Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Снежана Христова Николова
  Проф. д-р Снежана Христова Николова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СПЕЦИАЛНА И СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 314

  Телефон: 054 830 495 вътр. 219, К2

  Email: s.nikolova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 13-15 ч.


  2003 Графичните умения като компонент на училищната готовност – същност, диагностика, корекция (при първокласници от помощно училище), Автореферат – Шумен, 2003, 40
  2016 Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9
  2015 Николова, С., Качеството на образованието в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (в съавт. с Б. Георгиева и К. Кирилов), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 353, ISBN 978-619-201-004-1
  2015 Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 143, ISBN 978-619-201-055-3
  2008 Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127, ISBN 978-954-577-507-9
  2008 Николова, С., Начално писмено ограмотяване при умствено изостанали деца, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 136, ISBN 978-954-577-508-6
  2008 Николова, С., Умствената изостаналост (Опит за различен прочит) (в съавт. с Р. Трашлиев и др.); УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 168, ISBN 978-954-577-506-2
  2022 Николова, С., А. Тодоранова. (2022). Компетентности на общообразователните учители за работа с ученици със специални образователни потребности. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXVI D, Велико Търново, Издателство Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 845 с., 82-96, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL).
  2020 Николова, С., Оценка на условията за приобщаване на зрително затруднени деца през погледа на учители и родители. Сборник Образование и изкуства: Традиции и перспективи от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2020, ISBN 978-954-07-5061-3, с. 655-666, (в съавт. с В. Кюркчийска и Св. Игнатовска)
  2020 Николова, С., Мнение на ресурсни учители и специалисти за влиянието на сензорната интеграция и ерготерапията върху развитието на социална компетентност при деца с разстройства от аутистичния спектър. В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново 2020, Том XXIV D, ISSN 1314-6769 (под печат). http://conference-pf.shu.bg/2020-nauchna.php (в съавт. С. Велева)
  2019 Николова, С., Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 97-105, (в съавт. А. Тодоранова), ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2018 Nikolova, Sn., Social development children`s with mental retardation in inclusive envrionment - traveling seminar “Innovations in Education“ (Edirne - Canakkale - Didim) held from 27 April to 4 May, 2018, www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, pp. 193–200, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, 2018.
  2018 Николова, С., Езикова компетентност на учениците със специални образователни потребности от начална училищна възраст . Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието" 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0, с. 45-52, (в съавт. с В. Кюркчийска)
  2018 Николова, С., Център за специална образователна подкрепа: стратегия за развитие - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., с. 732-744, (в съавт. Б. Василева и С. Велева), ISSN 1314-6769
  2018 Николова, С., Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието - Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие “Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2018, с. 157-164 (в съавторство с П. Петков и В. Кюркчийска), ISBN 978-954-07-4541-1
  2017 Николова, С., Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., том 2, ISBN 978-954-535-863-0, с. 41-46, (в съавт. със С. Велева)
  2017 Nikolova,S., SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572
  2017 Nikolova, S.,QUALITY OF EDUCATION FOR PH.D.STUDENTS IN SPECIAL EDUCATION AT KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572
  2017 Николова, С., Качество на подготовката на докторанти по Специална педагогика в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 698-708, ISSN 1314-6769
  2016 Николова, С., Ролята на организационните компетенции на студентите по специална педагогика - Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.5-11, ISBN 978-619-201-090-4
  2016 Николова, С., Значението на психологическите дисциплини за подготовката на студентите по специална педагогика - Сб. “Психология - теория и практика“, част 2, Варна, 2016, стр. 81-98, (в съавт. С. Велева), ISSN 2367-508Х
  2016 Николова, С., Особености в психическото развитие на 3 - 7-годишното дете със специални образователни потребности - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 350-357, (в съавт. Г. Кирилова), ISBN: 978-619-00-0477-6
  2016 Николова, С., Особености на организацията на предучилищното образование - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 221-320, (в съавт. Г. Кирилова), ISSN 1314-6769
  2016 Николова, С., Ресурсният учител в детската градина - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 876-883, (в съавт. Г. Кирилова), ISSN 1314-6769
  2015 Николова, С., Образователния процес в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ - Списание Педагогика, Volume 87, кн. 5, 2015 г., с. 653-660, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online)
  2015 Николова, С., Състояние на правописните умения на ученици от трети клас на помощно училище - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 333-339, ISBN: 978-619-00-0265-9
  2015 Николова, С., Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9
  2015 Николова, С., Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез методиката на Мария Монтесори - Сб. “Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ (12-14.12.2014 г.) , НБУ, 2015 г., с. 9-13, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0
  2015 Николова, С., Развиващите функции на българските детски фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в интегрирана среда - Сб. “Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ (12-14.12.2014 г.), НБУ, 2015 г., с. 118-122, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0
  2015 Николова, С., Обучение умственно отсталых детей в Болгарии - Журнал „Научное обозрение: гуманитарные исследования”, бр. №7, 2015, с. 6-10, ISSN 2226-0234, импакт-фактор РИНЦ (2014) = 0,372
  2015 Николова, С., Общуването в социалната работа с деца - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 902-909, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769
  2015 Николова, С., Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности в общообразователна среда (анкетно проучване) - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 910-916, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769
  2015 Николова, С.,Прилагане на електронна форма на обучение при усвояване на учебни дисциплини за развитие на комуникативни, речеви и методически способности на студенти по специална педагогика - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 917-924, ISSN 1314-6769
  2015 Nikolova S., A research study on Konstantin Preslavsky University of Shumen students` realization - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, vol. 5, 2015, p., 86-100, (co-autor K. Kirilov), ISSN 1314-9784
  2015 Николова, С., Комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности - списание Педагогически новости, кн.1, 2015 г., с.108-116 (в съавт. С. Велева), ISSN 1314-7714
  2014 Николова, С., Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 658-665. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769
  2014 Николова, С., Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 760-766. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769
  2014 Николова, С., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детските градини - нормативна реалност - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.364-372, ISBN 978-619-00-0092-1
  2014 Николова, С., Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности - указания за попълване - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.373-381, ISBN 978-619-00-0092-1
  2014 Nikolova, S., Assessment and control of quality of students in of Konstantin Preslavsky University of Shumen - Journal Of Scientific And Applied Research, Volume 5, 2014, p. 132–138 (co-autor B. Georgieva), ISSN 1314-6289
  2014 Nikolova S, Training of special pedagogy students in developing communicative skills among children with special educational needs, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014, ISBN 978-954-577-976-3
  2014 Николова, С., Фолклорът като средство за интеграция на деца със специални образователни потребности - Специална педагогика и Логопедия, № 3, 2014, с. 27-38 (в съавт. Ю. Дончева), ISSN 1310-7003
