Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова
  Проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 216 К2

  Email: p.kozhuharova@shu.bg

  Приемно време: понеделник: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.; сряда: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1986 - 1990 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски”, Начална училищна педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1991 – 2001 г. - учител в СОУ „Св. Кл. Охридски” , гр. Варна

  Заемани академични длъжности

  2001 - асистент

  2002 - главен асистент

  2010 - доцент по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)

  Придобити научни степени

  2000 - доктор по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)

  Водени лекции и/или упражнения

  В бакалавърски програми: Педагогика (от 2001), Дидактика (от 2001), Сравнително образование (2001-2007), Теория на възпитанието (2002-2006), Семейна педагогика (от 2003), Увод в педагогиката (2003 - 2009), Педагогическа социология (от 2007), Образователни технологии (2011), Теории за образованието (2016), Педагогическа диагностика (2016)

  Избираеми дисциплини: Системи за превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца и младежи с девиантно поведение (от 2004), Евроинтеграция и образование (от 2004), Частното образование в България (от 2005), Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Работа с изоставащи и отпадащи ученици (2007), Неправителствени образователни организации с идеална цел (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016)

  В магистърски програми: Иновационен мениджмънт в образованието (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016)

  Избираеми дисциплини: Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Мониторинг на образователни системи (2011) мениджмънт на качеството на образованието (2016)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  септември 2006 - лекционен курс по Сравнително образование в Университет за професионално образование, Хага, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм",

  ноември 2010 - лекционен курс Училищно-базирани програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в Ротердамски университет, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм"

  януари 2013 - преподавателска мобилност по секторна програма "Еразъм", Университет на Модена и Реджио Емилия – УНИМОРЕ (UNIMORE – Modena - Reggio Emilia), Италия

  септември 2016 г. - преподавателска мобилност по по К1 на програма "Еразъм" +, Университет на Фафе (IESF), гр. Фафе, Португалия

  септември 2018 г. - преподавателска мобилност по К1 на програма "Еразъм" +, Университет Тарту, Колеж Нарва, Естония

  Области на научни интереси

  Научни интереси в областта на дидактиката, теория на възпитанието, превантивната педагогика, иновационният мениджмънт в образованието

  Специализации

  1990 - Специализация по руски език в ШУ «Епископ Константин Преславски»

  1991 - Специализация по френски език в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна

  1992 –1993 - Следдипломна специализация "Общуването в началното образование" в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна

  2004 – 2005 - Специализация по „Семейна медиация”, Европейски център по социална медиация, Брюксел, Белгия

  Участия в проекти

  •2021 - Проект: "Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации", РД-08-120/03.02.2021г.

  • 2020 - Проект: \"Да направим обиколка на Черно море\" /Let‘s Cycle At The Black Sea\", LetsCYCLE – BSB-998, Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн – 2014 – 2020, ЕК

  • 2020 - Проект: \"Образованието и възпитанието в XXI век\", РД-08-158/05.02.2020 г.

  • 2019 - Проект: \"Актуални проблеми на мениджмънт на класа\", РД-08-87/ 31.01.2019

  • 2018 – Проект: \"Удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението\", 2018, РД-08-16809.02.2018

  • 2017 – Проект: \"Българското образование в контекста на новата нормативна уредба\", 2017, № РД-08-82/03.02.2017 г.2016 г.

  • 2016 - Проект: „Мениджмънт на качеството на образованието РД -08-138/08. 02. 2016 г., по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски” - научен ръководител

  • 2016 – 2019 Проект: „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Мярка: Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи. Финансирана от Федерален съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, МТСП и Община Шумен в партньорство с ШУ „Еп. Константин Преславски“

  • 2016 - Проект: „Студентски практики“, по програма \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Наука и образование за интелигентен растеж\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", МОН, ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" - академичен наставник

  • 2016 - Проект: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, Проектът се финансира в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.дог. №277/21.01.2015г.. Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“, ШУ „Еп. К. Преславски“

  • 2016 - Проект: Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” – Д 16000316ВН – ръководител програма

  • 2015 - 2016 Проект: IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents and Application No. 557109-EPP-1-2014-EL-SPO-SCP

  • 2015 Проект: „Иновации в образованието“ по програма за научни изследвания на ШУ. 2015г.

  • 2015 Проект „Roma Matrix – общи дейности, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията“ по програма „Основни права и гражданство“, на ЕС. Областна администрация Варна. 2015 г.

  • 2014 - 2015 Проект: COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, Програма за учене през целия живот, Секторна програма Грюндвиг, ШУ „Еп. Константин Преславски“, - участник в проекта.

