Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Нели Стойчева Димитрова
  Проф. д.н. Нели Стойчева Димитрова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 502

  Телефон: 0887398014

  Email: n.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: 10.00 до 14.00 - понеделник


  Завършен университет, специалност

  1995 - 1999 г. Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" - специалност: Педагогика на обучението по техника и технологии

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999 - 2001 учител по Хранително-вкусови технологии в Професионална гимназия по Облекло и обществено хранене - Шумен

  Заемани академични длъжности

  2001 - 2005 редовен докторант

  2005 - 2007 асистент

  2007 - 2012 главен асистент

  2012 - доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по технологии), Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.03

  2019 - професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.3. Педагогика на обучението по ... (Технологично образование)

  Придобити научни степени

  2006 - доктор по шифър: 05.07.03 (Методика на обучението по технологични и технически дейности), СНС по Педагогика при ВАК

  2022 - доктор на науките: област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност: Управление на образованието (Акмеология и професионално развитие на учителите)

  Водени лекции и/или упражнения

  Педагогически факултет и ДИКПО - Варна:

  - Акмеология

  - Педагогическата дейност в технологичното обучение -

  - Педагогика на технологичната подготовка

  - Методика на обучението по технологии

  - Функционална грамотност на личността

  - Текуща педагогическа практика по Методика на обучението по технологии

  - Предипломна педагогическа практика по Методика на обучението по технологии

  ----

  Магистърска програма "Управление на образованието"

  - Акмеология на управлението

  - Мениджмънт на персонала

  - Технология на преодоляване и решаване на конфликти

  - Мениджмънт на ученическия клас

  ----

  Колеж - Добрич:

  - Методика за формиране на начална технологична култура в детската градина

  - Методика на обучението по Технологии и предприемачество

  - Занимателни конструктивни игри

  ----

  Факултет по Технически науки

  - Методика на обучението по инженерни и технически дисциплини

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2014 - University College VIVES - Kortrijk, Belgium

  2016 - IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe - Portugal

  2017 - Wszechnica Swietokrzyska (Holy Cross University), Kielce, Poland

  2019 - ISMA University, Riga, Latvia

  2022 - University of Granada, Spain

  Области на научни интереси

  - Управление на образованието

  - Aкмеология, Акмеологически подход в педагогическата дейност, Акмеология и професионално развитие на учителите

  - Функционална грамотност на личността

  - Технологично образование

  - Технологии и предприемачество

  Специализации

  Свидетелство №Ш – 205/04.06.2010 издадено от Българо-американска комисия за образователен обмен - Fulbright за IV ниво по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  Получен сертификат след завършен курс по Статистически анализ на данни с SPSS към Център за обучение при Българска академия на науките – 06.02.2004

  Участия в проекти

  Международни научни проекти:

  2016 г. - participant in project of Erasmus+: F. L. A. G. – For Learners Around the Globe, (член на екипа към III ОУ „Димитър Благоев – Шумен).

  2016г. – participant in project of Erasmus+: HELP-ME - Higher European Learning by Prevention GAME 2014-1-IT02-KA200-004149 - expert of NGO “Democratic Association “Iskam da znam (I want to know)” – partners: Bulgaria, Italia, Greece, Romania, Turkey.

  ----

  Национални научни проекти:

  2003 - Проект по договор № 39/25.06.03 на тема “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит”, към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО), успешно завършен през 2004г.

  2012 - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014 – разработка на модули за обучение.

  2013 - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“: Тема: Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности” МОН ;2013 г.

  2013 - 2014 - Проект BG051PO001-3.1.03-0001 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Квалификация на педагогическите специалисти“ - Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години”

  2013 - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013 г.

  2013 - Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „ Студентски практики» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013.

  2016 г. - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  2017 г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза II и Фаза III“ - Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  2018 - 2020 член на екипа на проект по Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС

  ---

  Общоуниверстетски проекти:

  2018 г. - РД-08-140/08.02.2018 г. Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика"

  2019 г. - РД-08-91/31.01.2019 г. Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет

  ---

  Вътрешноуниверситетски проекти към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“:

  2009 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-05-247/11.03.2009 г. - Тема: Иновации в технологичното обучение

  2010 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. - Тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

  2011 г.– Научноизследователски проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 г. - Тема: Иновации в професионалното образование

  2012 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-05-288/15.03.12 г. - Тема: Образователните технологии в технологичното обучение

  2013 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013 г. - Тема: Иновации в професионалното образование”

  2014 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014 г. - Тема: Образователни технологии;

  2015 г. - Научноизследователски проект на ШУ РД-08-298/12.03.2015 г. - Тема: Иновации в преддучилищното и начално образование

  2016 г.- Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-131/08.02.2016 г. - Тема: Иновации в образователните технологии

  2017 г. - Научноизследователски проект на ШУ № РД-10-611/27.02/ 2017 г. - Тема: Интегративността в обучението – ДИКПО, гр. Варна

  2018 г. - Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-117/06.02.2018 г. - Тема: Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи

  2019 г. - Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-89/31.01.2019 г. - Тема: Инженерно проектиране и моделиране в логистиката

  2020 г. - Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-107/31.01.2020 г. - към Факултета по технически науки

  2021 г. - Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-120/03.02.2021 г. - Тема: Компетентностният подход в образованието - традиции и иновации

  2022 г. - Научноизследователски проект на ШУ 08-151/04.03.2022 г. Тема: Компетентности и квалификация в образователната среда – ръководител на проекта

  2023 г. Научноизследователски проект на ШУ № РД-08-160 от 02.03.2023 г. Тема: Иновационни модели за реализиране на квалификации и формиране на компетентности в образователната система - ръководител на проекта

  Заемани ръководни позиции

  Директор на Център за международно сътрудничество - септември 2018 г. - февруари 2019 г.

  В.и.д. зам. декан на Факултета по технически науки - февруари 2019 г.

  Зам. декан на Факултета по технически науки - март 2019 г. - декември 2019 г.

  Зам. декан на Педагогически факултет - от септември 2020

  Организационна дейност

  - Зам. редактор на списание – SocioBrains - International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor

  - Член на редакционната колегия на Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXІV D. 2020 г. ISSN 1314 – 6769

  - Член на редакционната колегия на Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXV D. 2021 г. ISSN 1314 – 6769

  - Член на редакционната колегия на Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXVI D. 2022 г. ISSN 1314 – 6769

  Членства в научни организации

  От 2003 г. до момента пълноправен член на Международната асоциация по технологично обучение – International Technology and Engineering Education Association (ITEEA) ID No: 38494.

  От 2008 до момента пълноправен член на Европейска асоциация за научни изследвания в образованието – European Science Education Research Association (ESERA) ID No: 1054.

  От 2009 до момента член на Съюза на учените в България ID No: 13513

  От 2023 до момента на European Cancer Organisation - National & European Parliamentarians for Cancer Action