Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Цветелина Илиева Методиева
  Доц. д-р Цветелина Илиева Методиева

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D4

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: ts.metodieva@shu.bg

  Приемно време: вторник 9-17 ч., сряда 9-17 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” - ”Национална сигурност”, бакалавър, 2009 г.

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” - ” Административна и организационна сигурност”, магистър, 2016 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  .

  Заемани академични длъжности

  Асистент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 2017 г.

  Преподавател в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност - от 2021 г.

  Главен асистент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - 2021 г.

  Доцент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - 2022 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по докторска програма "Корпоративна сигурност" от професионално направление: 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана.

  Водени лекции и/или упражнения

  Теоретични основи на националната сигурност - Л/СУ

  Противодействие на посегателствата срещу сигурността на организацията - Л/СУ

  Отбранителна сигурност и операции по поддържане на мира - СУ

  Глобализация и сигурност - СУ

  Географски системи в сектора сигурност - СУ

  Практическа подготовка

  Кризи и конфликти - СУ

  Области на научни интереси

  Национална сигурност, Корпоративна сигурност

  Участия в проекти

  Университетски проект 5: ”Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност”, Договор № РД-08-144/08.02.2018 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект: „Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“, № РД-08-157/09.02.2018 г., Ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева.

  Университетски проект: „Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет“, Вх. №. РД-08-91/31.01.2019 г. Тема: ”Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект: ”Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност”, Договор № РД-08-75/30.01.2019 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, РД-08-107/31.01.2020 г.

  Национален проект: Проект BG05M2OP001 -2.013-0001 ”Студентски практики – Фаза 2”, 2020 - 2023 г.

  Проект № РД-08-128/04.02.2021 г. - Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации.

  Проект № РД-08-145/01.03.2022 г. - Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация, ръководител: доц. д-р Антон Янков Антонов.

  Организационна дейност

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведен специализиран семинар:" ДНИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - 2017" с участието на фирми от IT сектора. Дата на провеждане: 11 Май 2017 г., във ФАКУЛТЕТ" АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС"

  Член на Общото събрание на Шуменски университет.

  Отговорник по качеството на обучение в катедра Управление на системите за сигурност - от 2021 г. до момента.

  Председател на АК към Факултет по технически науки на Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски".

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".