Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Нели Стойчева Димитрова
  Проф. д.н. Нели Стойчева Димитрова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 502

  Телефон: 0887398014

  Email: n.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: 10.00 до 14.00 - понеделник


  2022 Акмеологически предпоставки за професионалното развитие на учителите. Автореферат. 2022, стр. 78 област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Акмеология и професионално развитие на учителите)
  2006 Изграждане на функционална грамотност чрез технологичното обучение. Автореферат 2006, стр. 41 шифър: 05.07.03 (Методика на обучението по технологични и технически дейности)
  2022 Добрева, С., Н. Димитрова, Д. Загорчева-Койчева, Актулни проблеми на управлението на образователните институции. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-555-8, стр. 199
  2018 Функционална грамотност на подрастващите през призмата на технологичното обучение. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018 ISBN 978-619-201-258-8
  2018 Ризов, И., М. Минчева – Ризова, Н. Димитрова, Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2018 ISBN 978-619-201-270-0, стр. 253
  2016 Науката Акмеология. УИ „ЕП. К. Преславски“, ISBN 978-619-201-144-4, 2016, с.191,
  2016 Dimitrova, N., Professional and personal characteristics of the technology education teacher /study/. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 28, December 2016 Pp 22 – 42 www.sociobrains.com
  2013 Dimitrova. N., Construction Functional literacy through technology education. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, 2013, ISSN 1314-6289, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA pp 32-53
  2023 Димитрова, Н., Преодоляване на психологически бариери от учителите за професионално развитие. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски“, Педагогически факултет, т. ХXVІІ D, 2023, стр. 604 – 607
  2022 Димитрова, Н. Характеристика на педагогическа акмеология като научно направление в управление на образованието. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ т. ХXVI D, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2022, ISSN: 1314 – 6769стр. 599-603
  2021 Димитрова, Н., Компетентностният подход в обучението-предпоставка за постигане на акмеологически резултати. Сборникът на катедра „Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика“, финансиран по проект „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г oт фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2021, с. 151-160
  2021 Димитрова, Н., Професионализма - елемент на Акмеологията. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXV D. 2021 г. с. 573-580, ISSN 1314 – 6769
  2021 Dimitrova, N. Acmeogram of the teacher - a document proving the professionalism of the teacher. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 88, December 2021, www.sociobrains.com pp. 52-64 (Impact Factor for 2019 = 5.985)
  2021 Dimitrova, N. Acmeological prerequisites for the formation of professionalism in teachers. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 83, JULY 2021, www.sociobrains.com pp. 108-114 (Impact Factor for 2019 = 5.985)
  2021 Dimitrova, N. characteristics of the professional development of teachers in Bulgaria International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 77, JANUARY 2021, www.sociobrains.com pp. 152-157 (Impact Factor for 2019 = 5.985)
  2021 Dimitrova, N. Acmeogram of the teacher - a document proving the professionalism of the teacher. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 88, December 2021, www.sociobrains.com pp. 52-62
  2020 Бошнакова, Д., Н. Димитрова, Социална политика на българия за предоставяне на социални услуги за деца. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXІV D. 2020 г. с. 268-373, ISSN 1314 – 6769
  2020 Сотиров, Г., Н. Димитрова, Деинституционализацията на социалните услуги в българия. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Т. ХXІV D. 2020 г. с. 235-338, ISSN 1314 – 6769
  2020 Димитрова, Н., Базови характеристики на акмеологията в обучението на студентите. Педагогически новости. Годишно научнотеоретично списание, година IX, брой 1/2020 с. 3-9
  2020 Dimitrova, N. Characteristics of pedagogical acmeology as a scientific field for achieving professionalism. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 74, October 2020 www.sociobrains.com pp. 141-145 (Impact Factor for 2019 = 5.985)
  2019 Нели С. Димитрова, Светлозар П. Стоянов, Накратко към управлението на логистична система. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХIII D, 2019, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, стр.764 - 771