  2014 Николова, С., Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания)- Научни трудове на РУ, том 53, серия 6.2, с.79-83, ISSN 1311-3321
  2014 Nikolova S, Preparation of students in special pedagogics regarding work for developing communicative abilities of children with special education needs - 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014, p. 183–189, ISBN 978-619-201-002-7
  2013 Николова, С., Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.266-272, ISBN 978-954-400-925-0
  2013 Николова, С., Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания - мнение на специални педагози и родители - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2013 г. с. 570-575, ISSN 1314-6769
  2012 Николова, С., Някои особености в развитието на децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст - Сб. „Образователни технологии” - Пътуващ семинар Шумен – Риека - Венеция (28.04.– 03.05.2012), Фабер; В.Т., 2012 г. с.259-265, ISBN 978-954-400-755-3
  2012 Николова, С., Арттерапията като специфичен метод за ефективна корекционна работа при деца с умствена изостаналост и множество увреждания в помощно училище - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2012 г. с. 539-545, ISSN 1314-6769
  2011 Николова, С., Ресурсното подпомагане на хиперактивното дете в условията на общообразователното училище - Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ІІ част, ШУ, 2011 г. с. (в съавт. с И. Костова и Н. Иванова), с.265-272, ISBN 978-954-577-618-2
  2011 Николова, С., Децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст – специфики в речевото им развитие и аспекти на корекционна работа - Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 585-591, ISBN 978-954-577-582-6
  2011 Николова, С., История на катедра „Социална и специална педагогика” - История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (1971-2011); УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2011 г. с. 176-184. (в съавт. с Ж. Военкинова), ISBN 978-954-577-578-9
  2010 Николова, С., Преддипломна педагогическа практика на студентите по Специална педагогика в условията на интегрирано обучение - Сб. “Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение“, ШУ, 2010 г., с. 61-71, ISBN 978-954-577-572-7
  2010 Николова, С., Практическата подготовка на студентите по Специална педагогика в условията на интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост - Сб.“Теория и практика на Специалната педагогика и логопедията”, СУ, ИК “Феномен”, 2010 г., с. 283-287, ISBN 978-954-549-094-1
  2010 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер, с. 517-522, ISBN 978-954-400-298-5
  2009 Николова, С., Текуща педагогическа практика на студенти по Специална педагогика в условията на интегрирано обучение - Сб. “Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение“, УИ “Еп.К.Преславски“, 2009, с. 76-84, ISBN 978-954-577-544-1
  2009 Николова, С., Трудово обучение, самообслужване и подготовка за бъдеща трудова реализация на умствено изостанали ученици - Сб. “Технологичното обучение –традиции и бъдеще”, ШУ, 2009 г., Фабер, с. 166-172, ISBN 978-954-400-229-9
  2007 Николова, С., Междупредметна и полисензорна протекция за формиране на графични умения при умствено изостаналите деца - Специална педагогика № 4, 2007,с. 10-17
  2003 Николова, С., Усвояване на графични умения от учениците в първи клас на помощното училище - Специална педагогика №2, 2003, с. 62-73
  2003 Николова, С., Готови ли са умствено изостаналите деца за училищно обучение? - Специална педагогика № 4, 2003, с.61-70
  1999 Николова, С., Самоподготовката на децата с умствена изостаналост в помощното училище - 25 години ШУ “Еп. К. Преславски“, серия “Педагогика“. Шумен, 1999, с. 162-166, ISBN 954-577-077-5
  1999 Николова, С., Някои предпоставки, водещи до дисграфична реч при деца с умствена изостаналост - 25 години ШУ “Еп. К. Преславски“, серия “Педагогика“. Шумен, 1999, с. 107-110 (в съавт. с Ц. Кирилова и Ж. Жеков), ISBN 954-577-077-5
  1999 Николова, С., Дисграфични грешки и състояние на зрителен гнозис при ученици от помощно училище - 25 години ШУ “Еп. К. Преславски“, серия “Педагогика“. Шумен, 1999, с. 39-41 (в съавт. с Н. Василева), ISBN 954-577-077-5
  1999 Николова, С., Особености във формирането на писмени навици при ученици от първи клас на помощното училище - Логопедия и фониатрия. София, 1999, с.230-234 (в съавт. с Н. Василева), ISBN 954-580-053-4
  1996 Николова, С., Някои аспекти на корекционно-възпитателната работа в помощно училище - Сборник доклади “Проблеми на възпитателната работа“, ШУ “Еп. К. Преславски“, 1996, с.307 - 310, ISBN 954 8901 16
  2019 Николова, С., Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности - Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката“, Шумен, октомври 2019 г., (в съавт. А. Тодоранова)
  2019 Николова, С., Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2018 Николова, С., Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с. 367-378, ISBN: 978-619-00-0783-8
  2018 Николова, С., Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието - Юбилейна научна конференция с международно участие “Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, СУ „Св. Климент Охридски“, 12-13 октомври 2018, (в съавторство с П. Петков и В. Кюркчийска)
  2017 Николова, С., Качество на подготовката на докторанти по Специална педагогика в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 698-708, ISSN 1314-6769
  2016 Николова, С., Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София (в съавт. със С. Велева)
  2008 Николова, С., Корекционен потенциал на урока в помощно училище - Сб. „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008, с. 67-78
  2008 Николова, С., Методически аспекти на работата в часовете по родна реч с умствено изостанали първокласници - Сб. „ Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008, с. 79-86
  2008 Николова, С., Умствено изостаналите деца – обект и на социална работа - Сб. „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К.Преславски”, м. юли 2008, с. 87-97
  2008 Николова, С., Направления на корекционно-практическа работа с умствено изостанали деца - Сб. „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, Стара Загора, м. юни 2008 г.
  2008 Николова, С., Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици - Сб. “Научни трудове“, Том 47, серия 5.2, Русе, м. октомври 2008, с. 59-63
  2007 Николова, С., Социални аспекти на корекционната работа в помощно училище - Сборник с доклади “Социални изследвания“, ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий”, Фабер, 2007, с. 128-133, ISBN 978-954-775-877-3
  2005 Николова, С., Процесът на ограмотяване в помощното училище - Сборник научни трудове “Образование и изкуство”– том ІV, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2005, с. 104 –108
  2005 Николова, С., Специфика на работата в часовете по родна реч с умствено изостанали ученици - Сборник научни трудове “Висше педагогическо образование.Проблеми, постижения, тенденции”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2005, Изд. “Фабер“, В. Т., с. 484 – 489
  2004 Николова, С., Интегрираното обучение и деца със специални образователни потребности - Сборник научни трудове “Образование и изкуство”– том ІІІ, ШУ “Еп. К.Преславски”, 2004, с. 270 – 273 (в съавт. с И. Костова)
  2004 Николова, С., Интеграционни процеси в помощното училище - Сборник доклади “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията“, том първи от международна конференция “, БСУ, 2004, с. 208 – 213 (в съавт. със С. Велева)
  2004 Николова, С., Интеграция на умствено изостаналите деца – реалност и перспективи - Сборник научни трудове “Култура и образование – перспективи” – Том ІІ, ПУ, 2004, с. 50 – 54
  2003 Николова, С., Умствена изостаналост и училищна готовност - Сборник “Специална педагогика и специална психология“, Шумен, 2003, с. 232-238
  2003 Николова, С., Графичните умения като компонент на училищната готовност - Сборник “Специална педагогика и специална психология“, Шумен, 2003, с.71-76
  2003 Николова, С., Развитие на речта при умствено изостанали деца - корекционна работа - Сборник “Специална педагогика и специална психология“, Шумен, 2003, с. 189-195
  2003 Николова, С., Ограмотяването в първи клас на помощното училище - Сборник научни трудове - Том ІІІ В, Добрич, 2003, с. 110 – 114
  2003 Николова, С., Методически похвати за подпомагане процеса на писане при умствено изостанали първокласници - Сборник научни трудове “Съвременни тенденции на образователните технологии в начална степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детските градини”, Пазарджик, 2003, с. 233 – 238
  2002 Николова, С., Технологичен модел за междупредметна и полисензорна протекция за формиране на графични умения при умствено изостанали деца, Търговище, 2002.
