Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Здравко Юриев Кузманов
  Доц. д-р Здравко Юриев Кузманов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D3

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: z.kuzmanov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък от 9 до 17 ч.


  2013 Кузманов, З., „Управление на сигурността на електроенергийната система при кризи“. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2013, 183 с.
  2021 Кузманов, З., Социална сигурност в Република България. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021, 180 с., ISBN 978-619-201-489-6
  2021 Kuzmanov, Z., Disinformation as a threat to National security. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 77, January 2021, p. 123, ISSN 2367-5721, (online) – (български език)
  2020 Kuzmanov, Z., Cyberterrorism -definiton and forms. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 76, December 2020, p. 151, ISSN 2367-5721, (online) – (български език)
  2019 Dimanova, D., Z. Kuzmanov, Development of an integrated security and communication system. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, November 2019, p. 83, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2017 Kuzmanov, Z. Energy security a major element of economic security and national security. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 39 – 42, Issue 30, February 2017
  2017 Kuzmanov, Z. Protection of human rights and the system of the Ministry of Interior. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017
  2017 Kuzmanov, Z. Interaction of the Ministry of Interior for preventing and suppressing of terrorist acts. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 43 – 47, Issue 30, February 2017
  2017 Dimanova, D., Kuzmanov, Z. Measuring and assessing risk. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 63 – 69, Issue 32, April 2017
  2017 Kuzmanov, Z. Options for creating a spatial database of critical infrastructure sites in energy sector (sub-sector electricity) using open source software. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 74 – 79, Issue 36, August 2017
  2017 Chobanov, D., Kuzmanov, Z. LoRaWAN network architecture. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 11 – 16, Issue 40, December 2017
  2017 Kuzmanov, Z. Modern Web-GIS technologies. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 169 – 173, Issue 40, December 2017
  2017 Kuzmanov, Z., Kuzmanova, E. Public order and public security. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VII E, Faculty of Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 75 – 82
  2022 D. Dimanova and Z. Kuzmanov, Model for the Frequency of Extreme Natural Events Algorithm, 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 2022, pp. 1-6, ISBN: 978-166540709-0, doi: 10.1109/EEAE53789.2022.9831291.
  2022 D. Dimanova and Z. Kuzmanov, Modelling the Probability of Intense Rainfall Events, 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 2022, pp. 1-4, ISBN: 978-166540709-0, doi: 10.1109/EEAE53789.2022.9831317.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Risk management in information security, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 139-145.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., International security standards, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 131-138.
  2016 Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921
  2016 Диманова Д, Кузманов З, "Национална система за спешни повиквания". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921
  2016 Кузманов, З., Видове контрол – характеристики. Юридически сборник т. XXIII, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2016, с., ISSN: 1311-3771
  2015 Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9
  2015 Кузманова, Е., Кузманов, З. За разузнавателната и оперативно-издирвателната дейност в контекста на системата за национална сигурност. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9
  2014 Kuzmanov, Z. Study of crisis management approaches in power system of the Еuropean Union, USА and Russia. “The young in science – investment in the feature” Collections of papers from International scientific conference Sofia-Plovdiv, 18-20.10.2013, UniBIT, S., 2014, p. 460, ISBN 978-619-185-132-4
  2014 Кузманов, З. Политики на Руската Федерация при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 233, ISBN 978-954-9681-49-9
  2014 Кузманов, З. Политики на Европейския съюз при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 236, ISBN 978-954-9681-49-9
  2014 Кузманов, З. Политики на Съединените американски щати при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 240, ISBN 978-954-9681-49-9
  2013 Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийните системи в рамките на Европейския съюз. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 100, ISBN 978-954-9681-49-9
  2013 Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийната система на САЩ. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 108, ISBN 978-954-9681-49-9
  2013 Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийната система на Руската Федерация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 113, ISBN 978-954-9681-49-9
  2013 Кузманов, З. Особености, технологична структура и горивна база на електроенергетиката. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 260, ISSN 1313-7433
  2013 Кузманов, З. Държавни органи за управление и контрол на електроенергетиката на Република България. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 266, ISSN 1313-7433
  2013 Кузманов, З. Електроенергийна система на Република България. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 271, ISSN 1313-7433
  2012 Кузманов, З., Идентификация и типизация на обектите от критичната инфраструктура в електроенергийния сектор. Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2012, с. 170, ISBN 978-954-9681-49-9
  2011 Кузманов, З. Заплахи за критичната инфраструктура в електроенергийния сектор и комуникационните и информационни технологии. Сборник научни трудове от Научна конференция 2011 „Проблеми на информационната сигурност през XXI век”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2011, с. 343, ISBN 978-954-9681-49-9
  2018 Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 386 – 391, Issue 42, February 2018
  2018 Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 392 – 397, Issue 42, February 2018
  2018 Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the WANNACRY (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 398 – 407, Issue 42, February 2018
  2017 Кузманов, З. Политики на Руската Федерация при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 233, ISBN 978-954-9681-49-9. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017
  2017 Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017
  2017 Кузманов, З., Видове контрол – характеристики. Юридически сборник т. XXIII, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2016, с., ISSN: 1311-3771. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017
  2017 Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017
  2017 Кузманов, З., Идентификация и типизация на обектите от критичната инфраструктура в електроенергийния сектор. Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2012, с. 170, ISBN 978-954-9681-49-9. Цитирано от: Stoyanov, K. Structural features of the energy infrastructure of Bulgaria, in the context of the protection of critical infrastructure. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 75 – 86, Issue 40, December 2017
  2016 Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Христов, Х., „Обществен контрол над сектора за сигурност“, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016, Vol.VI E ISSN 1311-834X.
  2016 Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Христов Х., „Граждански контрол на сектора за сигурност“, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016, Vol.VI E ISSN 1311-834X.
  2016 Кузманов, З., „Политики на Европейския съюз при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството, НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията, НВУ „В. Левски, факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4
  2016 Кузманов, З., „Политики на Руската Федерация при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4
  2016 Кузманов, З., „Политики на Съединените американски щати при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4
  2013 Кузманов, З., „Управление на сигурността на електроенергийната система при кризи“. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2013, 42 с.