Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов
  Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: a.bogdanov@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда от 8 00 до 16 00


  2003 Богданов А. Изследване на критериите за оценка точността на измервателните системи
  2021 Богданов А. Решения в логистиката, УИ „Еп. К. Преславски“ , ISBN 978-619-201-484-1
  2013 Цонев Ц. Богданов А. Изследване кинематиката на подвижната система на стелковото оръжие. НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2013 ISBN: 978-954-9681-56-7
  2017 Andrey Bogdanov, Plamen Dyankov, Optimization Models In Logistic Engineering /article/, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor,ISSN 2367-5721,Issue 37, September 2017, p.1-41
  2015 Bogdanov A., Methods For Analysis Of Logistics Systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50
  2013 Bogdanov A., Analysis of The The Relationship Betwin Logistics And Standartization Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 59-83
  2021 Bogdanov A., New Applicatoin Of Logistics Processing, Logistics, Scientific and Applied Research International Journal vol. 20, 2021 ISSN 1314-6289 pp 47 – 53
  2017 Andrey Bogdanov,Plamen Dyankov, Choosing A Complete Delivery Circuit For Multimodal Transport Operator, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor Ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, Issue 35, July 2017, 1-6
  2017 Bogdanov A., The Shortest Path Problem in Logistics, Scientific and Applied Research International Journal vol. 11, 2017, ISSN 1314-6289 pp 68-72
  2016 Bogdanov A., Use Of Analytic Hierarchy Process In Logistics Demand Forecasting, Journal Scientific and Applied Research International Journal vol. 9, 2016, ISSN 1314-6289 pp 12-16
  2016 Bogdanov A., Method For Facilities Location And Warehouse Layout Design, Journal Scientific and Applied Research International Journal vol. 9, 2016, ISSN 1314-6289 pp 17-20
  2015 Bogdanov A., Use of Fill-And-Rotate Algorithm to Increase the Storage Capacity Scientific and Applied Research International Journal vol. 8, 2015, ISSN 1314-6289 pp 21-25
  2014 Bogdanov A., Analysis of Modern Logistics Systems, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 3 2014 ISSN 1314-9784 pp 54-58
  2014 Bogdanov A., Logistics Approaches To the Organization Of Transport And Warehouse Processes, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 3 2014 ISSN 1314-9784 pp 48-53
  2013 Bogdanov A, Alternative Warehouse in Logistics Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, p 135-139
  2013 Bogdanov A, Analysis of The Management Systems of Logistics Warehouse Operations Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, p 140-145
  2013 Bogdanov A., Analysis of The Industrial Logistics Feature Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 54-58
  2013 Bogdanov A., Combined Transportation and Logistics Advantages for Bulgaria within the EU, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 49-53
  2003 Bogdanov А. A Prognosis Approach of Gyroscope Measuring Systems Condition Based on the Linear Level of the Vibration Modern Technologies in the XXI century Bucharest 2003
  2003 Bogdanov А. Kalev K. Logical and Structural Connections in the Process of Teaching Metrology and Measurement Equipment Second Regional Conference on Engineerin Education Sofia 2003
  2020 Богданов А, Метод за избор на логистичен посредник чрез използването на експертни оценки, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр 319 – 324
  2020 Богданов А, Изследване влиянието на трибологичните характеристики върху ъгловата скорост на проектил, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр 314 - 318
  2019 Bogdanov A., A New Approach To Storage Capacity Increase, International Scientific Conference - Shumen 2019 ISSN 2367-7902 pp 297 – 300
  2018 Богданов А, Приложение на размита логика за управление на логистични ситеми, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 Октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 стр 168 - 173
  2017 Bogdanov A., Use Of Heuristic Algorithms in Logistics, Defense Technology Forum - International Scientific Conference Shumen 2017 ISSN 2367-7902 pp 298-302
  2016 Bogdanov A., Use of Analytic Hierarchy Process in Logistics, Defense Technology Forum - International Scientific Conference Shumen 2016 ISSN 2367-7902 pp 210-214
  2016 Bogdanov A., A Method Warehouse Layout Design, Defense Technology Forum - International Scientific Conference Shumen 2016 ISSN 2367-7902 pp 215-218
  2016 Богданов А, Коджейков Р., Възможност за прилагане на оптимизационни методи в логистиката, - Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 24-27 Октомври 2016, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2016 стр 218 - 223
