Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Люба Атанасова Златкова
  Доц. д-р Люба Атанасова Златкова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 054 830365 вътр. 233 К2

  Email: l.zlatkova@shu.bg

  Приемно време: І и ІІ учебна седмица, вторник 9-15 ч.; четвъртък 9 - 15 ч; петък 11 - 15


  Завършен университет, специалност

  1985 г. - АМТИИ гр.Пловдив, Музикална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1985/86 г. - ПМГ"Н. Попович", гр. Шумен; 1986/87 г. - НЕГ "К. Либкнехт", гр София

  Заемани академични длъжности

  1988 г - асистент; 1991 - ст.ас.;1996 г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  Доктор по Методика на обучението по музика

  Доцент по Методика на музикалното възпитание

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на музикалното възпитание, Ритмика, Музикално-сценична режисура за деца

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2006 г - KATHO Бeлгия, - преподавателска мобилност по програма Еразъм

  2017 - университет “Казимир Велики“, Бидгожч, Полша - преподавателска мобилност по програма Еразъм

  2019 - University of Cordoba - преподавателска мобилност по програма Еразъм

  Области на научни интереси

  Ритмика, музикални лектории, ателиета по изкуство, интеграция между изкуствата

  Специализации

  1989/90 - специализация в АМТИИ, гр. Пловдив

  1994-95 г.- специализация по Ритмика в ДМА "П. Владигеров", гр. София

  Участия в проекти

  Спечелен проект на ОБЩ фонд “Култура“ 2010-2011“ Изкуство от и за деца“; за организиране и провеждане на ателиета по изкуство към три шуменски училища. Проектът завършва с общ спектакъл в Младежки дом- „Децата разказват…Една приказна сюита“

  Участие на деца от ателиетата по изкуство към ІІ ОУ“Д-р П. Берон“ в конкурс за детско творчество- „С песен и обич творим добро, гр. Пловдив-Х.2011г. -Признание за самобитно детско творчество и Диплом за отлично представяне.

  Участие на студенти от различни специалности, членове на „Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ „Щурче“, гр. Шумен в проект „Да възродим игрите на баба и дядо“-януари-май 2012г

  Участие на студенти от разл. специалности, членове на Работилницата в проект на Социален дом за деца, гр Шумен за ролята на изкуството при възпитанието на деца в неравностойно социално положение – юли-август 2012г.

  Октомври 2012 г. - проект „Повишаване на творческата активност на деца от начална училищна възраст“ в НУ „И. Блъсков, ОУ“ Д-р П. Берон“ и СОУ „С. Доброплодни“ чрез включване на родителите в работата на Ателиета по изкуство

  Февруари, март 2013г. - Участие на студенти-членове на СНЦ„Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ “Щурче“- „ Кукли“ и национален проект „Буквите“-

  Март, юни 2013г. - Участие на „Работилница за изкуство“ в проект на фондация „Жар“- „Младите хора-създатели на творчески общини“-

  Септември 2013г. стартира проект на „Работилница за изкуство“ “Цветни междучасия“ за работа на студенти от различни специалности с приоритет в изкуствата с деца от детската градина и началното училище. Той ще продължи до м. май 2014г. До момента са сформирани и работят 8 ателиета по изкуства.

  Академичен наставник на студенти по проект на МОН “ Студентски практики“.

  Септември 2014г.- проект на “Работилница за изкуство“-“Въображение“ с два модула- “Разкажи ми приказка“ и “Нарисувай приказката“. в 5 ДГ и 2 училища- общо 10 ателиета по изкуство

  Септември 2015 - проект на “Работилница за изкуство“ -“Цветни отражения“ в 3 училища и 5 ДГ

  Вътрешно университетски проект на катедра МЕМВИ - “Viva la Musica! Viva Academia!“ - (І - ХІІ 2016), 2017 г.

