Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов
  Доц. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 407

  Телефон: 054 830 495 вътр. 231 К3

  Email: v.atanasov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и вторник 08:15 ч. до 16:15 ч.


  2017 Създаване и изследване на обучаващи игри като елемент от мотивираща стратегия при web-базираното обучение в системата на училищното образование
  2020 Валентин Атанасов, „Интерактивност при УЕБ базирани обучаващи приложения“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2020, ISBN 978-619-201-430-8
  2016 Смрикаров, А., Атанасов, В. и кол., „Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение“, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8
  2024 Atanasov, V., Trifonov, T., A new model of ultra wideband sensors based interactive system, International Journal on Information Technologies and Security, № 1 (vol. 16), 2024, pp.39-48, ISSN 1313-8251
  2023 Uzun, M., B., Atanasov, V., T., PROGRAM MANAGEMENT OF NETWORKS TROUGH MODELS BASED ON NETCONF AND RESTCONF PROTOCOLS, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, vol. XIII E, 2023, pp.124-131, ISSN 2815-4703 (online)
  2023 Uzun, M. B., Atanasov, V. T., COMMON CONCEPTION OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKS, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, vol. XIII E, 2023, pp.112-119, ISSN 2815-4703 (online)
  2023 Uzun, M. B., Atanasov, V. T., MAIN SPECIFICATIONS OF OPENFLOW PROTOCOL, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, vol. XIII E, 2023, pp.175-182, ISSN 2815-4703 (online)
  2022 Atanasov, V., Ivanova, A. A framework for evaluation of web-based learning content. International Journal on Information Technologies and Security, No. 4 (vol. 14), 2022, pp. 13-24, ISSN 1313-8251
  2021 Valentin, T., Atanasov, RFC IN APPROACH MODEL PARADIGM, International Journal on Information Technologies & Security, Union of Scientists in Bulgaria, № 4 (vol. 13), 2021, pp. 15-24, ISSN 1313-8251
  2019 Atanasov, V.,T., An algorithm and functional model of game based knowledge level test, Collection of papers 2019, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press, Volume I, pp.29-36, 2019, ISSN 1312 6148
  2019 Atanasov, V., Intelligent educational structure model, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, vol. IX E, 2019, ISSN 1311-834X
  2017 Atanasov, V., A sight over gaming technologies in pedagogical context, Pedagogy, Volume 89, Number 5, 2017, ISSN 0861 – 3982
  2015 Атанасов, В., Иванова, А., „Един подход за създаване на УЕБ базирана платформа за генериране на обучаващи игри“, Сборник с научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 3.2, 2015, стр. 113 – 118, ISBN 1311-3321
  2014 Atanasov., V., Ivanova, A., Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study), ARTTE Applied Researches in Technics, ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788
  2020 Атанасов, В., Т., „Проблеми при транспонирането на цифровия модел на обучение“, Международна научна конференция „МАТТЕХ 2020“, Том 1, стр.117-124, 2020, ISSN 1314-3921
  2020 Атанасов, В., „Измерване и оценка на образователна интерактивност на уеб базирани обучаващи приложения“, Международна научна конференция „Форум отбранителни технологии 2020“, стр. 245-252, 2020, ISSN 2367-7902
  2020 Атанасов, В., Т., Николов, Л., Г., „xCPU симулатор като обучаващо приложение“, Международна научна конференция „МАТТЕХ 2020“, Том 2, стр.73-81, 2020, ISSN 1314-3921
  2020 Атанасов, В., Т., Милев, А., П., „Предпоставки за внедряване на технологии в областта на киберсигурността“, Международна научна конференция „МАТТЕХ 2020“, Том 2, стр.125-129, 2020, ISSN 1314-3921
  2020 Николов, Л., Г., Атанасов, В., Т., „Похвати за пробиване на пароли в безжичните мрежи“, Международна научна конференция „МАТТЕХ 2020“, Том 2, стр. 89-95, 2020, ISSN 1314-3921
  2020 Атанасов, В., Т., „Концептуален и функционален модел на уеб базирано обучаващо приложение“, Международна научна конференция „МАТТЕХ 2020“, Том 2, стр. 82-88, 2020, ISSN 1314-3921
  2019 Mazadzhiev, G., N., Evlogiev, S., S., Atanasov, V., T., Conceptual model of smart home mobile technological system, Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2019, Collection of papers 2019, pp. 360-366, 2019, ISSN: 2367-7902
  2019 Atanasov, V., Ivanova, A., A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources, 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), pp. 649-654, 2019, ISSN: 2623-8764.
