Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Светлозар Панайотов Стоянов
  Доц. д-р инж. Светлозар Панайотов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: s.p.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда от 08:00 ч. до 16:00 ч.


  2020 Стоянов, С. Инженерно-геодезически дейности при проучването на средновековни обекти от Североизточна България. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен \\\"доктор\\\". Шумен, 2020, Университетско издателство \\\"Епископ Константин Преславски\\\", 60 с.
  2021 Stoyanov, Sv. On the creation of government policies for the protection of intellectual property. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2021, Issue 79, 48 – 86 (75 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2021 Stoyanov, Sv. Notes to marketing channels and the concept of supply chain. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2021, Issue 81, 1 – 6 (11 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2021 Stoyanov, Sv., Dyankov, Pl. Logistic direction of the organization of transportation with different types of transport industrial production processes. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2021, Issue 81, 7 – 15 (15 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2021 Stoyanov, Sv. Integration of artificial intelligence in the supply chain management. – Journal scientific and applied research, 2021, Volume 20, International journal, 53 – 58 (11 pgs BSS), Association Scientific and Applied Research (Bulgaria, BG), Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Shumen (Bulgaria, BG), ISSN 1314-6289.
  2021 Stoyanov, Sv. The nature of logistics engineering as a science. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2021, Issue 82, 8 – 18 (18 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2021 Stoyanov, Sv. Archeological drawings when graphic engineering documenting of excavations at objects whit cultural and historical heritage. – Journal scientific and applied research, 2021, Volume 21, International journal, 94 – 99, Association Scientific and Applied Research (Bulgaria, BG), Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Shumen (Bulgaria, BG), ISSN 1314-6289.
  2020 Stoyanov, Sv. Overview of the classic methods of archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 65, 84 – 90 (16 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Стоянов, Св. Преслав като логистичен център на Йоан І Цимисхий при военния поход от 971 г. Приносът на сфрагистиката. – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов, Шумен, 2019, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 449 – 457 (12 стр. БДС), ISBN 978-619-201-348-6.
  2020 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Notes on the nature and structure of the organization management information system. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 70, 139 – 144 (11 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Notes to the research methods of the information system for organization management. – Journal scientific and applied research, 2020, Volume 19, International journal, 17 – 24 (13 pgs BSS), Space Research and Technology Institute – BAS, Bulgaria, Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Association Scientific and Applied Research, ISSN 1314-6289.
  2020 Stoyanov, Sv. To the notes on the key elements of the supply chain and the spheres of logistic solutions for their management. – Journal scientific and applied research, 2020, Volume 19, International journal, 25 – 32 (12 pgs BSS), Space Research and Technology Institute – BAS, Bulgaria, Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Association Scientific and Applied Research, ISSN 1314-6289.
  2018 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 368 – 378 (19 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 379 – 381 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv. The principle of additionality – base in the archaeological stratigraphy. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 382 – 385 (9 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv. The principle of Gressly–Renevier – basis in the archaeological stratigraphy: brief historical summary. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 386 – 388 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv., Dyankov, Pl. Marketing: brief historical overview of the definition. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 389 – 393 (12 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv. The archaeological collection in Shumen – first steps to creating a museum. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 46, 73 – 76 (11 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2018 Stoyanov, Sv., Dimitrova, N. More to brief historical review of logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 47, 79 – 84 (13 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507).
  2017 Stoyanov, Sv. Security of house-museums. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 30, 67 – 71 (13 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. The stratigrapfic method – historical genesis and base of archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 31, 155 – 157 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Mapping method in archeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 32, 80 – 82 (6 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Method of comparison – the basic one in archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 32, 83 – 86 (10 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху възникването на археологията като наука. – Известия на историческия музей – Шумен, Кн. 17, Шумен, 2017, Фабер (Велико Търново), 390-394 (6 стр. БДС), ISSN 0861-9581.
  2017 Stoyanov, Sv. Sciense-research approach in archeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116 (9 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Notes on the formation of geodetics engineering. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 35, 175 – 177 (7 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Integrated management system of Shumen municipality at the beginning of the 21th century. – Studia academica Sumenensia, 2016, Vol. 3, PhD supplementum, 77 – 92 (21 pgs BSS in english), Shumen University Press, Bulgaria, Shumen, ISSN 2367-5446.
  2016 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1-2, 162-174 (17 стр. БДС), ISSN 1314-748X.
  2016 Stoyanov, Sv. Notes on historical development of formal-typological method in archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2016, Issue 22, 84-86 (7 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922).
  2016 Stoyanov, Sv. From municipal administration of Shumen in june 2007. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2016, Issue 23, 96-113 (34 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922).
  2016 Stoyanov, Sv. Administration of executive authority in Bulgaria – structure and function (june, 2007). – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2016, Issue 25, 119-124 (11 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922).
  2016 Stoyanov, Sv. Notes on the traditional and logistical approach in the menagement. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2016, Issue 27, 45-47 (5 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922).
  2015 Стоянов, Св. Бележки върху системната адаптивност на инженерната геодезия и полевата археология. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2015, Бр. 3, 101-107 (8 стр. БДС), ISSN 1314-748X.
  2014 Стоянов, Св. Насоки в транспортната политика на Община Шумен (1992-1996). – Известия на историческия музей – Шумен, Кн. 15, Шумен, 2014, Славена, Варна, 395-400 (8 стр. БДС), ISSN 0861-9581.
  2011 Стоянов, Св. Бележки върху архитектурно-геодезическото и картографското документиране на столицата Велики Преслав. – Историкии, 4, Шумен, 2011, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 309-316 (12 стр. БДС), ISBN 978-954-577-493-5.