  1998 Николова, С., Особености на дисграфията при деца с интелектуална недостатъчност - Сборник доклади “Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия“, ПУ “Паисий Хилендарски“, 1998, с. 116 - 118
  1996 Николова, С., Партньорство между училище и семейство при обучение и възпитание на умствено затруднените деца - Сборник материали “Ранна интервенция - партньорство на специалисти и родители в отглеждането на деца с интелектуални затруднения“, ЮЗУ - Благоевград, 1996, с. 94 - 98
  1996 Николова, С., Интеграцията висше училище - специално училище - предпоставка за ефективност в обучението на студенти - дефектолози - Сборник доклади “Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес“, ШУ “Еп. К. Преславски“, 1996, с. 32 - 34
  2014 Николова, С., Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност. (Електронен учебник с 2 модула за дистанционно обучение), Шумен, 2014 http://cdo.shu.bg, ISBN 978-954-577-892-6
  2024 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика (Специална педагогика – Приобщаващо образование за деца и ученици от уязвими групи) за нуждите на ПФ на ТрУ - Стара Загора - с кандидат д-р Станислав Петров Пандин - 09.01.2024 г.
  2024 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) за нуждите на ПФ на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - с кандидат ас. д-р Елена Кирчева Тодорова - 14.02.2024 г.
  2024 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика и логопедия) за нуждите на ПФ на ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - с кандидат ас. д-р Зюлбие Насуфова Мустафова - 14.02.2024 г.
  2024 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Афродити Лампрос Косма, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Приложение на диференциран подход в общообразователното обучение по математика на ученици с дискалкулия ” с научен ръководител доц. д-р Анна Константинова Трошева – Асенова, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 16 февруари, 2024 г.
  2023 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, разработен от Зюлбие Насуфова Мустафова на тема: „Значение на семейния модел за развитие на познавателните умения при деца със специални образователни потребности в условията на приобщаващото образование” с научен ръководител доц. д-р Светлана Игнатовска, ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 03 февруари, 2023 - председател на научно жури
  2023 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, разработен от Недка Николаева Стефанова на тема: „Приобщаване на зрително затруднени деца и ученици в училищната среда и подготовката им за самостоятелен и независим живот” с научен ръководител проф. д-р Виолета Кюркчийска, ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 03 февруари, 2023 - председател на научно жури
  2023 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, разработен от Борислава Веселинова Петрова - редовен докторант на тема: „Параметри на специфичните трудности в ученето при ученици с комуникативни нарушения във II-IV клас” с научен ръководител доц. д-р Генчо Вълчев и научен консултант доц. д-р Милена Илиева, ТрУ - Стара Загора – 26 януари, 2023 г.
  2023 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, разработен от Станислав Петров Пандин - докторант на самостоятелна форма на обучение на тема: „Просоциалното поведение на учениците в гимназиален етап в контекста на общата подкрепа за личностно развитие в приобщаващото образование” с научен ръководител доц. д-р Генчо Вълчев , ТрУ - Стара Загора – 09 март, 2023 г.
  2023 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Ахилеас Апостолос Папаконстантину, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Използване на дигитални технологии за преподаване на деца със специални образователни потребности в масовата класна стая” с научен ръководител доц. д-р Катя Иванова Дионисиева, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 19 май, 2023 г.
  2023 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,(Методика на обучението по по физическо възпитание и спорт), кандидат доц. д-р Теодора Николаева Симеонова - 15 май, 2023
  2023 Рецензия за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Приобщаващо образование) за нуждите на ФНОИ на СУ „Климент Охридски“ - с кандидат д-р Калоян Иванов Дамянов - 15.09.2023 г.
  2023 Рецензия за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Приобщаващо образование) за нуждите на ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“ - с кандидат д-р Лилия Чавдарова Кисьова - 15.09.2023 г.
  2023 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователни политики и управление на образователните институции) за нуждите на ФП на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - с кандидат ас. д-р Мирослав Кирилов Терзийски - 25.09.2023 г.
  2023 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ЮЗУ \"Неофит Рилски\" - Благоевград, обявен в ДВ, бр. 57/04.07.2023 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика – Педагогика на лица със слухови нарушения), кандидат: гл. ас д-р Светослава Николова Съева - 03 ноември 2023 г.
  2023 Рецензия на дисертационен труд на Панайотис-Христос Константинос Трихас – редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Обучение по математика на ученици с лека умствена изостаналост в гимназиален етап на обучение” СУ „Св. Климент Охридски”, юли 2023 г.
  2023 Становище на дисертационен труд Елени Николаос Кескилиду, редовен докторант с обучение на английски език, тема на дисертационен труд: „Диференцирани стратегии и техники при преподаването на физика на ученици с разстройство от аутистичния спектър”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, СУ “Св. Климент Охридски“, юни, 2023 г.
  2022 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика (на английски език), разработен от Кириакос Панагиотис Кирицопулос на тема: „Специфични трудности при обучение по математика на деца със специални образователни потребности в началните класове” с научен ръководител доц. д-р Димитър Г. Димитров, ЮЗУ \"Неофит Рилски\" – 14 януари, 2022 г.
  2022 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ВТУ \"Св. св. Кирил и Методий\", обявен в ДВ, бр. 99/26.11.2021 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Приобщаващо образование. Специална педагогика), кандидат: гл. ас. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска – 05 май 2022 г.
  2022 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Социална педагогика, разработен от Антоанета Димитрова Тодоранова на тема: „Мултисензорният принцип при овладяването на социални умения при деца със специални образователни потребности (І – ІV клас)” с научен ръководител проф. д-р Снежана Николова, ШУ „Епископ Константин Преславски” – 12 май, 2022 г.
  2022 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Екатерини Христос Кутра, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Обучение на фини моторни умения при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност” с научни ръководители проф. дпн Милен Замфиров Замфиров и доц. д-р Иван Николов Бардов, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 20 юли, 2022 г.
  2022 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Йоаннис Атанасиос Мустакас, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Особености в обучението по математика на ученици с трудности в ученето и талантливи ученици” с научен ръководител проф. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 20 юли, 2022 г.
  2022 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Виолета Димитрова Халачева, докторант на самостоятелна подготовка на тема: „Оптимизиране на обучението по английски език на ученици с лека умствена изостаналост в начална училищна възраст” с научен ръководител проф. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 04 ноември, 2022 г.
  2022 Рецензия на Сборник с доклади \"Нови перспективи в приобщаващото образование\", Издателство “Лени АН“ - Русе, 2022, стр. 137, ISBN 978-619-7616-28-6
  2021 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от София Георгиос Спану, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Оценяване постиженията по природни науки и екология на ученици с трудности в ученето” с научен ръководител проф. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ - 16 септември, 2021
  2021 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Дана Барак Харел на тема: „Влиянието на вида рамка за обучение върху нивото на социална тревожност, усещане за принадлежност и чувство за самоефикасност сред четящите юноши с увреждания” с научен ръководител проф. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ \"Неофит Рилски\" - 25 юни, 2021
  2021 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Стратигула Димитриус Парису, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Емоционални и социални аспекти на училищната готовност и адаптация: специфика при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието” с научен ръководител проф. дн Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ - 09 април, 2021
  2021 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Езиково обучение на ученици със СОП) за нуждите на ФНОИ на СУ „Климент Охридски“ - с кандидат ас. д-р Мария Петрова Валявичарска - 29.09.2021 г.
