Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова
  Доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 402

  Телефон: 054 830495 вътр. 393 К3

  Email: j.jordanova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Четвъртък 08:00-17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, образователно-квалификационна степен ”бакалавър”

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, образователно-квалификационна степен ”магистър”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ШУ "Епископ Константин Преславски"- главен специалист УО

  Заемани академични длъжности

  главен асистент 2017-2020 г.

  доцент от 2020 г.

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Индустриален мениджмънт

  2. Техническа безопасност

  3. Инженерна екология

  4. Авторско и патентно право

  5. Теоретични основи на икономиката в логистиката

  6. Стандартизация и управление на качеството

  7. Управление на човешките ресурси

  Области на научни интереси

  Организация и управление на образованието, Администрация и управление, Право, Образователна политика, Училищна администрация и училищно законодателство, Управление на висшите учиища, , Eкология

  Участия в проекти

  Национален проект- BG05M2OP001-2.016-0002\" Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация\"

  Проект: РД-08-110/31.01.2024 г., Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2024 – ФТН, Ръководител: проф.д-р инж. Цветослав Цанков

  Проект: РД-08-124/01.02.2024г., Иновации и интерактивни технологии в обучението по Производствени технологии, Ръководител: доц.д-р инж. Антон Антонов

  РД-08-130 / 28.02.2022 г. Adapting the scientific, practical and applied potential of the Center for Career Development through the optimization of inter-institutional links. Ръководител: проф. д-р Милен Пенерлиев

  Проект РД-08-115/3.02.2021 г. Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменски университет ,, Епископ Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' Ръководител: проф. д-р Милен Пенерлиев

  Проект РД- 08-128/ 04.02.2021 г. ,, Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' Ръководител доц. д-р инж. Цветослав Цанков

  Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  Проект № РД-08-82/27.01.2020 г. - „Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“

  Проект № РД-08 123/03.02.2020 г. - “Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образожателни услуги“

  Янкова-Йорданова , Й. Общоуниверситетски проект ”Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина”, № РД-08-97/01.02.2019 г. участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

  Янкова-Йорданова , Й. Общоуниверситетски проект ”Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина”, № РД-08-157/09.02.2018 г. участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

  Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

  Заемани ръководни позиции

  Директор на центъра по проектна дейност- 2021 г. - декември 2023

  Организационна дейност

  Член на ОС на Шуменски университет ,, Епископ Константин Преславски''

  Председател на АК към Факултет по технически науки на Шуменски университет ,, Епископ Константин Преславски

  Отговорник по качеството на обучение в катедра , Инженерна логистика\\\'\\\' - 2021г.- до момента

  Еразъм+ координатор на катедра “Инженерна логистика”- 2019-2020 г.

  Отговорник по КСК

  Държавни и/или научни награди

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър