Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов
  Доц. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 407

  Телефон: 054 830 495 вътр. 231 К3

  Email: v.atanasov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и вторник 08:15 ч. до 16:15 ч.


  Завършен университет, специалност

  1986 год. – Национален военен университет „Васил Левски”, факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи”(бивше ВНВАУ „Георги Димитров”), специалност „Инженер по изчилителна технка”, ОКС „магистър"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  „Компютърни системи, локални мрежи и електронно правителство” - Публична администрация

  Заемани академични длъжности

  Доцент от 26.01.2021 год.

  Главен асистент от 01.12.2017 год. до 25.01.2021 год.

  Придобити научни степени

  ОНС ”доктор” , специалност ”Автоматизация на области от нематериалната сфера” (Образование) - 2017

  Водени лекции и/или упражнения

  ”Компютърни мрежи”, ”Микропроцесорна техника”, ”Администриране на мрежи”, ”Проектиране и разработване на мултимедийни продукти”, ”Мултимедийни системи”, ”Виртуални частни мрежи”

  Области на научни интереси

  Автоматизация на образователния процес.

  Концептуализиране на модели.

  Проектиране и разработка на учебни модели в образователния процес.

  Игровизиране на образователния процес.

  Участия в проекти

  Национални проекти

  • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР.

  Проекти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  • Изграждане на многофункционална лаборатория за изпитване топологии и комуникации - 2021.

  • Проект ”Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”(EDUTransform) - 2020 - 2023.

  • Въвеждащо обучение по тема „Компоненти на дигиталната реалност като предпоставки за иновационни образователни технологии“ по проект ”Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021)“.

  Проект на НВУ ”Васил Левски”, факултет ”Артилерия, ПВО и КИС”.

  • ”Интерактивно УЕБ базирано приложение за обучение по устройството и работата на системите за управление на изделия 9М111 и 9М113” - 2018-2020.

  • Етап 1 „Проектиране, конструиране и реализация на опитен образец“ от проект „Изследване на интерфейси в интелигентен комплекс за повсеместен компютинг“ - 2018-2020.

  Проекти по фонд „Научни изследвания“ към Русенски университет:

  • Проект 2018-РУ-01 ”Създаване на план за действие за дигитализиране на образованието” - 2018 год.

  • Проект 2017-ФЕЕА-02 „Създаване и изследване на сериозни игри“.

  • Проект 2016-РУ-01 „Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии“.

  • Проект 2016-РУ-04 „Проектиране и създаване на университетска интернет- базирана справочно-информационна система Докторант –1 част“.

  • Проект 2016-ФЕЕА-03 „Методи и средства за автоматизирано търсене на информация“.

  Организационна дейност

  1. Член на научно жури, определено със заповед №2119/15.1.2.2021 на Ректора на Русенски университет "Ангелн Кънчев". Изготвяне на рецензия на дисертационния труд на магистър инженер Васил Веселинов Козов на тема: „Създаване и изследване на софтуер за визуализиране и работа с тримерни обекти“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, по професионално направление 5.3 Технически науки, научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Център за иновационни образователни технологии - Русенски университет

  Държавни и/или научни награди

  Кристален приз „The Best Paper“ за доклад от научна конференция РУ&СУ`15 Русе