Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков
  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 326

  Телефон: 054 830495 вътр. 393 К3

  Email: st.kаzakov@ shu. bg

  Приемно време: Вторник 8:00- 16:00, зала С6


  2017 Казаков Ст., Изследване ефективността на трафика на данни в LAN, защитена в ШУ 2017г.
  2020 Стефан Казаков, Мрежови подход при систематизиране на информационни потоци в логистиката, ШУ 2020, ISBN 978-619-201-384-4
  2020 Стефан Казаков, Analysis of logistic efficiency, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO, USA, Vol. 18, 2020г., ISSN 1314-6289, с. 41-47
  2020 St. Kazakov, ERP SYSTEMS IN LOGISTICS AND TRANSPORTATION, SocioBrains, ISSN 2367-5721, 2020, с. 49-53
  2020 St. Kazakov, RESOURCES AND ORGANIZATION OF PROCESSES IN LOGISTICS ENGINEERING, SocioBrains, ISSN 2367-5721, 2020, с. 54-59
  2020 Стефан Казаков, Предназначение и класификация на логистичните информационни системи, Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, ISSN 1314-3921, с. 346 -354
  2020 Стефан Казаков, Подходи и принципи за построяване на информационни системи за логистично управление, Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, ISSN 1314-3921, с. 341 -345
  2020 Стефан Казаков, Общи математически понятия използвани в управлението на операциите в логистиката, Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, ISSN 1314-3921, , с. 335 -340
  2020 Стефан Казаков, Систематизиране на информационни потоци в логистиката, Годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2020, ISSN 2367-7481, с.1721 -1729
  2019 Plamen Dqnkov, Stefan Kazakov, Synthesis of solitions in transport testing in MatLab software environment, 54th International scientific conference on information, communication and energy systems and technologies (ICEST 2019) Ohrid, North Macedonia, June 27-29, 2019, Issue 1, ISSN 2603-3267, р. 401-403 /online/
  2018 Стефан Казаков – Analysis of RFID Generation 2 security, Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, ISSN 1314-3921, с.194-202
  2017 Стефан Казаков, Йорданка Йорданова – Typology of risks in RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO, USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289, с.40-52
  2017 Стефан Казаков, Антон Антонов – Reliability techniques for RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO, USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289, с.27-39
  2016 Стефан Казаков, Йорданка Янкова-Йорданова – Обзор на Anylogic софтуер за проектиране на сложни логистични системи, Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\" Научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2016, ISSN 1314-3921, с.204-208
  2016 Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков, Структурно-методически комплекс за обучение с Anylogic, Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ISSN 1314-3921, с.209-212
  2014 Стефан Казаков, - Симулиране на локална компютърна мрежа със CISCO PACKET TRACER, Шуменски университет, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ISSN 1314-3921
  2014 Стефан Казаков, Тихомир Трифонов, Иван Цонев – Probabilistic-temporal characteristics in a trhee-level centralized computer structure, International Conference Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Robotics, Liepaya, Latvia, 2014, Vol.10, ISBN 978-9934-10-573-9, с.129-132
  2012 Иван Цонев, Стефан Казаков - Анализ на трафика в локална компютърна мрежа на пет нива, Шуменски университет, Сборник научни трудове, Нучна сесия, 2012 ISSN 1313-7433, с.104-109
  2012 Иван Цонев, Стефан Казаков - Анализ разпределение на грешките при предаване на данни в LAN Ethernet, Шуменски университет , Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ISSN 1314-3921, с.48-52
  2010 Иван Цонев, Стефан Казаков - Сравнителен анализ между протоколите IPv4 и IPv6, Шуменски университет , Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, ISSN 1314-3921, с 38-44
  2010 Иван Цонев, Стефан Казаков - Методи за комуникация между възли в компютърните мрежи използващи различни протоколи в мрежовия слой, Шуменски университет, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, ISSN 1314-3921, с.45-52
  2020 Казаков, Ст. \"Учебно пособие по информационни технологии\", Университетско издателство ”Епископ К. Преславски”, Шумен ISBN 978-619-201-395-0
  2022 Kazakov, S. ERP systems in logistics and transportation. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2020, Issue 69, 49 – 53, p. 50. Цитирано в: Стоянов, Св. Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика. Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 125 (Бел. 159), ISBN 978-619-201-558-9.
  2020 Kazakov, S., Yankova-Yordanova, Y. Overview of anylogic software design of advanced logistics systems. МАТТЕH 2016, ISSN 1314-3921. цитиран в Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020, Viktor Lilov1, Anton Borisov, Tsvetoslav Tsankov, Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine, стр. 83-91
  2020 Kazakov, S., Yankova-Yordanova, Y., 2017. Typology of risks in RFID. Journal scientific and applied research, Vol. 12, ISSN 1314-6289 цитиран в Ekaterina Konstantinova,Tsvetoslav Tsankov, THE ASYMMETRIC MULTIPROCESSOR OPERATING SYSTEM – A NEW OPPORTUNITY FOR MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT, SocioBrains ISSN 2367-5721 стр. 16-23
