Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова
  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: v.kodzheykova@shu.bg

  Приемно време: 2023/2024г. I седмица: Понеделник и Сряда и II седмица: Понеделник и Петък от 8.15ч до 16.00ч, к-т 403


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Инженерна логистика” - Магистър

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Инженерна логистика” - Бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1. „МАДАРА - ТРАНС” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Тежкотоварен и лекотоварен автомобилен сухопътен транспорт - вътрешни и международни релации

  2. „ДИ ЕЙЧ БИЛДИНГ” ООД – ГР. ВАРНА, вид на дейността - Строителство на метални конструкции и топлоизолационни панели

  3. "СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  4. „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Геодезия и Картография, Проектиране

  5. ЕТ „ДИЯН ЗЛАТЕВ – 98” – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Управление на проекти по европейски програми

  6. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД – ГР. ВАРНА, вид на дейността - Строителство

  7. „СНИК” ЕООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  8. „НАДЗОР КОНСУЛТ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  9. „СТРОЙКО – БОЗОВ И РАЙЧЕВ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителство

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 01.09.2020г. до момента

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Механика - упражнения

  2. Съпротивление на материалите - упражнения

  3. Теория и управление на материалните потоци - упражнения

  4. Стандартизация и управление на качеството - упражнения

  5. Хидравлични и пневматични задвижвания - упражнения

  6. Машинознание - упражнения

  7. Машинни елементи - упражнения

  8. Транспортни системи в логистиката - упражнения

  9. Производствен практикум II част - упражнения

  10. Преддипломен проект по инженерна логистика - упражнения

  Области на научни интереси

  1. Механика;

  2. Съпротивление на материалите;

  3. Инженерна логистика;

  4. Транспортни системи в логистиката;

  5. Машинознание/Машинин елементни;

  6. Строителство и Архитектура.

  Специализации

  2023г. м. Декември. 01. Кръгла маса „Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги“, по проект на ШУ № РД-08-154 / 01.03.2023г. „Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование“.

  2023г. м. Ноември. 11. Първия по рода си онлайн семинар в България „Насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни списания“, организиран от Национално издателство за образование и наука „Аз-Буки“ и Представителство на Clarivate Analytics за България.

  2023г. м. Юли. Завършен курс по Румънски език, за повишаване на чуждоезиковата компетентност, организатор Шуменски университет "Епископ Константин Плеславски", Проект РД-08-130/23.02.2023г., за чуждоезикова подготовка на кадрите в Шуменския университет - практикоприложни аспекти, р-л доц. д-р Даниела Кирова, Сертификат за ниво А1.

  2023г. м. Юни. Семинар /Обучение в областта на „Индустриалната автоматизация и Mo-tion control“, организатор „Дигитални индустрии, Siemens България“ в партньорство с Шуменски университет "Епископ Константин Плеславски", Акценти на теми: киберсигурност, индустриална сързаност, адаптация по пътя към дигитална трансформация, както и специална демонстрация на колела в ProfiNet - демокамион.

  2022г. Специализирано обучение за работа с Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация, организатор БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА (BPOS), гр. София, лектор Вержиния Цанкова, Електронен Сертификат на адрес http://verification.preslav.org с код за проверка: DLDZXV.

  2022г. Участие в обучение за на тема: „Традиция и иновации в преподаването /въведение в съвременните методи на преподаване/, организатор Шуменски университет, по проект за: „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“ (вх. № РД-08-159 от 04.03.2022г.), Сертификат от 18.11.2022г.

  2021г. Завършен курс по Английски език, за повишаване на чуждоезиковата компетентност, организатор Шуменски университет "Епископ Константин Плеславски", Проект РД-08-88 / 01.02.2021г., за чуждоезикова подготовка на кадрите в Шуменския университет - практикоприложни аспекти, р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева, Сертификат за ниво В2+.

  Участия в проекти

  2024г. м. Януари. 31. Университетски проект с международно участие МАТТЕХ 2024 - ФТН, одобрен със заповед № РД-08-110 от 31.01.2024г.), участие като член на работния колектив.

  2023г. м. Май. 09. Непряко участие в национален проект: „Съвременни системи в земеделието“, за изготвяне на план за организиране на състезание по професионална подготовка, насочено към професионални направления 5.3 и 5.13, катедра „Инженерна логистика“, ФТН.

  2023г. Университетски проект, в научна област 5.13 (Общо инженерство, логистика), на тема: „Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи“, за 1 година, по проект на ШУ, одобрен със заповед РД-08-150/28.02.2023 г., участие като член на работния колектив, ръководител на проекта: доц. д-р Антон Антонов

  2022г. Университетски проект по НИХТД, в научна област 5.13, на тема: „Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи“ за 1 година, по проект на ШУ, одобрен със заповед № РД-08-128 от 04.02.2021г. и № РД-08-145 от 01.03.2022г.), участие като член на работния колектив.

  2021 г. Университетски проект, одобрен със заповед РД-08-128/04.02.2021 г., на тема: "Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации", по проект на ШУ, участие като член на работния колектив, ръководител на проекта: доц. д-р инж. Цветослав Цанков

  Организационна дейност

  2022г.

  1. Участие в разработване и актуализация на учебна документация към катедра Инженерна логистика.

  2. Комуникация, Координация и Организация на посещения в производствени предприятия, свързани с обучението по специалност Инженерна логистика, под формата на изнесени практики и стажове в реална професионална среда, уч.2022/23г..

  3. Отговорник и координатор по програма „Еразъм+“, към катедра „Инженер-на логистика“, ФТН, уч.2022/23г. и уч. 2023/24г.

  4. Ангажираност чрез комуникация и консултация, като курсов отговорник на II-ри курс/уч.2021/22г., III-ти курс/уч.2022/23г. и IV-ти курс/уч.2023/24г.

  5. Член на комисия за изготвяна на доклад-самооценка за програма акредитация на бакалавърска и магистърска програма при катедра „Инженерна логистика“, от професионално направление 5.13. Общо инженерство в област на висшето обра-зование 5. Технически науки при ФТН, със Заповед № ФД-03-15/22.02.2022г. и Запо-вед № ФД-03-98/21.09.2022г..

  2021г.

  1. Участие в разработване и актуализация на учебна документация към катедра Инженерна логистика.

  2. Член на комисия за изготвяна на доклад-самооценка за програма акредитация на докторска програма „Инженерна логистика“, от професионално направление 5.13. Общо инженерство в област на висшето образование 5. Технически науки при ФТН, със Заповед № ФД-03-123/16.07.2021г.

  Държавни и/или научни награди

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Бакалавър