  2018 Dimitrova, N., Characteristics of the contemporary teacher. International Journal Acta pedagogica. Vol. 1, 2018
  2018 Stoyanov, Sv., N. Dimitrova, More to brief historical review of logistics, Sociobrains. International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 47, JULY 2018
  2018 Димитрова, Н., Характеристика на ефективността на логистичните решения. МАТТЕХ 2018, ISSN: 1314-3921
  2017 Dimitrova, N., Characteristics of the school subject “technology and entrepreneurship” in k-1 Bulgarian systems (primary school) for the implementation of integrative links. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V19.2; Education and Social Sciences, 2017 ISSN 2545 – 4439 pp 495 – 504
  2016 Dimitrova, N., Realization System of Technology Education. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 20, APRIL 2016 pp 33 – 39 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2016 Димитрова, Н., Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, стр. 686-691
  2016 Dimitrova, N., Motivation for effective learning in students at the university International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 22, June 2016 www.sociobrains.com pp. 32 – 38
  2016 Dimitrova, N., Observation for Using a portfolio as educational technology in teaching practice of students at the university. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 22, June 2016 www.sociobrains.com pp. 39 – 45
  2016 Dimitrova, N., Analysis of the terms "acme in the teaching profession" and "professionalism of teacher". International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 27, Nevember 2016 www.sociobrains.com pp. 32 – 38
  2015 Dimitrova, N.,DIDACTIC TECHNOLOGY FOR APPLICATIONS OF INTERACTIVE METHODS IN TECHNOLOGICAL EDUCATION AS AN ELEMENT OF AKMEOLOGY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 5, JANUARY 2015 PP. 27-33 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Tsankova, M., N. Dimitrova. Application of problem situations in an integrated lesson "circle of materials" in the school subjects „home and equipment" and "man and nature" in 4-th class of primary school (P 4 or K-4). INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 42-48 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Dimitrova, N., Research of functional literacy as a new concept in the scientific knowledge. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 58-63 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Dimitrova, N., Specific approaches for the construction of functional literacy through technology training. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 64-68 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Dimitrova, N., Application of modern approaches for training of students. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, SEPTEMBER 2015 pp 18 – 21 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Dimitrova, N., Functional literacy – criteria to quality of educational process. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, SEPTEMBER 2015 pp 22 – 26, WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХІХ D, 2015, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.
  2015 Dimitrova, N., Basic features of akmeology in teachers education. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 194 - 198
  2015 Dimitrova, N., The Design At The Technology Education - Immanent Component Of Functional Literacy. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, NOVEMBER 2015 pp 26 – 30, WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2014 Dimitrova, N.,INDEPENDENCE WORK OF UNIVERSITY STUDENTS AS ACMEOLOGICAL PROBLEM IN LEARNING PROCESS (ADVANTAGES AND DIASADVANTAGES). INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 1, SEPTEMBER 2014 PP. 127-132 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2014 Dimitrova, N.,FACTORS DETERMINING STUDENT’S PRODUCTIVELY TRAINING LIKE ACMEOLOGICAL PROBLEM. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 1, SEPTEMBER 2014 PP. 133-138 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2014 Dimitrova, N.,NATURE AND ROLE OF INNOVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 2, OCTOBER 2014 PP. 21-25 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2014 Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, стр. 497-503 ISSN 1314-6769
  2014 Димитрова, Н., Работа по проекти като елемент от акмеологията при обучението на студентите. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, стр. 504-511 ISSN 1314-6769
  2014 Dimitrova, N.,ROLE OF INFORMATIZATION IN TECHNOLOGICAL EDUCATION AND INFORMATION CULTURE OF STUDENTS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 2, OCTOBER 2014 PP. 26-30 WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2014 Petkova, S., V. Vasilev, N. Dimitrova, Science can be sweet. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014, pp. 86-93 www.sociobrains.com
