том IV. 2018. Издателски комплекс ВУСИ, Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8526, с.105-155.
  2021 Христов, Х., Контраразузнавателна защита на научно - изследователската и производствено ремонтната дейност на Министерство на отбраната на Република България, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2021, с. 49-58.
  2019 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 100-107.
  2019 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 108-116.
  2019 Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, Bulgaria, 2019, pp. 78-88.
  2019 Hristov, H., Islamic religious fundamentalism and extrmism, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, Bulgaria, 2019, pp. 80-91.
  2019 Христов, Х., Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми. Политика и сигурност, Год. III, бр.1, 2019г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, ISSN 2535- 0358, с. 30-37.
  2018 3. Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.
  2018 4. Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (wanacrypt0r 2.0) ransomware cyber-attack, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.
  2018 5. Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.
  2018 6. Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113.
  2018 1. Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122.
  2018 10. Митевска-Енчева, М, Христов. Х, Боянов, П. Доклад на тема: „ Характеристика на сканиращите мрежови кибератаки“. В: Сборник трудове на XV национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХ1 век”, Панел „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“ Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2017; ISSN 1314-7099, Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ".
  2018 11. Митевска-Енчева, М, Христов. Х, Боянов, П. Доклад на тема: „Характеристика на кибератаката за получаване на информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники“. В: Сборник трудове на XV национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХ1 век”, Панел „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“ Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2017; ISSN 1314-7099, Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ".
  2018 20. Христов, Х., Андреев, А., Компютърно симулирани учения КСУ с използване на геоинформационен модел за симулиране на наводнения, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 65-71.
  2018 22. Христов, Х., Андреев, А., Управление на риска от кризи, породени от бедствия чрез използване на геоинформационни системи, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 81-90.
  2018 1. Petrova, M., Hristov, Hr., Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice, AKJ, Riga, Latvia, Print ISSN 1407-2971, Online ISSN 2592-8422, 2018, Vol 1, No 82, p.91-109, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i82.2853, http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/2853.
  2018 2. Hristov, H., Scanning for vulnerabilities in the security mechanisms of the hosts in the academic institutions and government agencies, Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 1-6 (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals.
  2018 7.9. Hristov, H., Scanning for vulnerabilities in the security mechanisms of the hosts in the academic institutions and government agencies, Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 1-6 (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals.
  2018 Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113.
  2018 Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122.
  2018 Христов, Х., Прилагане на информационно разузнавателни атаки срещу академични институции. Годишник Висше училище по сигурност и икономика, Том ХV, Пловдив, 2018 г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8798, с. 59-66.
  2017 12. Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142.
  2017 13. Христов, Х., Исаев, Г., Корупцията в правоохранителните органи – заплаха за вътрешната сигурност на държавата, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г. Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 119-126.
  2017 14. Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.
  2017 15. Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.
  2017 16. Hristov, H., Parliamentary control over security sector, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, с. 82-88.
  2017 17. Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154.
  2017 18. Hristov, H., Approaches about defining the nature of „control, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, с. 89-98.
  2016 19. Христов, Х., Андреев, А., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 72-76.
  2016 21. Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 91-97.
  2016 24. Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466.
  2016 25. Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173.
  2016 26. Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.
  2015 27. Hristov, H., Forms, methods and contrivances to materialize encroachments on business organization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 4. 2015, pp. 93-101.
  2015 28. Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79.
  2015 29. Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията - фирмата, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136.
  2015 30. Христов, Х., Подходи за създаване на система за управление на фирмена сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 137-143.
  2015 31. Христов, Х., Фирменото контраразузнаване в действие, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 113-125.
  2014 32. Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107.
  2014 33. Krastev, K., Hristov, H., Development of warfare and counter-terrorism, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 179-186.
  2014 34. Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194.
  2014 35. Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 97-103.
  2014 36. Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111.
  2014 37. Христов, Х., Стеганографските методи и конфиденциална информация в организацията - аспекти на атаки и защита, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 122-129.
  2014 38. Досев, Н., Илиев, Св., Христов, Х., Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Google+, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 138-143.
  2014 40. Христов, Х., Аспекти на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 132-139.
  2014 41. Христов, Х., Фирменото контраразузнаване н действие, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 140-148.
  2014 42. Димитров, Д., Илиев, Св., Христов, Х., Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Facebook, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 130-137.
  2014 43. Христов, Х., Активната стратегия за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – същност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 102-113.
  2014 44. Христов, Х., Изучаване на социалната организация – елемент от организацията на противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 114-124.
  2014 47. Христов, Х., Чобанов, М., Аспекти на сигурността на бизнес организацията, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 168-174.
  2014 53. Христов, Х., Подходи за дефиниране и оценка на ценностите и активите за защита на социалната организация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 2, с. 156-160.
  2014 55. Стаменова, А., Христов, Х., Кибернетичните измерения на съвременната война, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 93-98.
  2014 56. Василева, Р., Казакова, И., Христов, Х., Организирана престъпност. Трафик на хора с цел сексуална експлоатация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 154-159.
  2014 62. Маринова, П., Христов, Х., „Диплома без стойност“ – Корупция в образователната система на България, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 384-388.
  2013 45. Христов, Х., Фирмена сигурност – характеристики, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 181-187.
  2013 46. Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180.
  2013 48. Христов, Х., Организацията и управлението на противодействието срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. I, с. 352-358.
  2013 49. Hristov, H., Aspects of the organization for counteraction to attacks against the company security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 118-125.
  2013 50. Станев, С., Христов, Х., Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействието срещу стеганографски атаки, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 87-95.
  2013 51. Христов, Х., Защита на личните данни – елемент от системата за сигурност на организацията, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 96-106.
  2013 52. Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 126-132.
  2013 57. Станев, С., Христов, Х., Противодействието на компютърната и мрежова стеганография – обективна необходимост в дейността на службите за фирмена сигурност, Сборник трудове – Електротехника, Електротехника и Автоматика, Информатика от Научна конференция с международно участие на ВВМУ „Морски научен форум”, Варна, 2013, „Ридком“ ЕООД Варна, ISSN 1310-9278, том.4, с. 153-159.
  2012 58. Христов, Х., Организация и управление на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност – неделим елемент от системата за фирмена сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2012“, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 18-19.10.2012 г., направление „Национална сигурност”, ISSN: 1313-7433, ч. 1, с. 352-359.
  2012 60. Христов, Х., Противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност - неделим елемент от системата на фирмената сигурност, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2012, с. 129-134.
  2012 61. Узунов, Р., Христов, Х., Ролята на ООН в Палестино-Израелския конфликт, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2012, с. 124-128.
  2020 Христов, Х., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Гърция. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите. Поредица от трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том 6, 02-03.11.2018г. Велико Търново, България. Издателство „Ивис“, 2019, гр. В. Търново, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, с. 224-230.
  2020 Христов,Х., Роля и място на военното контраразузнаване (ВКР) в разузнавателната общност на Република България. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 152-160.
  2019 Солаков, Т., Христов, Х., Балканските страни и радикалния ислям. Вътрешни и външни рискове за България. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите. Поредица от трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том 6, 02-03.11.2018г. Велико Търново, България. Издателство „Ивис“, 2019, гр. В. Търново, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, с. 99-112.
  2019 Солаков, Т., Христов, Х., Планът „Мюсюлманска дъга“ и свързаните с него методи на радикализиране на лица и рискови групи. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите. Поредица от трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том 6, 02-03.11.2018г. Велико Търново, България. Издателство „Ивис“, 2019, гр. В. Търново, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, с. 232-237.
  2019 Христов, Х., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Германия. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.1101-1111.
  2019 Христов, Х., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Италия. Сборник Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.1112-1121.
  2019 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, pp. 108-116. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2.Stanev, St., MILITARY COUNTERINTELLIGENCE SERVICES IN THE INTELLIGENCE COMMUNITIES OF VISHEGRAD GROUP COUNTRIES. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 85-96.
  2019 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, pp. 100-107. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2. Stanev, St., MILITARY COUNTERINTELLIGENCE SERVICES IN THE INTELLIGENCE COMMUNITIES OF VISHEGRAD GROUP COUNTRIES. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 85-96.
  2018 1. Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630.
  2018 2. Солаков, Т., Христов, Х., Предпоставки за радикализиране на мюсюлманските общности в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 631-641.
  2018 3. Пиронкова, Е., Христов, Х., Информационна система за влизане/излизане, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 252-261.
  2018 4. Пиронкова, Е., Христов, Х., Оптимизиране на граничния контрол чрез внедряване на нови информационни системи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 242-251.