  2019 Lambeva, M., Atanasov, V., Fuzzy Modelling Of the Academic Staff Attestation Process, Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume II, Rezekne Academy of Technologies, vol.II, pp.205-207, 2019, ISSN 1691-5402
  2018 Atanasov, V.,T., Smart educational cluster conceptualization, Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies 2018”, Collection of papers 2018, pp. 173-181, 2018, ISSN 2367-7902
  2017 Atanasov, V., Ivanova, A., Student modelling in a web-based platform for learning games composing, Proceedings of the 13th International Scientific Conference ”eLearning and Software for Education”, Bucharest, Romania April 27 - 28, pp.272-279, 2017, ISSN: 2066-026X
  2017 Atanasov, V., Ivanova, A., Student modelling in a web-based platform for learning games composing, Trakia Journal of Sciences, No 4, pp 285-291, 2017, ISSN 1313-7069
  2015 Atanasov V., Ivanova, A., A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects , Proceedings of e-Learning 15 International Conference, Berlin, Germany, 2015
  2020 Мазаджиев, Г., Н., Атанасов, В., Т., Мацурев, А., И., „МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за работа с изделие „Мобилен технологичен комплекс - Умен дом“, версия 1.0, издателство на НВУ „Васил Левски“, 2020 , ISBN 978-619-7531-14-5
  2018 Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова и кол., под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев,„Наръчник по иновационни образователни технологии“ - Трето преработено и допълнено издание( интерактивно, мултимедийно ), издателство „Русенски университет“, 2018, ISBN 978-954-712-736-4
  2022 Редакторска бележка на учебник „Програмиране в средата на MATLAB” с автор доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN 978-619-201-591-6
  2022 Редакторска бележка на учебник „Университетска платформа за обучение в електронна среда” с автор доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN 978-619-201-590-9
  2022 Редакторска бележка на учебник „Симулационно моделиране в средата на SIMULINK” с автор доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN 978-619-201-593-0
  2022 Редакторска бележка на учебник „Програмиране на Siemens контролери” с автор доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN 978-619-201-592-3
  2022 Становище към материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ на гл. ас. Драгомир Иванов Василев, https://www.shu.bg/razvitie-as/proceduri/docent/dragomir-ivanov-vasilev/
  2022 Становище към материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор“ на доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков, https://www.shu.bg/razvitie-as/proceduri/profesor/czvetoslav-stanislavov-czankov/
  2021 Редакционна бележка на учебник „Математическа картография I част“ с автор: доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN - 978-619-201-508-4
  2021 Редакционна бележка на учебник „Математическа картография II част“ с автор: доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов, научен редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN - 978-619-201-509-1
  2019 Atanasov, V.,T., An algorithm and functional model of game based knowledge level test, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press,Volume I, pp.29-36, 2019, ISSN 1312 6148 Цитирана в : 1. Hristo Beloev, Angel Smrikarov, Aneliya Ivanova et all , A Vision of the University of the Future, CompSysTech 2020: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 20 June , 2020 , pp. 307–312, https://doi.org/10.1145/3407982.3408027
  2019 Mazadzhiev, G., N., Evlogiev, S., S., Atanasov, V., T., Conceptual model of smart home mobile technological system, Proceedings of International Scientific Conference „Defense Technologies“ DefTech 2019, Collection of papers 2019, pp. 360-366, 2019, ISSN 2367-7902 Цитирана в: 1.Hristo Beloev, Angel Smrikarov, Aneliya Ivanova et all , A Vision of the University of the Future, CompSysTech 2020: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 2020 June ,2020 , pp. 307–312, https://doi.org/10.1145/3407982.3408027
  2019 Lambeva, M., Atanasov, V., Fuzzy Modelling Of the Academic Staff Attestation Process, Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume II, Rezekne Academy of Technologies, Latvia, vol.II, pp.205-207, 2019, ISSN 1691-5402 Цитирана в: 1. Минчев, Ч., „Методи и алгоритми за възстановяване на радиолокационни изображения с използване на синтезирана апертура“, Национален военен университет „Васил Левски“, 2019, ISBN 978-619-7531-06-0
  2019 Kalev, K., Atanasov, V., Some aspects in the design and development of learning applications for engineering specialties, Journal of mining and geological sciences, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“,vol.62 number 4, 2019, ISSN 2682-9525 Цитирана в: 1. Kalev, K., A Conceptual Approach of Building Web Based Learning Tool, JDST., vol.2, no.2, pp. 11-18, 2020, e-ISSN 2534-9813 ,https://doi.org/10.46713/jdst.002.02; 2. Kulev, N., Analysis of definition set formed by given definitions of term cybersecurity, JDST vol.2, no.1, pp. 3-10, 2020, e-ISSN 2534-9813, https://doi.org/10.46713/jdst.002.01.
