Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова
  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: v.kodzheykova@shu.bg

  Приемно време: 2023/2024г. I седмица: Понеделник и Сряда и II седмица: Понеделник и Петък от 8.15ч до 16.00ч, к-т 403


  2022 Stoyanov, A., Kazakov, S., Kodzheykova, V., Algorithm of operational risk assessment of Bulgarian posts PLC, Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, Volume 23, 2022, pp. 105-113, ISSN 1314-6289.
  2019 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova, Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2019, pp. 32-42, ISSN 1314-6289.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., V. Kodzheykova, Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Volume 15, 2019, pp. 37-47, ISSN 1314-6289
  2022 Коджейкова, В., Методика на експериментално-статистическото изследване на логистични системи. . Methodology of experimental-statistical research of logistics systems. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 296 – 301, ISSN 1314-3921.
  2022 Коджейкова, В., Измерване на факторите за осигуряване на средно серийното технологично производство. Measurement of factors to provide medium serial technological production. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 302 – 308, ISSN 1314-3921.
  2021 Коджейкова, В., Методология на проектирането на логистични системи в средно-серийното производство. Methodology of design of logistics systems in medium-serial production. Годишна университетска научна конференция 2021. Национален военен университет, гр. В. Търново, 2021г., с. 2481-2488, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481
  2022 Коджейкова, В. Методология на проектирането на логистични системи в средно-серийното производство. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2481 – 2488, с. 2485; Цитирано в: Стоянов, Св. Приложната метрология в контекста на Индустрия 4.0. – Сбор-ник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния во-енен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 30 юни – 01 юли 2022 година) – Том 5, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 121 – 128, с. 126 [Бел. 14 (с. 126 - 127)], ISSN 1314-1937.
  2020 . Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova, Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2019, pp. 32-42, ISSN 1314-6289; Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Enviromental protection through the use of new tehnologies for co-generation of electrical and thermal power, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 67, March 2020, pp. 91-97, 2020, p. 93, ISSN 2367-5721.
  2020 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova. Methodology for logistics system management in medium serial production Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, ISSN 1314-6289 (2019)., Цитирано в: Bogdanov, A., Y. Dimitrova, Method for the selection of a logistics provider by using expert assessment, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” на Шуменски универси-тет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Конс-тантин Преславски”, октомври 2020г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инже-нерство, технически системи и логистика”, Шумен, Университетско издателст-во „Епископ Константин Преславски”, с. 319-324, с. 324, 2020, ISSN: 1314-3921.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., V. Kodzheykova. Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Volume 15, ISSN 1314-6289 (2019), Цитирано в: Bogdanov, A., Y. Dimitrova, Method for the selection of a logistics provider by using expert assessment, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” на Шуменски уни-верситет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, октомври 2020 г.) – Том 2, „Комуникационна и компю-търна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, Университетс-ко издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 319-324, с. 319, 2020, ISSN: 1314-3921.
  2020 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova. Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, ISSN 1314-6289 (2019). Цитирано в: Dyankov, P., S. Stoyanov, Notes on the design of the information system in the management of an organization, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” на Шуменски уни-верситет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, октомври 2020 г.) – Том 2, „Комуникационна и компю-търна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, Университетс-ко издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 355-358, с. 355, 2020, ISSN: 1314-3921.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., V. Kodzheykova. Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Volume 15, ISSN 1314-6289 (2019). Цитирано в: Dyankov, P., S. Stoyanov, Notes on the design of the information system in the management of an organization, Сборник научни трудо-ве от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” на Шуменс-ки университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, октомври 2020 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономи-чески проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадас-тър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, Универ-ситетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 355-358, с. 355, 2020, ISSN: 1314-3921