  2021 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) за нуждите на ДИПКУ на ТрУ - Стара Загора - с кандидат д-р Елица Тодорова Георгиева - 27.07.2021 г.
  2021 Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ТрУ - Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 07/22.01.2019 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), кандидати: д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова и д-р Дияна Паскалева Георгиева - 07 декември 2021 г.
  2021 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ВТУ \"Св. св. Кирил и Методий\", обявен в ДВ, бр. 37/07.05.2021 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика, Специална педагогика), кандидат: гл. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева - 08 октомври 2021 г.
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Снежана Стоянова Велева на тема: „Изграждане и развиване на социална компетентност при деца с разстройства от аутистичния спектър” с научен ръководител проф. д-р Снежана Николова, ШУ "Епископ Константин Преславски" - 28 февруари, 2020
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елиссавет Ангелос Румпидаки на тема: „Педагогически условия за развитие на творческите способности при деца с аутизъм” с научен ръководител доц. д-р Снежана Попова, ЮЗУ "Неофит Рилски" - март, 2020
  2020 Рецензия на монография "Скрининг за аутизъм в ранно детство", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, автор преп. д-р Севджихан Еюбова, 2020, 316, ISBN 978-619-201-398-1.
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност, разработен от Лилия Чавдарова Кисьова – редовен докторант на тема: „Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост” с научен ръководител проф. д-р Катерина Каролова Караджова, СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ – 27 май, 2020
  2020 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност, разработен от Рая Георгиева Цочева-Генчева – редовен докторант на тема: „Ерготерапевтични техники за развитие на графомоторни умения при деца с координационно разстройство на развитието” с научен ръководител проф. дн Емил Цветанов Маринов, СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ – 27 май, 2020
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елена Кирчева Тодорова – редовен докторант на тема: „Училищната готовност и взаимовръзката й с успеваемостта на децата със специални образователни потребности” с научен ръководител проф. д-р Снежана Николова, ШУ „Епископ Константин Преславски” – 28 февруари, 2020
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Мария Павлос Пападимитриу - редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Академични постижения по гръцки език при ученици с аутизъм” с научен ръководител проф. дпн Мира Цветкова Арсова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 28 юли, 2020
  2020 Рецензия на монография "Приобщаващо образование - иновации и парадокси", Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София, автор Емилия Евгениева, 2020, 176, ISBN 978-619-245-058-8.
  2020 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, разработен от Екатерина Емилова Иванова – редовен докторант на тема: „Педагогически технологии за приобщаващо обучение по „Околен свят” за ученици от начален етап на образование (I и II клас)” с научен ръководител доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, РУ „Ангел Кънчев”, Факултет Природни науки и образование – 18 септември, 2020
  2020 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат доц. дпн Милен Замфиров Замфиров - 02 октомври 2020
  2020 Рецензия на монография “Специална психология“, Издателство “АЛФА ВИЗИЯ“, Стара Загора, автор д-р Митко Димитров Шошев, 2020, 297, ISBN 978-954-9483-98-7.
  2020 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика с обучение на английски език, разработен от Христос Георгиос Бабалис на тема: „Ерготерапевтични подходи и стратегии в обучението на високофункциониращи ученици от аутистичния спектър (със синдром на Аспергер)” с научен ръководител проф. дпн Мира Димитрова Цветкова – Арсова, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ - 16 октомври, 2020
  2020 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски”, обявен в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат доц. дпн Жана Атанасова Янкова - 23 октомври 2020
  2020 Становище за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) за нуждите на ФНОИ на СУ „Климент Охридски“ - с кандидат ас. д-р Маргарита Венелинова Томова - 10.11.2020 г.
  2020 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Анастасия Георгиос Тсантиду, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Агресивно поведение при деца със специални образователни потребности в детската градина” с научен ръководител доц. дн Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ “Св. Климент Охридски“, ФНОИ - 24 септември, 2020
  2020 Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 74 от 21.08.2020 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност), кандидат гл. ас. д-р Пенка Тодорова Шапкова-Танева - 16 декември 2020 г.
  2020 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Василиос Хараламбос Перистеропулос на тема: „Образователни стратегии при ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност” с научен ръководител доц. д-р Мая Сотирова Сотирова, ЮЗУ “Неофит Рилски“ - 18 декември, 2020
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Атанасиос Димостенис Катерис на тема: „Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - януари, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Анастасия Карадзоглу на тема: „Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спректър (13-16-годишна възраст)” с научен ръководител проф. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина, ЮЗУ "Неофит Рилски" - януари, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика), разработен от проф. д-р Мария Кирилова Баева на тема: „Конструктивни технологии за иновативно приобщаващо педагогическо взаимодействие”, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Калинка Спасова Иванова на тема: „Съвременни терапевтични възможности при формиране на графомоторни навици при деца с езикова патология в предучилищна и начална училищна възраст” с научен ръководител доц. д-р Живко Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - март, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Атина Парасхос Мурелату на тема: „Иновативен модел за оценка на ученици с умствена изостаналост” с научен ръководител доц. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Мария Петрова Валявичарска – Караиванова на тема: „Приемане и изграждане на взаимоотношения между ученици със специални образователни потребности и ученици без нарушения в общообразователна среда” с научен ръководител проф. дпн Мира Цветкова Арсова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от редовен докторант с обучение на английски език Екатерини Теодорос Карамани на тема: „Съчетаването на обучителни и терапевтични методи за ученици с аутизъм от педагогическите специалисти” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Евдоксия Йоанис Сиолу на тема: „Училищно ръководство и включване в гръцките държавни училища” с научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Константинос Георгиос Ригас на тема: „Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция” с научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Теодора Спиридон Мелиста, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на вълшебните приказки в процеса на социализация и изграждане на половата идентичност при децата в предучилищна възраст” с научен ръководител проф. д-р Лучия Малинова Ангелова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика (Социални дейности), разработен от Велина Желева на тема: „Положителната стигма и формирането на личността на лица с увреждания в юношеска и младежка възраст” с научен ръководител проф. д-р Веска Шошева, Тракийски университет - Стара Загора - 22.04.2019 г.
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Фотини Евангелос Билиурдзи, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Динамика на когнитивните профили на ученици със специфично нарушение на ученето” с научен ръководител проф. д-р Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - май, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Апостолия Еврипидис Хармани на тема: „Артдейности в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - септември, 2019
  2019 Рецензия на учебна програма по задължителната дисциплина "Приобщаващо образование" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - септември, 2019 г.
  2019 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със СОП" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - септември, 2019 г.