  2022 Стоянов, Св. Към топографските и ситуационните планове на Преславското укрепление (1918 – 2008 г.). – Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации” 2022 (Велико Търново, 3 – 4 юни 2022 година), Велико Търново, 2022, Издателство „Институт за знание, наука и иновации”, 379 – 388 (12 стр. БДС), ISSN 2815-3472 (Print), ISSN 2815-3480 (CD).
  2022 Стоянов, Св. Приложната метрология в контекста на Индустрия 4.0. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 30 юни – 01 юли 2022 година) – Том 5, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 121 – 128 (11 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2022 Дянков, Пл., Стоянов, Св. Ролята на информационните потоци при управлението на логистични структури. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 280 – 285 (11 стр. БДС), ISSN 1314-3921.
  2022 Стоянов, Св. Към същността на обратната логистика в индустрията. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 291 – 295 (11 стр. БДС), ISSN 1314-3921.
  2022 Стоянов, Св. Човешкият фактор в посоката на Петата индустриална революция. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 27 – 28 октомври 2022 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 1, Научно направление „Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 253 – 263 (14 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2022 Стоянов, Св., Георгиева, М. Бележки за логистичните решения за въстанията в Българско от 1875 и 1876 г. – Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие „Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследство” (29 – 30 октомври 2020 г., гр. Шумен), (Посветена на 170 години от рождението на апостола от Априлското въстание Панайот Волов), Шумен, 2022, Издателство „Фабер” – Велико Търново, 235 – 248 (17 стр. БДС), ISBN 978-619-00-1574-1.
  2021 Стоянов, Св. Бележки за осигуряването на държавната политика в областта на измерванията. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІV D, Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 844 – 848 (8 стр. БДС), ISSN 1314-6769.
  2021 Стоянов, Св. Логистична система – кратък исторически обзор на дефиницията. – Сборник доклади от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” (Велико Търново, 25 – 27 февруари 2021 година, НВУ „Васил Левски”), Провежда се под патронажа на Началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, Електронно издание, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 733 – 741 (11 стр. БДС), ISSN 2738-8042.
  2021 Стоянов, Св. Към логистичната насоченост на управлението на жизнения цикъл на продукта. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 9, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 39 – 51 (17 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2021 Рахнев, М., Стоянов, Св. Логистични терминали в системата за комбиниран транспорт. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 9, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 52 – 61, ISSN 1314-1937.
  2021 Рахнев, М., Стоянов, Св. Алгоритъм за разполагане на логистични центрове в система за комбиниран транспорт. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 9, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 62 – 70, ISSN 1314-1937.
  2021 Рахнев, М., Стоянов, Св. Теоретичен модел на стратегии за развитие на елементите в структурата на мултимодалната транспортно-логистична мрежа. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 9, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 71 – 80, ISSN 1314-1937.
  2021 Стоянов, Св. Към топографията на средновековната българска столица Преслав. – Материали от Първата международна славянска конференция, посветена на паметта на светиите Кирил и Методий (Харков - Шумен, 11 май 2021 г., Харковски национален педагогически университет на името на Г. С. Сковорода), Харков - Шумен, 2021 г., Харковско историко-филологическо дружество, 289 - 297, ISBN 978-966-1630-51-1.
  2021 Стоянов, Св. Съвременни методи за контрол на корозията. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХV D, Шумен, 2021, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 735 – 739 (9 стр. БДС), ISSN 1314-6769.
  2020 Stoyanov, Sv. To the notes for immediate selection of alternative for management of logistic system. – Collection of scientific articles [International scientific conference „Research and innovation” (USA, New York, 28.02.2020)], New York, (USA), 2020, Yunona Publishing, 127 – 131 (8 pgs BSS), ISBN 978-0-9988574-3-5.
  2020 Стоянов, Св. Бележки върху съществените елементи на веригата за доставки в същността им на стопански обекти и логистични системи. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 28 – 29 май 2020 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 11 – 15 (7 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2020 Стоянов, Св. Към бележките за първите картографски и инженерно-геодезически документирания на Преслав. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 28 – 29 май 2020 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 16 – 23 (10 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2020 Дянков, Пл., Стоянов, Св. Бележки за проектирането на информационната система за управление на организацията. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 22 – 24 октомври 2020 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, фотограметрия и картография”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 355 – 358 (7 стр. БДС), ISSN 1314-3921.
  2020 Георгиева, М., Стоянов, Св. Бележки за логистичните решения за всеобщото въстание от 1875 г. в Българско. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 302 – 309 (10 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2020 Стоянов, Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 310 – 330 (24 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2019 Стоянов, Св. Накратко към управлението на българските старини: от Берлинския конгрес до обнародването на Закона за културното наследство. – Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23 – 24 травня 2019 р.) : [збірник тез] / [відп.ред. М.М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2019, 112 – 115 (5 стр. БДС), ISBN 978-966-197-645-9.
  2019 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от обнародването на Закона за старините на 18 февруари 1911 г. до обнародването на Закона за културното наследство на 13 март 2009 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 57 – 64 (10 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2019 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от Берлинския конгрес до издаването на Закона за старините на 10 февруари 1911 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 65 – 73 (10 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2019 Стоянов, Св. Към историческите бележки за навлизането на руините на Плисковското укрепление в научно обращение. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 32 – 41 (12 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2019 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на развитието на геодезическото познание. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54 (17 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2019 Стоянов, Св. Бележки към директното управление на логистична система. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 62 (10 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2019 Георгиева, М., Стоянов, Св. Бележки към логистичната роля на пунктовете за сигурност на мирното население в Априлското въстание – 1876 г. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 155 – 167 (18 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2019 Димитрова, Н., Стоянов, Св. Накратко към управлението на логистична система. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 35 години Педагогически факултет, Том ХХІІІ D, Шумен, 2019, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 764 – 770 (11 стр. БДС), ISSN 1314-6769.
