Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Наталия Иванова Витанова
  Проф. д.н. Наталия Иванова Витанова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 209а

  Телефон: 054 830 495, вътр.216, Корпус 2

  Email: n.vitanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 08:00 - 16:00; вторник 08:00 - 16:00


  2020 Витанова, Н. Училищното образование - тенденции, технологии, модел на образованието на бъдещето. 2020.
  2009 Витанова, Н. Анимацията в обучението на студенти от професионално направление Педагогика.2009.
  2020 Витанова, Н. (2020). Аспекти на образование 4.0. Шумен : УИ „Епископ К. Преславски”. 149 с. ISBN: 978-619-201-446-9
  2020 Витанова, Н. (2020). Образование на бъдещето. Шумен. 329 с. ISBN 978-619-201-465-0.
  2015 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015.
  2015 Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, 2015.
  2015 Витанова, Н., Н. Митева. Бърнаут синдромът в учителската професия. Шумен, 2015.
  2013 Витанова, Н., Н. Попова, Н. Бояджиева. Дидактическата анимация в началното училищно обучение. Шумен, 2013.
  2011 Витанова, Н. Отношение на академичната общност към дидактическата анимация и нейното практическо приложение (студия в колективна монография „Педагогическа ентелехия” – съставител Н. Бояджиева). София, 2011.
  2010 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1989 до 2009 година. Шумен, 2010.
  2008 Витанова, Н. Дидактическа анимация. Шумен, 2008.
  2007 Витанова Н., Я. Тоцева, И. Иванов и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование III-IV клас. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007.
  2005 Витанова Н., Я. Тоцева, И. Иванов и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование I-II клас. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005.
  2023 Витанова, Н. (2023). Образование на бъдещето – теоретични проекции. В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, книга Педагогически науки, том 116, година 4, 2023, с.58-90. (ErihPlus, CEEOL)
  2023 Витанова, Н. Интердисциплинарност в процеса на обучение. Сп. Любословие, бр. 23, 2023, с. 9-35. ISSN 1314-6033 (indexed in CEEOL)
  2019 Витанова, Н. Образование на бъдещето. Сп. Педагогика, бр.8, София, 2019, с.1057-1091 (Web of Science Core Collection) – (български език), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 –8540 (Online).
  2023 Витанова, Н. Дисциплинарната парадигма на Джон Лок. Сп. Педагогика. София, Volume 95, Number 1, 2023, (Web of Science), с. 9-19. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), https://doi.org/10.53656/ped2022-5.02, (Web of Science).
  2023 Витанова, Н. Революция 5.0 (Индустрия 5.0) и някои дименсии на образование 5.0. Сп. Педагогика. София, Volume 95, Number 6, 2023, (Web of Science), с.723-739. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), https://doi.org/10.53656/ped2022-5.02, (Web of Science).
  2022 Витанова, Н. Модел на образованието на бъдещето. Сп. Педагогика. София, Volume 94, Number 5, 2022, (Web of Science), с. 571-587. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print). https://doi.org/10.53656/ped2022-5.02
  2022 Витанова, Н. Манифест за дигитална учебна среда.Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет,, Т. ХXVI D, XXVI D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, с.566-587, ISSN: 1314 – 6769 (indexed in CEEOL) (български език)
  2021 Витанова, Н. (2021). Интернет на нещата (IInternet of Things) в сферата на образованието. Сп. Педагогика, Volume 93, Number 5, с. 615-628, София.
  2021 33. Витанова, Н. Технологии, които ще променят бъдещето на образованието. Сп. Педагогика. София, Volume 93, Number 8, 2021, (Web of Science), с. 1019-1036. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print).
  2020 Витанова, Н., Г., Герова. (2020). Поколенията „Z“ и „Алфа“ и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието. Сп. Педагогика. София, Volume 92, Number 9, 2020, с. 1207-1224, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print). Web of Science, (български език)
  2020 Витанова, Н. Мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието. Сб. Образование и изкуства – традиции и перспективи. София, 2020, с. 205-214, ISBN 978-954-07-5061-3.
  2020 Витанова, Н. Блокчейн (blockchain) в образованието. Седма международна научна конференция Педагогическото образование – традиции и съвременност. Сб. Доклади. В. Търново, Aй анд Би, 2020, с. 1-7, ISSN 2534-9317.
