Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф
  Ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: +359898229210

  Email: m.niyazi@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: сряда и четвъртък: 17.00 ч. - 19.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Универистет ”Епископ Константин Преславски” - специалност: ”Геоматика” - магистър

  Шуменски Универистет ”Епископ Константин Преславски” - специалност: ”Геодезия” - бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Автомагистрали - Черно море АД

  Водени лекции и/или упражнения

  Геодезия II част, Физическа геодезия и гравиметрия, Учебна практика по топографска картография,

  Области на научни интереси

  Геодезия

  Участия в проекти

  Проект РД-08-82/27.01.2020 г - “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“., 2020 г.

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики”.

  Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”.

  2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”, по оперативна програма \\\"Наука, образование и интелигентен растеж\\\".

  Членства в научни организации

  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране