Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф
  Гл. ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: +359898229210

  Email: m.niyazi@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: сряда и четвъртък: 17.00 ч. - 19.00 ч.


  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Изследване ефективността на интегриране на кадастралната карта с карта на възстановената собственост на територията на Република България\" за получаване на образователна и научна степен „доктор”, научна специалност – „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)”
  2022 Niyazi-Yusuf, M., „Inaccuracies in area objects transferred from the map of the restored property to the cadastral map“, Journal scientific and applied research, Vol. 23, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, ISSN: 1314-6289, p. 39-47, EBSCO, USA.
  2022 Ниязи-Юсуф, М., „Идентификатор на поземлен имот. Същност и предназначение“, Годишник: Технически науки. Том XII E, Шумен 2022, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 46 - 49 стр., ISSN: 1311-834X
  2022 Ниязи-Юсуф, М., „Влияние на разноточната кадастрална карта върху потребителите на кадастрални данни“, Годишник: Технически науки. Том XII E, Шумен 2022, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 50 - 53 стр., ISSN: 1311-834X
  2021 Ниязи–Юсуф, М.\"Геодезическа основа на кадастрална карта\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 54-58.
  2021 Ниязи–Юсуф, М. \"Оценка на актуалността на съдържанието и точността на действащите кадастрални планове\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 59-62.
  2021 Ниязи–Юсуф, М.\"Отстраняване на явна фактическа грешка\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 63-67.
  2021 Ниязи-Юсуф, М. „Отстраняване на несъответствията в територията на контактната зона“, електронно списание на ВСУ „Черноризец Храбър“, ISSN 1313-7514
  2020 Ниязи–Юсуф, М. „Непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри – установяване и отстраняване“, списание „Геодезия, картография и земеустройство“ - статия, ISSN: 0324-1610, брой 1-2\\\'2020, стр. 49-55.
  2020 Ниязи-Юсуф, М., „История нормативната уредба в областта на кадастъра“, Том X E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 163-177.
  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Методика за установяване на явна фактическа грешка\" МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2022 Niyazi-Yusuf, М. \"Inaccuracies in linear objects transferred from the map of the restored property to the cadastral map\", Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, “Vasil Levski” National Military University , Shumen, 2022, ISSN 2367-7902, pp. 547-559.
  2022 Niyazi M., Kirilova K., Yanchev K., Spasov P., Ivanov I., Gorov S. Obvious a factual error. Current problem of cadaster in the territory of the Republic of Bulgaria. Riga, LATVIA, 63rd International Scientific Conference of Riga Technical University, October 20, 2022
  2022 Хасан, С., Ниязи-Юсуф, М., „Допустими дози на йонизиращите лъчения в България“, Сборник доклади от Международна научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“ 16-18 ноември 2022 година, Велико Търново, Том 1, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2738-7607 Print, ISSN 2603-4689 CD, DOI: 10.34660/INF.2023.60.33.013, стр. 119-126
  2020 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастралните регистри\" МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 288-297.
  2022 Ниязи–Юсуф, М. Геодезическа основа на кадастрална карта. Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 54-5, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Добрев С. Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 211-214.
  2022 Ниязи–Юсуф, М. \"Оценка на актуалността на съдържанието и точността на действащите кадастрални планове\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 59-62., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Добрев С. Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 211-214.
  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастрални регистри\", МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 288-297, ISSN 1314-3921. 2020г., Цитирано от Иванов И., \"Проблемът кадастър и регулация - изменение на кадастралната карта чрез използване на графични материали\", МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 258-264.
  2022 Niyazi-Yusuf, M. (2021) Assessment of the actuality of the content and accuracy of the current cadastral plans, Annual of FTS, Vol. XI E, Shumen, Bishop Konstantin Preslavsky University press, pp. 59-62, ISSN: 1311-834X, Цитирано от Bedzheva, M. \"Relationship between image coordinates of characteristic points of a stereo pair of photographs\", Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, “Vasil Levski” National Military University , Shumen, 2022, ISSN 2367-7902, p. 560-565.
  2022 Niyazi-Yusuf, M. (2021) Assessment of the actuality of the content and accuracy of the current cadastral plans, Annual of FTS, Vol. XI E, Shumen, Bishop Konstantin Preslavsky University press, pp. 59-62, ISSN: 1311-834X, Цитирано от Bedzheva, M. \"Methodology for building a single photogrammetric model\", Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, “Vasil Levski” National Military University , Shumen, 2022, ISSN 2367-7902, p. 566-571.
  2022 Niyazi-Yusuf, M. (2021) Assessment of the actuality of the content and accuracy of the current cadastral plans, Annual of FTS, Vol. XI E, Shumen, Bishop Konstantin Preslavsky University press, pp. 59-62, ISSN: 1311-834X, Цитирано от Bedzheva, M. \"A method for building a photogrammetric model of an area photographed with an UAV\", Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, “Vasil Levski” National Military University , Shumen, 2022, ISSN 2367-7902, p. 572-579.
  2021 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастралните регистри\" МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 288-297. Цитирано от Иванова И., Андреева П., \"Актуални въпроси в областта на кадастъра\", International Scientific Conference “Defense Technology” 2021, ISSN 2367-7902.