  2018 5. Христов, Л., Христов, Х., Обща характеристика и посегателства върху икономическата сигурност на корпорацията, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 73-77.
  2018 6. Христов, Х., Солаков, Т., Използвани методи за радикализиране на лица и рискови групи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 67-72.
  2018 7. Христов, Х., Солаков, Т., Взаимоотношения държава и регионални организации, форми и методи на дейност на нетрадиционните вероизповедания, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 61-66.
  2018 8. Христов, Х., Органи и използвани технологии за контрол, Сборник научни трудове от международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 20-21.04.2017 г., ISВN 978-954-9681-82-6, 2017, стр. 47-54.
  2018 13. Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Approaches for stego defence of sensitive information, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 117-122.
  2018 Пиронкова, Е., Христов, Х., Оптимизиране на граничния контрол чрез внедряване на нови информационни системи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 242-251.
  2018 Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Хр., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (ИНСАЙДЕРИ). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.109-115.
  2018 Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Хр., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.96- 108.
  2018 Hristov, H., Islamic associations, organizations and movements developing or used to develop activity in the Republic of Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 17-26.
  2018 Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630.
  2018 Христов, Х., Приложение на кибератаките за подслушване и следене на конфиденциална информация в компютърните мрежи на правителствени агенции, частни организации и академични институции. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на тема: Сигурност и икономика в несигурния свят – дилеми и предизвикателства. ВУСИ – Пловдив, 07.12.2018 г. ISВN 978-619-7343-24-3. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, с. 160-166.
  2018 Hristo A. Hristov, Analysis on reasons for applied financial corrections connected with public procurements from beneficieries who have signed a contract for а grant financial assistance with agriculture state fund under rural development programme. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 5-16.
  2017 9. Христов, Х., Видове контрол – характеристики, Сборник научни трудове от международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 20-21.04.2017 г., ISВN 978-954-9681-82-6, 2017, стр. 40-46.
  2016 10. Христов, Х., Модел за управление на операция за реагиране при криза, възникнала вследствие на бедствие или авария, Научна конференция с международно участие „ Облачните структури и защитата на информацията“ НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 202-209.
  2016 11. Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216.
  2014 12. Hristov, H., Dimanova, D., A model about organizing a counteraction to encroachments on company security, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 96-104.
  2014 14. Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96.
  2014 15. Zhelezov, St., Paraskevov, H., Hristov, H., Boyanov, P., Uzunova B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128.
  2014 16. Марков, Ю., Христов, Х., Нередностите и измамите при усвояване на средствата от ЕС - заплаха за националната и фирмената сигурност, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 324-334.
  2014 17. Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343.
  2014 18. Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323.
  2014 19. Досев, Н., Христов, Х., Неправителственият сектор и националната сигурност, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 344-351.
  2014 20. Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Предаване на тайни съобщения чрез стеганографски методи и способи във Faсebook и Google+, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 82-87.
  2014 21. Христов, Х., Стоянов, В, Аспекти на сигурността на банковите транзакции, осъществявани чрез ПОС терминал, дебитни и кредитни карти, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 169-174.
  2014 22. Василева, Р., Казакова, И., Христов, Х., Защита от домашно насилие, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 160-165.
  2014 23. Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN 978-954-479-043-1, 2014, 434 с.
  2014 28. Христов, Х., Активна и пасивна стратегии за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – предимства и недостатъци, Сборник трудове от Международна научна конференция „Младите в науката – инвестиция в бъдещето”, Секция „Проблеми на сигурността”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, Издателство „За буквите“ – София, ISBN; 978-619-185-132-4, 2014, с.474-481.
  2014 29. Христов, Х., Аспекти на управлението на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност, Сборник трудове от Международна научна конференция „Младите в науката – инвестиция в бъдещето”, Секция „Проблеми на сигурността”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, Издателство „За буквите“ – София, ISBN; 978-619-185-132-4, 2014, с. 482-493.
  2013 24. Станев, С., Христов, Х., Стеганографските методи и личните данни – аспекти на атаки и защита, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 165-171.
  2013 25. Станев, С., Христов, Х., Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност, Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и трудно предвидима среда", 20 юни 2013 г., Тематично направление 3, ISBN 978-954-535-796-1, 2013, 526 с.
  2013 26. Христов, Х., Посегателства срещу лични данни в организацията – специфични аспекти, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 56-63.
