Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Божидар Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K3

  Email: b.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: срядя и четвъртък, от 08:00 - 16:00 ч.


  2022 Стоянов Б., Стоянов Е., Стоянова Г., Маркишки П. \"Иновационен астрономически и фотограметричен подход при изследване на кръглата църква от Преслав\", Литермедиа, ISSN 2534-8906 - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=349
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. \"Цифрова реконструкция на епиграфски надписи\", Литермедиа, ISSN 2534-8906 - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=343
  2020 Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2020 = 2.524. doi: 10.3390/e22050501.
  2020 Стоянов Б., Стоянов Е., \"Фотограметричен подход за цифровизиране на епиграфски паметници\", Преславска книжовна школа, том 20, Шумен, 2020 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 65 - 77.
  2020 Божидар Стоянов, ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 302 - 305.
  2019 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство“, изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46.
  2017 Пламен М. Михайлов, Божидар С. Стоянов, Евгени Гр. Стойков, ЗАСНЕМАНЕ НА ШУМЕНСКАТА КРЕПОСТ С ДРОН И ОРТОРЕКТИФИЦИРАНЕ – ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ”, 1-3 ноември 2017, София.
  2017 Пламен М. Михайлов, Божидар С. Стоянов, Евгени Гр. Стойков, ЗАСНЕМАНЕ НА ШУМЕНСКАТА КРЕПОСТ С ДРОН И ОРТОРЕКТИФИЦИРАНЕ – ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА, Списание "ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО", БРОЙ 5-6’2017 г., стр. 9-13, available at: http://geodesy-union.org/?page_id=69
  2016 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ЗАПАДНИЯ СКАТ НА МАДАРСКОТО ПЛАТО,Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", 65-69.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮЖНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.74-81.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 184-190.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, НЕВИДИМОТО ЛИЦЕ НА ИНКАЯ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 191-198.
  2016 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 178-183.
  2016 доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ас. д-р Сунай ИБРЯМОВ, СРУТИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА „НИМФИТЕ” (МАДАРСКО ПЛАТО), Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 172-177.
  2015 Emanuil Stoyanov, Bozhidar Stoyanov; GRAPHIC INTERPRETATION OF DIGITAL PRODUCTS AND APPLICATIONS IN STEGANOGRAPHY; JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol.8, 2015, p.64-73.
  2014 Графично интерпретиране на цифрови продукти и приложения в стеганографията, Стоянов Е., Б. Стоянов, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20.11-22.11.2014, ШУ "Еп. К. Преславски", (в печат)
  2014 Стоянов Б., Р. Христова, Някои аспекти в обучението по информатика на студентите от специалност "Геодезия", Научна сесия 2014, 23-24.10. 2014г., Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен, приет за публикуване в сборник.
  2014 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163.
  2013 Един подход за стеганографска защита на цифрови продукти, Емануил Стоянов, Б. Стоянов, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии" и 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ-Варна, 27.09-28.09.2013г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XI, Брой 1/2013, с.176-181.
  2012 Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, Стоянов Е., Б. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски",том 2
  2012 Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения", Стоянов Б., Е. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", том 1, с.151-158
  2008 Модифициране на цифров метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Стоянов Б., Стоянов Е, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 - гр. Шумен, с.247-254
  2008 Обратими растерни трансформации и тяхното приложение в стеганографията, Стоянов Е., Стоянов Б., Международна научна конференция РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените в Русе, 31.10 - 01.11.2008г. - гр. Русе, том 47, серия 3.2, с. 84-91.
  2008 Модификации на метода "Unsharp mask" за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Стоянов Б., Стоянов Е., Международна научнаконференция "Компютърни методи в науката и образованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09 - 14.09.2008г. - гр. Варна
  2008 Използване на растерни преобразувания в стеганографията, Стоянов Е., Стоянов Б., Международна научна конференция "Компютърни методи в науката иобразованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08г. - гр. Варна
  2008 Цифрова реализация на фотографски метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Стоянов Б., Е. Стоянов, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.242-246.