  2020 Витанова, Н. Професии на бъдещето в сферата на образованието. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", Vol. XXІV D, с. 647-657, Шумен.
  2019 Витанова, Н., Училището на бъдещето. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, Volume 27, книжка 3, с. 301-311, София, 2019. (Web of Science Core Collection)
  2019 Витанова, Н. (2019). Обърнатата класна стая – технология на обучението на XXI век. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XXIII D. Шумен, 2019, с. 684-694, ISSN: 1314-6769
  2019 Витанова, Н. (2019). Геймификацията – една от технологиите за обучение на бъдещето. Сп. Sociobrains, Issue 63, November 2019, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, 2015, с. 30-48, (SJIF = 5,536)
  2019 Витанова, Н. Нарушенията и наказанията на учениците през периода на социализма (1944-1989). Пътуващ семинар – Истанбул – Кушадасъ – Измир. Иновации в образованието. Шумен, 2019, с. 269-290, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2018 Витанова, Н. Образованието на XXI век. Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)
  2018 Витанова, Н. Образованието в „плоския свят” и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език)
  2018 Витанова, Н. Образование за бъдещето или бъдещето на образованието - Междузвездни войни: епизод I – Невидима заплаха В: Сб. Детето и педагогиката, С., 2018, с. 311-322. ISBN 978-954-01-3806-0.
  2017 Витанова, Н., Н. Митева. Team teaching и/или Cо-tеаching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 2, София, 2017.
  2017 Витанова, Н., Н. Митева. Дидактически компетентности. Сп. Педагогика, книжка 7, София, 2017.
  2017 Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учениците според Закона за предучилищното и училищното образование (от 13 октомври 2015, в сила от 1 август 2016 година). Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017.
  2017 Витанова, Н. Права и задължения на учителите според Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредбата за приобщаващо образование. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том . Шумен, 2017.
  2017 Витанова, Н., Н. Митева. Коучинг. Образователен коучинг. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 4, София, 2017.
  2016 Витанова, Н., Н. Митева. Team teaching. Сп. Управление и образование, том XІІ (3), Бургас, 2016.
  2016 Витанова, Н. Ботю Шанов за дисциплината. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XXD D. Шумен, 2016.
  2015 Витанова, Н. Непознатият Сократ. Сп. Избрано, бр. 14, София, 2015.
  2015 Витанова, Н. Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. Философия, бр. 1, София, 2015.
  2015 Витанова, Н. Образователната парадигма на Аристотел. Сп. Педагогика, бр. № 5, София, 2015.
  2015 Витанова, Н. Възгледите на Конфуций за образованието. Сп. Българско списание за образование, бр.1, София, 2015.
  2015 Витанова, Н. Възгледите на Джон Лок за дисциплината. Сп. Известия на съюза на учените,том 30, изд. БМ ТРЕЙД ООД, 2015.
  2015 Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учителите в съвременното българско училище. Сп. Управление и образование, том XІ (3), Бургас, 2015.
  2015 Витанова, Н., Н. Митева. Дефиниции и симптоматика на бърнаут синдрома. Сп. Управление и образование, том XІ (3), Бургас, 2015.
  2014 Витанова, Н. Възгледите на Авицена за образованието. Сп. Управление и образование, кн. , том , vol. №3, Бургас, 2014.
  2014 Витанова, Н. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.
  2014 Витанова, Н., Н. Митева, Н. Николов. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014
  2013 Витанова, Н. Свобода или принуда - един от вечните въпроси на педагогическата наука. Сп. Педагогика, бр. 4, София, 2013.
  2013 Витанова, Н. Възгледите за свободата на Жан-Жак Русо и Робърт Нозик. Сп. Философия, бр. 2, София, 2013.
  2013 11. Витанова, Н. Образователната парадигма на Платон. Сп. Управление и образование, кн. 3, том 9, vol. №3, Бургас, 2013.
  2012 Витанова, Н. Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията. Сп. Педагогика, бр.9, София, 2012.
  2010 Витанова, Н. Нормативна уредба на училищната дисциплина – актуално състояние. Сп. Педагогика, бр. 3, София, 2010.
  2010 Витанова, Н. Училищната дисциплина и университетското образование. Сп. Управление и образование, том VІ (3), Бургас, 2010.
  2009 Витанова, Н., Я. Тоцева. Национални образователни стандарти или новите дрехи на царя вместо старите държавни образователни изсквания. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, бр.2, София, 2009.