  •2014 г. Научно-изследователски проект: Иновативни практики в мениджмънта на училището, по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  •2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти“ – Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител“; MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, ШУ „Еп. Константин Преславски“ – лектор

  • 2013 г. Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието – включващо образование” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  • 2012 - 2013 г. - Проект: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование\", в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\" - лектор

  • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

  • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” , MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

  • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години” - MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

  • 2013 - Проект: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“- MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

  • 2013 - Проект: „Студентски практики“- Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз- академичен наставник

  • 2012 - 2013 г. Проект: „Ела в моя свят” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001 - 4.1.04. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Изпълнител: ОУ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Стефан Караджа\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" гр. Добрич, ШУ „Еп. Константин Преславски, РЦ „Карин дом”, Варна - лектор

  • 2012 - 2013 г. Проект: „Слънцето греее еднакво за всички”по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща. Изпълнител: Търговска гимназия „Атанас Буров”, гр. Силистра - лектор

  • 2012 - 2013 г. Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”. Изпълнител: СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен - лектор

  • 2012 г. - Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  • 2011 – 2012 г. Проект: „Радостта да си приет”, по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща, Изпълнител: Община Силистра, Отдел „Образование”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра - лектор

  • 2011 - 2012 г. Проект: „Превенция на рисковете, свързани с употребата на алкохол и тюневи продукти от деца на възраст 12-14 години”, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор

  • 2011 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на взаимодействието училище - семейство” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  • 2010 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на социо-културното разнообразие в училище” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  • 2009 - 2011 г. Проект: „Първична превенция на употребата на алкохол и тютюневи продукти при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор

  • 2008 – 2009 г. - Проект: „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции”, по Оперативна програма «Админстративен капацитет» на „Структурни фондове на Европейския съюз” и МОН, Столична община, Община Варна. - лектор

  • 2008 - 2009 г. - Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” на „Структурни фондове” на ЕС. Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на мултикултурно образование. СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен - лектор

  • 2009 г. - Проект: \"Първична превенция на наркомании с ученици от пети до седми клас „Да изчистим „тревата” пред вратата” по програма на Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и СОУ „Гео Милев”, ОУ „Антон Страшимиров” и ОУ „Черноризец Храбър” гр. Варна, - ръководител проект, лектор

  • 2008 – Научно-изследователски проект „Методики за комплексен анализ на семейството като възпитателна среда” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

  • 2008 г.- Проект: \"Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите” -Проектът е удостоен с „Наградата за превенция на употребата на дрога - 2008” на Европейската комисия и група ПОМПИДУ - ръководител проект, лектор

  • 2007 г. - Обучение за обучители по проект: „Укрепване на гражданското общество чрез инициативи за изграждане капацитета в сферата на социалното законодателство на Европейския съюз и усвояване на Структурните фондове” - участник в обучението

  • 2006 - 2008 г. Проект: „Въвеждане на медиацията като превенция на насилието и конфликтите в семейството в училището и обществото”, Министерство за работа на френската комуна със страните от ЕС, Белгия, Европейски център по медиация, Брюксел. Министерство на социалните грижи, Министерство на правосъдието на Република България. Обучение на специалисти по медиация –лектор

  • 2006 г. - Проект: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите”, ръководител проект, лектор

  • 2004 – 2005 Проект: „Промоция на семейна медиация”. Европейски център по медиация, Брюксел, Асоциация „SOS – семейства в риск” – Варна. Обучение на специалисти по семейна медиация - участник в обучението

  • 2004 - 2005 г. - Проект: „Разпространение на най-добрите практики за защита на децата в Североизточна България” - Сдружение „Гаврош” гр. Варна и Фондация ОАК – Швейцария, участник в обучението

  • 2004 г. – 2005 г. – Проект „ Укрепване капацитета на НПО, работещи с млади хора” на Фондация „Организационна подкрепа” , участник в обучението

  • 2003 г. - Образователен проект по превенция на наркомании „Не е достатъчно да кажеш „Не!””към Дирекция Младежки дейности и спорт на Община Варна - лектор

  • 1999 г. - Образователен проект „Съвременни форми и методи на обучение” към Stichting Oost Europa Projecten (STOEP) – Нидерландия - участник в обучението

  Заемани ръководни позиции

  от 2017 г. - ръководител на Център за докторанти

  от 2018 г. - ръководител на Център за проектна дейност

  Организационна дейност

  от 2003 - координатор на секторна програма "Еразъм" за Педагогически факултет

  Членства в научни организации

  от 2010 - Съюз на учените в България

  от 2012 - Международен изследователски институт, S.R.O., Словакия

  от 2012 г. - Член на редакционна колегия на списание: Practice and Theory in Systems of Education – Унгария

  Държавни и/или научни награди

  2008 - "Европейска награда за превенция на дрога за 2008" на Европейската комисия и група ПОМПИДУ