  2004 Детайлизация на слабо-различими обекти върху планови фотоснимки на релефа, Стоянов, Б., Научна конференция ШУ „Еп. Константин Преславски” (4-5.12.2003),Сборник научни трудове посветен на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том II, Компютърна информатика, Проблеми на обучението по информатика, Шумен, 2004, с. 131-138
  2000 Основни принципи на мултиагентно разпознаване на обекти в линейна среда, Стоянов, Б., Научна конференция „Научно–технологичен трансфер” към Институт закосмически изследвания – БАН със съдействието на ШУ „Еп. Константин Преславски” и ВВУАПО „П. Волов”(3-4.10.), гр. Шумен, 2000, с.93-100
  1997 Applyng the Multi-Agent Approach to Text Analysis, Stoyanov, E., Stoyanov, B., Twenty-second International Conference INFORMATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING, Multimedia Technology and Systems, Sofia, June 12-17, 1997, p. 85-92
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. “Фотограметрията дава на културноисторическото ни наследство нови измерения“, интервю на UniMedia, Шумен, 2021 г. - В: https://unimedia.shu.bg/фотограметрията-дава-на-културноист/
  2019 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Международен симпозиум "Епиграфика и медиевистика", организиран от Научен център "Преславска книжовна школа", Факултет по хуманитарни науки при Шуменския университет, 29-31 октомври 2019 г., проведен в Археологическия музей "Велики Преслав".
  2018 Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, „Цифрова обработка на изображения в помощ на Разследването“, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2018" - 25 - 27 ОКТОМВРИ 2018 г., Шумен.
  2017 Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, СТЕГАНОГРАФСКИ ЗАЩИТИ В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОДЕЗИЯ, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017, София.
  2016 Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 16, ШУ „Еп. К. Преславски”, 19.05.2016г.
  2014 Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 14, ШУ „Еп. К. Преславски”, Дегестански държавен университет за народно стопанство (ДГИНХ) - РУСИЯ, Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната, 18.10.2014г.
  2021 Стоянов Б., Е. Стоянов Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения\", МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ \"Еп. К. Преславски\", том 1, с. 151-158, ISSN: 1311-834X. Цитирано от К. Кирилова „Метод на организиране и въвеждане на картографски данни в уеб базирана географска информационна система“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. Модификации на метода \"Unsharp mask\" за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Международна научнаконференция \"Компютърни методи в науката и образованието\", ШУ \"Еп. К. Преславски\" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09 - 14.09.2008г. - гр. Варна. Цитирано от К. Янчев „Приложения на географските информационни системи в прогнозиране на условията на аерокосмическите изследвания“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание \"КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ\", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Кирил Я., Красимира К., „Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (н-метод)“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии в картографията. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен 2020. ISBN 978-619-201-359-2. стр. 378. Цитирано от Кирил Я., Красимира К., „Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (н-метод)“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2020 = 2.524. doi: 10.3390/e22050501. Цитира се в: R Denis, P Madhubala, Hybrid data encryption model integrating multi-objective adaptive genetic algorithm for secure medical data communication over cloud-based healthcare systems - Multimedia Tools and Applications, 2021 - Springer, available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-021-10723-4
  2021 Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2020 = 2.524. doi: 10.3390/e22050501. Цитира се в: R Kaabi, H Fakhruldeen, K Alhamami, The Status, Challenges, and Future Trends of Advanced Crypto Algorithms for Wireless Network Security: an Overview - 2021 - easychair.org, available at: https://easychair.org/publications/preprint_download/1wNn
  2021 Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2020 = 2.524. doi: 10.3390/e22050501. Цитира се в: RV Ravi, B Abd El-Rahiem, MM Ghonge, Image Steganography: Recent Trends and Techniques - Multidisciplinary Approach to Modern Digital Steganography, 2021, doi: 10.4018/978-1-7998-7160-6.ch002, available at: https://www.igi-global.com/chapter/image-steganography/279996
  2021 Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2020 = 2.524. doi: 10.3390/e22050501. Цитира се в: H Paraskevov, B Stoyanov, Steganographic algorithm based on chaotic random system on Raspberry Pi hardware - AIP Conference Proceedings 2333, 070002 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0042205, available at: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0042205
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2020 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство“ , изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство“ , изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2019 Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, Стоянов Е., Б. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски",том 2, Цитирано от Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Stoykov, E., " METHODOLOGY FOR SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY USING GNSS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Stoykov, E., " ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY CLASSICAL AND GNSS METHOD", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Stoykov, E., " PRELIMINARY PROCESSING OF SATELLITE MEASUREMENTS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Bedzheva M., Denev D. Experimental exploration of the factors influencing on the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs. Proceedings of University of Ruse - 2019, vol. 58, book 3.2., ISSN: 1311-3321 (print), pp. 78-83 (на български)
  2019 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Bedzheva M., Ignatova T. Analysis of the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs. Proceedings of University of Ruse - 2019, vol. 58, book 3.2., ISSN: 1311-3321 (print), pp. 72-77 (на български)