Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Красимира Кунева Кирилова
  Доц. д-р инж. Красимира Кунева Кирилова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 394 К3

  Email: k.kirilova@shu.bg

  Приемно време: вторник и петък 08:00 ч. - 12:00 ч. ; 13:00 ч. - 17:00 ч.


  2018 К. Кирилова "Изследване на методите за моделиране на геоида в локални области от територията на България" за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", защитена в Шумен 2018 г.
  2020 Красимира К., „Основни концепции за спътникова гравиметрия – спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 177 стр., ISBN 978-619-201-415-5
  2021 Кирилова, К. Метод на организиране и въвеждане на картографски данни в уеб базирана географска информационна система. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 30-35, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев, К., Кирилова, К. Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (Н-метод). Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 40-44, ISSN: 1311-834X.
  2021 Кирилова, К., Янчев, К. Отчитане на атмосферното влияние при планиране на геодезически дейности. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 44-49, ISSN: 1311-834X.
  2020 Kirilova, K., GOCE program and the prospects of satellite gradiometry, SocioBrains, Issue 70, June 2020, pp. 97-102, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Bulgaria, 2020
  2020 Kirilova, K., Comparison of gravimetric data from the global geopotential models EGM 2008 and EIGEN-6C4 with data from classical gravimetric measurements, SocioBrains, Issue 71, July 2020, pp. 42-46, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Bulgaria, 2020
  2020 Kirilova, K., “Gravimetric measurments in extremely mountainous region of the territory of south-western Bulgaria-Rila mountain”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 18, 2020, рр. 48-66, ISSN: 1314–6289.
  2020 Янчев, К., Кирилова, К. Съвременни изследвания на Крупнишкия геодинамичен полигон, Списание Геодезия, Картография и Земеустройство, бр. 1–2 2020, издание на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България, стр. 40–47, ISSN: 0324–1610.
  2020 Кирилова, К., Янчев, К. Моделиране на геоида в екстремни райони от територията на Р. България - Рила планина, Списание Геодезия, Картография и Земеустройство, бр. 1–2 2020, издание на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България, стр. 3–20, ISSN: 0324–1610
  2020 Kirilova, K., “Optimal geopotential models of the earth is gravitational field for the territory of South-western Bulgaria - Rila mountain”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 19, 2020, рр. 67-71, ISSN: 1314–6289.
  2020 Кирилова К., Янчев К. Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия. Годишник на ШУ \" Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", ISSN: 1311-834X, стр. 153-159.
  2020 Кирилова К., Янчев К. Градиометрични измервания с градиометър на борда. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", ISSN: 1311-834X, стр. 159-163.
  2019 Kirilova K. "Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 86-91, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kirilova K. "Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 92-98, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kirilova K.'Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the earth" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 99-104, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kirilova K., \"Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 86–91, ISSN: 1311–834X.
  2019 Kirilova K., \"Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory\" Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки, Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 92–98, ISSN: 1311–834X.
  2019 Kirilova K., „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the earth\" Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 99–104, ISSN: 1311–834X.
  2017 Андреев А., Кирилова К. "Локален модел на геоида за територията на Югозападна България" сп. „Висша геодезия” при БАН Кн. 22. София 2017, стр. 113-121, ISSN 0324-1114
  2016 Кирилова Кр., Андреев А. "Космически гравитационни мисии CHAMP, GRACE и GOCE- Една нова ера на спътникова гравиметрия" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IV E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 285-295, ISSN: 1311-834X.
  2014 Андреев А., Кирилова Кр. "Изследване ефективността на гравиметричните построения по МНМК" Технически науки, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" т. IVЕ, стр. 73-84, ISSN: 1311-834X.
  2022 Кирилова, К. Използване на система от последователни действия при оценка на риска за околната среда с ГИС. Шумен: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 215-218.
  2022 Янчев К., Кирилова К., Наземно лазерно сканиране. Шумен: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 226-230.
  2022 Niyazi M., Kirilova K., Yanchev K., Spasov P., Ivanov I., Gorov S. Obvious a factual error. Current problem of cadaster in the territory of the Republic of Bulgaria. Riga, LATVIA, 63rd International Scientific Conference of Riga Technical University, October 20, 2022
  2020 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254.