  2018 Стоянов, Св. Културен туризъм – бележки върху логистиката в обслужването. – ПИСМЕНОСТ, КНИЖОВНИЦИ, КНИГИ: БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА, Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 26 – 28.04.2016 г., Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 515 – 519 (8 стр. БДС), ISBN 978-619-201-213-7.
  2018 Стоянов, Св. Реалното и виртуалното знание за културно-историческото наследство в България (представено в електронните портали на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей – Шумен). – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХVІІІ А, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 137 – 142 (12 стр. БДС), ISSN 1311-7300.
  2018 Стоянов, Св. Класическите принципи и методи на полевото археологическо познание: кратък исторически преглед. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 34 – 49 (27 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2018 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на логистиката като военна наука. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, 25 – 26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 117 – 126 (13 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2018 Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D, Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680 (11 стр. БДС), ISSN 1314-6769.
  2018 Георгиева, М., Стоянов, Св. За знанието на човека от Балканите в Българската просвещенска идеология от втората половина на ХVІІІ век до края на ХІХ век. – Homo balcanicus – същност и измерения, Сборник с докладите от ХVІІ Международна студентска научна конференция по балканистика, проведена на 20 и 21 април 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 7 – 13 (27 стр. БДС), ISBN 978-619-208-159-1.
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 11 – 13 ноември 2016 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, фотограметрия и картография”, „Общо инженерство и технически системи”, „Студентска секция”, Шумен, 2016, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 224 – 227 (9 стр. БДС), ISSN 1314-3921.
  2017 Стоянов, Св., Георгиева, М. Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 01 – 02 юни 2017 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 51 – 63 (17 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху историческото развитие на геодезията. – Сборник доклади от Пета международна научна конференция „Географски науки и образование” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 04 – 05 ноември 2016 г.), Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 170 – 171 (6 стр. БДС), ISBN 978-619-201-172-7.
  2017 Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54 (15 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2016 Стоянов, Св. Археологическо документиране на обект „Производствен център за металопластика”. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 03-04 юли 2014 г.) – Том 15, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2014, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 22-33 (14 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2016 Стоянов, Св. Бележки за работната геодезическа основа при археологически разкопки. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 13-14 ноември 2014 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2014, НВУ „Васил Левски”, 133-142 (14 стр. БДС), ISSN 2367-7465.
  2016 Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейното обслужване. – Сборник „Есенни четения”, Сборяново – 2014, „От находката до витрината”, Том 11, Велико Търново, 2016, Фабер, 273-282 (17 стр. БДС), ISBN 978-619-00-0485-5.
  2016 Стоянов, Св. Инженерно-геодезическо заснимане на археологически обект „Административна сграда – юг” в Дворцовия център на Велики Преслав. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2015, НВУ „Васил Левски”, 177-185 (11 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2016 Стоянов, Св. Бележки върху приложимостта на инженерната геодезия при археологически разкопки. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2016, НВУ „Васил Левски”, 83-91 (11 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2015 Стоянов, Св. Инженерно-геодезическо заснимане на археологически разкопки. – Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, 2014, Съюз на учените – Варна, 120-129 (19 стр. БДС), ISSN 1314-586Х.
  2015 Стоянов, Св. Бележки върху транспортното обслужване на Шумен (1992-1996 г.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 16-18 октомври 2013 г.) – Том 3, Научно направление „Мениджмънт и логистика”, Велико Търново, 2013, НВУ „Васил Левски”, 5-20 (21 стр. БДС), ISBN 978-954-753-200-7.
  2015 Стоянов, Св. Инженерно документиране на обект „Патриаршеска част на Царския дворец” във Велики Преслав. – БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕЛИГИЯ, Част 1, Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16.05.2014 г., Шумен, 2015, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 447-456 (14 стр. БДС), ISBN 978-619-201-049-2.
  2014 Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в библиотечното обслужване. – Национална конференция с международно участие „Иновативни практики за нов маркетинг в библиотеката” (Шумен, 10-11 октомври 2013 г.), Шумен, 2014, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен, Фабер, 32-35 (5 стр. БДС), ISSN 978-954-2936-13-8.
  2014 Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, НВУ „Васил Левски”, 58-68 (13 стр. БДС), ISSN 1314-1937.
  2014 Стоянов, Св. Инженерно-техническо осигуряване на археологическите разкопки. – България в световното културно наследство, Материали от Третата национална конференция с международно участие по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” (Шумен, 17-19 май 2012 г.), Шумен, 2014, УИ „Епископ Константин Преславски”, 693-697 (8 стр. БДС), ISBN 978-954-577-869-8.
  2014 Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей – Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, Сборник с доклади от Международна научна конференция „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ”, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей – Шумен (Шумен, 25-27 юни 2014 г.) с Научен ръководител проф. д.и.н. Вера Бонева, Шумен, 2014, Фабер, 95-110 (14 стр. БДС), ISSN 0861-9581.
  2014 Стоянов, Св. Бележки върху осигуреността на музеите. – Сборник „Есенни четения”, Сборяново – 2013, „От находката до витрината”, Томът се посвещава на 25-годишнината от обявяването на м. Сборяново за археологически резерват, Исперих, Том 10, Велико Търново, 2014, Фабер, 351-357 (11 стр. БДС), ISBN 978-619-00-0122-5.
