Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  2021 Velikova M., Tsankov T., A CASE STUDY ON CONFLICT IN SCHOOL AND WHY TEACHERS ARE INCREASINGLY POWERLESS, 2021, SocioBrains, ISSUE 83, Juli 2021, pp. 88-91
  2020 Velikova M., "STRESS AND DECISION- MAKING STYLE", 2020, SocioBrains.ISSUE 65, January 2020,pp.172-182.
  2020 Цанков Ц., Великова М., “Необходимостта от възстановяване на унищоженото родно производство в Република България“, 2020, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, T. XE, Факултет по технически науки, ISSN 1311-834Х, стр. 178-185.
  2020 Константинова Е., Великова М., “Организиране на стуктурите за управление на производствените потоци“, 2020, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, T. XE, Факултет по технически науки, ISSN 1311-834Х, стр. 277-283.
  2019 Великова М., "Особености в перцепциите на образователната среда", 2019, e-Journal VFU, бр. 12 - 2019
  2019 Gospodinova L., Dyankov P., Velikova M., INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS IN ENGINEERING. 2019, SocioBrains.ISSUE 63, November 2019,pp.1-9.
  2017 Karastoyanov G., Bakraheva M., Velikova M., INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SELF-REGULATION, MEASURED THROUGH THE ACTION-STATE ORIENTATION AND DECISION-MAKING STYLE. 2017.SocioBrains.ISSUE 40, DECEMBER 2017,pp.179-184.
  2022 Velikova, M. Stress and decision-making style. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, Issue 65, 2020, Bulgaria, Sofia, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., 172 – 182, р. 172. Цитирано от: Стоянов, Св., Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 74 [Бел. 85 (с. 75)], ISBN 978-619-201-558-9.
  2020 Великова М., Особености в перцепциите на образователната среда, 2019, e-Journal VFU, бр. 12 - 2019. Цитирано от: Tsankov Ts., Konstantinova E. Conflict relations in Bulgarian public schools and ways to overcome them. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 75, November 2020, ISSN 2367-5721, pp. 49-61.
  2020 Karastoyanov, G., Bakraheva, M., Velikova, M. Individual differences in self-regulation, measured through the action state orientation and decision-making style. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2017, Issue 40, 179 – 184, р. 179, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 310 – 330, с. 313 (Бел. 378), ISSN 2367-7465.