Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Преподаватели

    Факултет:

    Катедра:

    Кабинет: Корпус , стая

    Телефон:

    Email:

    Приемно време:


    Завършен университет, специалност

    Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности.

    Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Магистър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности, "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности.

    Месторабота преди постъпване в ШУ

    Община Шумен

    Участия в проекти

    2020 г. - Вътрешно - университетски проект: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, РД-08-107/31.01.2020 г.

    2020 г. - Вътрешно - университетски проект: Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователните услуги (2015-2020), РД-08-123/03.02.2020 г.

    2019 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", РД-08-91/28.02.2019 г.

    2018 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на образователната среда и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика, РД-08-140/08.02.2018 г.

    2017 г. - Вътрешно - университетски проект: Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", РД-08-95/06.02.2017 г.

    2016-2018 г. - Технически изпълнител в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.