  2019 Atanasov, V., A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources, 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, pp. 649-654, 2019, ISSN 2623-8764 Цитирана в: 1. Kalev, K., Current problems of engineering education in the university, Collection of papers annual university conference 2019, National Military University Vasil Levski Press, Veliko Tyrnovo, Bulgaria, 27-29 june, pp.1757-1766, 2019, ISSN 1314-1937; 2. Slavyanov, K., Artificial intelligence technology trends, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press ,Volume I, pp.211-219, 2019, ISSN 1312 6148; 3. Mihaylov, D., Using simulation modelling in teaching the game theory elements, 62nd International Scientific Conference’2019 , Publishing House „St. Ivan Rilski“, vol.62 number 4, pp.104-107, 2019, ISSN 2682-9525.
  2019 Mazadzhiev, G., N., Evlogiev, S., S., Atanasov, V., T., Conceptual model of smart home mobile technological system, Proceedings of International Scientific Conference „Defense Technologies“ DefTech 2019, Collection of papers 2019, pp. 360-366, 2019, ISSN 2367-7902 Цитирана в: 1. Stoianov, N., Kalev, K., Cyber potential vulnerabilities in the defense system, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press, Volume I, pp.21.-29, 2019, ISSN 1312-6148
  2019 Atanasov, V., Intelligent educational structure model, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Konstantin Preslavsky University Press,vol. IX E, 2019, ISSN 1311-834X Цитирана в: 1. Kulev, N., Analysis of definition set formed by given definitions of term cybersecurity, JDST vol.2, no.1, pp. 3-10, 2020, e-ISSN 2534-9813, https://doi.org/10.46713/jdst.002.01
  2019 Atanasov, V., A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources, 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, pp. 649-654, 2019, ISSN 2623-8764 Цитирана в: 1. Kalev, K., A Conceptual Approach of Building Web Based Learning Tool, JDST., vol.2, no.2, pp. 11-18, 2020,e-ISSN 2534-9813 ,https://doi.org/10.46713/jdst.002.02; 2. Kulev, N., Analysis of definition set formed by given definitions of term cybersecurity, JDST vol.2, no.1, pp. 3-10, 2020, e-ISSN 2534-9813, https://doi.org/10.46713/jdst.002.01.
  2018 Atanasov, V.,T., Smart educational cluster conceptualization, Proceedings of International Scientific Conference „Defense Technologies 2018“, Collection of papers 2018, pp. 173-181, 2018, ISSN 2367-7902 Цитирана в: 1. Slavyanov, K., Fuzzy Logic Procedure for Drawing up a Psychological Profile of Learners for Better Perception in Courses, Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume II, 136-140, 2019, ISSN 1691-5402, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol2.4073
  2018 Atanasov, V.,T., Smart educational cluster conceptualization, Proceedings of International Scientific Conference „Defense Technologies 2018”, Collection of papers 2018, pp. 173-181, 2018, ISSN 2367-7902 Цитирана в: 1. Slavyanov, K., Artificial intelligence technology trends, Collection of papers 2019, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press, Volume I, pp.211-219, 2019, ISSN 1312-6148; 2. Stoianov, N., Kalev, K., Cyber potential vulnerabilities in the defense system, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press, Volume I, pp.21.-29, 2019, ISSN 1312-6148; 3.Mihaylov, D., Using simulation modelling in teaching the game theory elements, 62nd International Scientific Conference 2019 , Publishing House „St. Ivan Rilski”, vol.62 number 4, pp.104-107, 2019, ISSN 2682-9525; 4. Nedelchev, M., Analysis of the interaction of network functions in 4G and 5G networks through software defined networks, Annual collection of papers 2019, National Military University Vasil Levski Press, Volume I, pp.5., 12, 2019, ISSN 1312-6148.
  2018 Atanasov, V.,T., Smart educational cluster conceptualization, Proceedings of International Scientific Conference „Defense Technologies 2018“, Collection of papers 2018, pp. 173-181, 2018, ISSN 2367-7902 Цитирана в: 1. Kulev, N., Analysis of definition set formed by given definitions of term cybersecurity, JDST vol.2, no.1, pp. 3-10, 2020, e-ISSN 2534-9813, https://doi.org/10.46713/jdst.002.01
  2022 Редакторска бележка на учебник „Университетска платформа за обучение в електронна среда” с автор доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, научeн редактор доц. д-р Валентин Атанасов, ISBN 978-619-201-590-9
  2018 Смрикаров, А., Белоев, Хр, Иванова, А., Атанасов, В., Стойкова, В. и кол., Наръчник по иновационни образователни технологии, Трето преработено и допълнено издание, 2018, Издателство ”Русенски университет”, стр. 75-77, ISBN 978-954-712-736-4 стр.148