Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Наталия Иванова Витанова
  Проф. д.н. Наталия Иванова Витанова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 209а

  Телефон: 054 830 495, вътр.216, Корпус 2

  Email: n.vitanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 08:00 - 16:00; вторник 08:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  1991 - ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Начална училищна педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1995 - 1999 г.. – СОУ „Сава Доброплодни”, град Шумен

  1993 -1999 г. - хоноруван асистент ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

  1993 – 1995 г.. ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, град Шумен

  1991 г. - ОУ "Христо Ботев", с. Осеновец, обл. Шумен

  Заемани академични длъжности

  1999 г. - 2006 г. асистент

  2006 г. - 2009 г. главен асистент

  2010 г. - 2015 г. доцент по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика)

  2015 г. - професор по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика)

  Придобити научни степени

  2009 г. - доктор по педагогика

  2020 г. - доктор на науките

  Водени лекции и/или упражнения

  в бакалавърски програми

  Дидактика

  Педагогика

  Андрагогия

  Педагогическа реторика

  ИД - Дидактическа анимация

  в магистърски програми

  Образователни системи и структури

  Тренинг за управленски умения

  Приобщаващо образование

  Области на научни интереси

  Научни интереси - в областта на дидактиката, история на педагогиката, интеркултурното образование.

  Специализации

  2009 г. Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование

  Участия в проекти

  2005 - Университетски проект “Мониторинг на етноцентризма в началното образование I-II клас“

  2006 - Международен проект “Дебрецен – европейска столица на културата до 2010” (съвместно с Унгария, Германия, Полша, Румъния, Литва)

  2007 - Университетски проект “Мониторинг на етноцентризма в началното образование III - IV клас

  2008 - Университетски проект “Мениджмънт на организационната култура на мултикултурното училище”

  2008 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”

  2008 - Национален проект “Училища без дискриминация“

  2009 - Университетски проект „Нормативна уредба на училищната дисциплина в българското училище – история и актуално състояние”

  2010 - Университетски проект „Дисциплината в българското училище – история и актуално състояние”

  2011 - Университетски проект „Възгледи за дисциплината в българския периодичен

  печат”

  2012 - Университетски проект „Възгледите на Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението им в България

  2012 - Национален проект по ОП РЧР „Мисия благоденствие” на Областна администрация Разград; р-л Ганчо Попов; водеща организация ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”- София

  2013 - Университетски проект - Поощрението и наказанието в българското училище

  2013 - Национален проект по ОП РЧР “Квалификация на педагогически специалисти“ - Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

  2013 - Национален проект по ОП РЧР “Квалификация на педагогически специалисти“ - Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със СОП

  2013 - Национален проект по ОП РЧР “Квалификация на педагогически специалисти“ - Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години

  2013 - Национален проект по ОП РЧР “Квалификация на педагогически специалисти“ - Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие

  2013 - Национален проект: “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“, в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“

  2013 - Национален проект по ОП РЧР “Добро образование сега - добри възможности в бъдеще“ (проект BG051PO001 - 4.1.05 - 0144)

  2014 - Университетски проект „Възпитателната практика в българското училище”

  2014 – Проект по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0238 „Заедно към знанието” (общ. Дългопол)

  2014 – Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител)

  2014 – Международен проект „COACH4U – Coaching Skills for Adult Education Professionals - Work Package 3 “Best Practices in Coaching”, Project Number: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP#

  2014 - Национален проект по ОПРЧР “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“ , договор Д01-3995/08.05.2013

  2015 - Университетски проект “Права и задължения на учителите и учениците в българското училище“

  2016 - проект „Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика”

  2017 - Университетски проект „Българското образование в контекста на новата нормативна уредба”

  2017 – Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups

  2018 - Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  2018 - Университетски проект “Предизвикателства пред съвременното българско образование“, РД-08-135/07.02.2018 г.

  2019 - Университетски проект „Актуални въпроси на мениджмънта на класа” РД-08-87/31.01.2019

  2020 - Университетски проект “Образованието и възпитанието на XXI век“ РД-08-158/05.02.2020

  2020 - Национален проект -Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

  2021- Университетски проект "Училището на бъдещето", № РД-08-121/03.02.2021 г.

  2022 - Университетски проект „Иновативни училища“, № РД-08-156/04.03.2022 г.

  2023 - Университетски проект „Образователните технологии на XXI век“ № РД-08-162/02.03.2023 г.

  Заемани ръководни позиции

  зам. ректор - 11.2015 - 07.2017

  ректор - 27.10.2023

  Организационна дейност

  член на АС до 09.2019, ФС до 09.2020, Методическия съвет, Издателския съвет до 2019, член на Общото събрание на ПФ и на Общото събрание на университета, член на АС