  2015 Bogdanov A., Grozev V., A Distribution System Design Model, Defense Technology Forum - International Scientific Conference Shumen 2015 ISSN 2367-7902 pp 150-153
  2015 Bogdanov A., Grozev V., Optimisation Of Sunflower Oil Transesterification Process Using Sequentially Generated Symmetrical Design, Defense Technology Forum - International Scientific Conference Shumen 2015 ISSN 2367-7902 pp 154-159
  2014 Андрей Богданов, Пламен Дянков Приложение на генетичен алгоритъм за оценка на логистична система, МАТТЕХ, 2014, том 2, ISSN 1314-3921
  2014 А. Богданов, П. Дянков, Анализ на използваните щрих кодове в логистиката, Научен форум на Национален военен университет „В Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ Шумен 2014 ISSN 1314-1953 Том 1 стр. 120-123
  2014 А. Богданов, П. Дянков, П. Чернокожев, Идентичности и различия между логистични потоци и логистични вериги,, Научен форум на Национален военен университет „В Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ Шумен 2014 ISSN 1314-1953 Том 1 стр. 124-126
  2013 Богданов А., Калев К., Ганев В., Съвременни средства за измерване износването на канала на оръдейните тела, ХXIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2013, ISSN 1313-9126 стр. 243-248
  2013 Богданов А., Калев К., Ганев В., Изследване чувствителността на тензометричен датчик за измерване налягането на форсиране на барутните газове, ХXIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2013, ISSN: 1313-9126 стр. 249-253
  2012 Богданов А., Калев К., Ганев В., Анализ на методите за измерване скоростта на снаряда, ХXII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2012, ISSN 1313-9126 стр. 154-158
  2012 Богданов А., Калев К., Ганев В., Изследване чувствителността на тензометричен датчик за измерване налягането на форсиране на барутните газове, ХXII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2012, ISSN 1313-9126 стр. 158-163
  2011 Богданов А., Калев К., Ганев В., Приложение на магнитоанизотропен датчик за налягане в балистическите измервани, ХXI – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2011, ISSN 1313-9126 стр. 162-166
  2011 Богданов А., Калев К., Ганев В., Анализ на методите за вътрещно балистични измервания, Метрология и метрологично осигуряван, ХXI – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2011, ISSN 1313-9126 стр. 158-162
  2010 Богданов А., Калев К., Ганев В., Изследване инерционните свойства на на манометър с еластичен чувствителен елемент, ХX – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2010, ISSN 1313-9126 стр. 133-137
  2010 Богданов А., Калев К., Ганев В., Използване на апаратура AVL за прогнозиране износването на артилерийски тела, ХX – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2010, ISSN 1313-9126 стр. 147-151
  2009 Богданов А., Калев К., Ганев В., Влияние на измерваните параметри на сложни системи върху грешката на техните резултати, ХIX – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2009, ISSN 1313-9126 стр. 81-85
  2009 Богданов А., Калев К., Ганев В., Метод за оценка състоянието на жироскопични измервателни средства, ХIX – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2009, ISSN 1313-9126 стр. 155-159
  2008 Богданов А., Калев К., Ганев В., Алгоритъм за определяне на грешката при пиезоелектрическия метод за определяне на налягането на барутните газове, ХVIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2008, ISBN 978-954-334-078 стр. 351-355
  2008 Богданов А., Калев К., Ганев В., Оценка на техническите характеристики на оръжейните системи, ХVIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2008, ISBN 978-954-334-078 стр. 395-400
  2007 Богданов А., Калев К., Ганев В., Влияние на дисбаланса на ротора на жироскопа върху точността на жироскопите за направление, ХVII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2007, ISBN 954-334-061-3 стр. 111- 114
  2007 Богданов А., Калев К., Ганев В., Изследване влиянието на точността на изработване върху параметрите на траекторията на снаряда, ХVII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2007, ISBN 954-334-061-3 стр. 115- 118
  2006 Nenov N. Bogdanov А. Field Artillery and New Technologies IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.
  2006 Bogdanov А. Kalev K. Ganev V Statistic Modeling of the Artillery Cannon Wearing Process With Case Ammunition Charging IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.
  2006 Bogdanov А. Kalev K. Ganev V Statistic Modeling of the Artillery Cannon Wearing Process With Semifixed Charging. IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.
