Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Даниел Росенов Денев
  Ас. инж. Даниел Росенов Денев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830 495 /391

  Email: d.denev@shu.bg

  Приемно време: сряда и четвъртък от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  04.07.2018 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по Технически науки“, специалност „Компютърни технологии за Автоматизация на производството“, ОКС Бакалавър

  11.09.2019 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по Технически науки“, специалност „Комуникационни и информационни системи“, ОКС Магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  \"Алфа 2000\" ООД

  Заемани академични длъжности

  Млад Учен от 05.05.2021 г.

  Асистент от 01.12.2021 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по Компютърни мрежи, Системи за работа в реално време, Измервателна техника и преобразуватели

  Области на научни интереси

  Автоматизация на производството

  Мобилни мрежи

  Участия в проекти

  2020 университетски РД-08-107/31.01.2020 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, Член на колектива, завършил

  2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации, Член на колектива, текущ

  2021 – 2023 национален BG05M2OP001-2.016-0002 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация, EDUTransform, член на работния колектив, текущ

  2022 университетски РД-08-145/01.03.2022 г. Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация, член на работния колектив, текущ

  Членства в научни организации

  IEEE