  2014 Dimitrova, N., The competence approach in educational process as element acmeology. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, pp 89 - 93 www.sociobrains.com
  2014 Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, pp 94 - 99 www.sociobrains.com
  2013 Dimitrova, N., Project work as an educational technology and element of acmeology in the learning students. Journal Scientific and Applied Research. Volume 3, 2013, ISSN 1314-6289, pp 60-68, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA
  2013 Dimitrova, N., Formation of personal qualities students by working on projects like problem of acmeology. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, 2013, ISSN 1314-6289, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA
  2010 Димитрова, Н., Характеристика на технико-технологичната грамотност, формирана чрез технологичното обучение в българската образователна система. Сп. Посоки, бр. 2, 2010, ISSN 1310-8751
  2010 Димитрова, Н., Съдържание на обучението по технологии. Стандарти за технологична грамотност, разработени от Международната асоциация по технологично обучение (цели, съдържание и анализ). Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751
  2017 Димитрова, Н., Характеристика на съвременния учител. Национална конференция с международно участие „ПРИРОДНИ НАУКИ 2017“ 29 септември - 1 октомври 2017 г. Шумен
  2017 Dimitrova, N., Characteristics of the school subject “technology and entrepreneurship” in k-1 Bulgarian systems (primary school) for the implementation of integrative links. XIV International Scientific conference “The Power of Knowledge”. Promoted in Agia Triada, Greece 29.9-1.10.2017
  2013 Димитрова, Н., За функционалната грамотност в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVII, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, стр. 410-416
  2013 Димитрова, Н., Kомпетентностният подход – важен елемент в образователния процес Научни трудове на колеж - добрич, том vi, 2013 г. стр.186-194
  2012 Димитрова, Н. Характеристика на проблемно-ориентираното обучение като интерактивна образователна технология. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012, с. 199 – 204.
  2012 Димитрова, Н. Същност и роля на компетентностния подход в образователния процес. Научно-практически форум с международно участие. „Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентноспособност”. БУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, 02-03.11.2012
  2012 Димитрова, Н. Компютърната анимация в часовете по „Домашна техника и икономика” – V и VІ клас (Резултати от анкетно проучване). Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 387 – 395.
  2012 Димитрова, Н. Изследване приложението на проблемните ситуации в обучението по Домашна техника и икономика в V клас Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 395 – 401.
  2011 Димитрова, Н., Използване на портфолио като оразователна технология при педагогическата практика на студентите по хоспитиране. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 421-426);
  2010 Димитрова, Н., Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 950-955 (в съавт. с М. Цанкова)
  2010 Димитрова, Н., Информационната среда в системата на висшето образование. VIII Психологические чтения духовно-нравственное развитие молодежи в условиях трансформации российского общества. Материалы научно-практической конференции с международным участием 2-4 декабря 2010 года, Уфа – 2010. ISBN- 978-5-88064-111-2, (стр. 233-236)
  2010 Димитрова, Н., Модернизация на учебния процес чрез интеграция между методиката на технологичното обучение и методиката на природознанието при обучението на студенти. Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 65-70) (в съавт. с М. Цанкова) ISSN 1311-834X
  2010 Димитрова, Н., Възможности на учебното съдържание за интеграция на знания и умения по Природознание и Технологично обучение. Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 71-77) (в съавт. с М. Цанкова) ISSN 1311-834X
  2010 Димитрова, Н., Приложение на съвременни подходи към обучението на студентите. Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 84-89) ISSN 1311-834X
  2010 Димитрова, Н., Мотивацията – критерии за развитие на личността. Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 78-83) ISSN 1311-834X
  2010 Димитрова, Н., Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 950-955.
  2010 Димитрова, Н., Същност и роля на иновациите в образователния процес. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 947-950.