  2020 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261
  2016 Кирилова К. “Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България“, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 190-196 стр., ISSN: 1314-3921
  2014 Андреев А., Кирилова К. “Локално моделиране на геоида за територията на Югозападна България“ Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 211 - 219 стр, ISSN: 1314-3921
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2020, ISSN: 1311-834X, стр. 153-159. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Янчев К., Възможности за създаване на основни геодезически мрежи с помощта на лазерното сканиране. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 219-222.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Янчев К., Оценка точността на създаване на 3D модели и топографски планове. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 223-225.
  2022 Кирилова, К. Метод на организиране и въвеждане на картографски данни в уеб базирана географска информационна система. Шумен: Университетско издателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Годишник на ШУ \\\"Еп. К. Преславски\\\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 30-35, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Янчев К., Оценка точността на създаване на 3D модели и топографски планове. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 223-225.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Ниязи М., Методика за установяване на явна фактическа грешка. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Ниязи М., Методика за установяване на явна фактическа грешка. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Горов С., Стойков Е. Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 253-256.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Горов С., Стойков Е. Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 253-256.
  2022 Kirilova K. Optimal geopotential models of the Earth’s gravitational field for the territory of south-western Bulgaria – Rila mountain. Journal scientific and applied research, Volume 19, 2020, ISSN: 1314-6289, pp. 67-71. Цитирано от: Ivanov S. Monitoring of the status of cultural heritage sites. Journal scientific and applied research. Volume 22. Шумен 2022. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289, pp. 10-14.
  2021 Kirilova K. Optimal geopotential models of the Earth’s gravitational field for the territory of south-western Bulgaria – Rila mountain. Journal scientific and applied research, Volume 19, 2020, ISSN: 1314-6289, pp. 67-71. Цитирано от: Ivanov S. Problems in the conservation and exploitation of objects of cultural heritage. Journal scientific and applied research. Volume 21, Шумен 2021, Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289, pp. 20 – 25.
  2021 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Стойков Е., Хидрографски измервания – представяне на данните. Годишник на ФТН. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Том XI E, 2021, стр. 19-25, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Хидрографски измервания – представяне на данните. Годишник на ФТН. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Том XI E, 2021, стр. 19-25, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Морска информационна система. Годишник на ФТН. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Том XI E, 2021, стр. 25-30, ISSN: 1311-834X
  2021 Кирилова К., Янчев К. Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2020, ISSN: 1311-834X, стр. 153-159. Цитирано от: Стойков Е., Морска информационна система. Годишник на ФТН. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Том XI E, 2021, стр. 25-30, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Добрев С., Фотограметрия и безпилотни летателни средства (БЛА) за правилната експлоатация на минни разработки. Годишник на ФТН. ШУ “Епископ Константин Преславски”, Том XI E, 2021, стр. 49-53, ISSN: 1311-834X.
  2020 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254, Цитирано от: Константинова Е., Борисов А., „Възможности за рекултивация на изоставени каменни кариери в Република България“, Сборник статей VI международной научно-практической интернет-конференции, Об издании – 1,2, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, стр. 21-27, ISBN: 978-5-00137-218-9
  2020 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261, Цитирано от: Добрев С., Използването на фотограметрия и безпилотни летални средства за мониторинг и планиране на минни разработки, Сборник статей VI международной научно-практической интернет-конференции, Об издании – 1,2, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, стр. 108-113, ISBN: 978-5-00137-218-9.