  2020 Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков, Структурно-методически комплекс за обучение с Anylogic, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” МАТТЕХ 2016, ISBN 1314-3921 с.209-212. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 10-11
  2020 Иван Цонев, Стефан Казаков – Анализ разпределение на грешките при предаване на данни в LAN Ethernet, Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» МАТТЕХ 2012, ISBN 978-619-201-359-2 ,с15-16. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 20-21
  2020 Иван Цонев, Стефан Казаков – Методи за комуникация между възли в компютърните мрежи използващи различни версии протоколи в мрежовия слой, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” МАТТЕХ 2010, ISBN1314-3921 с.45-52 Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 27-34
  2020 Иван Цонев, Стефан Казаков – Анализ на трафика в локална компютърна мрежа на пет нива, Национална конференция с международно участие „40 Години Шуменски Университет“, 2012г. ISBN 978-954-577-620-5 с.104-109 Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 39-41
  2020 Стефан Казаков, Антон Антонов – Reliability techniques for RFID, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289, с27-39. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 45-47
  2020 Стефан Казаков – ERP systems in logistics and transportation, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 69 May 2020, ISSN 2367-5721, с49-53. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 50-54
  2020 Стефан Казаков – Resources and organization of processes in logistics engineering, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 69 May 2020, ISSN 2367-5721, с54-59. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с103-108
  2020 Стефан Казаков, Analysis of RFID Generation 2 security, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2018, ISBN1314-3921 с194-202. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN978-619-201-359-2, с 126-129
  2020 Стефан Казаков, Йорданка Янкова-Йорданова – Обзор на Anylogic софтуер за проектиране на сложни логистични системи, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2016, ISBN1314-3921 с204-208. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 157-159
  2020 Стефан Казаков – Симулиране на локална компютърна мрежа със CISCO Packet Tracer, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2014, ISBN 1314-3921 с110-114. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 199-200
  2020 Стефан Казаков, Тихомир Трифонов, Иван Цонев – Probabilistic-temporal characteristics in a trhee-level centralized computer structure, ICBBM 2014, ISBN 978-9934-10-573-9 с129-132. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с 243-245
  2020 Kazakov, S., Yankova-Yordanova, Y. Overview of anylogic software design of advanced logistics systems. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ISSN 1314-3921, с204-208. Цитиран в Viktor Lilov1, Anton Borisov, Tsvetoslav Tsankov, Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine, Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 24-25 April, 2020, ISSN 2367-5209 стр. 83-91
  2020 Казаков, С., \"Систематизиране на информационни потоци в логистиката\" е от НВУ в Годишна университетска научна конференция 2020 В. Търново. Цитиран в: Евгени Стойков, МОРСКИ КАРТИ – ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” МАТТЕХ 2020, ISBN1314-3921 с. 271-275
  2020 S. Kazakov, T. Trifonov, I. Tsonev, Probabilistic-temporal characteristics in a three-level centralized computer structure, ICBBM 2014, Latvia, p.129-132, ISBN 978-9934-10-573-9 цитиран в Plamen Dyankov – Trends in the development of the metalworking industry, SocioBrains, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, с37-40
  2020 S. Kazakov, I. Tsonev, Possible temporary parameters in the centralized structure of the two levels, Association Scientific and Applied Research, International Journal 2013, ISSN 1314-6289 p. 22-25, цитиран в Plamen Dyankov, Plamen Petrov, Intelligent systems in car transport, SocioBrains, Issue 62, October 2019 ISSN 2367-5721, с36-44
  2020 Kazakov, S., Yankova-Yordanova, Y., Typology of risks in RFID. Journal scientific and applied research, Vol. 12, 2017, ISSN 1314-6289, с204-209. Цитиран в Ekaterina Konstantinova,Tsvetoslav Tsankov, The asymmetric multiprocessor operating system – a new opportunity for manufacturing operations management, SocioBrains, Issue 67, March 2020 ISSN 2367-5721, стр. 16-23
  2020 Stefan Kazakov, ERP systems in logistics and transportation, SocioBrains, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721 с. 50-53 Цитиран в Mariyan Iliev Rahnev, Application of dynamic programming (optimization) for solving problems in the multimodal transport logistics system, SocioBrains,, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721 с. 50-53
  2019 Kazakov, Tsonev - Veroyatnostni harakteristiki na parametrite v LAN Ethernet, 2013 цитиран в Plamen Dyankov, Plamen Petrov, INTELLIGENT SYSTEMS IN CAR TRANSPORT, SocioBrainsISSN 2367-5721 стр. 36-44