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика с обучение на английски език, разработен от Георгиос Леонтиу на тема: „Използване на неформални методи при интегрирано обучение” с научен ръководител доц. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - септември, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Димитър Наполеонов Баев на тема: „Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6 – 8-годишните деца” с научен ръководител проф. дн Лучия Малинова Ангелова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - октомври, 2019
  2019 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Олга-Евгения Анастасиос Филипу, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на семейството и образователните институции за развитие на емоционалната интелигентност, с фокус към деца със синдром на Даун” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 16 октомври, 2019
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Йоанна Евтимиос Статопополу, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Изграждане на положително отношение към математиката при 5-7-годишни деца с и без лека интелектуална недостатъчност” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 16 октомври, 2019
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Димитра Панделис Баила, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на художествената литература за преодоляване на негативни емоции при деца с и без специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 17 октомври, 2019
  2019 Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”, обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска - 08 ноември 2019
  2018 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Райна Венкова Стойчева на тема: „Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - март, 2018
  2018 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Румяна Валериева Ванева на тема: „Взаимовръзка между елементите на социално-психичните фактори и езиково-говорното развитие на децата (от 3 до 6-годишна възраст)” с научен ръководител доц. д-р Живко Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - април, 2018
  2018 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Петя Иванова Христанова на тема: „Оптимизиране на корекционно-възпитателния процес при работа с деца със специални образователни потребности, чрез използване на мултисензорна система за обучение” с научен ръководител проф. д.п.н.Иван Карагьозов, ШУ "Епископ Константин Преславски" - април, 2018
  2018 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елени Николаос Люта на тема: „Развитие на комуникативна способност при деца с аутизъм чрез PECS (Picture Exchange Communication System – Система за общуване чрез картини)” с научен ръководител проф. дпн Цветанка Ценова, СУ "Св. Климент Охридски" - 09 юли, 2018
  2018 Рецензия на учебната документация на специалност „Специална педагогика” за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ с цел програмна акредитация в професионално направление 1.2. „Педагогика“, Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - май, 2018 г.
  2018 Рецензия на учебната документация на специалност „Специална педагогика – ресурсен учител” за образователно-квалификационната степен „Магистър“ с цел програмна акредитация в професионално направление 1.2. „Педагогика“, Педагогически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - май, 2018 г.
  2018 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика), кандидат гл.ас. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова - 28 септември 2018 г.
  2018 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Параскеви Атанасиос Мораити на тема: „Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)” с научен ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина, ЮЗУ "Неофит Рилски" - септември, 2018
  2018 Рецензия на монография “Алтернативни стратегии за обучение и комуникация при деца с особености в психо-физическото развитие“, Издателство КОТА, Стара Загора, автори Диана Паскалева Георгиева и Генчо Василев Вълчев, 2018, 215, ISBN 978-954-314-087-9.
  2017 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,(Методика на обучението по изобразително изкуство), кандидат доц. д-р Димитър Илиев Балкански - април, 2017
  2017 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Десислава Петева Пенчева-Петкова на тема: „Мениджмънт на учебно-познавателния процес при интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - юни, 2017
  2017 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Начална училищна педагогика и чужд език към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Предучилищна и начална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за магистри от специалност Предучилищна и начална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.
  2017 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Арита Рашит Агаи на тема: „Способностите на лицата с увреждания от дневните центрове за живеене в общността” с научен ръководител доц. д-р Живко Димитров Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - 09 септември, 2017 (председател на научно жури)
  2017 Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 48 от 16.06.2017 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика – Специално образование), кандидат гл.ас. д-р Виолета Иванова Кюркчийска - 30 септември, 2017 (председател на научно жури)
  2017 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика (Социални дейности), разработен от Илияна Стефанова Кирилова-Мутафова на тема: „Обучение в социални умения на деца с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове” с научен ръководител проф. д-р Веска Шошева, Тракийски университет - Стара Загора - 04.10.2017 г.
  2017 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика – Логопедия), кандидат гл.ас. д-р Пламен Стефанов Петков - 01 декември, 2017 (председател на научно жури)
  2017 Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Приобщаващо образование" за магистърска програма Информатика и информационни технологии в образованието към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Основи на специалната педагогика" за магистърска програма Лингводидактика в прогимназиален курс (английски език) към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Основи на специалната педагогика" за магистърска програма Лингводидактика в началното училище (английски език) към катедра "Педагогика, психология и история", факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.
  2017 Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Приобщаващо образование" за магистърска програма Методика на обучението по математика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.
  2017 Научен редактор на учебник "Писменост и механизми на четенето и писането". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2017. автор Пламен Петков
  2016 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Цветелина Николова Петрова на тема: „Лингвистичен подход в изследването и програмата при логопедична работа при заекващи на 6 - 7-годишна възраст” с научен ръководител проф. дмн Радослав Райчев, дм , ШУ "Еп. Константин Преславски" - юли, 2016 (председател на научно жури)
  2016 ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОНС „ДОКТОР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - 2016 г.
  2016 ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОНС „ДОКТОР” по научни специалности „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, "ЛОГОПЕДИЯ", "СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА", "ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА", "НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА" от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски” - 2016 г.
  2016 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Мария Иванова Димитрова на тема: „Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната среда” с научен ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова, ПУ "Паисий Хилендарски" - септември, 2016
  2016 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева - декември, 2016 (председател на научно жури)
  2016 Рецензия на монографията "Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост" на гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева, УИ "Еп. Константин Преславски", 2016
  2016 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Ася Иванова Костова на тема: „Иновативен модел за редукция на учебното съдържание за работа с деца със СОП” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - декември, 2016
  2016 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елевтерия Евангелос Кромида на тема: „Дизайн на учебното портфолио при обучение на ученици със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - декември, 2016
  2016 Рецензия на монография "Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", автор гл. ас. д-р Гергана Кирилова, 2016.
  2016 Научен редактор на Учебно помагало по родинознание и природознание за работа при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2016. автор Гергана Кирилова
  2016 Научен редактор на монография "Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2016. автор Димитър Балкански
  2014 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Интеграция на лица със специални образователни потребности" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.
  2014 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Методика на работа на ресурсния учител" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.
  2014 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със специални образователни потребности" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.
  2014 Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със специални образователни потребности" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (след ОКС Професионален бакалавър) към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.
  2013 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), разработен от Шерифе Арслан на тема: „Транскултурни аспекти при интегриране на деца със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - юли, 2013.
  2013 Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), разработен от Калоян Иванов Дамянов на тема: „Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности” с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов, ТрУ -Стара Загора - септември, 2013.
  2013 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 35/12.04.2013 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат гл. ас. д-р Милен Замфиров Замфиров - септември, 2013.
  2013 ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОКС „БАКАЛАВЪР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ и в ОНС „ДОКТОР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА на ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - 2013 г.
  2012 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност), кандидат гл. ас. д-р Светлана Асенова Игнатовска - 2012.
  2012 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 41/01.06.2012 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Човекът и природата в помощното училище, кандидат гл. ас. д-р Милен Замфиров Замфиров - 2012.
  2012 Рецензия за учебен план на магистърска програма „Приобщаващо образование” към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - април, 2012 г.
  2012 Рецензия за учебен план на бакалавърска програма „Специална педагогика” към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - април, 2012 г.
  2022 Николова, С. (2018)Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Пантелеева, М. Професионално ориентиране и насочване на ученици със специални образователни потребности, завършващи 7-ми клас с удостоверение от регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Варна – В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXVI D, Велико Търново, Издателство Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 845 с., 496-504, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL).
  2022 Николова, С. (2019) Принципи на работа при деца със специални образователни потребности – Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., с. 376. Цитирано в: Пантелеева, М. Професионално ориентиране и насочване на ученици със специални образователни потребности, завършващи 7-ми клас с удостоверение от регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Варна – В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXVI D, Велико Търново, Издателство Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 845 с., 496-504, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL).