  2009 Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. The 5th Internationa Balkan Education and scientice congress. Edirne, Tyrkey, Volume 1, 2009, pp 585-587
  2009 Коджейков, Р., Димитрова, Н., Червенков, Д., Система за стандартизиране на технологичното обучение. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9
  2009 Димитрова, Н., Характеристика на технико-технологичната грамотност, формирана чрез технологичното обучение в българската образователна система. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9
  2009 Димитрова, Н., Съдържание на обучението по технологии. Стандарти за технологична грамотност, разработени от Международната асоциация по технологично обучение (цели, съдържание и анализ). Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9
  2008 Димитрова, Н., Възможности за интегриране на гражданско образование в технологичното обучение. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, стр. 120-123
  2008 Димитрова, Н., Самостоятелната работа на студентите – предимства и недостатъци. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 134-141
  2008 Димитрова, Н., Информационните технологии като средство за провеждане на педагогическа практика. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 142-146
  2008 Димитрова, Н., Приложение на Solid Works при обучението на студентите от специалност “Техника и технологии”. Научна конференция с международно участие, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Винсент Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2008 ISBN 978-954-577-539-0, стр. 338-343
  2008 Димитрова, Н., Операционализиране на целите в технологичното образование. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 167-177
  2008 Димитрова, Н., Принципи и системи на технологичното образование. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 178-188
  2008 Димитрова, Н., Мотивация за ефективно учене при студентите. Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 189-198
  2007 Димитрова, Н., Структурни изменения на технологичното обучение в системата на общото образование. Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски” Т. XVII B 5 Природни науки. Методика ISSN 1311-834X, 2007, стр. 83-90
  2007 Димитрова, Н.,Обществени науки, филологии. Шумен 2007, ISBN-13 978-954-9681-21-5 стр. 267-269,
  2007 Димитрова, Н., Информационната култура на студентите от специалност “Техника и технологии”. Сборник научни трудове част ІІІ. Обществени науки, филологии. Шумен 2007, ISBN-13 978-954-9681-21-5 стр. 270-273;
  2007 Димитрова, Н., Формиране и развитие на познавателната активност на студентите чрез самостоятелна работа. Международна научна конференция Унитех’07 Габрово. Сборник доклади том ІІІ. 23-24 ноември ISSN 1313-230Х, 2007стр. 324-327
  2007 Димитрова, Н., Работата по проекти като образователна технология при обучението на студентите. Международна научна конференция Унитех’07 Габрово. Сборник доклади том ІІІ. 23-24 ноември ISSN 1313-230Х, 2007стр. 320-323
  2007 Димитрова, Н., Функционална грамотност – стремежът на всяко общество. Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката въввръзка с членството на България в ЕС”, Том VI Педагогика. Съюз на учените – Стара Загора. ISBN 978-954-9329-40-7 2007 стр. 258-261;
  2007 Димитрова, Н., Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката въввръзка с членството на България в ЕС”, Том VI Педагогика. Съюз на учените – Стара Загора. ISBN 978-954-9329-40-7 2007 стр. 69-72;
  2007 Димитрова, Н.,Функционална грамотност – критерий за качество на образователния процес Научно-практическа конференция “Предизвикателството на съвремието и качество на образованието” том I, ISBN 978-954-775-867-4 Шумен, 2007 стр. 288-292;
  2007 Коджейков, Р., Димитрова, Н.,Основни етапи при изграждане на система за контрол и управление на качеството на учебния процес. Известия на саюза на учените – Сливен, Трета национална научна коференция “Образователни технологии: управление обучение средства” ТУ-София, ИПФ-Сливен, ISSN 1311 2864, 2007, стр. 33-38;
  2007 Димитрова, Н., Ефективност на мултимедийни средства в технологичното обучение. Трета национална научна коференция “Образователни технологии: управление обучение средства” ТУ-София, ИПФ-Сливен, ISSN 1311 2864, 2007, стр. 158-161
  2007 Димитрова, Н., Ролята на информатизацията в технологичното обучение. Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски” Т. XVII B 5 Природни науки. Методика ISSN 1311-834X, 2007, стр. 91-95
  2004 Georgieva, V., Dimitrova, N., The place of the economics in the subject field of the general education in age 11 – 16 years old, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16 2004
  2004 Димитрова, Н., Анализ на резултатите от предварително проучване на равнището на функционалната грамотност, формирана чрез технологично обучение у учениците в 5-8 клас. Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 191 – 205.
  2004 Димитрова, Н., Установяване на равнището на функционална грамотност, формирана чрез технологичното обучение у учениците в 5-8 клас (емпирично изследване). Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 183 – 190.
  2004 Dimitrova, N., The technology education in the generally education and construction of the functional literacy of the personality, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16, 2004
  2004 Dimitrova, N., Analysis of the technology education syllabuses (operative and new) in the secondary comprehensive school at the construction of the functional literacy in the pupils K5 - K8. Southwestern University “Neofit Rilski”, “The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space”, Blagoevgrad, 2004 pp. 141-146.