  2014 Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, Фабер, 266-272 (9 стр. БДС), ISBN 978-619-00-0139-3.
  2013 Стоянов, Св. Нива в администрациите и категория на длъжностите в българската държавна администрация (юни 2007 г.). – Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1971-2011”, Факултет по хуманитарни науки, Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 645-649 (8 стр. БДС), ISBN 978-954-577-604-5.
  2013 Стоянов, Св. Инженерно-логистична осигуреност на музейните сгради. – Сборник доклади от Научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност” – Том 1, Велико Търново, 2011, НВУ „Васил Левски”, 59-63 (7 стр. БДС), ISBN 978-954-753-089-8.
  2013 Стоянов, Св. Бележки върху инженерната осигуреност на библиотеките. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата” – Том 1, Велико Търново, 2012, НВУ „Васил Левски”, 81-85 (7 стр. БДС), ISBN 978-954-753-104-8.
  2013 Цекова, Г., Стоянов, Св. Техническо оборудване на библиотечните сгради с цел осигуряване на оптимални условия за съхранение на книжните материали. – За книгите, библиотеките и хората в тях, Шумен, 2013, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, 29-34 (9 стр. БДС), ISSN 978-954-2936-09-1.
  2013 Стоянов, Св. Логистични дейности, съпровождащи културно-историческото наследство. – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеят и градът”, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18-19 октомври 2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико Търново, 418-432 (21 стр. БДС), ISBN 978-954-400-945-8.
  2013 Стоянов, Св. Инженерно-геодезическа опора на археологически обект. – Сборник „Есенни четения”, Сборяново 2011/2012, „От находката до витрината”, Томът се посвещава на 30 години от откриването на Тракийска царска гробница с кариатиди при с. Свещари и 25 години от проучването на Тракийски укрепен център (Хелис?) в АР „Сборяново”, Исперих, Том 8/9, Велико Търново, 2013, Фабер, 295-304 (12 стр. БДС), ISBN 978-954-400-966-3.
  2013 Стоянов, Св. Бележки върху осигуреността на културното наследство. – Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, 2013, Съюз на учените – Варна, 81-85 (7 стр. БДС), ISSN 1314-586Х.
  2012 Стоянов, Св. Необходими логистични и инженерно-технически мероприятия за опазване на археологическото наследство в различните етапи на откриване, проучване и съхранение. – От регионалното към националното, Велико Търново, 2012, АБАГАР, 444-448 (7 стр. БДС), ISBN 978-954-427-966-0.
  2012 Стоянов, Св. Архитектурно-геодезическо и картографско документиране на обект „Дървена крепост” във Вътрешния град на Плиска. – Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” – Том 5, Велико Търново, 2012, НВУ „Васил Левски”, 40-48 (13 стр. БДС), ISBN 978-954-753-095-9.
  2012 Стоянов, Св. Българската държавна администрация – структура и функции (юни 2007 г.). – Епископ-Константинови четения „Vivat akademia” – Том 17, Шумен, 2011, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 231-241 (17 стр. БДС), ISSN 1313-8286.
  2012 Стоянов, Св. Основа за опазване на културно-историческото наследство. – Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, 2012, Съюз на учените – Варна, 102-104 (6 стр. БДС), ISSN 1314-586Х.
  2011 Стоянов, Св. Пътуванията в инфраструктурата на Шумен (1992-1996 г.). – Оттука започва България, Шумен, 2011, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 694-706 (26 стр. БДС), ISBN 978-954-577-588-8.
  2011 Стоянов, Св. Необходимост от логистика в националната система по опазване на културно-историческото наследство на Република България. – Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, 2011, Съюз на учените – Варна, 90-93 (7 стр. БДС), ISSN 1310-5833.
  2022 Стоянов, Св. Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика. Шумен, 2022, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 150 стр. БДС, ISBN 978-619-201-558-9.
  2017 Стоянов Св. Административно-управленска осигуреност на Община Шумен. Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 154 с., ISBN 978-619-201-146-8.
  2013 Стоянов Св. Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.). Шумен, 2013, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 103 стр. БДС, ISBN 978-954-577-673-1.
  2012 Стоянов, Св. Инженерно-технически дейности в логистиката на теренните археологически проучвания. Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 58 стр. БДС, ISBN 978-954-577-628-1.
  2021 Стоянов, Св. Рецензия за научната разработка: „Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти“. – Иванов, С. Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти. Шумен, 2021, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 75, ISBN 978-619-201-506-0.
  2022 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 379 – 381, р. 379, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Георгиева, М. Добри практики на къща музей „Панайот Волов“ – Шумен за развитие на детската емоционална интелигентност. – Известия на историческия музей – Шумен, Книга 19, Шумен, 2020, ФАБЕР – Велико Търново, 310 – 325, с. 313, Бел. 15 (с. 324), ISSN 0861-9581.
  2022 Stoyanov, Sv. The archaeological collection in Shumen – first steps to creating a museum. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 46, 73 – 76, p. 73 – 74, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Георгиева, М. Възрожденецът Тодор Икономов – педагогическа и обществена дейност. Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 207, ISBN 978-619-201-574-9.
  2022 Stoyanov, Sv. Archeological drawings when graphic engineering documenting of excavations at objects whit cultural and historical heritage. – Journal scientific and applied research, 2021, Volume 21, International journal, 94 – 99, p. 95, Association Scientific and Applied Research (Bulgaria, BG), Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Shumen (Bulgaria, BG), ISSN 1314-6289. Цитирано в: Георгиева, М. Технологично образование и добри практики в българската музейна педагогика. – Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации” 2022 (Велико Търново, 3 – 4 юни 2022 година), Велико Търново, 2022, Издателство „Институт за знание, наука и иновации”, 29 – 39, с. 37 (Бел. 9), ISSN 2815-3472 (Print), ISSN 2815-3480 (CD).
