Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности.

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Магистър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности, "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Община Шумен

  Участия в проекти

  2020 г. - Вътрешно - университетски проект: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, РД-08-107/31.01.2020 г.

  2020 г. - Вътрешно - университетски проект: Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователните услуги (2015-2020), РД-08-123/03.02.2020 г.

  2019 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\", РД-08-91/28.02.2019 г.

  2018 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на образователната среда и научноизследователската дейност в Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика, РД-08-140/08.02.2018 г.

  2017 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\", РД-08-95/06.02.2017 г.

  2016-2018 г. - Технически изпълнител в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.