Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов
  Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: a.bogdanov@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда от 8 00 до 16 00


  Завършен университет, специалност

  1988 г. - ВНВАУ „Г Димитров”, гр. Шумен през 1988 година, специалност “Технология на машиностроенето”

  1993 г. - УНСС , гр. София специалност “ Икономика и мениджмънт ”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  НВУ "Васил Левски", факултет АПВО и КИС - Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1994 г.

  доцент - 2008 г.

  Придобити научни степени

  доктор 2003 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Инженерна логистика

  Техническа логистика

  Стандартизация

  Индустриален мениджмънт

  Метрология

  Области на научни интереси

  Логистика

  Метрология

  Безразрушителен контрол

  Специализации

  2005 г. - Международна и европейска стандартизация, Стандартизация в Р България

  Участия в проекти

  BG051PO001-4.3.04-0016. „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  BG051PO001-3.1.07 - 0011 \"Актуализиране на учебните програми в НВУ „В Левски” в съответствие с изискванията на пазара на труда\"

  Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

  Проект № РД-08- № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката. Ръководител на проекта.

  2020 университетски РД-08-107/31.01.2020 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН

  2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  2021 Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра "Инженерна логистика"

  Членства в научни организации

  съюз на метролозите в България

  българска секция на IEEE - общност „Метрология”

  Съюз на учените в България, клон Шумен