Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  2016 Рекламата в света на високите технологии Advertisement in the High-Tech World
  2023 Василев, В. (2023) Социални реалности в практическите аспекти на изкуствения интелект, В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXVII D, Шумен, „Университетско издателство“, 2023, с. 139-144, ISSN 1314-6769. (CEEOL)
  2023 Илиева, В., М. Янкова, Вл. Василев (2023) Защо студентите от специалност „Социални дейности“ е необходимо да изучават науката футурология?, В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXVII D, Шумен, „Университетско издателство“, 2023, с. 116-121, ISSN 1314-6769. (CEEOL)
  2022 Василев, В. Технически детайли около създаването и поддръжката на научно-образователната онлайн платформа „Литермедия“ – част 1 . Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 168-174, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2021 Василев, В. Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2018 Василев, В. Знак и реклама в историческа перспектива. – В: Неделчева С. (гл. ред.) сп. Любословие, Тема на броя: Символите, 18, 2018, ISSN 1314-6033, 219-232, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен.
  2018 Василев, В. Роля на медиите при съхраняването на паметта за отзивите на гражданите. – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21, Изд. Фабер – Велико Търново, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), Авторски колектив – КЖМК, ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен.
  2016 Василев, В. Аферата "Google AdSense Leak". – В: Криминалното - факти и фикции, В. Търново, 2016, стр. 334-351. ISBN 978-619-00-0512-4
  2016 Василев, В. Тенденции при рекламата в областта на електронните спортове и социалните мрежи. – В: Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции 6–9 сентября 2016, С. Петербург, 2016, стр. 265-267. ISSN 2312-0274
  2015 Василев, В. Рекламните трикове на "Ислямска държава" в интернет. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 116-122.
  2015 Василев, В. Рекламните пародии като източник на трафик в световната мрежа. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 123-130.
  2015 Василев, В. Естествената (нейтив) реклама в онлайн пространството. – В: Конференция за студентско научно творчество – годишник, том XXXI, Бургас, 2015, стр. 186-192.
  2014 Василев, В. Виралната реклама в интернет. – В: БСУ – Годишник, том XXX, Бургас: БСУ, 2014, стр. 129-135.
  2013 Василев, В. Рекламните мрежи в интернет. – В: Студентско научно творчество – Годишник на Бургаския свободен университет, том XXVIII, Бургас, 2013, стр. 338-347.
  2013 Василев, В. Мрежата Onion – подземната част на интернет, която съхранява неудобните тайни на човечеството. – В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. том I, Бургас, 2013, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 124-130.
  2013 Василев, В. Принудителната анонимност на гражданите при интеракцията им с медиите в световната мрежа. – В: Граждани и медии. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр. 165-177.
  2012 Василев, В. Особености на онлайн рекламата и гражданската журналистика в условията на развити комуникации през XXI век. – В: Масовите комуникации в информационното общество, В. Търново, 2012, стр. 95-120.
  2022 Василев, В. Участие с доклад: Технически детайли около създаването и поддръжката на научно-образователната онлайн платформа „Литермедия“ – част 1 . в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (21 – 22 октомври 2022 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  2021 Василев, В. Участие с доклад: Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (22 – 23 октомври 2021 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  2018 Нови информационни технологии (христоматия). Съставител: Владимир Василев, Литермедия, ISSN: 2534-8906. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=276
  2023 Василев, В. (2021). Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (CEEOL),с. 136. Цитирано в: Тошева, Т. (2023). Дизайнът на услуги като метод за създаване на ефективни услуги, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, 757-766, ISSN 1314- 6769 (CEEOL), с.759.
  2023 Василев, В. (2022). Технически детайли около създаването и поддръжката на научно-образователната онлайн платформа „Литермедия“ – част 1 . Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 168-174, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL),с. 169. Цитирано в: Тошева, Т. (2023). Дизайнът на услуги като метод за създаване на ефективни услуги, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, 757-766, ISSN 1314- 6769 (CEEOL), с.761.
  2022 Василев, В. (2021). Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL). Цитирано в: Илиева, В., Към теорията и практиката на социалната работа, Шумен Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 106 с., 2022, ISBN 978-619-201-646-3, с.96