Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Кирил Филипов Янчев
  Доц. д-р инж. Кирил Филипов Янчев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: 054 830495 вътр. 394 К3

  Email: k.yanchev@shu.bg

  Приемно време: вторник и петък 08:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 17:00 ч.


  2017 К. Янчев "Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите измервания и мрежи" за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", защитена в Шумен 2017 г.
  2022 Кирил Янчев \"Лазерното сканиране – постижимата прецизност в областта на фотограметрията, дистанционното наблюдение и геодезията\", университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-573-2. 175 с.
  2020 К. Янчев, „Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движения на земната кора“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 176 стр., ISBN 978-619-201-414-8
  2022 Kiril Yanchev “The influence of air density on received laser signals”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO , USA. Volume 20, 2022, ISSN: 1314–6289, pp 20–24
  2022 Kiril Yanchev “Error in determining the permanent correction of the measured distance by a ground laser scanner”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO , USA. Volume 20, 2022, ISSN: 1314–6289, pp 28–32
  2022 Kiril Yanchev “The influence of turbolity on laser signals”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO , USA. Volume 20, 2022, ISSN: 1314–6289, pp 25–27
  2021 Янчев, К. Приложения на географските информационни системи в прогнозиране на условията на аерокосмическите изследвания. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 35-40, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев, К., Кирилова, К. Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (Н-метод). Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 40-44, ISSN: 1311-834X.
  2021 Кирилова, К., Янчев, К. Отчитане на атмосферното влияние при планиране на геодезически дейности. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 44-49, ISSN: 1311-834X.
  2020 Yanchev, K., “Selection of appropriate geodetic equipment for reception of gnss signals when conducting high-precision measurements”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO , USA. Volume 18, 2020, рр. 72-76, ISSN: 1314–6289.
  2020 Yanchev, K. “Method for conduct high-precision geodesic measurements using gnss systems”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 18, 2020, pp. 77-81, ISSN: 1314–6289.
  2020 Янчев, К., Кирилова, К. Съвременни изследвания на Крупнишкия геодинамичен полигон “Списание Геодезия, Картография и Земеустройство, бр. 1–2 2020, издание на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България, стр. 40–47, ISSN: 0324–1610.
  2020 Кирилова, К., Янчев, К. “Моделиране на геоида в екстремни райони от територията на Р. България - Рила планина “Списание Геодезия, Картография и Земеустройство, бр. 1–2 2020, издание на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България, стр. 3–20, ISSN: 0324–1610
  2020 Yanchev, K. “Presentation of horizontal movements of the earth is crust by results of geodesic measurements”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 19, 2020, pp. 62-66, ISSN: 1314–6289
  2020 Кирилова К., Янчев К. Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия. Годишник на ШУ \" Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", ISSN: 1311-834X, стр. 153-159
  2020 Кирилова К., Янчев К. Градиометрични измервания с градиометър на борда. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", ISSN: 1311-834X, стр. 159-163
  2019 K. Yanchev "Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 55-60, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev "Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 61-69, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev "Analysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 70-74, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev "Analysis of information on the relationship between the parameters and the structure of the fault zones" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 75-80, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev "Analysis of the methods for estimating the deformed state of sections of the crust" Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 81-85, ISSN: 1311-834X.
  2016 Янчев К., Андреев А., Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на Струмската разломна зона - Струмския и Крупнишкия разлом. Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X
  2014 Андреев А., Янчев К. Изследване на приложението на гравиметричните методи за дефиниране на сеизмогенни зони и физически процеси. 9 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” Технически науки т.IVЕ, стр 85-102, 2014., ISSN 1311-834X
  2022 Кирил Ф. Янчев 2022 г. „Възможности за създаване на основни геодезически мрежи с помощта на лазернотo сканиране“. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 219-222
  2022 Кирил Ф. Янчев 2022 г. „Оценка точността на създаване на 3d модели и топографски планове“. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 223-225
  2022 Кирил Ф. Янчев, Красимира К. Кирилова 2022 г. „Наземно лазерно сканиране“. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 226-230
  2020 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254
  2020 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261
  2016 Янчев К. Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания. 6 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1311-834X
  2014 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X
  2022 Фотограметрия и дистанционни методи I част, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-603-6. 104 с.
  2022 Фотограметрия и дистанционни методи II част, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-604-3. 109 с.
  2022 Цифрова обработка на изображения I част, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-605-0. 114 с.
  2022 Цифрова обработка на изображения II част, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-606-7. 110 с.
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261,. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Yanchev K. Presentation of horizontal movements of the Earth’s crust by results of geodesic measurements. Journal scientific and applied research, Volume 19, 2020, ISSN: 1314-6289, pp. 62-66. Цитирано от: Добрев С., Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 211-214
  2022 Янчев, К. Приложения на географските информационни системи в прогнозиране на условията на аерокосмическите изследвания. Шумен: Университетско здателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Годишник на ШУ \\\"Еп. К. Преславски\\\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 35-40, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кирилова К., Използване на система от последователни деиствия при оценка на риска за околната среда с ГИС. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 215-218.
