Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Ивайло Иванов Буров
  Проф. д-р инж. Ивайло Иванов Буров

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 303

  Телефон: 054 830495 вътр. 217 К2

  Email: i.burov@shu.bg

  Приемно време: понеделник, петък от 8,30 - 16,30


  Завършен университет, специалност

  ВМЕИ Варна, електроника и автоматика - радио и телевизионна техника

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1988 – Конструктор в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен

  1990 – Научен сътрудник в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен

  Заемани академични длъжности

  1993 – асистент по аудио визуални и информационни технологии

  1996 – старши асистент по аудио и визуални информационни технологии

  1999 – главен асистент по аудио и визуални информационни технологии

  2018 – доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда)

  2023 – професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда)

  Придобити научни степени

  2014 - Доктор по теория на възпитанието и дидактика

  Водени лекции и/или упражнения

  Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

  Компютърна графика

  Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

  Информационни технологии

  Компютърни технологии

  Мултимедия

  Интернет технологии

  Компютърно моделиране

  Области на научни интереси

  Компютърни и информационни технологии

  Участия в проекти

  Университетски проект „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  • Научен проект на ШУ № РД -08-81/31.01.2019 г

  • Научен проект на ШУ \"Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г.

  • Научен проект на ШУ по договор № РД-08-88/03.02.2017: Тема: „Образователни технологии”

  • Научен проект РД -08 – 298/12.03.2015 Тема „Иновации в предучилищното и начално образование”

  • Проект \"По-добри учители, по-качествено образование\" на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” /март 2014 – септември 2015/

  • Научен проект РД -08 – 256/14.03.2014 Тема „Образователни технологии”

  • Научен проект на ШУ РД/07—956/9.06.2008 на тема: Иновационни техникии технологии в обучението доц. д-р М. Бонева- р-л и участници ,гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова, гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В.Василев.

  • Университетски научно-изследователски проект “Иновационни техники и технологии в обучението” № РД/07—956/9.06.2008, успешно завършил през 2009 г.

  • Иновации в технологичното обучение” 2009 г. РД – 07- 956/09.06.2009г. – доц. д-р М. Бонева- р-л и участници: гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова,гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В. Василев

  • Научно-изследователски проект „Иновации в технологичното обучение и професионалното образование” № РД/05-398/24.03.2010

  • Професионалното и технологичното обучение – състояние и иновации –ръководител на проекта доц. д-р Маргарита Бонева; участници: гл. ас. д-р Нели Димитрова, гл. ас. д-р Керанка Велчева, ас. Васил Василев, гл. ас. Ивайло Буров, №РД/05-198/07.03.2011

  • “Образователни технологии в технологичното обучение” с р-л доц.. дикн М.Бонева, 2012 г“

  • \"Иновации в технологичното обучение” с ръководител – проф. д ик н М. Бонева.2013 г.