Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Стоян Руменов Стоянов
  Преп. Стоян Руменов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 212

  Телефон: 054 830495 вътр. 212 К3

  Email: s.stoyanov@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - "Педагогика на обучението по география и биология", бакалавър, 2016 г.

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - "Системи за сигурност: Информационна сигурност", магистър, 2021 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  -

  Водени лекции и/или упражнения

  Системи за съхранение и резервиране на информация - СУ

  Технически средства в системите за сигурност - ЛУ

  Информационни технологии - ЛУ

  Компютърна и мрежова сигурност - ЛУ

  Практическа подготовка - ЛУ

  Компютърни мрежи - ЛУ

  Операционни системи - ЛУ

  Участия в проекти

  Университетски проект: „Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация“, Вх. № РД-08-145/01.03.2022 г. по Договор № РД-21-324/06.04.2022

  Национален проект: BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Вътрешен научноизследователски проект: „Програмиране на PIC и AVR микроконтролери“, Вх. № РД-08-153/28.02.2023 г.