  2006 Богданов А., Калев К., Ганев В., Използване на виброанализатор “Deritron” за оценка състоянието на на елементи от въоръжението, ХVI – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2006, . ISBN 954-334-035-8 стр. 233- 236
  2006 Богданов А., Калев К., Ганев В., Изследване на корелационната връзка между екологичните показатели на оръжейните системи, ХVI – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2006, . ISBN 954-334-035-8 стр. 267- 270
  2005 Bogdanov А. Zhelev S. Specialized Software Application in the Investigation of Change of Inner Ballistic Parameters” 3rd International Conference “New Challenges in the Field of Military Sciences”, 2005, Hungary
  2005 Zhelev S. Bogdanov А. Fetfov O. Management of Curricula Design in Agreement With the Quality in Education Management Requirements 3rd International Conference “New Challenges in the Field of Military Sciences”, 2005, Hungary
  2005 Богданов А., Калев К., Ганев В., Николов Н., Изследване на качествените и екологични параметри на оръжейните системи, ХV – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2005, ISBN 954-334-008-0 стр. 287- 290
  2004 Богданов А., Лабеза К., Ганев В., Николов Н., Изследване на качествените характеристики на системата за метрологично осигуряване на оръжейните системи, ХIV – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2004, ISBN 954-9725-89-8 стр. 350- 354
  2004 Богданов А., Лабеза К., Ганев В., Николов Н., Определяне грешката при пиезоелектрическия метод за измерване налягането на барутните газове, ХIV – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2004, ISBN 954-9725-89-8 стр. 215- 218
  2003 Богданов А., Коджейков Р., Ганев В., Подход за изследване на екологичните характеристики на оръжейните системи, ХIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2003, ISBN 954-9725-76-6 стр. 252- 255
  2003 Богданов А., Коджейков Р., Ганев В., Изследване характера на изменение на качествените и екологични параметри на оръжейните системи, ХIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2003, ISBN 954-9725-76-6 стр. 257- 261
  2002 Богданов А., Коджейков Р., Генов Б., Изследване на характера на отдаване на енергия на кинетичен снаряд по преграда посредством акустико – емесионен метод, ХII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2002, ISBN 954-438-229-4 стр. 19- 24
  2002 Богданов А., Коджейков Р., Ганев В., Оценка техническото състояние на жироскопичните измервателни средства, ХII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2002, ISBN 954-438-229-4 стр. 25- 28
  2001 Bogdanov А. Ganev V. A Research on Dissipative Forces Influence on Gyroscope Measurement Punctuality “Tehnologii moderne in secolul XXI” – Military Technical Academy, Bucharest, Nov. 2001 ISBN 973-8290-27-9
  2000 Богданов А., Коджейков Р., Калев К., Разпределение на грешката при разбалансиране на жироскопична измервателна система, Х – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2000, ISBN 954-438-229-3 стр. 239- 242
  2000 Богданов А., Коджейков Р., Калев К., Анализ на изоморфизма в жиростабилизираните платформи, Х – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2000, ISBN 954-438-229-3 стр. 343- 346
  2021 Давидов К, Богданов А., Дянков П., Хидравлични и пневматични задвижвания Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2021 ISBN 978-619-201-456-8 – (електронен учебник)
  2021 Богданов А. Янкова-Йорданова Й., Стандартизация и управление на качеството, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021 г, ISBN 978-619-201-538-1, стр. 230
  2017 А. Богданов, П. Дянков- "Индустриален мениджмънт" ISBN 978-619-201-161-1
  2014 Богданов А. Марков К. Мениджмънт на сигурността. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-206-9
  2007 Узунов Р. Богданов А. Защита на класифицираната информация Шумeнски университет Еп. К Преславски Център за дистанционно обучение Шумен 2007 ISBN: 978-954-577-469-0
  2000 Коджейков Калев К. Богданов А. Ганев В. Основи на метрологията и метрологичното осигуряване – Метрология и измервателна техника. ДВИ “Св. Г. Победоносец” София 2000
  2020 Bogdanov, A., Dyankov, P. Choosing a complete delivery circuit for multimodal transport operator. International scientific online journal SocioBrains, Issue 35, July (2017). Цитирано в: Цветослав Цанков, Станимира Станиславова, Критерии за избор на служебни автомобили за фирма в република България, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр 306 – 313
  2020 Bogdanov, А. Kalev, K. Logical and Structural Connections in the Process of Teaching Metrology and Measurement Equipment. Second Regional Conference on Engineerin Education, Sofia (2003) Цитирано в Христо Христов, Цветослав Цанков, Нов поглед към възможностите на ракетните двигатели от серията HWK 109-509, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 359 – 368
