Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Снежана Христова Николова
  Проф. д-р Снежана Христова Николова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СПЕЦИАЛНА И СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 314

  Телефон: 054 830 495 вътр. 219, К2

  Email: s.nikolova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 13-15 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВПИ - Благоевград, Специална педагогика - Олигофренопедагогика

  ШУ "Епископ Константин Преславски" - Социални дейности - Социална администрация

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПУ "Васил Друмев", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  1993 г. - асистент;

  2000 г. - главен асистент;

  2009 г. - доцент

  2016 г. - професор

  Придобити научни степени

  2004 г. - доктор по Специална педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Педагогика на специалните потребности (Специална педагогика)

  Сравнително специално образование

  Приобщаващо образование

  Въвеждане в специалността

  Педагогика на деца с умствена изостаналост

  Интеграция на деца със специални образователни потребности

  Специална педагогика

  Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност

  Методика на обучението по български език и литература за деца със специални образователни потребности

  Педагогическо взаимодействие с деца със специфични обучителни трудности

  Корекционни и терапевтични методи за въздействие при деца със специални образователни потребности

  ТПП

  Стажантска практика

  Области на научни интереси

  Специална педагогика и психология; разпространение и характеристика на нарушенията в устната и писмената реч на умствено изостаналите деца; проблеми при ограмотяването на учениците със специални образователни потребности; приобщаващо образование

  Специализации

  "Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България" - семинар, София, май 2017 г.

  Участия в проекти

  Университетски проект „ Речта в норма и патология “ – 2005–2008 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2005 г.

  Национален проект – Заетост на учители в обучението на деца с увреждания съвместно с Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, 2006 г.;

  Международен проект „Помогни ми, за да си помогнеш” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.

  Национален проект “Обучение на начални учители от общообразователните училища по проект „Деца със специални образователни потребности”, 2007 г.

  Университетски проект “Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение“ - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.

  Университетски проект “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (на опита на Дом “Детелина” – гр. Шумен)“ - Катедра „Социални дейности” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.

  Университетски проект „Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г.

  Университетски проект „Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г.

  Университетски проект „Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност „Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при деца с увреждания” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2011 г.

  Университетски проект „Повишаване ефективността на система за оценка и контрол на качеството на образованието и академическия състав в ШУ” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г.

  Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Университетски проект „Мониторинг на студентското мнение за качеството на образованието и академическия състав” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Национален проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Национален проект „Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП – 2012 г.“ - Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Национален проект Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич по проект BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Университетски проект „Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г.

  Университетски проект „Мониторинг на ефективността на функциониране на система за качеството на образованието и академическия състав в ШУ „Епископ Константин Преславски”” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г.

  Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

  Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

  Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски „ чрез въвеждане на съвременни форми на обучение”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

  Университетски проект за изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на професионалната подготовка на завършилите Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – 2014 г. - Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

  Университетски проект “Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности“ – 2014 г. - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

  Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор Д01-3995/08.05.2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

  Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2015 г.

  Университетски проект “Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015 г.

  Университетски проект “Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

  Университетски проект “Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности“, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

  Университетски проект “Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-95/06.02.2017 г.

  Междууниверситетски проект “Статистически подходи за интегриране на индикаторите за оценка и самооценка в системата на средното образование“, СУ “Св. Климент Охридски“ - ФНПП; ШУ “Еп. К. Преславски“ - ПФ; Тр.У - ПФ, 2017 г.

  Университетски проект “Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене“, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

  Университетски проект “Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика“, РД- 08-140/08.02.2018 г.

  Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

  Университетски проект “Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-91/31.01.2019

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-157/05.02.2020 г.

  Национален проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – период на изпълнение: 2020-2023 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга - част II“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-119/03.02.2021 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-153/04.03.2022 г.

  Университетски проект "Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства", РД-08-159/04.03.2022 г. - лектор

  Университетски проект „Създаване на условия за самоактуализация и стимулиране на адаптивните ресурси при лица в риск и с нарушения“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-163/02.03.2023 г.

  Заемани ръководни позиции

  Водещ одитор за вътрешен одит в ШУ "Епископ Константин Преславски" - до ноември 2019 г.

  Ръководител катедра "Специална педагогика" - 01.09.2016 г. - 31.08.2018 г.

  Организационна дейност

  Член на Университетската Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академическия състав - до ноември 2019 г.

  Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"

  Член на Общото събрание на Педагогически факултет

  Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

  Отговорник за организационна, административна, управленска и контролна дейност по осъществяването на учебния процес на специалност Специална педагогика в катедра "Социална и специална педагогика" - ноември 2015 г. - август 2016 г.

  Организатор на учебните практики - текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - до октомври 2016 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Член на ПКПНСД към НАОА - от октомври 2021 г.