  2002 Димитрова, Н. С., Проектирането в технологичното обучение – иманентен компонент на функционалната грамотност. “30 години Педагогически колеж” гр. Добрич ISSN 1312-2347, стр. 268-271
  2002 Велчева, К., Димитрова, Н. Дизайнерският проект в обучението на студентите – бъдещи учители в Културно-образователната област “Бит и технологии”. “30 години Педагогически колеж” гр. Добрич, ISSN 1312-2347, стр. 262-267
  2018 Методика на обучението по „Технологии и предприемачество“ (прогимназиален етап). УИ „Еп. К. Преславски“, 2018 ISBN 978-619-201-259-5
  2016 Димитрова, Н., Технологии и предприемачество 5 клас. ИК „Анубис” ООД, Издателство „Булвест 200”, Фундация „Джуниар Ачивмънт България”, 2016 (в съавторство със С. Плачков, М. Кавданска, В. Петров, М. Делинешева, Д. Арнаудова), (105 с.)
  2014 Димитрова, Н., Технологично обучение и функционална грамотност. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN 978-954-577-957-2 - e-book
  2011 Димитрова, Н., Велчева, К., Педагогическа практика – дидактически, методически и приложни аспекти. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN 978-954-577-597-0 (88 с.)
  2009 Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-210-7 (с. 296)
  2009 Димитрова, Н., Глава Трета: Машинни елементи и механизми; в учебник Техническа механика; Шумен ISBN 978-954-400-215-2
  2008 Димитрова, Н., Глава шеста: Основи на метрологичното осигуряване; Приложение в гнига: Теоретични основи на метрологията и метрологичното осигуряване. Метрология, измервателна техника и пускане в действие на средствата за измерване УИ “Е. К. Преславски”, Шумен, ISBN 978-954-557-503-1; (стр. 360-466)
  2017 Димитрова, Н., В. Петров, М. Кавданска, И. Генова. Работни листове по технологии и предприемачество за 6. Клас. Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България. ISBN:978-619-215-114-0; 978-954-18-1142-9; 978-954-8421, 32 стр.
  2017 Димитрова, Н., В. Петров, М. Кавданска, И. Генова. Работни листове по технологии и предприемачество за 5. Клас. Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България. ISBN:978-619-215-102-7; 978-954-18-1065-1; 32 стр.
  2014 Димитрова, Н., Петров, В., Генова, И., Работни листове по Домашна техника и иконoмика за 5 клас. ИК „Анубис” ООД 978-954-426-957-9 (24 с.)
  2014 Димитрова, Н., Петров, В., Генова, И., Работни листове по Домашна техника и иконoмика за 6 клас. ИК „Анубис” ООД ISBN: 978-954-426-951-7 (24 с.)
  2011 Димитрова, Н., Велчева, К., Петкова, С., Портфолио на педагогическата практика по технологично обучение и професионално образование. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN: 978-954-577-598-7 (252 с.)
  2010 Димитрова, Н., Методическо ръководство по технологично обучение Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-373-9 (174 с.)
  2009 Димитрова, Н., Цанкова, М., Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-211-4; (152 с.)
  2009 Димитрова, Н., Лабораторни упражния 2, 3 и 4; Курсова задача 4 в Ръководство по инженерна графика. Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-209-1
  2002 Димитрова, Н., Ръководство за обучение по педагогическа практика на студентите от специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии". – Шумен, 2002.– 53 с. (в съавт. с Т. Фадеева и К.Велчева)
  2016 Димитрова, Н., Книга за учителя по Технологии и предприемачество за 5 клас. ИК „Анубис” ООД, Издателство „Булвест 200”, Фундация „Джуниар Ачивмънт България”, 2016 (в съавторство с С. Плачк ов, М. Кавданска, В. Петров, М. Делинешева, Д. Арнаудова), (94 с.)