  2020 Богданов, А., Калев, К., Ганев, В. Анализ на методите за измерване скоростта на снаряда. ХXII-ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, ISSN 1313-9126 (2012 Цитирано в Христо Христов, Цветослав Цанков, Нов поглед към възможностите на ракетните двигатели от серията HWK 109-509, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 359 – 368
  2020 Богданов, А., Калев, К., Ганев, В. Изследване на корелационната връзка между екологичните показатели на оръжейните системи. ХVI-ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, ISBN 954-334-035-8 (2006) Цитирано в Христо Христов, Цветослав Цанков, Нов поглед към възможностите на ракетните двигатели от серията HWK 109-509, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 359 – 368
  2020 Богданов, А., Калев, К., Ганев, В. Изследване чувствителността на тензометричен датчик за измерване налягането на форсиране на барутните газове. ХXIII-ти научен симпозиум с международно участие –Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, ISSN: 1313-9126 (2013) Цитирано в Христо Христов, Цветослав Цанков, Нов поглед към възможностите на ракетните двигатели от серията HWK 109-509, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 359 – 368
  2020 Bogdanov A., Methods For Analysis Of Logistics Systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50 Цитирано в Александър Борисов, Интегрирано управление на материали по веригата за доставки чрез ERP системи, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 325 – 329
  2020 Bogdanov A, Analysis of The Management Systems of Logistics Warehouse Operations Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, p 140-145 Цитирано в Александър Борисов, Интегрирано управление на материали по веригата за доставки чрез ERP системи, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 325 – 329
  2020 Bogdanov A., Analysis of Modern Logistics Systems, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 3 2014 ISSN 1314-9784 pp 54-58. Цитирано в Александър Борисов, Интегрирано управление на материали по веригата за доставки чрез ERP системи, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие ”МАТТЕХ 2020”, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2020 стр. 325 – 329
  2020 A. Bogdanov, “Analysis of Modern Logistics Systems,” in Association Scientific and Applied Research International Journal, 2014, vol. 3, p 54 Цитирано в Aleksandar I. Borisov Implementation Of Customized ERP Software Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по технически науки T. IX E 2019 ISSN 1311-834X стр. 5-9
  2020 A. Bogdanov, “Analysis of the Management Systems of Logistics Warehouse Operations,” in Association Scientific and Applied Research International Journal, 2013, ISSN 1314–6289, vol. 4, p 135, Цитирано в Aleksandar I. Borisov Implementation Of Customized ERP Software Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по технически науки T. IX E 2019 ISSN 1311-834X стр. 5-9
  2020 Bogdanov, A. Combined transportation and logistics advantages fof Bulgaria within the EU. – International journal “Science, education, innovation”, 2014, Volume 1, 49 – 53, р. 51, Association Scientific and applied research, Konstantin Preslavski University press, Bulgaria, Shumen. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 310 – 330, с. 314 (Бел. 379), ISSN 2367-7465.
  2019 Bogdanov A. Analysis of Relationship Between Logistics and Standardization Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 59 цитирано от Plamen Dyankov, Emil Zechev, INTEGRATING INTELLIGENT MONITORING SYSTEMS IN RAIL TRANSPOR, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, ISSUE 59, JULY 2019 рр 44-51
  2019 Bogdanov A., Dyankov P. CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. International scientific online journal SocioBrains, Issue 35, July 2017. цитирано от Цанков Ц. С, . Янкова-Йорданова Й. И., Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България, VII International scientific conference organizers scientific -technical union of mechanical engineering “Vasil Levski” National Military University engineering. Technologies. Education. Security ISSN 2535-0315 стр 83-85
  2019 Bogdanov A., Dyankov P. Choosing a complete delivery circuit for multimodal transport operator. International scientific online journal SocioBrains, Issue 35, July 2017 цитирано от Цанков Ц. С, . Янкова-Йорданова Й. И., Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари, VII International scientific conference organizers scientific -technical union of mechanical engineering “Vasil Levski” National Military University engineering. Technologies. Education. Security ISSN 2535-0315 стр 110-112