  2013 30. Христов, Х., Стратегии за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – теоретични подходи, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Научно направление „Мениджмънт в сигурността и отбрана” на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 16-18 октомври 2013, ISBN 978-954-753-200-7, 2013, т. 1, стр. 5-14.
  2013 31. Христов, Х., Диманова, Д., Системата фирмена сигурност – управленски аспекти, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Научно направление „Мениджмънт в сигурността и отбрана” на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 16-18 октомври 2013, ISBN 978-954-753-200-7, 2013, т. 1, стр. 15-24.
  2012 32. Христов, Х., Организация и управление на оперативното противодействие на нерегламентиран достъп до чувствителна информация в социалната организация, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 235-239.
  2012 33. Христов, Х., Ролята на организацията и управлението на оперативното противодействие за разкриване и неутрализиране на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 136-142.
  2012 34. Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213.
  2019 Учебник – Защита на класифицирана информация и лични данни. Автори: Христо Атанасов Христов и Румяна Веселинова Василева – 272 страници. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. 2019 г. ISBN: 978 – 619-201-287-8/ШУ "Еп. К.Преславски" Рецензенти: Проф. д-р Велико Панчев Петров, до.д-р Радослав Димитров Узунов. Научен редактор: доц. д-р Николай Йорданов Досев
  2018 Христов, Хр., Солаков, Т. Мюсюлманските религиозни общности в Република България и националната сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-217-5, 2018 г., 255 с.
  2015 Досев, Н., Христов, Хр. Основи на охранителната дейност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-025-6, 2015 г., 188 с.
  2015 Христов, Хр. Демократичен контрол на сектора за сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-025-6, 2015 г., 287 с.
  2015 Станев, Ст., Железов, Ст., Параскевов, Хр., Христов, Хр., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-011-9, 2015 г., 139 с.
  2014 Христов, Хр. Организиране на физическата охрана, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-954-577-863-6, 2014 г., 81 с. е-book, формат: pdf, език: български
  2021 Христов Х. Приложение на кибератаките за подслушване и следене на конфиденциална информация в компютърните мрежи на правителствени агенции, частни организации и академични институции. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на тема: Сигурност и икономика в несигурния свят – дилеми и предизвикателства. ВУСИ – Пловдив, 07.12.2018 г. ISВN 978-619-7343-24-3. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019. Цитирано от: Хорозова, В. Новият живот на организираните престъпни групи в глобалните мрежи и киберпространството. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 215-224.
  2021 Солаков, Т., „Деструктивните религиозни организации и техните цели в държавата“, Сборник научни трудове, Международна научна конференция „Широка сигурност“ – „Киберсигурност, икономическа, социална и културна сигурност“, том 2, ISBN 978-619-7383-19-5, стр.548-554. Цитирано от: Савов, И. Някои процедури при електронното наблюдение на чужди разузнавания в съединените американски щати. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 230-234.
  2021 Христов Х., Андреев А. Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения. International Scientific Conference „Defense Technologies“, Collection of Papers, 2016, ISSN 2367-7902., с.200. Цитирано от: Дучев, Л. Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на северноатлантическия договор (НАТО). Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 177-186.
  2021 Христов, Х., Солаков, Т., Използвани методи за радикализиране на лица и рискови групи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5. С.214. Цитирано от: Маринов, П. Анализ на съвременните аспекти на понятието за тероризъм. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 200-207.
  2021 Солаков Т., Христов Х. Балканските страни и радикалния ислям. Външни и вътрешни рискове за България. „Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на балканите“, том 6, Международна сигурност и политика за развитие в България и на Балканите, Сборник с доклади от международната научна конференция 02-03.2018г., издателство „ИВИС“, ISSN 2335-0056. Цитирано от: Маринов, П. Радикализацията като основен компонент в терористичната дейност. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 258-269.
  2021 Солаков Т., Христов Х. Предпоставки за радикализиране на мюсюлманските общности в Република България. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246- 20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018. Цитирано от: Маринов, П. Радикализацията като основен компонент в терористичната дейност. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 258-269.
  2021 Христов Х., Солаков Т. Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството. Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018. Цитирано от: Маринов, А. Интеграция или радикализация. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 248-257.
  2021 Христов, Хр., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателства срещу нея, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, ISBN 978-954-577-981-7, гр. Шумен, 2014. С.228. Цитирано от: Солаков, Т. Сигурност на индивида, обществото и държавата. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 216-224.
