Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Стефан Христев Базелков
  Проф. д-р Стефан Христев Базелков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая 06а

  Телефон: 054 830495 вътр. 247 К2

  Email: s.bazelkov@shu.bg

  Приемно време: Сряда 08.00 - 16.00. ч., Четвъртък 08.00 - 16.00 ч., Корпус 2


  Завършен университет, специалност

  НСА "Васил Левски" 1983 г. със специалности:

  1. Учител по физическо възпитание

  2. Треньор по хандбал

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1983 - 1985: Гимназиален учител по лека атлетика в УСШ "Хан Крум", гр. Шумен

  1985 - 1987: Учител по физическо възпитание във ІІ гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

  1987 - Преподавател в ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Заемани академични длъжности

  1987 - 1993 г. - преподавател

  1993 - 1997 г. - ст. асистент

  1997 - 2008 г. - гл. асистент

  2008 - 2015 г - доцент

  2015 - професор

  Придобити научни степени

  2006 г - доктор по научната специалност 05.07.05 “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)”

  въз основа на защитена дисертация на тема "Модели за интензифициране на

  обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции: "Зимни спортове", "Ритмика и танци", "Мениджмънт на спорта в училище","Основи на научно изследователската работа в областта на ФВ и спорта", "Волейбол и методика", "Баскетбол и методика", "Футбол и методика", "Хандбал и методика" Упражнения: "Хандбал", , "Зимни спортове",, "Хоспитиране", "Текуща педагогическа практика", "Преддипломна педагогическа практика"

  Области на научни интереси

  Физическо възпитание и спорт в училище, педагогика, спортни игри, теория и методика на спортната тренировка, ритмика и танци, зимни спортове.

  Участия в проекти

  I.Проект, финансирани от ДАМС – 2008 г. “Създаване на методика за психофизическа подготовка на учениците за адекватно противодействие при критични ситуации, бедствия и социална агресия”

  ІІ. „Ние инвестираме в своето бъдеще” 2007 - 2013 год.

  Фондация за социални инвестиции и ресурси - град София Договор BG051PO001- 4.2-03-1010

  ІІІ. Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - „Училища без дискриминация” с партньорството на Института по правата на човека – Кралство Дания

  IV. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 \\\\\\\"Студентски практики\\\\\\\" - функционален експерт за ПФ на ШУ \\\\\\\"Еп. К. Преславски\\\\\\\"

  V.2012 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. - Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма \\\\\\\"Развитие на човешките ресурси\\\\\\\" със съдействието на Европейски социален фонд, BG 051PO 001-4.3.04-0020

  VI. 2016 г. - BG05M2OP001-2.002-0001\\\\\\\"Студентски практики\\\\\\\" - Фаза I - функционален експерт за ПФ на ШУ \\\\\\\"Еп. К. Преславски\\\\\\\"

  VII. Вътрешноуниверситетски проект - №РД-08-136/08.02.2016 „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

  VII.Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  VIII. Международен проект РД-08-134/07.02.2018 г. \\\\\\\"Превенция на агресията чрез спорт\\\\\\\" , финансиран от ШУ \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\", (2018 г.)

  IX. 2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г.

  X. 2020 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  XI. 2020 - Проект РД-08-155/05.02.2020г. Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитаниe и спорт

  XII. 2021 - Проект РД 21 - 114/04.03.2021 (вх. №РД-08.118/03.02.2021 г.) 50 години спорт в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Заемани ръководни позиции

  2012 - 2016 г. заместник декан на ПФ

  От 2018 председател на ОС на ПФ при ШУ "Еп. К. Преславски"

  От м. XII. 2020 - ръководител катедра "ТМФВ и спорт"

  Организационна дейност

  Член на управителния съвет на АУС (Асоциация за университетски спорт) "Академик"

  Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" за ПФ на ШУ

  Председател на регионалната дисциплинарна комисия по хандбал

  Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" - фаза I

  Държавни и/или научни награди

  2007г.

  Удбол – отборно, трето място на републиканско първенство,Албена.

  2008г.

  1. Хандбал – жени, трето място на ДСП на АУС „Академик”, Благоевград.

  2. Хандбал – мъже, класиране на финали на ДСП на АУС „Академик”,

  3. Удбол – отборно, първо място на републиканско първенство, Априлци.

  2009г.

  1. Хандбал – мъже, второ място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София

  2. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

  2010г.

  1. Хандбал – жени, първо място на Международен спортен фестивал, Истанбул

  2. Удбол – отборно, второ място на Републиканско първенство, Стара Загора

  2013 г.

  1. Хандбал – мъже, първо място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София

  2. Хандбал – жени, първо място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

  3. Носител на златен медал за първо място на републиканско първенство по хандбал мъже за ветерани, Шумен, 12 - 13.10.2013 г.

  2014

  1. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

  2. Хандбал - мъже, второ място на републиканска студентска спартакиада АУС "Академик, НСА, София

  2016

  1. Хандбал - мъже, второ място на Национална универсиада Русе 2016