Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  2016 Рекламата в света на високите технологии Advertisement in the High-Tech World
  2022 Василев, В. Технически детайли около създаването и поддръжката на научно-образователната онлайн платформа „Литермедия“ – част 1 . Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 168-174, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2021 Василев, В. Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2018 Василев, В. Знак и реклама в историческа перспектива. – В: Неделчева С. (гл. ред.) сп. Любословие, Тема на броя: Символите, 18, 2018, ISSN 1314-6033, 219-232, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен.
  2018 Василев, В. Роля на медиите при съхраняването на паметта за отзивите на гражданите. – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21, Изд. Фабер – Велико Търново, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), Авторски колектив – КЖМК, ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен.
  2016 Василев, В. Аферата "Google AdSense Leak". – В: Криминалното - факти и фикции, В. Търново, 2016, стр. 334-351. ISBN 978-619-00-0512-4
  2016 Василев, В. Тенденции при рекламата в областта на електронните спортове и социалните мрежи. – В: Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции 6–9 сентября 2016, С. Петербург, 2016, стр. 265-267. ISSN 2312-0274
  2015 Василев, В. Рекламните трикове на "Ислямска държава" в интернет. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 116-122.
  2015 Василев, В. Рекламните пародии като източник на трафик в световната мрежа. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 123-130.
  2015 Василев, В. Естествената (нейтив) реклама в онлайн пространството. – В: Конференция за студентско научно творчество – годишник, том XXXI, Бургас, 2015, стр. 186-192.
  2014 Василев, В. Виралната реклама в интернет. – В: БСУ – Годишник, том XXX, Бургас: БСУ, 2014, стр. 129-135.
  2013 Василев, В. Рекламните мрежи в интернет. – В: Студентско научно творчество – Годишник на Бургаския свободен университет, том XXVIII, Бургас, 2013, стр. 338-347.
  2013 Василев, В. Мрежата Onion – подземната част на интернет, която съхранява неудобните тайни на човечеството. – В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. том I, Бургас, 2013, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 124-130.
  2013 Василев, В. Принудителната анонимност на гражданите при интеракцията им с медиите в световната мрежа. – В: Граждани и медии. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр. 165-177.
  2012 Василев, В. Особености на онлайн рекламата и гражданската журналистика в условията на развити комуникации през XXI век. – В: Масовите комуникации в информационното общество, В. Търново, 2012, стр. 95-120.
  2022 Василев, В. Участие с доклад: Технически детайли около създаването и поддръжката на научно-образователната онлайн платформа „Литермедия“ – част 1 . в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (21 – 22 октомври 2022 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  2021 Василев, В. Участие с доклад: Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (22 – 23 октомври 2021 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  2018 Нови информационни технологии (христоматия). Съставител: Владимир Василев, Литермедия, ISSN: 2534-8906. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=276
  2022 Василев, В. (2021). Предимства и недостатъци при използването на системи с елементи на изкуствен интелект за целите на образованието. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL). Цитирано в: Илиева, В., Към теорията и практиката на социалната работа, Шумен Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 106 с., 2022, ISBN 978-619-201-646-3, с.96