Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Тодорка Малчева Иванова
  Доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 111а

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 К2

  Email: t.malcheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник 9.00-14,30; вторник 9.00-14,30; сряда 9.00-14.


  Завършен университет, специалност

  1978-1982 - ВМПИ - гр. Пловдив (сега АМТИИ), специалност "Музикална педагогика"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1982-1985 - ЕСПУ "Христо Ботев" - град Попово

  Заемани академични длъжности

  2014 г. - доцент

  1993 г. – гл. асистент

  1989 г. - ст. асистент;

  1985 г. – асистент;

  Придобити научни степени

  2008 г. - доктор по изкуствознание

  Защитена дисертация на тема: “Делото на Дико Илиев в българската музикална култура”

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по дисциплината "Музикален фолклор"

  Упражнения по дисциплините:

  - Музикален фолклор;

  - Български народни танци;

  - Акордеон.

  Области на научни интереси

  Български музикален фолклор;

  Методика на преподаването по фолклор;

  Методика на теренната фолклорна дейност;

  Методика на преподаването по акордеон.

  Участия в проекти

  2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес;

  2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене;

  2010 - Цикъл тематични и образователни концерти;

  2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика;

  2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес;

  2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес;

  2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес;

  2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№РД-08-289/12.ІІІ.2015). Ръководител проект.

  2016 - „Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика” – РД-08-137/08.02.2016. Ръководител проект.

  2017 - “Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура” – 2017 г., № РД-08-83/03.02.2017; Договор №РД-10-572/27.II.2017. Ръководител проект.

  2018 - „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”, № РД-08-127/7.02.2018 г.; Договор №: РД-10-414/28.02.2018 г. Ръководител проект.

  2019 - Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите, РД-08-84/31.01.2019 г. Ръководител проект.

  2020 - Актуални проблеми в музикално-теоретичната подготовка на студентите, Договор №РД-21-192/05.03.2020 г., вх. №РД-08-159. Ръководител проект.

  2021 - Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история на музиката, РД-08-122/03.02.2021 г., Договор № РД-21-111/04.03.2021 г. Ръководител проект.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1996 т.

  Заместник-ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1997-1999 г.

  Отговорник сектор "Акордеон" към катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1999 г.

  Отговорник по научно-изследователската дейност към катедра "Теория и история на музиката" - 2010-2014 г.

  Отговорник по научно-изследователската и художествено-творческа дейност към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - 2016-2019 г.

  Организационна дейност

  Ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1994-1996 г.

  Заместник ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1997-1999 г.

  Участие в Общото събрание на Шуменски университет

  Участие в акредитация на специалност "Педагогика на обучението по музика" - 2012-2013 г.

  Отговорник по научно-изследователската работа към катедра „Теория и история на музиката” - 2010-2014 г.

  Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2017 г.

  Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2019 г.

  Държавни и/или научни награди

  Диплом на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г.

  Грамота на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г.