Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Кирил Филипов Янчев
  Проф. д-р инж. Кирил Филипов Янчев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: 054 830495 вътр. 394 К3

  Email: k.yanchev@shu.bg

  Приемно време: вторник и петък 08:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Геодезия"

  ВТУ "Тодор Каблешков", специалност "Транспортно строителство"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "ЯНКИ" ООД - Благоевград

  Заемани академични длъжности

  хоноруван преподавател в катедра “Геодезия“ ШУ “Епископ Константин Преславски“ - 1 година

  главен асистент-2 години

  доцент

  Придобити научни степени

  от 2017 г. доктор по "Обща, висша и приложна геодезия"

  Водени лекции и/или упражнения

  Вертикално планиране I и II част, Регулации, Устройство на урбанизирани територии, Геоинформатика I, II и III част, Моделиране на геоида, Градско движение и проектиране на улици, Приложна геодезия I и II част, Проектиране на ГИС, Изследване на геодинамични явления с геодезични методи

  Области на научни интереси

  Геодезия

  Участия в проекти

  Проект № РД-08-95 / 01.02.2019 г. - “Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра“, 2019 г.

  Проект РД-08-82/27.01.2020 г - “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“., 2020 г.

  Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”, 2021 г.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”, 2021 г.