Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Маргарита Иванова Рачева
  Ст. преп. Маргарита Иванова Рачева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 054 830495 вътр. 233 К2

  Email: m.racheva@shu.bg

  Приемно време: понеделник 9.00 - 11.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1976-1983 - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, специалност "Музикална педагогика"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1983 - 1988 - Методист по музика в Окръжен съвет за народна просвета-Шумен, учител по музика в VІ ОУ, гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  1988-1993 - асистент

  1993-1996 - старши асистент

  1996 -главен асистент

  2015 - старши преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по:

  Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина

  Методика на музикалното възпитание в началното училище

  Методика на обучението по музика в училище

  Хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика в детска градина и в училище

  Музикална психология

  Музикална диагностика

  Специален предмет флейта

  Области на научни интереси

  Музикално образование и възпитание

  Музикална психология и педагогика

  Музикално-педагогическа подготовка на педагогическите кадри

  Инструментално обучение на деца и възрастни

  Специализации

  2013г. - Квалификационен курс ФД-03-262/18.12.2013г." Методически подходи за разработване на студентско портфолио", 18.12.2013г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна

  2014 г. - Курс за повишаване на чуждоезиковата компетентност: "Английски език за академични цели за докторанти, пост-докторанти и млади учени, ниво А1, 13.01.-07.02.2014г.

  2015г. - Квалификационен курс "Използване на интерактивна бяла дъска в обучението-технологични и методически подходи", 05.06.2015г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна

  2016 г. - Обучителен семинар за работа с електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас , 21.03. 2016 г.,, Издателство «Просвета», СУ «Й. Екзарх», гр. Шумен

  2016 г. - Организатор и участник в семинар по системата „Орф-Шулверк“ на тема „Музикални картини с движение, говор и ритъм“ – 10.06.2016г., ПФ на ШУ

  2018 г. - Участие в обучителен семинар на тема „Музикотерапия – същност, техники и игри – нов подход за провеждане на учебно-възпитателната дейност“, 18.04.—19.04.2018 г., гр. Шумен, организатор Продивайн ЕООД, Варна

  2019 г. - Участие в квалификационен курс " Орф-Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение", Шумен, 17л11.2019 г., рег. № 3384/18.11-2019 г., Център за професионално обучение към " Матев строй" ЕООД

  2022 г. - Участие в практическо обучение "Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение", 21.10.2022 г., ПФ, ШУ "Е. К. Преславски"

  Участия в проекти

  ПРОЕКТИ:

  2008г. - РД-07-969/09.06.2008, Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”

  2009г. - РД-05-251/11.03.2009, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство,

  2010г. - РД-05-395/24.03.2010, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство

  2011г. - РД-05-188/27.03.2011, “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”)

  2012г. - РД-05-294/15.03.2012“,Viva la musica!» - студентски творчески конкурси

  2013г. - РД-08-292/05.03.2013г. “Viva la musica!» - студентски творчески дейности

  2013г. - Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

  2014г. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ – 2016-2017 г.

  2014 г. - РД-10-584/04.04.2014, ”Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности”

  2015г. - РД-08-290/12.03.2015, ”Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности”

  2016 - РД-08-134/08.02.2016 ”Viva la Musica! Viva Academia!” - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски” .

  2017 - РД-08-81/03.02.2017 ”Музикална работилница” - студентски художественотворчески дейности”

  2018 г. - Проект на катедра МЕМВИ ”Музика и празник - студентски художественотворчески дейности”, РД-10-413/28.02.2018 г., ръководител доц. д-р Янна Рускова

  2019 г. - Проект на катедра МЕМВИ ”Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност ”Педагогика на обучението по музика”, РД-08-88/31.01.2019 г., ръководител – доц. д-р Янна Рускова

  2020 г. - Проект на катедра МЕМВИ „Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика“, Договор № РД-08-160/05.02.2020 г., ръководител – доц. д-р Янна Рускова

  2022 г., 2021 г., 2020 г. - Национален проект BG05М20Р001-2.013-0001 ”Студентски практики – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., период на изпълнение: 2020-2023 г., участие – академичен наставник

  2021 г. - Вътрешноуниверситетски проект на катедра МЕМВИ Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски, РД-08-123/03.02.2021 г., ръководител – доц. д-р Янна Рускова

  2022 г. - Вътрешноуниверситетски проект № РД-08-158/04.03.2022 г., „Музикална арена – художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“, с научен ръководител проф. д-р Янна Рускова.

  2018 г. - Председател на жури на регионален песенен конкурс ”Златното петле” - 2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.

  2011 г. - Член на жури на регионален песенен конкурс ”Златното петле” - 2005, 2011 г.