  2020 Kirilova K. Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas. Годишник на ШУ \\\"Еп. К. Преславски\\\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", стр. 86-91, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2020 Kirilova K., Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 92-98, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2020 Kirilova K., Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 99-104, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2019 Кирилова К., „Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България“, МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове. Том 2 Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 190 - 196 стр., ISSN: 1314-3921., Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, стр.21-24, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова Кр., „Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК“, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Технически науки т.IVЕ, стр. 73-84, 2015 г., ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, стр. 21-24, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова К. „Моделиране на геоида за територията на Югозападна България“. сп. „Висша геодезия” Г при БАН София 2017 кн. 22, стр 113-121, Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова Кр., „Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК“, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Технически науки т.IVЕ, стр. 73-84, 2014 г., ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова К., „Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България“, МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове. Том 2 Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 190 - 196 стр., ISSN: 1314-3921., Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова К. „Моделиране на геоида за територията на Югозападна България“. сп. „Висша геодезия” Г при БАН София 2017 кн. 22, стр 113-121, Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова Кр., „Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК“, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Технически науки т.IVЕ, стр. 73-84, 2014 г., ISSN: 1311-834X., Цитирано от: : E. Stoykov., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова К., „Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България“, МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове. Том 2 Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 190 - 196 стр., ISSN: 1314-3921., Цитирано от: E. Stoykov „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, стр. 25-29, ISSN: 1311-834X.
  2019 Андреев А., Кирилова К. „Моделиране на геоида за територията на Югозападна България“. сп. „Висша геодезия” Г при БАН София 2017 кн. 22, стр 113-121, Цитирано от: E. Stoykov „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, стр. 25-29, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Analysis and assessment of gravimetric points in the region of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, 2016, Shumen, pp 190 - 196, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, стр. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Cosmic gravitational missions CHAMP, GRACE and GOCE-a new era of satellite gravimetry”, Yearbook: Technical Sciences, 2015, Vol IV E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, рр. 285-296 ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 A. Andreev, K. Kirilova, “Modelling of geoid for the territory of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2014”, pp 211 – 219, Shumen, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Analysis and assessment of gravimetric points in the region of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, Shumen, pp 190 - 196, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 138-141, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Cosmic gravitational missions CHAMP, GRACE and GOCE-a new era of satellite gravimetry”, Yearbook: Technical Sciences, 2016, Vol IV E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, рр. 285-296 ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov„ Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 138-141, ISSN: 1311-834X.
  2019 A. Andreev, K. Kirilova, “Modelling of geoid for the territory of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2014”, pp 211 – 219, Shumen, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „ Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 138-141, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Analysis and assessment of gravimetric points in the region of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, 2016, Shumen, pp 190 - 196, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 142-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 Kr. Kirilova, “Cosmic gravitational missions CHAMP, GRACE and GOCE-a new era of satellite gravimetry”, Yearbook: Technical Sciences, 2016, Vol IV E, Shumen, University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”,рр. 285-296 ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 141-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 A. Andreev, K. Kirilova, “Modelling of geoid for the territory of southwestern Bulgaria”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2014”, pp 211 – 219, Shumen, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 141-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова Кр. „Космически гравитационни мисии CHAMP, GRACE и GOCE- Една нова ера на спътникова гравиметрия“ Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, 2016 г. 285 - 296 стр. ISSN: 1314-3921., Цитирано от: K. Yanchev „Мethods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 55-60, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова К. Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България. МАТТЕХ, 11-13 ноември 2016. Шумен, 190 - 196 стр. ISSN:1314-3921, Цитирано от: K. Yanchev „Мethods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 55-60, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова Кр. „Космически гравитационни мисии CHAMP, GRACE и GOCE- Една нова ера на спътникова гравиметрия“ Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, 2016 г. 285 - 296 стр. ISSN: 1314-3921., Цитирано от: K. Yanchev „Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 61-69, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова К. Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България. МАТТЕХ, 11-13 ноември 2016. Шумен, 190 - 196 стр. ISSN:1314-3921, Цитирано от: K. Yanchev „Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 61-69, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова Кр. „Космически гравитационни мисии CHAMP, GRACE и GOCE- Една нова ера на спътникова гравиметрия“ Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, 2016 г. 285 - 296 стр. ISSN: 1314-3921., Цитирано от: K. Yanchev „Аnalysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 70-74, ISSN: 1311-834X.
  2019 Кирилова К. Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България. МАТТЕХ, 11-13 ноември 2016. Шумен, 190 - 196 стр. ISSN:1314-3921, Цитирано от: K. Yanchev „Аnalysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 70-74, ISSN: 1311-834X.
  2018 Андреев А., Кирилова Кр. Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, стр. 73-85, 2014 г. Цитирано от: E. Stoykov "Analysis of the evolution of global navigation satellite systems" Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2018,T VIIIE, pp. 119-125, ISSN: 1311-834X.