  2022 Николова, С. (2016) Николова, С., Ролята на организационните компетенции на студентите по специална педагогика - Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.5-11, ISBN 978-619-201-090-4 с. 5. Цитирано в: Дончева, Ю. Приобщаващите педагогически специалисти и тяхната фундаментална роля за образованието на обучаемите по време на пандемична социална изолация (научна студия). Сборник с доклади \"Нови перспективи в приобщаващото образование\", Издателство “Лени АН“ - Русе, 2022, стр. 13 - 14, ISBN 978-619-7616-28-6
  2021 Николова, С., (2018) Езикова компетентност на учениците със специални образователни потребности от начална училищна възраст . Сборник доклади от Научна конференция с международно участие \"Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието\" 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0, с. 45-52, (в съавт. с В. Кюркчийска). Цитирано в: Добрева С., “Текстът - стратегически ресурс при университетската подготовка на учители по български език и литература“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021, 344, ISBN 978-619-201-460-5, с. 38
  2020 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Еюбова С., “Скрининг за аутизъм в ранно детство“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, 316, ISBN 978-619-201-398-1, с. 141
  2020 Nikolova, S. (2010). Integration and correction of pupils with mental retardation in the Bulgarian school. Collection of Reports “Innovation in Education”, “Bishop Constantine Preslavki” School of Education, Faculty of Pedagogy. Цитирано в: Doncheva, J., B. Ilieva THE ORGANISATION OF THE MOTOR ACTIVITY OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF PRE-SCHOOL AGE (2019). Сп. Activities in Physical Education and Sport, 2019, Vol. 9 No. 1-2, pp. 14-17, http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2020/01/Pages-from-APES-1-2.2019-WEB-4.pdf
  2020 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 143, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Дохнева-Биделева, Р. Ресурсно подпомагане на ученици с умствена изостаналост и генерализирани разстройства на развитието - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 70, JUNE, р. 31-45, 2020, ISSN 2367-5721
  2020 Николова, С., (2017) Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Интердисциплинарни логопедични практики“ 04-06 ноември 2016 г., том 2, ISBN 978-954-535-863-0, с. 41-46, (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Дохнева-Биделева, Р. Ресурсно подпомагане на ученици с умствена изостаналост и генерализирани разстройства на развитието - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 70, JUNE, р. 31-45, 2020, ISSN 2367-5721
  2020 Николова, С., (2015) Комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности - сп. Педагогически новости, кн.1, 2015 г., с.108-116, ISSN 1314-7714 (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Дохнева-Биделева, Р. Предизвикателства пред ресурсния учител при работа с ученици със специални образователни потребности, родители и учители в условията на приобщаващото образование - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 70, JUNE, р. 46-53, 2020, ISSN 2367-5721
  2020 Николова, С., (2016) Ресурсният учител в детската градина – компетенции и функции, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 876-883, ISSN 1314-6769 (в съавт. със Г. Събева). Цитирано в: Дохнева-Биделева, Р. Предизвикателства пред ресурсния учител при работа с ученици със специални образователни потребности, родители и учители в условията на приобщаващото образование - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 70, JUNE, р. 46-53, 2020, ISSN 2367-5721
  2020 Николова, С., (2019) Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове „Иновации в образованието”, Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2. Цитирано в: Ганчева, Л. Обща подкрепа за личностно развитие на ученици с комуникативни нарушения (моят практически опит) - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 71, JULY, р. 52-60, 2020, ISSN 2367-5721 (online)
  2020 Николова, С., (2015) Комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности - сп. Педагогически новости, кн.1, 2015 г., с.108-116, ISSN 1314-7714 (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Цитирано в: Ганчева, Л. Обща подкрепа за личностно развитие на ученици с комуникативни нарушения (моят практически опит) - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 71, JULY, р. 52-60, 2020, ISSN 2367-5721 (online)
  2020 Николова, С., (2015) Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове „Иновации в образованието”, Фабер, В. Т., 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9. Цитирано в: Цитирано в: Ганчева, Л. Отношението на педагогически специалисти и родители към логопедичната подкрепа за ученици с комуникативни нарушения - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 71, JULY, р. 61-68, 2020, ISSN 2367-5721 (online)
  2020 Николова, С., (2014) Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 760-766. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769. Цитирано в: Иванова, Е. (2020), Световни и национални концептуални параметри на приобщаващото образование, В: сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2020, ISSN 2367-7481
  2020 Николова, С., (2019) Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376. Цитирано в: Дончева, Ю. Разширяване на социалния опит в процеса на приобщаващото образование чрез творчество и активна развиваща дейност. Годишник на Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 2020, стр. 218 - 251, ISBN 2683-1074
  2020 Николова, С. (2018)Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Янкова, Ж., (2019 ). Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. 284 с. ISBN: 978-619-202-513-7, с.33
  2020 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 143, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Тодоранова, А. Социално-емоционалното учене и децата със специални образователни потребности. В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново 2020, Том XXIV D, ISSN 1314-6769 (под печат). http://conference-pf.shu.bg/2020-nauchna.php
  2020 Николова, С., (2015) Комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности - сп. Педагогически новости, кн.1, 2015 г., с.108-116, ISSN 1314-7714 (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Шапкова- Танева, П., Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун, 280, ISBN: 978-954-07-5037-8, Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“ , с. 255
  2020 Николова, С., (2019) Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376. Цитирано в: Дончева, Ю. Алгоритъм за ефективен мениджмънт в процеса на приобщаващото образование. Списание Педагогика, Volume 92, кн. 1, 2020 г., с. 39, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) (Web of Science Core Collection)
  2020 Николова, С., (2008) Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици - Сб. “Научни трудове“, Том 47, серия 5.2, Русе, м. октомври 2008, с. 59-63. Цитирано в: Иванова, Е., \"Педагогически технологии за приобщаващо обучение по „Околен свят“ за ученици от начален етап на образование (I – II клас)\", Издателство ПРИМАКС, Русе, Университетски издателски център, Русе, 2020 г., ISBN 978-619-7242-78-2, с. 17
  2020 Николова, С., (2014) Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 760-766. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769. Цитирано в: Иванова, Е. (2020), \"Педагогически технологии за приобщаващо обучение по „Околен свят“ за ученици от начален етап на образование (I – II клас)\", Издателство ПРИМАКС, Русе, Университетски издателски център, Русе, 2020 г., ISBN 978-619-7242-78-2, с. 22
  2020 Николова, С., (2014) Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания) - Научни трудове на РУ, том 53, серия 6.2, с.79-83. Цитирано в: Иванова, Е. (2020), \"Педагогически технологии за приобщаващо обучение по „Околен свят“ за ученици от начален етап на образование (I – II клас)\", Издателство ПРИМАКС, Русе, Университетски издателски център, Русе, 2020 г., ISBN 978-619-7242-78-2, с. 31
  2020 Николова, Сн., Ю. Дончева, (2015), Развиващите функции на българските детски фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в интегрирана среда. В: Сб. \"Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения\", НБУ, с. 118-122. Цитирано в: Дончева, Ю., Иванова, Е., Кръстева, Н. Глава втора. Интеркултурното образование и възпитание чрез учебното съдържание по „околен свят“ в предучилищна и начална училищна възраст. Монография. (Състав). Стоянова, Д., Г. Георгиева. Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Издателство МЕДИАТЕХ – Плевен, 2020, ISBN: 978-619-207-213-1, с. 5.
