Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Светлана Асенова Игнатовска
  Доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 306A

  Телефон: 054 830495 вътр. 204 К2

  Email: s.ignatovska@shu.bg

  Приемно време: Присъствено време за консултации със студенти: І-ва уч. седмица: сряда 9.00-17.00 ч.; четвъртък 9.00-17.00 ч.; II-ра уч. седмица: вторник 9.00-17.00 ч.; сряда 9.00-17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър

  ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Специална педагогика" - магистър

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1999 г.

  ст. асистент - 2002 г.

  гл. асистент - 2005 г.

  доцент - 2012 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по Специална педагогика, научна специалност 05.07.04. - 2004 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална работа при деца с нарушения в развитието

  Методи на работа и организация в специализирани институции за деца и възрастни с увреждания

  Методи на социална работа с деца и младежи

  Методи на социална работа с целеви групи

  Деца с нарушения в психологичното развитие

  Специфични подходи на работа при деца с множество увреждания

  Обща и специална педагогика

  Психология на играта и игрова психотерапия

  Методи на социална работа при лица с интелектуална недостатъчност

  Психолого-педагогическа рехабилитация на задръжките в детското развитие

  Деца с множество увреждания

  Области на научни интереси

  Психология на играта

  Влияние на подвижните игри за социалното развитие на умствено изостаналото дете

  Индивидуална и групова социална работа

  Анализ на методите за социална работа при деца с нарушения в развитието

  Ролево поведение

  Играта в процеса на приобщаващото образование и възпитание

  Участия в проекти

  Национален проект “Деца със специални образователни потребности” - Обучение на начални учители от общообразователните училища, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” съвместно с Министерство на науката и образованието, 2007.

  Университетски проект „Формиране на умения за съвместна работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2008;

  Университетски проект “Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2009;

  Университетски проект ”Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности”, 2010;

  Университетски проект „Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания“, 2011.

  Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри“, 2012.

  Проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ – Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012.

  Проект BG051PO001-4.1.04 – 0131» ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, Сдружение “Надежда-ЦРД”, ”Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП”, Велико Търново, 2012.

  Национален проект „Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич“ по проект BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012.

  Университетски проект „Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП“, 2013.

  Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности”, 2013 - 2014.

  Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013 - 2014.

  Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 - 2014.

  Университетски проект „Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности“, 2014.

  Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015.

  Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

  Университетски проект „Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности“, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

  Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

  Национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Период на изпълнение - 2018 г.

  Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-157/05.02.2020 г.

  Национален проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – период на изпълнение: 2020-2023 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга - част II“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-119/03.02.2021 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-153/04.03.2022 г.

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ “Еп. Константин Преславски“

  Член на Общото събрание на Педагогически факултет

  Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет - до 09. 2020 г.

  Член (отговорник от катедра “Специална педагогика“) на Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучение на Педагогически факултет, 2016 - 2018 г.

  Отговорник по Научноизследователската и художествено-творческа дейност в катедра Специална педагогика, 2016 - 2018 г.

  Ръководител на Университетски проект “Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП“, 2013 г.

  Ръководител на Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга - част II“, РД-08-119/03.02.2021 г.