  2021 Публикувано становище по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР - кандидат доц. д-р Йорданка Пейчева
  2021 Публикувано становище за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „Методика на обучението по математика“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по математика кандидат Костадин Тодоров Петлешков
  2020 Публикувано становище за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) в катедра „Английска филология” - кандидат гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова
  2019 Публикувано становище по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград - кандидат Евдокия Петкова
  2018 Становище от научно жури за присъждане на ОНС „Доктор” по научна специалност Методика на обучението по техника и технологии, тема на дисертационен труд: Модел за формиране на социални компетентности у учениците чрез проектно базирано обучение по теоретични технически предмети (гимназиален етап) на Мая Ангелова Стоева
  2017 Рецензия на Учебник по технологии и предприемачество за 8. клас. Автори: С. Плачков, М. Кавданска, В. Петров, Н. Тодорова, С. Маноилова, Д. Йоловски, 2017, ISBN:978-619-215-129-4, 978-954-18-1139-9, 978-954-8421, Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България.
  2022 Dimitrova, N. Acmeogram of the teacher - a document proving the professionalism of the teacher, IN: SocioBrains, Issue 88/2021, pp. 52-62, Journal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 (online), p.53. Цитирано в: Управление в образованието чрез алгоритми за управление, Деница Загорчева, сборник научни трудове от Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“, том 1, Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-649-4, с.131. http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/esse_2022_conference_proceedings_compressed.pdf
  2022 Добрева, С., Н. Димитрова, Д. Загорчева-Койчева (2022): Актуални проблеми на управлението на образователните институции. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, ISBN 978-619-201-555-8, 1-199. Цитирано в: Управление в образованието чрез алгоритми за управление, Деница Загорчева, сборник научни трудове от Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“, том 1, Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-649-4, с.131. http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/esse_2022_conference_proceedings_compressed.pdf
  2022 Добрева, С., Н. Димитрова, Д. Загорчева-Койчева (2022): Актуални проблеми на управлението на образователните институции. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, ISBN 978-619-201-555-8, 1-199. Цитирано в: Управление на персонала чрез използване на иновативни методи извън работната среда, Деница Загорчева, сборник научни трудове от Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“, том 1, Шумен, 2022, ISBN 978-619-201-649-4, с.137. http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/esse_2022_conference_proceedings_compressed.pdf
  2022 Dimitrova, N. Characteristics of the professional development of teachers in bulgaria. Jurnal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 77, January, 2021, ISSN: 2367-5721, s. 156 Цитирано в: Stoyanova, I., Key activities of human resources management in the kindergarten. Jurnal homepage: www.sociobrains.com, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 93, MAY, 2022, pp. 35-43; ISSN – 2367-5721
  2022 Dimitrova, N. Characteristics of the professional development of teachers in bulgaria. Jurnal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 77, January, 2021, ISSN: 2367-5721, s. 156 Цитирано в: Stoyanova, I., Key activities of human resources management in the kindergarten. Jurnal homepage: www.sociobrains.com, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 93, MAY, 2022, pp. 35-43; ISSN – 2367-5721
  2022 Dobreva, Sn., N. Dimitrova, D. Zagorcheva. Aktualni problemi na upravlenieto na obrazovatelnite institutsii. Universitetsko izdatelstvo „Ep. Konstantin Preslavski“. Shumen. 2022, s. 33 Цитирано в: Stoyanova, I., Key activities of human resources management in the kindergarten. Jurnal homepage: www.sociobrains.com, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 93, MAY, 2022, pp. 35-43; ISSN – 2367-5721
  2022 Димитрова, Н. Базови характеристики на акмеологията в обучението на студентите. Педагогически новости – Годишно научно-теоретично списание, РУ „А. Кънчев”, Година IХ, брой 1/2020, с. 3 – 9. Цитирано в: Георгиева, М. Тeхнологично образование и добри практики в българската музейна педагогика. – Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации” 2022 (Велико Търново, 3 – 4 юни 2022 година), Велико Търново, 2022, Издателство „Институт за знание, наука и иновации” 29 – 39, с. 34 (Бел. 7), ISSN 2815-3472 (Print), ISSN 2815-3480 (CD).