  2021 Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Хр., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (ИНСАЙДЕРИ). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2018\" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314- 3921, т.2, ч.1, 2018. С.228. Цитирано от: Солаков, Т. Сигурност на индивида, обществото и държавата. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. X E, 2021, с. 216-224.
  2021 Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Николов, Л., Киберсигурност на комуникационно-информационните системи. Монография, Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, ISBN 978-619-7531-22-0, гр. Шумен, 2021 г., 189 с.
  2021 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154. Цитирано в: Цветослав, С., Станимира, Ц., Способ за подбуждане на интерес у учениците в прогимназиален етап, към знания за якостта на материалите. XIII Международной научно-практической конференции “Инновации в технологиях и образовании”, Том. 4, ISBN: 978-5-00137-158-8, Белово 2020, УДК: 378, pp. 196-201. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44181825 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44181825_81815926.pdf
  2021 Zhelezov St. K., Paraskevov Hr. Iv., Hristov Hr. At., Boyanov P. Kr., Uzunova B. Hr., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128 Цитирано в: Zhelezov, S., Kordov, K., Method for Spread Spectrum Steganography with Cryptographic Algorithm. Proceedings of the National Conference on \"Education and Research in the Information Society\", Plovdiv, November, 2020, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, ISSN: 2534-8663, pp. 31-36. http://sci-gems.math.bas.bg:8080/jspui/handle/10525/3907 http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3907
  2021 Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397. Цитирано в: Николов, Л., Киберсигурност на комуникационно-информационните системи. Монография, Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, ISBN 978-619-7531-22-0, гр. Шумен, 2021 г., 189 с.
  2020 Христов, Х., Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми. Политика и сигурност, Год. III, бр.1, 2019г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, ISSN 2535- 0358, с. 30-37. Цитирано в: Солаков, Т., Етапи на вербуване в сектите. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 28-29 май 2020 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ – електронно издание, ISSN -2367-7481. с.640- 646.
  2020 Hristov, H., Islamic associations, organizations and movements developing or used to develop activity in the Republic of Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 17-26. Цитирано в: Солаков, Т., Методи на вербоване използвани от сектите. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 28-29 май 2020 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ – електронно издание, ISSN -2367-7481. с.647- 653.
  2020 Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 91-97. Цитирано в: Дучев, Л., Организация на взаимодействието между въоръжените сили и органите на министерството на вътрешните работи при участие в операции за защита при бедствия. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 28-29 май 2020 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ – електронно издание, ISSN -2367-7481. с.1000- 1012
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, pp. 146-154. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 47-58. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 379-385.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 47-58. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 379-385.
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, pp. 146-154. Цитирано в: Lilov, V., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Cyber intelligence in protecting organizations from malicious activity. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 386-392.
  2020 12.Boyanov, P., Stoyanov, St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Lilov, V., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Cyber intelligence in protecting organizations from malicious activity. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 386-392.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov, St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 47-58. Цитирано в: Lilov, V., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Cyber intelligence in protecting organizations from malicious activity. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 386-392.
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, pp. 146-154. Цитирано в: Ahmedova, D., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., The use of packet sniffing tools in computer networks security. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 401-406.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov, St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Ahmedova, D., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., The use of packet sniffing tools in computer networks security. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 401-406.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov, St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 47-58. Цитирано в: Ahmedova, D., Konstantinova, E., Tsankov, Ts., The use of packet sniffing tools in computer networks security. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 401-406.
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154. Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Computer didactic tool for network addressing and routing. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 70, June 2020, pp. 62-70.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46. Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Computer didactic tool for network addressing and routing. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 70, June 2020, pp. 62-70.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58. Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Computer didactic tool for network addressing and routing. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 70, June 2020, pp. 62-70.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58. Цитирано в: Denev, D., DEVELOPMENT OF A VIRTUAL PRIVATE NETWORK IN COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATION ENVIRONMENTS. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 71, July 2020, pp. 11-19.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov, St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., 2017. Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Denev, D., DEVELOPMENT OF A VIRTUAL PRIVATE NETWORK IN COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATION ENVIRONMENTS. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 71, July 2020, pp. 11-19.
