Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков
  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 326

  Телефон: 054 830495 вътр. 393 К3

  Email: st.kаzakov@ shu. bg

  Приемно време: Вторник 8:00- 16:00, зала С6


  Завършен университет, специалност

  2010 - ШУ "Епископ Константин Преславски", КИС бакалавър

  2011 - ШУ "Епископ Константин Преславски", КИС магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2011 - 2016 ШУ "Епископ Константин Преславски" - системен администратор

  Заемани академични длъжности

  Асистент 2016-17г.

  Главен асистент 2017-21г.

  Доцент от 2021г.

  Придобити научни степени

  2017 - ОНС Доктор в областта на техническите науки

  Водени лекции и/или упражнения

  Инженерна графика

  Информационни технологии

  Производствен практикум

  Метрология

  Стандартизация и управление на качеството

  Машинни елементи

  Информационни потоци в логистиката

  Участия в проекти

  - 2023 Проект № РД-08-150/28.02.2023г. - Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи.

  - 2022 Проект № РД-08-145/01.03.2022г. - ” Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация ”

  - 2021 национален проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

  - 2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  - 2020 университетски РД-08-107/31.01.2020 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН

  - 2019 Проект № РД-08- № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката.

  - 2018 Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

  - 2017 Проект № РД-08-90/03.02.2017г. - \\\"Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи\\\".

  - ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I - 2016 - 2018