  2009 Витанова, Н. Синдромът “неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование. Сп. Педагогика, бр. 5 - 6, София, 2009.
  2006 Витанова, Н., Я. Тоцева. Учебниците в началното училище – създаване, оценяване, избор и одобряване. Сп. Педагогика, бр. 7, София, 2006.
  2005 Витанова, Н., Я. Тоцева. Българското училище пред предизвикателствата на нова образователна парадигма. Сп. Педагогика, бр. 8, София, 2005.
  2003 Витанова, Н., К. Йочева. Новите български буквари. Сп. Стратегии на образователната и научната политика. Сб.: Общество на знанието и образование за всички. София, 2003.
  2023 Витанова, Н. 3D Printing-ът в образованието на XXI век. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет,, Т. ХXVІІ D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, с.583-594, ISSN: 1314 – 6769 (indexed in CEEOL)
  2022 Витанова, Н. Машинното обучение в образованието на бъдещето. Сборник: Образование и изкуства: Традиции и перспективи, София, 2022, с. 488-497, , ISSN: 2738-8999.
  2016 Витанова, Н. Ботю Шанов за нервното дете. В сб.: Иновации в образованието. Шумен, 2016.
  2015 Витанова, Н., Н. Могорова. Нарушения и наказания на учениците във варненските средни училища през периода на социализма. В сб.: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни форми на представяне. Габрово, 2015.
  2015 Витанова, Н., Н. Митева. Превенция и профилактика на бърнаут синдрома в учителската професия. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.
  2015 Витанова, Н., Н. Митева. Причини и фактори за възникване на бърнаут синдрома при учителите. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.
  2015 Витанова, Н. Възгледите на Марк Фабий Квинтилиан за образованието. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.
  2015 Витанова, Н. Права и задължения на учениците в съвременното българско училище. В сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин/Иновации в образованието. Шумен, 2015.
  2014 Витанова, Н. Конкурентноспособност на образователните услуги в университетското образование. В сб. Иновации в образованието. Шумен, 2014.
  2014 Витанова, Н. Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. Иновации в образованието. Шумен, 2014.
  2014 Витанова, Н. Права и задължения на учениците през периода на социализма. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІІ D, Шумен, 2014.
  2014 Витанова, Н., Н. Митева, Н. Николов. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.
  2014 Витанова, Н. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.
  2013 Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учениците през периода на социализма. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Виена/ Иновации в образованието. Шумен, 2013.
  2013 Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учителите през периода на социализма. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ D. Шумен, 2013.
  2012 Витанова, Н. Възпитанието между свободата и принудата. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция/ Образователни технологии. Шумен, 2012.
  2011 Витанова, Н. Нетрадиционни лекции в университетското образование. В сб.: Обучението като път към образованието, Пловдив, 2011.
  2011 Витанова, Н. Възгледи за училищната дисциплина в българската специализирана педагогическа литература след 1989 година. В сб. „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011.
  2011 Витанова, Н. Ботю Шанов за наградите и наказанията. В сб. „Иновационни практики в образованието”. Благоевград, 2011.
  2010 Витанова, Н. Отношение към училищната дисциплина на участниците в образователно-възпитателния процес. В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010.
  2010 Витанова, Н., Я. Тоцева. Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в началната училище. В сб. Международен семинар „Образование за всички”, Шумен, 2010.
  2008 Витанова Н., Я. Тоцева, За качеството на обучението в мултикултурното училище. В сб: Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието, Шумен, 2008.
  2007 Витанова Н., Дидактическата анимация в процеса на обучение. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007.
  2006 Витанова Н., С. Лазарова. Мониторинг на етноцентризма в учебниците „Човекът и обществото” за трети клас. В сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София, 2006.
  2004 Витанова Н., Я. Тоцева.Учитель начальных классов и перемены, вызванные новой философией образования в Болгарии. В сб.: Skola bez slabih ucenika, school without unsuccesful pupils, Pula, 2004.
  2004 Витанова Н., Я. Тоцева. Готовы ли учителя начальных классов в Болгарии ответить на вызов новой образовательной парадигмы. В сб.: Skola bez slabih ucenika, schoo without unsuccesful pupilsq Pulа, 2004.