  2020 Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference „Defense Technologies“, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016. Цитирано в: ДУЧЕВ, Л., ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В СТРАНАТА. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 144
  2020 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 108-116. Цитирано в: ДУЧЕВ, Л., ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В СТРАНАТА. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 144
  2020 Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 108-116. Цитирано в: ДУЧЕВ, Л., ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В СТРАНАТА. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 144
  2020 Христов, Х., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателства срещу нея, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски” Шумен, ISBN 978-954- 577-981-7, гр. Шумен, 2014 г., 328 с. Монография. Цитирано в: Христов, Л., ПРОУЧВАНЕ НА НЯКОИ ОТ АСПЕКТИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 180
  2020 Христов Х., 2019 г., Военното контраразузнаване в разузнавателните общности., 348 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. ISBN: 978 – 619-201-296-0 / ШУ ”Еп. К. Преславски”. Монография. Цитирано в: Тилев, Д., АГЕНЦИЯ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕДИННА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 188
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March, Bulgaria (2017). Цитирано в: DENEV, D., TSANKOV, Ts., PROGRESS AND TRENDS IN MACHINE VISION SMART CAMERAS. - Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 124
  2020 Hristov, H., Sigurnost na firmata i protivodeystvie na posegatelstvata sreshtu neya, Universitetsko izdatelstvo ”Episkop Konstantin Preslavski” Shumen, ISBN 978-954-577-981-7, gr. Shumen, 2014 g., 328 s. Monografiya. Цитирано в: Kantardzhiev, I., - RESEARCH OF THE ACTUALITY OF THE PROBLEMS OF CORPORATE SECURITY FOR BUSINESS ORGANIZATIONS IN NORTHEASTERN BULGARIA. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue, 67, March 2020. pp. 191-198.
  2020 Hristov, Hr., Sigurnost na firmata i protivodeystvie na posegatelstva sreshtu neya, Universitetsko izdatelstvo ”Episkop Konstantin Preslavski” Shumen, ISBN 978-954-577-981-7, gr. Shumen, 2014 g., 72 s. Цитирано в: Solakov, T.,- CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF SECURITY. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue, 68, April 2020. pp. 154-164.
  2020 Hristov, Hr., Sigurnost na firmata i protivodeystvie na posegatelstva sreshtu neya, Universitetsko izdatelstvo ”Episkop Konstantin Preslavski” Shumen, ISBN 978-954-577-981-7, gr. Shumen, 2014 g., 20 s Цитирано в: Solakov, T.,- THEORETICAL ASPECTS OF NATIONAL SECURITY. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue, 68, April 2020. pp. 165-173.
  2020 Hristov, H. Podhodi zа sazdavane nа sistema zа upravlenie nа firmena sigurnost, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, ISSN 1311-834H, Vol. V E, 2015, s. 137-143. Цитирано в: Metodieva, Ts., – CRITERIA AND INDICATORS FOR THE ADAPTATION AND INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS - A TOOL FOR REGIONAL AND CORPORATE SECURITY. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue, 69, May 2020. pp. 90-99.
  2019 Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96. Цитирано в: 1.Ефтимова, Е., Великов, И., Жените в съвременните служби за сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 579-588.
  2019 Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, pp. 78-88. Цитирано в: 1. Солаков, Т., Тоталитарна секта. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 570-575.
  2019 Hristov, H., Islamic religious fundamentalism and extremism, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, pp. 80-91. Цитирано в: 1.Солаков, Т., Религиозна секта, религиозен култ и нетрадиционни религиозни движения. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 560-569.
  2019 Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, pp. 78-88. Цитирано в: 1.Солаков, Т., Религиозните секти като заплаха за националанта сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 551-559.
  2019 Христов, Х., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен. ISBN 978-954-577-981-7. Шумен, 2014, с.328. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2. Кантарджиев, И., Ефективност на функциониране на фирменото контраразузнавателно звено. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.911-919. 3.Христов, Л., Железов, Ст., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.902- 910.
  2019 Hristov, L., Stanev, S., Hristov, H., Sredstva za zashtita na chuvstvitelnata informatsia na firmata ot vatreshni zlozhelateli (insayderi). Sbornik nauchni trudove - Nauchna konferentsia s mezhdunarodno uchastie "MATTEH 2018" - 25-27 oktomvri 2018, ISSN: 1314-3921, t.2, ch.1, 2018, s.109-115 Цитирано в: 1.Boyanov, P., A NOVEL ALGORITHM FOR DETECTING TCP/IP NETWORK ATTACKS USING HYBRID FIREWALL SCRIPT APPLIED IN LINUX OPERATING SYSTEM. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 33-40.
