Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Събин Иванов Иванов
  Проф. д-р инж. Събин Иванов Иванов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 К3

  Email: s.ivanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: вторник и четвъртък 08.00 ч. - 12.00 ч.; 13.00 ч. - 17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  НВУ ”Васил Левски”

  Геодезия,фотограметрия и картография

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Танкова бригада"-София

  "Географски център"-Троян

  "Деян Златев-94"-Шумен

  "Пътища и мостове"-Варна

  Заемани академични длъжности

  асистент

  главен асистент

  доцент

  професор

  Придобити научни степени

  Доктор по Картография (вкл. тематично географско картографиране)

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по Геодезия 2 част

  Лекции по Картография 1 и 2 част

  Лекции по Топографска картография 1 и 2 час

  Лекции по Геодезия 1 част

  Лекции по Трансформация на картни изображения

  Лекции по Картография и GPS навигация

  Лекции по Мобилни ГИС

  Области на научни интереси

  Картография

  GPS технологии

  Геодезически засечки

  Участия в проекти

  1. Проект BG051PO001-3.06-003 ”Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”.

  2. 2014 г. Проект РД-08-263/14.03.2014 г. ”Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС”.

  3. 2014 г. Проект РД-08-285/2014г. „Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

  4. 2015 г. Проект РД-08-314/13.03.2015 г. ”Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи”

  5. 2016 г. Проект РД-08-97/05.02.2016 г. ”Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи”.

  6. 2016 г. Проект РД-08-100/05.02.2016 г.,„Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

  7. 2017 г. Проект РД-08-66/01.02.2017 г. ”Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства.”

  8. 2018 г. Проект РД-08-161/09.02.2018 г. ”Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства”.

  9. 2019 г. Проект РД-08-95/01.02.2019 г – ”Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим РТК, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра”.

  10. 2020 г. Проект РД-08-82/27.01.2020 г - ”Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти”.

  11. 2021 г. Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”.

  12. 2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0002 - ”Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

  13. 2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник декан на факултета по технически науки.

  Членства в научни организации

  Член на IEEE.

  Член на СУБ.