  2019 Николова, С. (2018)Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Тодоранова, А. Дейността на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Шумен през учебната 2017/2018 година - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 7-17, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2019 Николова, С. (2018) Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Игнатовска, Св. Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 7-17, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2019 Николова, С., (2018) Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда - Сб. „Иновации в образованието“ – Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с. 367-378, ISBN: 978-619-00-0783-8. Цитирано в: Кънчева, Г., Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 221-224, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2018) Център за специална образователна подкрепа: стратегия за развитие - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски“; Ш., 2018 г., с. 732-744, (в съавт. Б. Василева и С. Велева), ISSN 1314-6769. Цитирано в: Кънчева, Г., Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 221-224, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2015) Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9. Цитирано в: Андонова, Д., Училището – среда за всички - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 294-299, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Балкански, Д., Специфика на възприемането и пресъздаването на формата на предметите от деца с умствена изостаналост - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 300-309, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, с. 7, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Тодорова, Е., Формиране на количествени представи в обучението по математика в предучилищна възраст на децата със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 332-343, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, с. 103, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Формиране на количествени представи в обучението по математика в предучилищна възраст на децата със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 332-343, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2015) Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез методиката на Мария Монтесори - Сб. “Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ (12-14.12.2014 г.) , НБУ, 2015 г., с. 9-13, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0. Цитирано в: Мустафова, З., Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа и дизартрия. Терапевтични принципи и идеи за игри - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 410-417, (в съавт. С. Игнатовска), ISSN 1314-6769
  2019 Nikolova,S., (2017) SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572. Цитирано в: Стефанова, Н., Нагласи на педагогическите специалисти за работа със зрително затруднени деца и ученици - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 724-729, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2017) Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Интердисциплинарни логопедични практики“ 04-06 ноември 2016 г., том 2, ISBN 978-954-535-863-0, с. 41-46, (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Попова, Р., Куклотерапията като ефективен подход при комуникативни нарушения - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 831-835, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, С., (2018) Езикова компетентност на учениците със специални образователни потребности от начална училищна възраст . Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието “23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0, с. 45-52, (в съавт. с В. Кюркчийска). Цитирано в: Георгиева, С., Грешките в текстовете на студентите с педагогически профил в ракурсите на констативността и на перспективността - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 936-949, ISSN 1314-6769
  2019 Николова, Сн. (2003) Графичните умения като компонент на училищната готовност – същност, диагностика, корекция (при първокласници от помощно училище), Автореферат, Шумен, 2003 (а) Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.44
  2019 Николова, С., (2003) Ограмотяването в първи клас на помощното училище - Сборник научни трудове - Том ІІІ В, Добрич, 2003, с. 110 – 114. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.44
  2019 Николова, С., (2019) Принципи на работа при деца със специални образователни потребности - Сб. научни трудове “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.66
  2019 Николова, С., (2008) Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127, ISBN 978-954-577-507-9. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.53
  2019 Nikolova, Sn. (2019), Principles of work for children with special educational needs, In: Proceedings of the Istanbul - Kusadasi - Izmir Travel Innovation Seminar ‘Innovations in Education’, University of Shumen ‘Ep. K. Preslavski ‘. Цитирано в: Ivanova, E., J. Doncheva (2019). Modeling of educational and creative environment for children with special educational needs. Barcelona, Spain, pp. 5, www.worldte.org
  2019 Nikolova, Sn. (2019). Principles of Work with Children with Special Educationa Needs, In Proceedings of the Instanbul-Kusadasi-Izmir Travel Innovation In Education Seminar, University Of Shumen “Konstantin Preslavski”,P. H. “Faber”, Veliko Tarnovo. Цитирано в: Doncheva, J. (2019) PRINCIPLES AND APPROACHES FOR SELECTIONAND STRUCTURING OF KNOWLEDGESIN THE LESSONOF “AROUND THE WORLD“ PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 6.2, рр. 12, FRI-2G.405-1-PP-01, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/6.2/6.2-1.pdf, ISSN 1311-3321, ISSN 2603-4123 (on-line)
  2018 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Такворян-Солакян, Б., Творчески процеси и социално-педагогическа превенция - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с.16, ISBN: 978-619-00-0783-8
  2018 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Развитие на мисленето в математическата дейност, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието“ 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0; С., 2018 г. с. 25
  2018 Николова, Сн. (2013) Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания – мнение на специални педагози и родители. Годишник на ШУ, том ХVII D, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.236.
  2018 Николова, Сн. (2013) Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., с.266-272, ISBN 978-954-400-925-0 , 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.237.
  2018 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодорова, Е., Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., ISSN 1314-6769 с.269.
  2018 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., ISSN 1314-6769 с.274.
  2018 Nikolova,S., (2017) SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017. Цитирано в: Стефанова, Н., Зрително затрудненото дете - част от света на виждащите - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.563.
  2018 Николова, С., (2010) Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на бариерите чрез интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование. Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“, София, 10.12.2018, ISSN 2367-78-99, с. 303
  2018 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, учебник за студенти от педагогическите специалности, с.205
  2018 Николова, С., (2016) Особености в психическото развитие на 3 - 7-годишното дете със специални образователни потребности - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 350-357, (в съавт. Г. Кирилова), ISBN: 978-619-00-0477-6, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, учебник за студенти от педагогическите специалности, с.204
  2017 Nikolova, Sn. (2010) Integration and correction of students with mental retardation in Bulgarian schools. In: Proceedings “Innovation in Education“, Shumen. “Bishop Konstantin Preslavki“, Faculty of Education, 2010. Цитирано в: Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. - SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X.
  2017 Николова, С., (2015) Качеството на образованието в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ (в съавт. с Б. Георгиева и К. Кирилов), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 353, ISBN 978-619-201-004-1 Цитирано в: Сотиров, Ч., Профил на докторантската програма Предучилищна педагогика в ШУ “Епископ Константин Преславски“ SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, ISSN 2367-5721
  2017 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодоранова, А., Включването на децата със специални образователни потребности в извънкласни и извънучилищни дейности като предпоставка за развитие на техните социални умения - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, р. 6, 2017, ISSN 2367-5721
  2017 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодорова, Е., Проучване на интелектуалната готовност за училище на децата с умствена изостаналост - SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, р. 153, 2017, ISSN 2367-5721
  2017 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., ФОРМИРАНЕ НА ПСИХИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ У ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЧРЕЗ ИГРИ-УПРАЖНЕНИЯ В СИТУАЦИИТЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ, Научни трудове на РУ, том 56, серия 6.2, с.58, ISSN 1311-3321
  2016 Николова, С., (2010) Практическата подготовка на студентите по Специална педагогика в условията на интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост - Сб.“Теория и практика на Специалната педагогика и логопедията”, СУ, ИК “Феномен”, 2010 г., с. 283-287. Цитирано в: Кюркчийска, В., Формиране на професионални компетентности чрез форма на педагогическата практика, Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.17, ISBN 978-619-201-090-4
  2016 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Кирилова Г., Самоподготовката на децата с умствена изостаналост, Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.21, ISBN 978-619-201-090-4
  2016 Николова, С., (2013) Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.266-272. Цитирано в: Кирчева, Е., Г. Кирилова, Методика на обучението по математика в помощното училище, Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.34, ISBN 978-619-201-090-4
  2016 Николова, С., (2014) Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания) - Научни трудове на РУ, том 53, серия 6.2, с.79-83. Цитирано в: Пантелис, Е., Р. Койчева, Сб. “Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика“, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.61, ISBN 978-619-201-090-4
  2016 Николова, С., (2008) Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Kirilova, G., Modern approaches in developing opportunities for training of retarded children, Iinternational scientific refereed online journal “Socio Brains“, ISSUE 20/April 2016, p. 77, ISSN 2367-5721
  2016 Николова, С., (2010) Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Психология - теория и практика, Варна, 2016, стр. 40-60, ISSN 2367-508Х
  2016 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Петкова, С., Нагледното моделиране - ефективно средство за техническо възпитание в детската градина - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 310, ISBN: 978-619-00-0477-6
  2016 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Сотиров Ч., Туристически практики в училище - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 393, ISBN: 978-619-00-0477-6
  2016 Николова, С., (2015) Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодоранова, А., С. Велева, Техники за сензорно въздействие при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 63
  2016 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Ситуацията по математика при работа с деца със специални образователни потребности в детската градина, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 356
  2016 Николова, С., (2015) Общуването в социалната работа с деца - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. (в съавт. Е. Люцканова) Цитирано в: Михайлова, Р., Интервенция и превенция в работата на терен на базата на германската концепция за мобилна социална работа, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 785
  2016 Николова, С., (2015) Общуването в социалната работа с деца - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. (в съавт. Е. Люцканова) Цитирано в: Коларова-Василева, Х., Р. Михайлова, Македонският опит в социалните услуги за деца в риск, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 998
  2016 Николова, С., (2010) Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ФОЛКЛОРНИ ИГРИ - Сборник доклади от научна конференция на НВУ “Васил Левски“, ВТ, ISSN 2367-7481, с. 101-109, 2016
  2016 Николова, Сн. Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания – мнение на специални педагози и родители. Годишник на ШУ, том ХVII D, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.249.
