Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Драгомир Иванов Василев
  Доц. д-р инж. Драгомир Иванов Василев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 416

  Телефон: +359 894 726777

  Email: d.vasilev@shu.bg

  Приемно време: Вторник и Четвъртък


  Завършен университет, специалност

  2011 – 2013г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър инженер „Комуникационни и Информационни системи”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  “Е-ПЛАНТ” ООД гр.Шумен, Изграждане и поддръжка на електросъоръжения (ФвЕЦ).

  “ТЕЛЕЛИНК” ЕАД гр. София, Изграждане и интегриране на телекомуникационни мрежи и съоръжения.

  Заемани академични длъжности

  Доцент

  Придобити научни степени

  Доктор в област 5. „Технически науки“, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност: „Комуникационни мрежи и системи“

  Водени лекции и/или упражнения

  - Предаване на данни и компютърни комуникации;

  - Системи за управление на качеството;

  - Токозахранващи устройства;

  - Телевизионна, аудио и видеотехника;

  - Технческа безопасност.

  Области на научни интереси

  Мобилни мрежи;

  Интелигентни сградни решения;

  Системи за мониторинг и контрол

  Участия в проекти

  Университетски проект "Програмиране и приложение на PLC" РД -08-87/04.02.2016 г. Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

  2018 – 2023 Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото). Изграждане на центрове за върхови постижения.

  2020 Университетски проект РД-08-107/31.01.2020 Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020

  2021 Проект РД-08-128/04.02.2021 "Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации"

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител Технически отдел “Е-ПЛАНТ” ООД гр.Шумен