  Сетптември 2016 - проект на “Работилница за изкуство“ - “Приказни измишльотини“ в 5 училища и 5 ДГ в гр. Шумен и 2 ДГ в гр. Търговище

  Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч.2016/17

  Проект на СНЦ „Работилница за изкуство“ – „Приказни измишльотини“ – І – V 2017

  Проект на Обф „Култура“ – „Пътуване във времето“ – ІХ 2017 – V 2018

  Проект на МОН “Студентски практики“ 2017 и 2018

  Проект на катедра МЕМВИ за уч. 2017/18 - Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности

  Проект на СНЦ “Работилница за изкуство“ „Да изградим Заедно бъдещето на децата ни - І“ – ІХ – ХІІ 2018

  Еразъм+2005, 2017, 2019 г. - преподавателска мобилност

  Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч. 2018/19 - Музика и празник – студентски художественотворчески дейности

  Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч. 2019/20 - Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика

  Проект Студентски практики - 2019/20

  Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч. 2020/21 - Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020

  Проект Студентски практики - 2020/21

  Вътрешен проект на катедра МЕМВИ - Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на проект "Децата разказват...Приказна сюита", финансиран от Обф "Култура" - 2011

  Контактно лице по проекти на ОДЗ Щурче- "Кукли" и "Букви".Лице за връзка в проект на фондация "Жар"-2012-2013 г.

  Ръководител на ежегодни вътрешни проекти на СНЦ "Работилница за изкуство" - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.

  Ръководител на проект "Пътуване във времето", финансиран от Обф "Култура - септември 2017 - май 2018

  Организационна дейност

  СНЦ "Работилница за изкуство" 2010 - Организиране и провеждане на Ателиета по изкуство в ДГ и началното у-ще (2010/11;2011/12;2012/13 и 2013/14г.

  Представление по проект на Об фонд "Култура" - "Децата разказват....Приказна сюита";

  Музикални лектории с деца от начална училищна възраст

  Музикална лектория „В омагьосаната гора“-май 2013г;

  Открити ателиета за родители и деца в СОУ“С. Доброплодни“ и ОУ“Д-р П. Берон“- 24,25.04.2013г

  Летни ателиета по изкуство в ОДЗ „Щурче“- юни-август 2013г.-две ателиета

  Открити форми (Заедно с големите) с участие на деца, родители, учители, ръководители на ателиета в реализирането на творчески продукт пред публика.

  Благотворителни коледни базари- от деца за деца (децата от различните ателиета творят с мисъл за деца в неравностойно положение- социален дом).

  Открити ателиета за родители и деца в ОУ“Д-р П. Берон“- 04.2015г и Ателиета – „На гости на приятелите“ – 22.03, 21.04. 2015 г.

  Празници за деца в гр. Смядово, и гр. Търговище – 06. 2015 г. , организирани от „Работилница за изкуство“

  Лятно ателие по изкуство в Художествена галерия „Е. Карамихайлова“ – VІІ 2015 г.

  Лектории за деца: "Фолклорна разходка"; "В ателието на лютиера";"Приказка за музиката" (с участието на деца от І и ІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон)

  Лятна занималня за деца - юни - август 2016 г

  Открити ателиета в партньорските у-ща и ДГ в Шумен и Търговище

  25 ателиета по изкуство в Шумен и Търговище

  Лектория за деца "Вълкът, козлетата и ....една Коза" - V 2017, с участието на деца от ІІ и ІІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон" и студенти от спец. ПОМ

  Открити ателиета със студенти, деца и родители, както и изложби в НУ "Княз Борис" и ІІІ ОУ "Д. Благоев"

  Лектория и изложба на деца в ХГ „Е. Карамихайлова“, със студенти и деца от ателиета по изкуство, май 2018

  Държавни и/или научни награди

  Награда на студенти от международен форум на Съюза на учените в България, Стара Загора, 2010 награда на студенти за „Най-добър млад учител“ (Ива Николова, Христина Костадинова, Пролет Кирякова, Рая Стефанова, Деница Белчева), „Музикалната лектория- средство за развитие на креативността на студенти и ученици”

  -

  Пловдив, 2010, Награда на Татяна Колева, студентка от спец. ПОМ, ІV курс на студентски конкурс за „Най-добър млад учител по музика“

  Сертификати за сътрудничество на студентите от “Работилница за изкуство“ в проектите на партньорските организации.

  Плакет за участие в откриването на международен научен форум, организиран от Тракуйски университет, гр. Одрин, Турция, Х 2016