  2004 Витанова Н., Я. Тоцева. Възможности за дистанционно обучение на бъдещи начални учители. В сб.: Новите технологии в образованието и професионалното обучение, Пловдив, 2004.
  2004 Витанова Н., Я. Тоцева. Университетското образование пред предизвикателствата на новите технологии. В сб. Преподаване, учене и контрол във висшето образование, Правец, 2004.
  2004 Витанова Н., Я. Тоцева. ДОИ – мит или реалност. В сб.: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. София, 2004.
  2003 Витанова Н. Анимацията в процеса на обучение на студентите – бъдещи учители. В сб.: Образованието и предизвикателствата на 21 век, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003.
  2002 Витанова Н. Идеята за забавно обучение във “Велика дидактика” на Ян Амос Коменски. В сб.: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, 2002.
  2002 Витанова Н. Подобряване на психологическия мисроклимат чрез анимация. В сб.: Алтернативни тенденции в частното училищно образование, София, 2002.
  2001 Витанова Н., Я. Тоцева. Учебната тетрадка по дидактика – иновация в семинарните упражнения. В сб.: Иновации в подготовката на икономически кадри, София, 2001.
  1996 Витанова Н. Възпитателни аспекти в системата на Джон Дюи. В сб.: Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996.
  1996 Витанова Н. Религиозното обучение на д-р Свраков – ортодоксалност и позитивизъм. В сб.: Доклади от Юбилейната научна конференция “25 години Шуменски университет”, Шумен, 1996.
  2009 Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009.
  2005 Витанова, Н. Й. Колев, В. Атанасова. История на педагогиката и българското образование. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005.
  2003 Витанова, Н. Пл. Радев, Й. Колев и др. Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2003.
  2015 Витанова, Н., В. Атанасова. Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование. Шумен, 2015.
  2014 Витанова, Н. Дидактика. Шумен 2014. (електронен модул)
  2014 Витанова, Н. Анимативна дидактика, Шумен, 2014. (електронен модул)
  2014 Витанова, Н., К. Марков и др. Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител”. Шумен.
  2013 Н. Витанова, И. Иванов, В. Гюрова, В. Божилова. Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие (помагало за обучители). С., 2013.
  2013 Н. Витанова, И. Иванов, В. Гюрова, В. Божилова. Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие (учебно помагало за учители). С., 2013.
  2013 Витанова, Н., В. Атанасова. История на образованието и педагогическите учения. І част. Шумен, 2013.(електронен модул)
  2013 Витанова, Н., В. Атанасова. История на българското образование. Шумен, 2013. (електронен модул)
  2011 Витанова, Н. Анимативна дидактика. Шумен, 2011.
  2011 Витанова, Н., В. Атанасова. Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование. Шумен, 2011.
  2002 Витанова, Н., В. Атанасова. Занимателна история на педагогиката. Шумен, 2002.
  2001 Витанова, Н., Я. Тоцева. Учебна тетрадка по дидактика. Шумен, 2001.
  1996 Витанова, Н. 222 задачи по математика за втори клас, Варна, 1996.
  2021 Витанова, Н. (2021). Невродидактика. Радев, Пл. Невродидактика. София: Fast Print Books, ISBN: 978-619-236-189-1. Сп. Педагогика, Volume 93, Number 3, с.420-425, София.
  2020 Витанова, Н. Подготовката на педагогическите кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944 – 1991 година. Сп. Педагогика, бр. № 7. София, 2020.
  2020 Витанова, Н. Подготовката на педагогически кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944 – 1991 година. Сп. Педагогика. София, Volume 92, Number 7, 2020, с. 1027-1028, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print). Web of Science, (български език) (отзив за книга)
  2017 Рецензия на монография „Предприемачеството, състояние и перспективи” на Недялко Колев, Шумен, 2017.
  2017 Рецензия на колективна монография „Аспекти на оценяването в образвателни и социални институции”, с автори Тинка Иванова, Елена Дичева, Биляна Великова-Цонкова, Мария Дишкова, Бургас, 2017.
  2016 Рецензия на учебно помагало „Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателния процес” на Недялко Колев, Шумен, 2016.
  2016 Рецензия на сборник студии „Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище” с автори Елена Дичева, Елена Петкова, Надежда Калоянова, Бургас, 2016.