  2022 Янчев, К., Кирилова, К. 2021 г. „Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (Н-метод)“. Шумен: Уиверситетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том XI E, 2021, стр. 40-44, ISSN: 1311-834X; Цитирано от: Кирилова К., Използване на система от последователни деиствия при оценка на риска за околната среда с ГИС. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 215-218.
  2022 Кирилова К., Янчев К. „Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия“. Годишник на ШУ \\\" Епископ Константин Преславски\\\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", ISSN: 1311-834X, стр. 153-159. Цитирано от: Стойков Е., Акустични техники при хидрографски измервания. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 200-204.
  2022 Yanchev K. Presentation of horizontal movements of the Earth’s crust by results of geodesic measurements. Journal scientific and applied research, Volume 19, 2020, ISSN: 1314-6289, pp. 62-66. Цитирано от: Ivanov S. Monitoring of the status of cultural heritage sites. Journal scientific and applied research. Volume 22 Шумен 2022. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289, pp 10-14
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Ниязи-Юсуф М., Методика за установяване на явна фактическа грешка. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2014\" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Ниязи-Юсуф М., Методика за установяване на явна фактическа грешка. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Ниязи-Юсуф М., Методика за установяване на явна фактическа грешка. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Горов С., Стойков Е., Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 253-257.
  2022 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Горов С., Стойков Е., Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 253-257.
  2022 Кирилова К., Янчев К. „Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия“. Годишник на ШУ \\\" Епископ Константин Преславски\\\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", ISSN: 1311-834X, стр. 153-159. Цитирано от: Горов С., Стойков Е., Същност и предназначение на CAD-системите. Хардуер и софтуер на CAD системата. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 253-257.
  2021 Yanchev K. Presentation of horizontal movements of the Earth’s crust by results of geodesic measurements. Journal scientific and applied research, Volume 19, 2020, ISSN: 1314-6289, pp. 62-66. Цитирано от: Ivanov S. Problems in the conservation and exploitation of objects of cultural heritage. Journal scientific and applied research. Volume 21. Шумен 2021. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289, pp. 20 – 25.
  2021 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261. Цитирано от: Стойков Е., Хидрографски измервания – представяне на данните. Годишник на ФТН. ШУ “Епископ Константин Преславски”, Том XI E Шумен, 2021, стр. 19-25, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Хидрографски измервания – представяне на данните. Годишник на ФТН. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Том XI E, Шумен, 2021, стр. 19-25, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Стойков Е., Морска информационна система. Годишник на ФТН. ШУ “Епископ Константин Преславски”, Том XI E, 2021, стр. 25-30, ISSN: 1311-834X.
  2021 Кирилова К., Янчев К. Спътникова градиометрия – отлично допълнение към общия динамичен метод на космическата геодезия. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" Технически науки. Том X E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2020, ISSN: 1311-834X, стр. 153-159. Цитирано от: Стойков Е., Морска информационна система. Годишник на ФТН. ШУ “Епископ Константин Преславски”, Том XI E, 2021, стр. 25-30, ISSN: 1311-834X.
  2021 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254. Цитирано от: Добрев С., Фотограметрия и безпилотни летателни средства (БЛА) за правилната експлоатация на минни разработки. Годишник на ФТН. ШУ “Епископ Константин Преславски”, Том XI E, 2021, стр. 49-53, ISSN: 1311-834X.
  2020 Янчев, К. Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания. Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2016“ Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1314-3921. Цитирано от: Андреев, А. Върху инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия. Част I Шумен: Университетско издателство “Еп. Константин Преславски“, 2020. ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Янчев, К. „Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти“, Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2014“ Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1314-3921 Цитирано от: Андреев, А. Върху инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия. Част I Шумен: Университетско издателство “Еп. Константин Преславски“, 2020. ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Янчев, К. Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания. Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2016“ Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1314-3921. Цитирано от: Андреев, А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия. Част II. Шумен: Университетско издателство “Еп. Константин Преславски“, 2020. ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Янчев, К. „Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти“, Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2014“ Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1314-3921 Цитирано от: Андреев, А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия. Част II. Шумен: Университетско издателство “Еп. Константин Преславски“, 2020. ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254, Цитирано от: Константинова Е., Борисов А., Възможности за рекултивация на изоставени каменни кариери в Република България, Сборник статей VI международной научно-практической интернет-конференции, Об издании – 1,2, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, стр. 21-27, ISBN: 978-5-00137-218-9.
  2020 Кирилова К., Янчев К. Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020. Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 255-261, Цитирано от: Добрев С., Използването на фотограметрия и безпилотни летални средства за мониторинг и планиране на минни разработки, Сборник статей VI международной научно-практической интернет-конференции, Об издании – 1,2, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, стр. 108-113, ISBN: 978-5-00137-218-9.