  2022 Стоянов, Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 310 – 330, с. 319, ISSN 2367-7465. Цитирано в: Георгиева, М. Познанието за писмеността – добри образователни и музейно-педагогически практики в България. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 30 юни – 01 юли 2022 година) – Том 8, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 111 – 122, с. 117 (Бел. 14), ISSN 1314-1937.
  2022 Стоянов, Св. Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика. Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, (150 стр. БДС), с. 61 – 63, ISBN 978-619-201-558-9. Цитирано в: Коджейкова, В. Методика на експериментално-статистическото изследване на логистични системи. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 296 – 301, с. 296, ISSN 1314-3921.
  2022 Stoyanov, Sv., Dyankov, Pl. Logistic direction of the organization of transportation with different types of transport industrial production processes. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2021, Issue 81, 7 – 15 (15 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=). Цитирано в: Коджейкова, В. Измерване на факторите за осигуряване на средно серийното технологично производство. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 302 – 308, с. 308, ISSN 1314-3921.
  2022 Стоянов Св. Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013 (103 стр. БДС), с. 15 – 19, ISBN 978-954-577-673-1. Цитирано в: Рахнев, М. Ефективност от прилагането на интелигентни транспортни системи в областта на устойчивото развитие на транспорта. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 309 – 316, с. 315, ISSN 1314-3921.
  2022 Stoyanov, Sv. Archeological drawings when graphic engineering documenting of excavations at objects whit cultural and historical heritage. – Journal scientific and applied research, 2021, Volume 21, International journal, 94 – 99 (9 pgs BSS), р. 95, Association Scientific and Applied Research (Bulgaria, BG), Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Shumen (Bulgaria, BG), ISSN 1314-6289. Цитирано в: Георгиева, М. Образователна роля и традиции в добрите практики на Регионален исторически музей – Шумен в работата с детските градини. – Изкуства, музеи, дейности на открито и учене > КОВИД-19, Сборник материали от международна конференция, Част 2 от интелектуален продукт, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 49 – 74, с. 69, ISBN 978-619-201-613-5.
  2022 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2018, Issue 41, 368 – 378, (19 pgs BSS), с. 368 – 369, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Рахнев, М. Ефективност от прилагането на интелигентни транспортни системи в областта на устойчивото развитие на транспорта. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 309 – 316, с. 315, ISSN 1314-3921.
  2022 Стоянов, Св. Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика. Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, (150 стр. БДС), с. 23 – 24, ISBN 978-619-201-558-9. Цитирано в: Стоянов, А. Информационни потоци в съвременната логистика. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 317 – 322, с. 317, ISSN 1314-3921.
  2022 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2018, Issue 41, р. 380, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Стоянова, И. Актуални проблеми на управлението и организацията на предучилищното образование в България. Монография. Първо издание. Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 12, ISBN 978-619-201-581-7.
  2022 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2018, Issue 41, 379 – 381 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Stoyanova, I. Aspects of the quality of the educational environment in early childhood. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2022, Issue 93, 29 – 34, p. 30, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2022 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1-2, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 162-174 (17 стр. БДС), с. 163 – 164, ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. За кореспонденцията и шифрованата информация на Шуменския революционен комитет (1869 – 1876). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 27 – 28 октомври 2022 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 47 – 60, с. 57 (Бел. 36), ISSN 2367-7465.
  2022 Стоянов, Св. Към бележките за първите картографски и инженерно-геодезически документирания на Преслав. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 28 – 29 май 2020 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 16 – 23 (10 стр. БДС), с. 18, ISSN 1314-1937. Цитирано в: Георгиева, М. За мисията на Георгий Иванович Бобриков и Панайот Волов в Българско. – Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие „Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследство” (29 – 30 октомври 2020 г., гр. Шумен), (Посветена на 170 години от рождението на апостола от Априлското въстание Панайот Волов), Шумен, 2022, Издателство „Фабер” – Велико Търново, 143 – 153, с. 150 [Бел. 20 (с. 152)], ISBN 978-619-00-1574-1.
  2021 Stoyanov, Sv. Overview of the classic methods of archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 65, 84 – 90 (16 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=). Цитирано в: Георгиева, М. Възгледи на Йоаким Груев за обучението и умственото и нравствено възпитание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІV D, Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 611 – 623, с. 619, ISSN 1314-6769.
  2021 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 368 – 378 (19 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Жечев, Е. Основни аспекти в развитието на железопътния трянспорт в България. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по технически науки, Том Х Е, Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 66 – 71, с. 68, ISSN 1311-834Х.
  2021 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1-2, 162-174, ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. За ролята на водачите в Априлското въстание от 1876 г. – кратък историографски преглед и бележки. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 54 – 64, с. 62 (Бел. 49), ISSN 1314-1937.
  2021 Stoyanov, Sv. Notes on historical development of formal-typological method in archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2016, Issue 22, 84-86 (7 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922). Цитирано в: Георгиева, М. Българските последователи на гръцкия просветител Теофилос Каирис и техните приноси към националната ни идеология презХІХ век. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 65 – 81, с. 67 (Бел. 54), ISSN 1314-1937.