  2015 Рецензия на книгата "Петко Славейков за образованието" с автор Виолета Атанасова
  2015 Рецензия на статия в Годишник на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, том XLIV (2), 2015, на Надежда Калоянова на тема „Изследване на развиващия потенциал на целите на обучението в културно образователна област „Обществени науки и гражданско и интеркултурно образование” и „Природни науки и екология” в начален етап на основната образователна степен”, Бургас, 2015.
  2023 Vitanova, N. Gamification – one of the fufure education technologies. SocioBrains, Issue 63, November 2019, , international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015. Цитирано в: Димитрова, З. (2023). Дигитална трансформация – компетентност и креативност в детската градина и в училище. Габрово. ISBN 978-954-490-767-9, с. 204, 205, 208.
  2023 Витанова, Н. 2020. Професии на бъдещето в сферата на образованието. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Vol. XXIV D, Шумен. Цитирано в: Димитрова, З. (2023). Дигитална трансформация – компетентност и креативност в детската градина и в училище. Габрово. ISBN 978-954-490-767-9, с. 16, 142.
  2022 1Витанова, Н. (2019): Образование на бъдещето. – Педагогика, Volume 91, № 8, с. 1057 – 1090. Цитирано в: Добрева, С. Управление на качеството на образование в контекста на компетентностния подход. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-556-5, с. 117.
  2022 Витанова, Н. (2020): Аспекти на образование 4.0. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ Цитирано в: Добрева, С. Управление на качеството на образование в контекста на компетентностния подход. Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-556-5, с. 114 .
  2022 Витанова, Н. 2015. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен. Цитирано в: Атанасова, В. Оценката на повадението на учениците в българското училище през периода от1878 до 1944 година. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Т. ХXVI D, 2022, с. 165.
  2022 Витанова, Н. Образование на бъдещето, Сп. „Педагогика“, книжка 8/2019, година, XCI, Годишно съдържание на сп. „Педагогика“, 2019 г., с.1057 – 1090. Цитирано в: Неделчева, П. Комуникативност в институциите и организациите. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Т. ХXVI D, 2022, с. 651.
  2021 Витанова, Н., Г. Герова. (2020). Поколенията „Z“ и „Aлфа“ и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието. Педагогика, 2020, 92(9), стр. 1207-1224 . Цитирано в: Николаева, С. За перспективите и предизвикателствата пред „приобщаването“ на неформалното образование в лоното на образователните системи. В: сп. Педагогика, 2021, 93(9) , pp. 1171 -1186, ISSN 1314–8540 (Web of Science)
  2021 Витанова, Н. Мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието. В: Образование и изкуства: традиции и иновации (Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков). София, университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 205-214, ISBN 978-954-07-5061-3. Цитирано в: Георгиева, А. (2021). Дехуманизация на образованието чрез дистанционно обучение в електронна среда. Сб. Актуални политики и практики в образованието. Дигитална образователна среда. Плевен. ISBN 978-619-91255-5-7, с.57.
  2021 Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. https://obuch.info/didakticheskata - animaciya - v – procesa – na obuchenie – nataliya – ivan.html. Цитирано в: Димитрова, Д. (2021). Дидактическата анимация при овладяването на английския език в първи клас на началното училище.Сп. Педагогика, бр.2, София. (с. 238-250) с.239, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) с. 1110), Web of Science
  2021 Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009. Цитирано в: Добрева, С. (2021). Текстът – стратегически ресурс при университетската подготовка на учители по български език и литература. Шумен, 2021. ISBN 978-619-201-460-5 с.277
  2021 Витанова, Н. (2018): Education in the „flat World” and beyond probability theory. – SocioBrains, Issue 51, November, 2018. Цитирано в: Добрева, С. Текстът – стратегически ресурс при университетската подготовка на учители по български език и литература. Шумен, 2021. ISBN 978-619-201-460-5 с. 108.
  2021 Витанова, Н., Н. Митева. (2017): Дидактически компетентности. Сп. Педагогика, Volume 89, Number 7, 867 – 880. Цитирано в: Добрева, С. Текстът – стратегически ресурс при университетската подготовка на учители по български език и литература. Шумен, 2021. ISBN 978-619-201-460-5 с. 59.
  2020 Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2009, 188 с. Цитирано в: Andonova, V. (2020). Contemporary teaching methods as a means of over coming. Сп. Sociobrains, Issue 68, April 2020, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 (SJIF = 5,536), рр. 135.