  2020 Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 2, Шумен, ISSN: 1314-3921, стр. 247-254, Цитирано от: Добрев С., Използването на фотограметрия и безпилотни летални средства за мониторинг и планиране на минни разработки, Сборник статей VI международной научно-практической интернет-конференции, Об издании – 1,2, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, стр. 108-113, ISBN: 978-5-00137-218-9.
  2020 Yanchev К. Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 55-60, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2020 Yanchev K. Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 61-69, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2020 Yanchev K. Analysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements. Годишник на ШУ \"Еп. К. Преславски\" Технически науки. Том IX E, Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 70-74, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии за картографиране. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“: Шумен, 2020. ISBN: 978-619-201-359-2.
  2019 Янчев К., „Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016", Шумен, 2016 г, стр. 197-203, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 21-24, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., „Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", Шумен, 2014 г., стр. 204-210, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 21-24, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., „Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом“, Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: E. Stoykov, “Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS”, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 21-24, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., „Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016", Шумен, 2016 г, стр. 197-203, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 15-20, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., „Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", Шумен, 2014 г., стр. 204-210, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 15-20, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., „Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом“, Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 15-20, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., „Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016", Шумен, 2016 г, стр. 197-203, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov., „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 25-29, ISSN: 1311-834X
  2019 Янчев К., „Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти“, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", Шумен, 2014 г., стр. 204-210, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: E. Stoykov „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 25-29, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., „Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом“, Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X,, Цитирано от: E. Stoykov „Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 25-29, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, “Investigation of the influence of geodynamic processes on the geodesic GNSS measurements”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, 2016, Shumen, pp 197 - 203, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, A. Andreev, “Results from geodetic measurements and studies with the use of GNSS in the region of the Strumian fracturing zone - strumic and Krupnic fracturing”, Yearbook: Technical Sciences, 2016, Vol IV E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 297 – 305, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, “Investigation of the influence of geodynamic processes on the geodesic GNSS measurements”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, 2016, Shumen, pp 197 - 203, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 138-141, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, A. Andreev, “Results from geodetic measurements and studies with the use of GNSS in the region of the Strumian fracturing zone - strumic and Krupnic fracturing”, Yearbook: Technical Sciences, 2016, Vol IV E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 297 – 305, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „ Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 138-141, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, “Investigation of the influence of geodynamic processes on the geodesic GNSS measurements”, scientific conference with international participation “МАТТЕХ 2016”, 2016, Shumen, pp 197 - 203, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 142-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 K. Yanchev, A. Andreev, “Results from geodetic measurements and studies with the use of GNSS in the region of the Strumian fracturing zone - strumic and Krupnic fracturing”, Yearbook: Technical Sciences, 2016, Vol IV E, Shumen: University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavski”, pp 297 – 305, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 142-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом. Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: K. Kirilova „ Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 92-98, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания. 6 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „ Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 92-98, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „ Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 92-98, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., ‘’Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом’’. Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: K. Kirilova „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 86-91, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. “Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания’’. 6 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 86-91, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. “Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти”. 8 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 86-91, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Андреев А., ‘’Резултати от геодезически измервания и изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна зона - струмския и крупнишкия разлом’’. Годишник: Технически науки т. IV Е. Шумен: Университетско издателаство „Епископ Константин Преславски“, стр 297-305, 2016, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: K. Kirilova „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019,pp. 99-104, ISSN: 1311-834X
  2019 Янчев К. “Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите ГНСС измервания’’. 6 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. Шумен., стр. 197-203, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 99-104, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. “Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти”. 8 с. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: K. Kirilova „Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 99-104, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2014\" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X.. Цитирано от: Sabin I. Ivanov, Krasimir St. Davidov „ Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN: 1311–834X.стр. 148-156.
  2019 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2014\" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „2d and 3d computer modeling “, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 142-147, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2014\" - 20 - 22 ноември 2014 г. Шумен, стр. 204-210, ISSN: 1311-834X. Цитирано от: S. Ivanov „Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage“, Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2019, pp. 134-137, ISSN: 1311-834X.
  2019 Янчев К., Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, Шумен, 2014, ISSN: 1314-3921, стр. 204-210. Цитирано от: Bedzheva M., Ignatova T., Analysis of the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs – Proceedings of University of Ruse – 2019, volume 58, book 3.2. pp. 72-77, ISSN: 1311-3321 (print), ISSN 2603-4123 (on-line).
  2019 Янчев К., Изследване и анализ на резултати от определяне взаимното положение на точки от земната повърхност с различни геодезически методи и инструменти. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, Шумен, 2014, ISSN: 1314-3921, стр. 204-210. Цитирано от: Bedzheva M., Denev D., Experimental exploration of the factors influencing on the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs – Proceedings of University of Ruse – 2019, volume 58, book 3.2. pp. 78-83, ISSN: 1311-3321 (print), ISSN 2603-4123 (on-line).