Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф
  Ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: +359898229210

  Email: m.niyazi@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: сряда и четвъртък: 17.00 ч. - 19.00 ч.


  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Изследване ефективността на интегриране на кадастралната карта с карта на възстановената собственост на територията на Република България\" за получаване на образователна и научна степен „доктор”, научна специалност – „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)”
  2021 Ниязи–Юсуф, М.\"Геодезическа основа на кадастрална карта\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 54-58.
  2021 Ниязи–Юсуф, М. \"Оценка на актуалността на съдържанието и точността на действащите кадастрални планове\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 59-62.
  2021 Ниязи–Юсуф, М.\"Отстраняване на явна фактическа грешка\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 63-67.
  2021 Ниязи-Юсуф, М. „Отстраняване на несъответствията в територията на контактната зона“, електронно списание на ВСУ „Черноризец Храбър“, ISSN 1313-7514
  2020 Ниязи–Юсуф, М. „Непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри – установяване и отстраняване“, списание „Геодезия, картография и земеустройство“ - статия, ISSN: 0324-1610, брой 1-2\\\'2020, стр. 49-55.
  2020 Ниязи-Юсуф, М., „История нормативната уредба в областта на кадастъра“, Том X E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, стр. 163-177.
  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Методика за установяване на явна фактическа грешка\" МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, ISSN: 1314-3921, стр. 231-235.
  2020 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастралните регистри\" МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 288-297.
  2022 Ниязи–Юсуф, М. Геодезическа основа на кадастрална карта. Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 54-5, ISSN: 1311-834X., Цитирано от: Добрев С. Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 211-214.
  2022 Ниязи–Юсуф, М. \"Оценка на актуалността на съдържанието и точността на действащите кадастрални планове\", Годишник: Технически науки. Том XI E, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 59-62., ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Добрев С. Проблеми при поддържането актуалността на кадастралната карта в крайбрежните райони, МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 211-214.
  2022 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастрални регистри\", МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 288-297, ISSN 1314-3921. 2020г., Цитирано от Иванов И., \"Проблемът кадастър и регулация - изменение на кадастралната карта чрез използване на графични материали\", МАТТЕХ 2022: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен 2022, ISSN 1314-3921, стр. 258-264.
  2021 Ниязи-Юсуф, М. \"Източници на грешки в интегрираната кадастрална карта и кадастралните регистри\" МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 288-297. Цитирано от Иванова И., Андреева П., \"Актуални въпроси в областта на кадастъра\", International Scientific Conference “Defense Technology” 2021, ISSN 2367-7902.