  2019 Hristov, Hr., A modern survey on problems of business organization’s security. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: 1.Solakov, T., THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS AS A FACTOR POSING THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF BULGARIA, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, с. 102-110. 2. Kovacheva, M., Bascs of corporate security, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, с. 65-78. 3. Боянов, П., Неоторизирани опити за достъп до нформационните ресурси за частни компютърни мрежи в академични институции чрез мрежово сканиращи кибератаки Годишник Висше училище по сигурност и икономика, Том ХV, Пловдив, 2018 г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8798, с. 51- 58. 4. Савов, И., Боянов, П., Приложение на кибератаката с отказ на услуги DOS (Denial of service) срещу информационните ресурси на национални държавни агенции и акадамични институции. Политика и сигурност, Год. III, бр.1, 2019г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, ISSN 2535- 0358, с. 15-20.
  2018 Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Исаев, Г., Някои аспекти на организираната престъпност в контекста на членството на България в Европейски съюз, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 104-118.
  2018 Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Исаев, Г., Някои аспекти на организираната престъпност в контекста на членството на България в Европейски съюз, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 104-118.
  2018 Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 Христов, Х., Исаев, Г., Корупцията в правоохранителните органи – заплаха за вътрешната сигурност на държавата, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г. Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 119-126. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 Станев, С., Христов, Х., Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност, Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", 20 юни 2013 г., Тематично направление 3, ISBN 978-954-535-796-1, 2013, 526 с. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 2018 Станев, С., Христов, Х., Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействието срещу стеганографски атаки, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 87-95. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.
  2018 Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142. Цитирано в: Исаев, Г., Членство на България в Европейския съюз и някои аспекти на сигурността и правосъдието, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 95-103.
  2018 Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216. Цитирано в: Диманова, Д., Дейности на ГДПБЗН по безопасност и защита. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, А., Андреев, A., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип. Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ“, ШУ „Еп. К. Преславски“ 11-13ноември 2016 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2016, стр. 72-76. Цитирано в: Диманова, Д., Дейности на ГДПБЗН по безопасност и защита. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018
  2018 Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Международни стандарти за сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018
  2018 Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142. Цитирано в: Исаев, Г., Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96. Цитирано в: Исаев, Г., Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018
  2018 Христов, Х., Андреев, А., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 72-76. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Андреев, А., Компютърно симулирани учения КСУ с използване на геоинформационен модел за симулиране на наводнения, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 65-71. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията - фирмата, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136. Цитирано в: Борисова, Н., Конфликти в организацията и тяхното управление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466. Цитирано в: Борисова, Н., Конфликти в организацията и тяхното управление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.
  2018 19. Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.
  2018 Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (wanacrypt0r 2.0) ransomware cyber-attack, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Василева, Р., Същност и особености на местното самоуправление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180. Цитирано в: Методиева, Цв., Национална и корпоративна сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Николов, Л., Фетфов, O., Борисова. A., Съображения за сигурност при писането на кодове с javascript. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K., HAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2018, Vol. 64, No 4, pp. 457–465, DOI: 10.24425/123546, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).
  2018 Христов, Х., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-954-577-981-7, гр. Шумен, 2014. Цитиранo в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 1, 2018, стр. 189-195.
  2018 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Designing a small corporate building with four working computer departments using distance vector routing protocol - RIP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 52-61.
  2018 Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2018 Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.
  2017 Krastev, K., Hristov, H., Development of warfare and counter-terrorism, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 179-186. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.
  2017 Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.
  2017 Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.
  2017 Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.
  2016 Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).
  2016 Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Стоянов, Б., Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISSN 1311-834X, 2016, т. XVII C, стр. 89-111.
  2016 Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Обучението и изследванията по стеганология в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISSN 1311-834X, 2016, т. ХVІ С, 2014, стр. 117-129.
  2016 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Фетфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 112-122.
  2016 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Фетфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 123-133.
  2016 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Николов, Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 134-142.
  2016 Христов, Х., Модел за управление на операция за реагиране при криза, възникнала вследствие на бедствие или авария, Научна конференция с международно участие „ Облачните структури и защитата на информацията“ НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 202-209. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Национална система за спешни повиквания, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 77-83.