  2021 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на логистиката като военна наука. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, 25 – 26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 117 – 126 (13 стр. БДС), ISSN 2367-7465. Цитирано в: Георгиева, М. Българските революционери – възпитаници на Южнославянския пансион в град Николаев. – Материали от Първата международна славянска конференция, посветена на паметта на светиите Кирил и Методий (Харков - Шумен, 11 май 2021 г., Харковски национален педагогически университет на името на Г. С. Сковорода), Харков - Шумен, 2021 г., Харковско историко-филологическо дружество, 231 - 239, стр. 232, ISBN 978-966-1630-51-1.
  2021 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1 – 2, 162 – 174 (17 стр. БДС), ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. Българските революционери – възпитаници на Южнославянския пансион в град Николаев. – Материали от Първата международна славянска конференция, посветена на паметта на светиите Кирил и Методий (Харков - Шумен, 11 май 2021 г., Харковски национален педагогически университет на името на Г. С. Сковорода), Харков - Шумен, 2021 г., Харковско историко-филологическо дружество, 231 - 239, стр. 232, ISBN 978-966-1630-51-1.
  2021 Stoyanov, S. Kam kratkiya istoricheski pregled na logistikata kato voenna nauka. – Sbornik dokladi ot Nauchna konferentsiya „Aktualni problemi na sigurnostta” (Veliko Tarnovo, 25 – 26 oktomvri 2018 g., NVU „Vasil Levski”) – Tom 3, Nauchno napravlenie „Sotsialni i pravni aspekti na sigurnostta i otbranata”, Veliko Tarnovo, Izdatelski kompleks na NVU „Vasil Levski”, 2018, 117 – 126, s. 118, ISSN 2367-7465. Цитирано в: Георгиева, М. За образованието на българския владетел Симеон I Велики. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХV D, Шумен, 2021, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 519 – 532, с. 529, ISSN 1314-6769.
  2020 Стоянов, Св. Реалното и виртуалното знание за културно-историческото наследство в България (представено в електронните портали на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей – Шумен). – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХVІІІ А, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 137 – 142 (12 стр. БДС), ISSN 1311-7300. Цитирано в: Георгиева, М. Идеи и форми за патриотично възпитание, развивани от мемориалните музеи в Шумен. – Културно-историческото наследство – памет за бъдещето, Сборник доклади, изнесени на национална научна конференция в Разград (Разград, 05 – 06 октомври 2017 г.), Велико Търново, 2019, Издателство „Фабер”, 979 – 992, с. 982, ISBN 978-619-00-1067-8.
  2020 Стоянов, Св. Бележки към директното управление на логистична система. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 62 (10 стр. БДС), ISSN 2367-7465. Цитирано в: Dyankov, Pl. Administration of logistic structures. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 67, 81 – 90, p. 82, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Стоянов, Св. Бележки към директното управление на логистична система. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 62 (10 стр. БДС), ISSN 2367-7465. Цитирано в: Dyankov, Pl. Transport as an element in international distribution. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 68, 85 – 92, p. 88, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 368 – 378 (19 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Цанков, Ц., Константинова, Е. Подход за използването на електромобили при далечни пътувания. – Сборник статей V Международной научно-практической Интернет-конференции „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы” (Россия, Кемерово, 01 – 10 декабря 2019 г.) [Электронный ресурс], Кемерово, (Россия), 2020, Издательство КузГТУ, 1 – 5, с. 4, ISBN 978-5-00137-142-7.
  2020 Stoyanov, Sv. The archaeological collection in Shumen – first steps to creating a museum. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 46, 73 – 76 (11 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Георгиева, М. Относно инспектирането на училищата във Варненско-Преславската епархия през периода 1873 – 1880 г. – България и българите: бит, душевност, национална идентичност, Материали от Шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” (гр. Шумен, 24 – 26.04.2018 г.), Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 220 – 232, с. 226 (бел. 34), ISBN 978-619-201-378-3.
  2020 Stoyanov, Sv. To the notes for immediate selection of alternative for management of logistic system. – Collection of scientific articles [International scientific conference „Research and innovation” (USA, New York, 28.02.2020)], New York, (USA), 2020, Yunona Publishing, 127 – 131 (8 pgs BSS), ISBN 978-0-9988574-3-5. Цитирано в: Dyankov, Pl. Trends in the development of the metalworking industry. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 69, 37 – 40, p. 39, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 379 – 381 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Rahnev, M. The theory of custom service as a tool in the design of transport systems. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 70, 17 – 30, p. 17, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Stoyanov, Sv. To the notes for immediate selection of alternative for management of logistic system. – Collection of scientific articles [International scientific conference „Research and innovation” (USA, New York, 28.02.2020)], New York, (USA), 2020, Yunona Publishing, 127 – 131 (8 pgs BSS), ISBN 978-0-9988574-3-5. Цитирано в: Rahnev, M. The theory of custom service as a tool in the design of transport systems. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 70, 17 – 30, p. 29, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2020 Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54 (15 стр. БДС), ISSN 2367-7465. Цитирано в: Георгиева, М. Възгледи на възрожденския педагог Тодор Икономов за образованието, обучението и учебниците. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 28 – 29 май 2020 година) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 285 – 298, с. 290, ISSN 1314-1937.
  2020 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на логистиката като военна наука. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, 25 – 26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 117 – 126 (13 стр. БДС), ISSN 2367-7465. Цитирано в: Георгиева, М. За средното и висше образование във Византия (425 – 1453 г.). – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 28 – 29 май 2020 година) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 299 – 321, с. 313 (Бел. 312), ISSN 1314-1937.
  2020 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 368 – 378 (19 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Rahnev, M. Prospects for the development of logistics transport corridors in Eurasia. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2020, Issue 71, 69 – 75, p. 75, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=).