  2020 2. Витанова, Н. (2007). Дидактическата анимация в процеса на обучение. В. сб.: Приемственост и перспективи в педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Сборник с доклади от V есенна научна конференция 05-09.септември, Китен. Цитирано в: Andonova, V. (2020). Contemporary teaching methods as a means of over coming. Сп. Sociobrains, Issue 68, April 2020, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 (SJIF = 5,536), рр. 135.
  2020 Vitanova, N. (2018). Education in the „flat World“ and beyond – probability theory. Socio Brains, Issue 51, November, 2018. Цитирано в: Георгиева, С., Н. Колева. Текстоцентричността като проблем на компетентностното университетско образование на педагози в дигиталната епоха. Сб. Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Варна, 2020, с. 416.
  2019 Витанова, Н. (2018). Образованието в „плоския свят“ и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) Цитирано в: Дянкова, Г. (2019) Детската градина в контекста на социалните последици от глобализационния процес. Сп. Педагогика, Година XCI, Книжка 5, с. 711-724 (с. 718). (Web of Science Core Collection)
  2019 Витанова, Н. (2015). Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен: Епископ Константин Преславски. ) ISBN: 978-619-201-034-8. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“. Сп. Педагогика, бр.8, София, 2019, (Web of Science Core Collection), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) с. 1110). (Web of Science Core Collection)
  2019 Витанова, Н., Н. Митева.. Team teaching и/или co-teaching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование. Сп. Стратегии на образователната и научна политика, 2017, № 2. Цитирано в: Dermendzieva, S. (2019). Studing the welfare of children at an early age in the system of institutional care. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7 (1), 95-119, p. 116 - 15 точки ( Scopus)
  2019 Витанова, Н. (2018). Образованието в „плоския свят“ и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен, 2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.81
  2019 Витанова, Н. Образованието на XXI век. Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език) Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен,2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.81,83.
  2019 Витанова, Н. (2017). Права и задължения на учителите според ЗПУО, Наредба 12, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредбата за приобщаващо образование. В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски, с.454-471, ISSN:1314-6769. Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен,2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.127, 129.
  2019 Витанова, Н. Дидактическа анимация. Шумен, 2008. Цитирано в: Дянкова, Г. (2019). Словесната дейност на учителя и просоциалното поведение на детето. София, 2019, с.67, ISBN 978-954-9469-15-8, 2019.(монография)
  2019 Витанова, Н. Отношение на академичната общност към дидактическата анимация и нейното практическо приложение. Студия в колективна монография: Педагогическа ентелехия – съставител Н. Бояджиева, София, 2011. Цитирано в: Дянкова, Г. (2019). Словесната дейност на учителя и просоциалното поведение на детето. София, 2019, с.67, ISBN 978-954-9469-15-8, 2019. (монография)
  2019 Витанова, Н. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. Философия, Volume 24, Number 1,София, 2015. Цитирано в: Колева, Н. Смесеното обучение в университетското образование. Шумен, 2019, с.32, ISBN 978-619-201-289-2 (монография)
  2019 Витанова, Н. "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Цитирано в: Пенкова, Р. (2019). Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време. В сб. Актуални политики и практики в образованието. Плевен. ISBN 978-619-91255-1-9. с.77
  2019 Витанова, Н. "Дидактическа анимация в процеса на обучение", http://www.kim-kozloduy.com/docs/irz6.pdf Цитирано в: Пенкова, Р. (2019). Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време. В сб. Актуални политики и практики в образованието. Плевен. ISBN 978-619-91255-1-9. с.77
  2019 45. Витанова, Н. (2008). Дидактическа анимация. Шумен. Цитирано в: Райс, П., Ю. Дончева. (2019). Приобщаване на децата мигранти в австрийската образователна среда. Сб. С научни трудове „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование. Шумен, ISBN 978-619-201-329-5, https://www.researchgate.net/publication/338079071, с.8
  2019 Vitanova,N. (2008). Didactic Animation. Shumen. Цитирано в: Ivanova, E., J. Doncheva (2019). Modeling of educational and creative environment for children with special educational needs. Barcelona, Spain, pp. 5, www.worldte.org
  2018 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледите за дисциплината в списание „Учител” през периода 1893 – 1902. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXII D, Педагогически факултет, 2018.
