Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Здравко Юриев Кузманов
  Доц. д-р Здравко Юриев Кузманов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D3

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: z.kuzmanov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък от 9 до 17 ч.


  Завършен университет, специалност

  Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, „Административна и информационна сигурност“, Бакалавър

  Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, „Административна и информационна сигурност“, Магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, катедра „Информационна сигурност“

  Заемани академични длъжности

  Асистент - 2012 г.

  Главен асистент - 2015 г.

  Доцент - 2021 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)" - 2013 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Теоретични основи на сигурността, Географски системи в сектора за сигурност, Информационни системи и сигурност, Ресурси и сигурност, Защита на критичната инфраструктура, Екология и сигурност.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Померански университет, гр. Слупск, Република Полша по образователна програма Еразъм +, 2018 г.

  Области на научни интереси

  Теоретични основи на сигурността, Енергийна сигурност, Информационна сигурност, Критична информационна инфраструктура.

  Специализации

  Курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика“, НВУ „Васил Левски“, факултет „Общовойскови“, гр. Велико Търново - 2015 г.

  Курс „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B2“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2014 г.

  Курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Компютърни комуникации и дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2012-2013 г.

  Участия в проекти

  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж: BG05М2ОР001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)” - Изследовател (R2).

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление на Национален военен университет „Васил Левски” - Сътрудник софтуер.

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” - Администратор.

  Университетски проект: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г. - участник.

  Университетски проект: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)“, Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. - ръководител.

  Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност“, Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. - ръководител.

  Университетски проект: „Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност“. Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. - ръководител.

  Университетски проект: „Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“. Договор № РД-08-82/27.01.2020 г. - участник.

  Заемани ръководни позиции

  Академичен секретар на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

  Директор на „Център за информационно обслужване“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

  Организационна дейност

  Член на Общо събрание на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, мандат 25.10.2019 - 25.10.2023 г.

  Член на Факултетен съвет на Факултет по технически науки.

  Ръководител на студенти на проведено екипно обучение по „Защита на населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи“, „Център за професионална квалификация" ГДПБЗН-МВР - РДПБЗН, гр. Монтана - 28 и 29 септември 2017 г.

  Член на Факултетен съвет на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен - 2014-2015 г.

  Катедрен координатор по програма на ЕС Еразъм + (2014-2020 г.) - 2014-2015 г.

  Катедрен координатор по програма на ЕС Еразъм (2007-2013 г.) - 2013-2014 г.

  Член на Факултетна комисия по признаване на образователни кредити - 2013-2014

  Катедрен отговорник по система за управление качеството на обучение - 2012-2015 г.

  Научен секретар на секция „Държава и сигурност“ на научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, Шумен, България. 4-5 юни 2015 г.

  Председател на научна секция „Курсантско-студентска“ В. Обществени науки на Научна сесия 2014 (Форум „Отбранителни технологии – Шумен 2014“), Шумен, България. 23-24 октомври 2014 г.

  Научен секретар на секция „Държава и сигурност“ на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен, България. 5-6 юни 2014 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България, клон Шумен

  Държавни и/или научни награди

  Грамота от Началника на НВУ "Васил Левски" за съществен принос в подготовката на кадри за нуждите на въоръжените сили на Република България, национални и международни организации и институции - 2015 г.

  INSIGNI CUM LAUDE от Академичната общност на Национален военен университет "Васил Левски" - 2013 г.