  1999 г. - Председател на жури на Викторина „100 години от рождението на Панчо Владигеров” , къща-музей ”П. Владигеров”

  Организационна дейност

  Член на Методически съвет при ШУ.

  Член на комисия за придобиване на ПКС.

  Отговорник на сектор "Методика на музикалното възпитание" в катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство".

  Организиране, ръководство и провеждане на:

  1. Базова работа с учители по музика от детските градини и общообразователните училища в регионален и национален мащаб;

  2. Концертна дейност на индивидуални изпълнители и камерни формации;

  3. Ръководство на квалификационни курсове с учители по музика от детски градини и училища:

  2013г. - Семинар „Методико-дидактически и практико-приложни аспекти на съвременното обучение по музика в началния етап на основната образователна степен“, 28.01.2013г, 25.02.2013г., ПФ на ШУ

  2013 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр.Дулово, обл. Силистра, 05.12.2013г.

  2014 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр. Главиница, обл. Силистра- 11.03.2014г., гр.Силистра - 12.03.2014г.

  2014 г. - Тематичен курс "Социалният свят и изкуството - хармония в индивидуалното културно развитие на децата", гр. Главиница, обл. Силистра, 04.11.2014г., гр.Силистра - 05.11.2014г.

  4. Организатор на творчески срещи на деца, ученици и студенти с композитора Красимир Милетков

  2013г, - ПФ на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, 12.04.2013 г.

  2016 г. - Пф на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, ,15.04.2016 г.

  5.. Организатор на концерти или участие в организация на концертни изяви:

  2013 г. - Концерт-лектория \"Танцът в музиката\", зала \"П. Владигеров\", ПФ на ШУ, 12.12.2013г.

  2014 г. - Концерт-лектория \"В света на музиката и танците\", с участието на студенти на ПФ и деца от 32 ДГ \"Дружба\", гр. Шумен, зала \"П. Владигеров\", ПФ на ШУ, 26.02.2014г.

  2015 г. - Концерт –лектория „Пролетни настроения” - 18.05.2015г., ПФ на ШУ „Е. К. Преславски”.

  2016г. Организатора на участие на студенти от ШУ в Патронен празник на СОУ „Д. Дебелянов“, гр. Варна – 11.05.2016г., Фестивален и конгресен център-Варна

  2016г. - Концерт, посветен на 85 години от рождението на проф. В. Вичева и 45 години ШУ – 08.04.2016г., Концертна зала „проф. В. Вичева“

  2016г. - Концерт \"Да бъдем заедно\" с участието на студенти и ученици от училищата по изкуствата - 01.12.2016г., ПФ, Зала \"Панчо Владигеров\"

  2018 г. Концерт, посветен на 185 години от рождението на Д. Войников и 160 години от основаването на първия български многогласен ученически хор – 22.11.2018 г., Концертна зала „проф. В. Вичева“

  6. Организатор на семинари с базови учители и студенти на ПФ по системата „Орф-Шулверк“ на тема:

  2013г. „ От детето, с детето, за детето в света на изкуствата“, лектор Весела Люпке – Вълкова, Председател на Българската асоциация „Орф-Шулверк“,16.03.2013г., ПФ на ШУ.

  2016г. Музикални картини с движение, говор и ритъм“ , лектор Д. Желязкова -Видев – 10.06.2016г., ПФ на ШУ

  Държавни и/или научни награди

  2021 г. - Диплом и благодарствено писмо за творчески постижения и професионални умения, международен онлайн конкурс "Вълшебна муза", Русия, Москва

  2020 г. - Благодарствено писмо за творчески постижения, международен онлайн фестивал "Всички цветове на изкуството", Италия, културна асоциация "Култура в движение".

  Награди на възпитаници:

  2021 г. - Международен онлайн конкурс "Вълшебна муза", Русия, Москва, 02.2021 г. :

  - трета награда за ансамблово изпълнение.

  2020 г. - Международно онлайн състезание "Всички цветове на изкуството", Италия, 15.10. - 10.12.2020 г.:

  - лауреат и първа награда за индивидуално изпълнение;

  - лауреат и първа награда за ансамблово изпълнение.

  2020 г. - Национален онлайн конкурс ”Пролет в Кюстендил 2020”, читалище ”Братство 1869”, читалище ”Пробуда1961”, 14.04. 2020 г., гр. Кюстендил:

  - втора награда за индивидуално изпълнение;

  - трета награда за ансамблово изпълнение.

  2020 г. - Пети дистантен конкурс ”Нови гласове и песни”, София, 30.06. 2020 г.

  - втора награда за ансамблово изпълнение.

  2000 г. - Национален музикален конкурс, Ловеч, 2000 г.