  2019 Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 368 – 378 (19 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Янкова-Йорданова, Й., Цанков, Ц. The need for reducing the unfavorable consequences for the environment from transit cargo transportation. – Proceedings, VII International scientific conference „Engineering, technologies, information technologies, management, safety and ecology” ’19 (Bulgaria, Veliko Tarnovo, 29.05. – 01.06.2019), Year III, Volume 1, Issue 1 (7), Sofia, 2019, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering „Industry – 4.0”, 110 – 112, p. 111, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online).
  2019 Stoyanov, Sv., Dimitrova, N. More to brief historical review of logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 47, 79 – 84 (13 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Георгиева, М. Спомени за четата на Панайот Волов в Априлското въстание от 1876 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 173 – 182, с. 180, ISSN 1314-1937.
  2019 Stoyanov, Sv. Sciense-research approach in archeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116 (9 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Андреева, М. За библиотеките на българските възрожденски просветители. – Библиотеката – проекции във времето, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие (Шумен, 5 – 6 октомври 2017 г.), Шумен, 2017, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 30 – 40, с. 37 (бел. 6), ISBN 978-954-2936-33-6.
  2019 Stoyanov, Sv. Method of comparison – the basic one in archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 32, 83 – 86 (10 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Андреева, М. За библиотеките на българските възрожденски просветители. – Библиотеката – проекции във времето, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие (Шумен, 5 – 6 октомври 2017 г.), Шумен, 2017, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 30 – 40, с. 37 (бел. 7), ISBN 978-954-2936-33-6.
  2019 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 379 – 381 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Dyankov, Pl., Zechev, E. Integrating intelligent monitoring systems in rail transport. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2019, Issue 59, 44 – 51, p. 44, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,985).
  2018 Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, Фабер, 266-272 (9 стр. БДС), ISBN 978-619-00-0139-3. Цитирано в: Константинов, К. Устройство и планова схема на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 119 – 134, с. 120 (бел. 3), ISBN 978-619-201-209-0.
  2018 Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 11 – 13 ноември 2016 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, фотограметрия и картография”, „Общо инженерство и технически системи”, „Студентска секция”, Шумен, 2016, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 224 – 227 (9 стр. БДС), ISSN 1314-3921. Цитирано в: Георгиева, М. Планът на генерал Антоан-Анри Жомини за превземането на Шуменската крепост в Руско-турската война 1828 – 1829 година. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 61 – 69, с. 63, ISSN 1314-1937.
  2018 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1-2, 162-174 (17 стр. БДС), ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. Планът на генерал Антоан-Анри Жомини за превземането на Шуменската крепост в Руско-турската война 1828 – 1829 година. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 61 – 69, с. 63, ISSN 1314-1937.
  2018 Stoyanov, Sv. Management – efficiency and effectiveness. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2018, Issue 41, 379 – 381 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5,507). Цитирано в: Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, „Communication and computer technologies”, „Geodesy, cartography and cadastre”, „General engineering, technical systems and logistics”, Bulgaria, Shumen, 2018, Konstantin Preslavski university press, 178 – 184, p. 181, ISSN 1314-3921.
  2018 Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на логистиката като военна наука. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, 25 – 26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 117 – 126 (13 стр. БДС), ISSN 2367-7465 (От 2018 г. изданието е индексирано.). Цитирано в: Dyankov, Pl. Optimizing supplies from distributor centers using the linear programming method. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, „Communication and computer technologies”, „Geodesy, cartography and cadastre”, „General engineering, technical systems and logistics”, Bulgaria, Shumen, 2018, Konstantin Preslavski university press, 185 – 193, p. 185, ISSN 1314-3921, (IF=5,507).
  2017 Stoyanov, Sv. Notes on historical development of formal-typological method in archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2016, Issue 22, 84 – 86 (7 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=4.922). Цитирано в: Georgieva, M. For pan-balkan dimensions of modern new bulgarian educational movement. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, 96 – 112, p. 98, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Security of house-museums. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 30, 67 – 71 (13 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Georgieva, M. For pan-balkan dimensions of modern new bulgarian educational movement. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 96 – 112, p. 98, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. The stratigrapfic method – historical genesis and base of archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 31, 155 – 157 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Georgieva, M. For pan-balkan dimensions of modern new bulgarian educational movement. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 96 – 112, p. 98, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху възникването на археологията като наука. – Известия на историческия музей – Шумен, Кн. 17, Шумен, 2017, Фабер (Велико Търново), 390-394 (6 стр. БДС), ISSN 0861-9581. Цитирано в: Georgieva, M. Public and educational activity of Todor Ikonomov in the Tulcea (1869 – 1878). – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 35, 126 – 132, p. 129, note 14, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху приложимостта на инженерната геодезия при археологически разкопки. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2016, НВУ „Васил Левски”, 83 – 91 (11 стр. БДС), ISSN 1314-1937. Цитирано в: Georgieva, M. Public and educational activity of Todor Ikonomov in the Tulcea (1869 – 1878). – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 35, 126 – 132, p. 129, note 14, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1 – 2, 162 – 174 (17 стр. БДС), ISSN 1314-748X. Цитирано в: Georgieva, M. Public and educational activity of Todor Ikonomov in the Tulcea (1869 – 1878). – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 35, 126 – 132, p. 129, note 14, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Sciense-research approach in archeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116 (9 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Georgieva, M. Public and educational activity of Todor Ikonomov in the Tulcea (1869 – 1878). – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 35, 126 – 132, p. 129, note 14, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. Sciense-research approach in archeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116 (9 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Dyankov, Pl., Zhechev, E. The conception of engineering logistics in the production companies. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 38, 128 – 133, p. 129, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. The stratigrapfic method – historical genesis and base of archaeology. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 31, 155 – 157 (8 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Dyankov, Pl., Zhechev, E. The conception of engineering logistics in the production companies. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 38, 128 – 133, p. 129, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. (2016): Belezhki varhu prilozhimostta na inzhenernata geodeziya pri arheologicheski razkopki (Notes on the applicability of engineering geodesy in archaeological excavations). // Sbornik dokladi ot Godishna universitetska nauchna konferentsiya na Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski” gr. Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo, NVU „Vasil Levski”, 20 – 21 oktomvri 2016 g.) – Tom 1, Nauchno napravlenie „Pedagogicheski i humanitarni nauki”, pp. 83 – 91, ISSN 1314-1937. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІD, Научни трудове от Конференция „Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Педагогически факултет, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 433 – 446, с. 444, ISSN 1314-6769.
