Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Светлозар Панайотов Стоянов
  Доц. д-р инж. Светлозар Панайотов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: s.p.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда от 08:00 ч. до 16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Икономически университет - Варна, Икономика и управление на строителството

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Регионално развитие и управление

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Инженерна логистика

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Професионална квалификация "учител"

  Заемани академични длъжности

  Хоноруван асистент

  Асистент

  Доцент

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Инженерна логистика I част

  Логистика - СС

  Метрология и метрологично осигуряване

  Инженерна логистика II част

  Въведение в Инженерната логистика

  Методи за безразрушителен контрол

  Логистика - КТАП

  Защита на интелектуалната собственост и патентно право

  Логистично осигуряване на инвестиционни проекти

  Инженерна логистика - ИЛ (неспец), МП: ИЛ

  Инженерна логистика - ИЛ (неспец.), МП: ЕТС

  Индустриален инженеринг - ИЛ (спец.), МП: ИЛ

  Индустриален инженеринг - ИЛ (спец.), МП: ЕТС

  Специализации

  Управление на градската среда, Икономически университет - Варна

  Участия в проекти

  2018 Национален BG05M2OP001-1.002 Научен изследователски комплекс за опазване на културно-историческото наследство, Член на научния екип

  2021 Университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации, Член на колектива

  2021 Национален BG05M2OP001-2.013-0001/30.08.2021 г. Студентски практики - Фаза 2, Академичен наставник

  2021 Национален BG05M2OP001-2.016-0002/02.11.2021 г. Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация, Експерт учебна документация

  2022 Национален „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, №BG05M2OP001-2.016-0002

  2023 Университетски РД-08-150/28.02.2023 г. Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи

  2024 Университетски РД-08-110/31.01.2024 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2024 - ФТН

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България, Клон Шумен, Секция ”Военни и технически науки”