  2022 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Bulgaria, Shumen, 2018, Konstantin Preslavski university press, 178 – 184, р. 178. Цитирано в: Стоянов, Св., Георгиева, М. Бележки за логистичните решения за въстанията в Българско от 1875 и 1876 г. – Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие „Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследство” (29 – 30 октомври 2020 г., гр. Шумен), (Посветена на 170 години от рождението на апостола от Априлското въстание Панайот Волов), Шумен, 2022, Издателство „Фабер” – Велико Търново, 235 – 248, с. 237 [Бел. 4 (с. 246)], ISBN 978-619-00-1574-1.
  2021 Димитрова, Н. Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХ D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието” (30 септември – 02 октомври 2016 г.), Шумен, 2016, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 686 – 690, с. 689, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Георгиева, М. Българските последователи на гръцкия просветител Теофилос Каирис и техните приноси към националната ни идеология през ХІХ век. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 65 – 81, с. 78 (Бел. 67), ISSN 1314-1937.
  2021 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Bulgaria, Shumen, 2018, Konstantin Preslavski university press, p. 178 – 184. Цитирано в: Стоянов, Св. Към логистичната насоченост на управлението на жизнения цикъл на продукта. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 май 2021 година) – Том 9, Научно направление „Технически науки”, Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 39 – 51, с. 49 (Бел. 31), ISSN 1314-1937.
  2020 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, 2018, Shumen, Konstantin Preslavski University press, 178 – 184. Цитирано в: Stoyanov, Sv. To the notes for immediate selection of alternative for management of logistic system. – Collection of scientific articles [International scientific conference „Research and innovation” (USA, New York, 28.02.2020)], New York, (USA), 2020, Yunona Publishing, p. 127 – 131
  2020 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Communication and computer technologies, Geodesy, cartography and cadastre, General engineering, technical systems and logistics, 2018, Bulgaria, Shumen, Konstantin Preslavski University press, 178 – 184, p. 179. Цитирано в: Stoyanov, Sv. To the notes on the key elements of the supply chain and the spheres of logistic solutions for their management. – Journal scientific and applied research, Space Research and Technology Institute – BAS, Bulgaria, Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Association Scientific and Applied Research, Volume 19, 2020, p. 25 – 32,
  2020 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Bulgaria, Shumen, 2018, 178 – 184, с. 178, Konstantin Preslavski university press. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 310 – 330, с. 313 (Бел. 378), ISSN 2367-7465.
  2020 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Bulgaria, Shumen, 2018, Konstantin Preslavski university press, 178 – 184, p. 178. Цитирано в: Георгиева, М., Стоянов, С. Бележки за логистичните решения за всеобщото въстание от 1875 г. в Българско. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 22-23 октомври 2020 г. на Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново, направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, ИК на НВУ ”В. Левски”, ISSN 2367-7465, Том 3, В. Търново, 2020 г., с. 302-309, с. 304
  2020 Димитрова, Н. Методика на обучението по „Технологии и предприемачество“ (прогимназиален етап). УИ Епископ Константин Преславски, 2018, ISBN: 978-619-201-259-5, с.15. Цитирано в: Bakracheva, M., D. Pavlov, A. Gudkov, ….. The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs. Vol. 1. Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, e-ISBN: 978-954-712-794-4
  2020 Димитрова, Н. Функционална грамотност на подрастващите през призмата на технологичното обучение. УИ Епископ Константин Преславски, 2018 Цитирано в: Bakracheva, M., D. Pavlov, A. Gudkov, ….. The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs. Vol. 1. Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, e-ISBN: 978-954-712-794-4
  2019 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Communication and computer technologies, Geodesy, cartography and cadastre, General engineering, technical systems and logistics, 2018, Shumen, Konstantin Preslavski University press, 178 – 184. Цитирано в: Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от обнародването на Закона за старините на 18 февруари 1911 г. до обнародването на Закона за културното наследство на 13 март 2009 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 57 – 64, с. 60 (бел. 36), ISSN 1314-1937
  2019 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Communication and computer technologies, Geodesy, cartography and cadastre, General engineering, technical systems and logistics, 2018, Shumen, Konstantin Preslavski University press, 178 – 184. Цитирано в: Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от Берлинския конгрес до издаването на Закона за старините на 10 февруари 1911 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 65 – 73, с. 69 (бел. 53), ISSN 1314-1937 (От 2018 г. изданието е индексирано в НАЦИД).