  2018 Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007. Цитирано в: Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя. Човекът и природата за 3 клас. Изд. Бит и техника, Варна, 2018.
  2018 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледите за дисциплината в списание „Учител” през периода 1893 – 1902. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език)
  2017 Димитрова, З. Анимативният подход в образователния процес по физическо възпитание и спорт в детската градина и началното училище. Бургас, 2017, на с. 39 са цитирани "Дидактическата анимация в началното училищно обучение", Ш., 2013 и "Дидактическа анимация", Ш., 2008; на с. 40 и 43 е цитирана "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Същите са посочени в списъка с литература на с. 211.
  2017 22. Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X, е цитирана статията Rights and duties of teachers Bulgarian schools Scientific University of Ruse, 2015, Volume 54, Series 6.2, същата е посочена и в списъка с литература.
  2017 Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Сборник доклади от V есенна научна конференция, 05-09 септ. 2007. Китен, 2007. Цитирано в: Стефанова, Тодорка. Книга за учителя : околен свят за 2 клас. Варна, Бит и техника, 2017. 78 с.
  2017 Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2015. 142 с. Цитирано в: Косев, Найден Стоянов. Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование. Дис. Шумен, 2017.
  2017 Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Сборник доклади от V есенна научна конференция, 05-09 септ. 2007. Китен, 2007. Цитирано в:Стефанова, Тодорка. Книга за учителя : околен свят за 2 клас. Варна, Бит и техника, 2017. 78 с.
  2017 Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2015. 142 с. Цитирано в: Косев, Найден Стоянов. Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование. Дис. Шумен, 2017.
  2017 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Оценяване на поведението на учениците в българското училище през периода 1878-1944. Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)
  2017 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Нормативната уредба на класното ръководство в българското училище през периода 1878 – 1994. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXI D, Педагогически факултет, 2017.
  2017 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Оценяване на поведението на учениците в българското училище през периода 1878-1944. Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)
  2016 Милков, Л. Нравствено-етичното и религиозната в съвременната педагогическа наука. Сп. Педагогика, бр. №4 София, 2016, на с. 450 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.462.
  2016 Лозанова, Л. Формы введения медиаобразования образования в Болгарии.Медиаобразование.Media Education.2016, №2, на с. 10 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.19.
  2016 Витанова, Наталия Иванова. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. // Философия, 24, 2015, № 1, с. 93-105. Цитирано в: Колева, Наташа Любомирова. Екипната работа в среда на смесено обучение. Дис. Шумен, 2016.
  2016 Витанова, Наталия Иванова. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. // Философия, 24, 2015, № 1, с. 93-105. Цитирано в:Колева, Наташа Любомирова. Екипната работа в среда на смесено обучение. Дис. Шумен, 2016.
  2016 Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1989 до 2009 година. Ш., 2010. Цитирано в: Атанасова, В. Дисциплината в българскотоо училище през Средновековието и Новото време, Шумен, 2016.
  2015 Сотиров, Ч., Е. Люцканова. Системата „двигателна активност” – фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст. Ш., 2014, на с.57-58 е цитирана статията Свобода или принуда – един от вечните въпроси на педагогическата наука. Педагогика, кн.4, 2013, същата е посочена и в списъка с литература на с.121.
  2015 Дончева, Ю. Подготовка на педагогическите кадри – мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. В сб.: Водим бъдещето за ръка към света на мечтите. Плевен, 2015, на с. 121 и 122 е цитирана статията Дидактическата анимация в процеса на обучение, http://www.google.bg/, същата е посочена и в списъка с литература на с.123.
  2015 Атанасова, В. Петко Славейков за образованието, Шумен, 2015, на с. 160, 163 е цитиран учебникът Основи на училищното обучение, същият е посочен и в списъка с използвана литература на с. 203.
  2014 В. Атанасова, В. Възгледите на Жан-Жак Русо и Любен Каравелов за възпитанието", Педагогика, 2014, № 5, на с.649 е цитирана статията "Свобода или принуда един от вечните въпроси на педагогическата наука", Педагогика, 2013, № 4, с.493, същата е поосочена и в списъка с използваната литература на с.
  2014 Въчева., С. Предучилищна педагогика. Част 1. Учебно помагало (Електронен модул за дистанционно обучение). Шумен, Ун. изд-во "Еп. К. Преславски", 2014, ISBN 978-954-577-900-8.Цитиран е учебникът Основи на училищното обучение, Шумен, 2009. В литературата към три теми от модула е включен същият източник.