  2016 Николова, Сн. Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище. Сборник научни трудове от пътуващ семинар, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.250.
  2016 Николова, Сн. (2015) Проблеми на умствената изостаналост. УИ “Епископ К. Преславски”, Ш., 2015, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.11.
  2016 Николова, С., (2008) Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.22-23
  2016 Николова, С., (2016) Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Стоянова, И., Фактори, определящи спецификата на процеса на обучение в детската градина, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 108, 109, ISSN 1314-6769
  2015 Nikolova, S., Integration and correction of pupils with mental retardation in Bulgarion schools - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Doncheva, J., Teoretical aspects of the effective role oftraditional games in the pre-school and primary school education and training - Activities in physical education and sport, Vol.5, 1/2015, pp 8-12, Ssopje, Macedonia, ISSN 1857-7687.
  2015 Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Люцканова, Е., Социално-емоционални аспекти на специфичните нарушения на способността за учене, Изд. Антос, 2015, ISBN 978-954-8665-86-5, с.28
  2015 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю.,Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В: Кръгла маса на тема: Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите (предизвикателства и хуманистични перспективи), Фондация “Човещина“, София, Авангард Прима, 2015, стр. 414-426, ISBN 978-954-9865-19-6.
  2015 Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Кюркчийска, В., Електронно помагало по български език и литература за начална училищна възраст, Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 43, ISBN: 978-619-00-0265-9
  2015 Николова, С., Умствено изостаналите деца – обект и на социална работа, Сб. „ Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008 г. , с. 87-97. Цитирано в: Игнатовска, С., Насоки и съдържание на социалната работа при интоксикационни адикции, Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 319, ISBN: 978-619-00-0265-9
  2015 Николова, С., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детските градини - нормативна реалност - Сб. “Иновации в образованието“ - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.364-372. Цитирано в: Събева, Г., Същност на работата на ресурсния учител, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.209-215
  2015 Николова, С., Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 658-665. (в съавт. Ч. Сотиров) Цитирано в: Събева, Г., Същност на интегрираното обучение, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.203-208
  2015 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер, с. 517-522. Цитирано в: Кирчева, Е., Готовността за училище при деца с интелектуална недостатъчност, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.237
  2015 Николова, С., Обучение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями во вспомогательных школах - Сб. „Инновации в образовании”, Фабер; В.Т., 2013 г. с. 266-272. Цитирано в: Г.С.Кирилова, Современные модели умственной отсталости - Сб. “Социокультурная интеграция и специальное образование“, Саратов, Россия, 2015, с.306, ISBN 978-5-00086-780-8
  2015 Николова, С., Социални аспекти на корекционната работа в помощно училище - Сб. „Социални изследвания”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007 г., Изд.“Фабер” с. 128-133, Цитирано в: Събева, Г., Специфика на урока за деца с умствена изостаналост - списание Педагогически новости, кн.1, 2015 г., ISSN 1314-7714 (Online)
  2015 Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. Цитирано в: Станиславова, Ж., Ромското семейство - Сп. “Училище за двама“, бр. 35 септември 2015 г., ISSN 1314-4243 (Online)
  2015 Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. УИ “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г., ISBN: 978-619-201-018-8, с.46-47
  2015 Николова, Сн. Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище. Сборник научни трудове от пътуващ семинар, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г. ISBN: 978-619-201-018-8, с.82.
  2015 Николова, С., Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания - мнение на специални педагози и родители - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2013 г. Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г. ISBN: 978-619-201-018-8, с.82.
  2014 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., КОНСОЛИДИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ФОЛКЛОРНИ ИГРИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (189 игри и броилки с вариантите им), ISBN: 978-619-7071-84-9, © Печатна база при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2014., с.34; с.92
  2014 Николова, С., Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици - Сб. “Научни трудове“, Том 47, серия 5.2, Русе, м. октомври 2008, с. 59-63. Цитирано в: Сотиров, Ч., Двигателната активност - предизвикателство в домовете за стари хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага – Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014, ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Фабер, 2014. ISBN 978-619-00-0092-1
  2014 Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Дончева, Ю., INTEGRATION THE IMAGE OF ETHNIC OTHERS IN THE PRIMARY STAGES OF BULGARIAN EDUCATION - Сб. От компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения: Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издательство ВГАПО, 2014. — 488 с., ISBN 978-5-906745-02-6, с.39-40.
  2014 Николова, С., Децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст – специфики в речевото им развитие и аспекти на корекционна работа - Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 585-591. Цитирано в: Сотиров, Ч., Е. Люцканова, Системата “Двигателна готовност“ - фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ “Еп. Константин Преславски“, 2014, с. 67, ISBN 978-619-201-003-1
  2014 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., И. Илиева, Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище, Научни трудове на РУ, том 53, серия 8.2, с.129
  2014 Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище - Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю.,Интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование, Сборник доклади от годишна университетска конференция на Национален военен университет, брой 13, 2014 г., стр. 7-13, ISSN 1314-1937
  2012 Николова, С., История на катедра „Социална и специална педагогика”, Шумен, 2011 (в съавторство с Ж. Военкинова) Цитирано в: Мустафа, З., Ек. Люцканова, Ч. Сотиров, Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност Социална педагогика, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012, ISSN 1314-6769, с. 191
  2009 Николова, С., Интеграцията на умствено изостаналите деца – реалност и перспективи. сб. – II част Специално образование – перспективи и стратегии, Пловдив, 2004. Цитирано в: Кирилова Г., Възможности за оптимизиране на обучението на умствено изостанали деца. Докторска дисертация, Ш., 2009 г., с.54