  2017 Stoyanov, Sv. (2016): Kam savmestnata rabota na logistikata s geodeziyata i arheologiyata (To the joint work of logistics with geodesy and archeology). // Zhurnal za istoricheski i arheologicheski izsledvaniya”, Br. 1 – 2, рр. 162 – 174, ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІD, Научни трудове от Конференция „Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Педагогически факултет, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 433 – 446, с. 444, ISSN 1314-6769.
  2017 Stoyanov, Sv. (2017): Belezhki varhu vaznikvaneto na arheologiyata kato nauka (Notes on the occurrence of archeology as a science). // Izvestiya na istoricheskiya muzey – Shumen, Kn. 17, рр. 390 – 394, ISSN 0861-9581. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІD, Научни трудове от Конференция „Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Педагогически факултет, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 433 – 446, с. 444, ISSN 1314-6769.
  2017 Stoyanov, Sv. (2017): Sciense-research approach in archeology. // International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116, 24.05.2017, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІD, Научни трудове от Конференция „Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Педагогически факултет, Шумен, 2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 433 – 446, с. 444, ISSN 1314-6769.
  2017 Stoyanov, Sv. (2016): Belezhki varhu prilozhimostta na inzhenernata geodeziya pri arheologicheski razkopki (Notes on the applicability of engineering geodesy in archaeological excavations). // Sbornik dokladi ot Godishna universitetska nauchna konferentsiya na Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski” gr. Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo, NVU „Vasil Levski”, 20 – 21 oktomvri 2016 g.) – Tom 1, Nauchno napravlenie „Pedagogicheski i humanitarni nauki”, pp. 83 – 91, ISSN 1314-1937. Цитирано в: Georgieva, M. Pedagogical views of Todor Ikonomov. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 39, 244 – 253, p. 251, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. (2016): Kam savmestnata rabota na logistikata s geodeziyata i arheologiyata (To the joint work of logistics with geodesy and archeology). // Zhurnal za istoricheski i arheologicheski izsledvaniya”, Br. 1 – 2, рр. 162 – 174, ISSN 1314-748X. Цитирано в: Georgieva, M. Pedagogical views of Todor Ikonomov. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 39, 244 – 253, p. 251, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. (2017): Belezhki varhu vaznikvaneto na arheologiyata kato nauka (Notes on the occurrence of archeology as a science). // Izvestiya na istoricheskiya muzey – Shumen, Kn. 17, рр. 390 – 394, ISSN 0861-9581. Цитирано в: Georgieva, M. Pedagogical views of Todor Ikonomov. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 39, 244 – 253, p. 251, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Stoyanov, Sv. (2017): Sciense-research approach in archeology. // International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 33, 113 – 116, 24.05.2017, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Georgieva, M. Pedagogical views of Todor Ikonomov. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 39, 244 – 253, p. 251, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536).
  2017 Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей – Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, Сборник с доклади от Международна научна конференция „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ”, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей – Шумен (Шумен, 25-27 юни 2014 г.) с Научен ръководител проф. д.и.н. Вера Бонева, Шумен, 2014, Фабер, 95 – 110, ISSN 0861-9581. Цитирано в: Георгиева, М. Форми на работа на музеите с организациите за физическо развитие и спорт за сигурност и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския край. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 64, с. 56 (бел. 10), ISSN 2367-7465.
  2017 Stoyanov, Sv. Security of house-museums. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor SocioBrains, 2017, Issue 30, 67 – 71, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721, (IF=5.536). Цитирано в: Георгиева, М. Форми на работа на музеите с организациите за физическо развитие и спорт за сигурност и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския край. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 64, с. 56 (бел. 10), ISSN 2367-7465.
  2016 Стоянов, Св. Към съвместната работа на логистиката с геодезията и археологията. – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2016, Бр. 1-2, 162-174, ISSN 1314-748X. Цитирано в: Георгиева, М. За военно-революционната подготовка на апостола Панайот Волов. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2016, НВУ „Васил Левски”, 70-82, с. 76, бел. 40, ISSN 1314-1937.
  2015 Стоянов Св. Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013 (103 стр. БДС), ISBN 978-954-577-673-1. Цитирано в: Желязкова, Д. Глобални и регионални измерения на транспорта. Варна, Икономически университет гр. Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2015, с. 32, бел. 33, ISBN 978-954-21-0861-0.
  2015 Стоянов Св. Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013 (103 стр. БДС), ISBN 978-954-577-673-1. Цитирано в: Желязкова, Д. Глобални и регионални измерения на транспорта. Варна, Икономически университет гр. Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2015, с. 33, бел. 36, ISBN 978-954-21-0861-0.
  1922