  2016 Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Национална система за спешни повиквания, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 77-83.
  2016 Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Пиронкова, Е., Реформи в структурите на гранично управление и взаимодействие между институциите, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 118-123.
  2016 Христов, Х., Демократичен контрол на сектора за сигурност, Учебно пособие, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISВN 978-619-201-026-3. Шумен 2016, с. 262. Цитирано в: Кузманов, З., Видове контрол - характеристики, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2016, т. ХХIII, с. 467 -475.
  2016 Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Кузманов, З., Видове контрол - характеристики, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2016, т. ХХIII, с. 467 -475.
  2016 Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 97-103. Цитирано в: Диманова, Д., Цанков, Ц., Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 45-54.
  2016 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).
  2016 Stanev, S., Zhelezov, S., Paraskevov, H., Hristov, H., Manual for steganography exercises. Konstantin Preslavski University Press, Shumen, 2015. 140 p. ISBN 978-619-201-011-9. (In Bulgarian). Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).
  2016 Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323. Цитирано в: Цанков, Ц., Диманова, Д., Компютърна дидактична програма за код на Хеминг, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 38-44.
  2016 Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343. Цитирано в: Диманова, Д., Софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за честота на природни бедствия, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2016, с. 105-112.
  2016 Христов, Х., Подходи за оцеляване при терористичен акт, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 125-131. Цитирано в: Добрев, Д., Париж петък 13, Любословие - Годишно списание по хуманитаристика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, ISSN 1314-6033, стр. 138-143.
  2015 Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти в университетите, Сборник научни трудове от научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”. ФАПВО-КИС на НВУ, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. стр. 36-55.
  2015 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Detection and implementation of alternate data streams in the computer and network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 34-42.
  2015 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Scanning and monitoring one http server and several hosts in wireless local area network for security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 4. 2015, pp. 50-57.
  2015 Христов, Х., Подходи за дефиниране и оценка на ценностите и активите за защита на социалната организация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 2, с. 156-160. Цитирано в: Dimanova, D., Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp.80-88.
  2014 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Boyanov, P., Tasheva, Zh., Fetfov, Og., Trifonov, T., Uzunova, B., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.
  2014 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.
  2014 Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN 978-954-479-043-1, 2014, 434 с. Цитирано в: Стоянов, В., Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии (ITIL), Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 165-175.
  2014 Христов, Х., Посегателства срещу лични данни в организацията – специфични аспекти, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 56-63. Цитирано в: Тонев, Ст., Процес на дефиниране на чувствителната информация, като елемент от националната система за защита на информацията, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 189-202.
  2014 Христов, Х., Активната стратегия за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – същност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 102-113. Цитирано в: Тонев, Ст., Актуални аспекти на управление на чувствителната информация, като елемент от националната системата за защита на информацията, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 203-218.
  2014 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Боянов, П., Прилагане на листи за контрол на достъпа с цел осигуряване на по-добра защитеност на трафика в дадена компютърна мрежа, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" 20 - 22 ноември 2014 г., ISSN: 1314-3921, т.2, 2014, с.100-107.
  2014 Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213. Цитирано в: Кръстев, К., Тероризъм и противодействие, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 125-134.
  2014 Христов, Х., Ролята на организацията и управлението на оперативното противодействие за разкриване и неутрализиране на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 136-142. Цитирано в: Марков, Ю., Измами с европейски фондове – изкуствени условия и функционална несамосъстоятелност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 176-188.
  2014 Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180. Цитирано в: Кръстев, К., Понятие за национална сигурност. Разбиране на националната сигурност като способност на държавата да защити националните интереси, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 135-146.
  2014 Hristov, H., Aspects of the organization for counteraction to attacks against the company security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 118-125. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.
  2014 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Analysis and assessment the security vulnerability in communication processes in a given computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 39-44.
  2014 Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51.
  2013 Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213. Цитирано в: Марков, К., Ръководителят и структурата на формалната подсистема на организацията, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. 11, с. 283.
  2013 Христов, Х., Организация и управление на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност – неделим елемент от системата за фирмена сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2012“, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 18-19.10.2012 г., направление „Национална сигурност”, ISSN: 1313-7433, 2013, ч. 1, с. 352-359. Цитирано в: Марков, К., Подбор и разпределение на ръководителите, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. 11, с. 287.