  2014 Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст. Русе, 2014, на с. 22 и с.48 са цитирани статиите Дидактическа анимация в процеса на обучение, Образователната парадигма на Платон, същите са посочена и в списъка с използвана литература на с.231 (1,2 - Web - базирани източници).
  2014 Попова. Н. Възпитанието чрез изкуство в началната училищна степен. С., 2014, на с. 29 и 30 е цитирана книгата Дидактическа анимация, Ш., 2008, същата е посочена и в списъка с литературата на с. 110.
  2014 Атанасова, В. Поощренията и наказанията на учениците в нормативната уредба на българското училище през периода 1878 – 1885 година. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014, на с. 57 е цитирана статията Поощренията и наказанията на учениците преез периода на социализма. Иновации в образованието, Ш., 2014, същата е посочена и в списъка с използвана литература на с. 60.
  2014 Атанасова, В. Права и задължения на българските учители през периода 1891 – 1909 година. В сб. История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни форми на представяне. Габрово, 2015, на с. 218 е цитирана статията Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. Иновации в образованието, Ш., 2014, същата е посочена и в списъка с използваната литература на с. 228.
  2012 Калоянова, Н. Преподаването като фасилитиране. София, 2012, на с. 19 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.216.
  2012 Дянкова, Г. Операционализация на образователния театър в началния етап на основното образование. В сб. „Годишник на Шуменския университет „Епископ Констанатин Преславски”. Шумен, 2012, на с. 85 е цитирана статията „Синдромът „неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование”, същата е посочена и в списъка с използваната литература на с.88.
  2011 Попова, Н. Възпитанието чрез изкуство и съвременният урок в началната образователна степен. Педагогическа ентелехия. С., 2011. На с. 117 е цитирано от книгата „Дидактическа анимация”, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.124.
  2011 Калоянова, Н. Училищната агресия и статусно-ролеви профил на учителя – модел на учениции от гимназиален етап. В сб.: 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Ш., 2011. на с. 400 е цитирано от книгата „Дисциплината в българското училлище от 1989 до 2009 година”, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.405.
  2011 Русева, П. Проектният метод в контекста на обучението по география и икономика в прогимназиалния етап – VІ клас. В сб. 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Ш., 2011, на с.469 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.474.
  2011 Калоянова, Н., Т. Иванова, Х. Михалева, М. Каприева, З. Димитрова. Управление на професионалния стрес, Бургас, 2011, на с. 62 е цитирана монографията "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Същата е посочена в списъкът с литература на с.64.
  2010 Генова, Д. Аспекти на ценностното развитие на личността. В сп. Предучилищно образование от 2010 г. бр.4 в списъка на използваната литература на с. 49 е посочен съвместният учебник с Йордан Колев и Виолета Атанасова „История на педагогиката и българското образование”, Ш., 2005.
  2010 Петров, Ф. Анимация и обучение чрез забавление. На адрес www=cphpvb.net/metodos/6383, в текста е цитирана статията – “Дидактическата анимация в процеса на обучение”, същата е посочена и в списъка на използваната литература (статията е публикувана в Интернет на 30.08.2010 г.) .
  2009 Бояджиева, Н. Съвременни измерения на принципите в интеркултурното възпитание и образование. В сб.: Хуманизация и демократизация на университетското образование. – сборник с научни статии (4 книга), 2009. На с. 134 е цитирана съвместната статията с Янка Тоцева „Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма”, публикувана в сп. „Педагогика”, №8
  2008 Бояджиева, Н. Съвременни измерения на педагогическите принципи в интеркултурното възпитание и образование. В сб.: Образователна и културна интеграция на ромските деца. Дупница, 2008. На с. 32 е цитирана съвместната статията с Янка Тоцева „Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма”, публикувана в кн.8 на сп. „Педагогика”, 2005. Тя е посочена и в списъка на използваната литература на с.37.
  2004 Ризов, И., М. Ризова, С. Христова и др. Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас. Варна, 2004. В списъка на използваната литература на с. 65 е посочена съвместната статия с Калина Йочева „Новите български буквари”.
  2002 Колев, Й. Рецензия на „Занимателна история на педагогиката”. „Аксиос”, Ш., 2002. – Педагогика, 2002, №5.