  2019 Ганев, В., А. Богданов, К. Калев, Анализ на методите за измерване елементите на отката, Сборник доклади от ХXIII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2013, ISSN 1313-9126 с. 249-252 цитирано от Лазаров Р, Банков Б, Димитрова Я, Алгоритъм за определяне на характеристиките на амортизиращо устройство за автоматично оръжие, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, с. 123, ISSN 2367-7473
  2019 Ганев, В., А. Богданов, К. Калев, Оценка на техническите характеристики на оръжейните системи, Сборник доклади от ХVIII –научен симпозиум с международно участие –, Созопол, 2008 г. ISBN 978-954-334-078-1, с. 395-399 - цитирано от Лазаров Р, Банков Б, Димитрова Я, Алгоритъм за определяне на характеристиките на амортизиращо устройство за автоматично оръжие, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, с. 123, ISSN 2367-7473
  2019 Богданов, А., Дянков, П. Индустриален мениджмънт. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-161-1, Цитирано от доц. д-р инж. Цанков Ц. С., гл. ас. д-р Янкова-Йорданова Й., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /print/ ISSN 2535-0323 /online/ рр.83
  2019 BOGDANOV, A., DYANKOV, P., OPTIMIZATION МODELS IN LOGISTIC ENGINEERING. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, SOCIOBRAINS, ISSUE 37, 2017, ISSN 2367-5721, РР. 1-41, ЦИТИРАН В YORDANKA YANKOVA-YORDANOVA, INFORMATION LOGISTICS IN SUPPORT OF THE MODERN ENTERPRISE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR SOCIOBRAINS, ISSUE 62, 2019, ISSN 2367-5721, РР 70-76
  2019 А. Bogdanov, P. Dyankov, Optimization models in logistic engineering, International scientific refereed online journal with impact factor, ISSN 2367-5721, Issue 37, Septebmer 2017, с. 1-41 цитиран в Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production, Yordanka Yankova-Yordanova, Veselina Kodzheykova, Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, International Journal, ISSN 1314-6289, р. 37-46
  2018 Bogdanov, A., P. Dyankov, Optimization Models in Logistic Engineering. Sociobrains. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor.Issue 37, Septebmer (2017), pp 1-41 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181
  2018 Bogdanov A., Methods for analysis of logistics systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181
  2018 Богданов А, Коджейков Р., Възможност за прилагане на оптимизационни методи в логистиката, MATTEX 2016 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181
  2018 Bogdanov A., Methods for analysis of logistics systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181
  2018 Bogdanov A., Use Of Fill-And-Rotate Algorithm Forincreasing The Storage Capacity, Scientific and Applied Research International Journal vol. 8, 2015, ISSN 1314-6289, 21-25 цитирано от Дянков П. Оптимизиране на доставките от дистрибуторски центрове с използване методът на линейното програмиране- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 185
  2018 Bogdanov A., The Shortest Path Problem in Logistics, Scientific and Applied Research International Journal vol. 11, 2017, ISSN 1314-6289, 68-72 цитирано от Казаков С. Оптимизиране на доставките от дистрибуторски центрове с използване методът на линейното програмиране- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 185
  2017 Богданов, А., Дянков, П., Анализ на използваните щрих кодове в логистиката, Научен форум, НВУ, 2014, Казаков, С., Йорданова, Й. Typology of risks in RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 ISSN 1314-6289
  2007 Богданов А., Генов Б., Метод за удължаване срока за техническа годност на жироскопични измервателни средства, VII научна конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Созопол, 2002, ISBN 1310-3946, с. 67 – 70 Цитирано от Калев К. Г., “Оценка състоянието на жироскопични измервателни средства чрез спектрален анализ на обвиващата на вибрационния спектър”, Научна сесия на НВУ “В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2007г. ISBN -13:978-954-9681-20-8, с.361-364
  2007 Богданов А., Генов Б., Метод за удължаване срока за техническа годност на жироскопични измервателни средства, VII научна конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Созопол, 2002, ISBN 1310-3946, с. 67 – 70 Цитирано от Калев К. Г., “ Използване на вибродиагностични методи за оценка на състоянието на редуктори от въоръжението ”, Научна сесия на НВУ “В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2007г. ISBN -13:978-954-9681-20-8, с.365-368
  2007 Богданов А., Ганев В., Оценка техническото състояние на жироскопичните измервателни средства, ХII – ти научен симпозиум с международно участие – Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2002 ISBN 954-438-229-4, с. 25 – 29 Цитирано от Калев К. Г., “Оценка състоянието на жироскопични измервателни средства чрез спектрален анализ на обвиващата на вибрационния спектър”, Научна сесия на НВУ “В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2007г. ISBN -13:978-954-9681-20-8, с.361-364