  2019 Dimitrova, N. Characteristic of the effectiveness logistic decision. – MATTEX 2018, Conference proceedings, Volume 2, Part 2, Communication and computer technologies, Geodesy, cartography and cadastre, General engineering, technical systems and logistics, 2018, Shumen, Konstantin Preslavski University press, 178 – 184. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки към директното управление на логистична система. – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (гр. Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г., НВУ „Васил Левски”) – Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 55 – 62, с. 56 (Бел. 61), ISSN 2367-7465.
  2019 Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка, Шумен, 2009 Цитирано в: Василев, В., Организация на учебната дейност в професионалното обучение. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІІ D, ПФ, университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2019, ISSN 1314-6769
  2019 Dimitrova, N., 2014: The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99. Цитирано в: Hristov, H., The religion as constitutional law and national security. SocioBrains ISSN 2367-5721,Journal homepage: www.sociobrains.com, International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 54, February 2019
  2019 Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 –53. Цитирано в: Hristov, H., The religion as constitutional law and national security. SocioBrains ISSN 2367-5721,Journal homepage: www.sociobrains.com, International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 54, February 2019
  2019 Dimitrova, N., 2014: Role of informatization in technological education and information culture of students International Scientific Online Journal, Issue 2, October 2014, www.sociobrains.com pp. 26-30. Цитирано в: Boyanov, P., Identification of active hosts in the computer networks and evaluation the network security against modern types of cyber attacks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, pp. 92-98.
  2019 Димитрова, Н., Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство \"Еп. Константин Преславски\", Шумен, стр. 686-691. Цитирано в: Boyanov, P., Identification of active hosts in the computer networks and evaluation the network security against modern types of cyber attacks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, pp. 92-98.
  2019 Dimitrova, N., 2014: The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99. Цитирано в: Boyanov, P., A novel algorithm for detecting TCP/IP network attacks using hybrid firewall script applied in Linux operating system, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, May 2019, pp. 33-41.
  2019 Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 –53. Цитирано в: Boyanov, P., A novel algorithm for detecting TCP/IP network attacks using hybrid firewall script applied in Linux operating system, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, May 2019, pp. 33-41.
  2019 Stoyanov, Sv., Dimitrova, N. More to brief historical review of logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2018, Issue 47, 79 – 84 (13 pgs BSS), Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Георгиева, М. Спомени за четата на Панайот Волов в Априлското въстание от 1876 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 173 – 182, с. 180, ISSN 1314-1937
  2019 Stoyanov, Sv., Dimitrova, N. More to brief historical review of logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2018, Issue 47, p. 79 – 84 Цитирано в: Георгиева, М. Спомени за четата на Панайот Волов в Априлското въстание от 1876 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с. 173 – 182
  2017 Димитрова, Н. Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХІХ D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 25 – 27 септември 2015, Педагогически факултет, Шумен, Епископ Константин Преславски, 2015, 719 – 725. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 42 (бел. 1), ISSN 2367-7465.
  2017 Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Шумен, Фабер (Велико Търново), 2009. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 43 (бел. 3), ISSN 2367-7465.
  2017 Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Шумен, Фабер (Велико Търново), 2009. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 44 (бел. 4), ISSN 2367-7465.
  2017 Димитрова, Н. Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХ D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 30 септември – 02 октомври 2016, Педагогически факултет, Шумен, Епископ Константин Преславски, 2016, 686 – 690. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 44 (бел. 4), ISSN 2367-7465.
  2016 Dimitrova, N., 2014: Role of informatization in technological education and information culture of students International Scientific Online Journal, Issue 2, October 2014 www.sociobrains.com pp. 26-30 Цитирано 1 път в: Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2009: Pedagogika na tekhnologichnata podgotovka. Shumen, 2009 Цитирано 1 път в: Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 – 53 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 – 53 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2013: Kompetentnostniyat podhod – vazhen element v obrazovatelniya protshes. Nauchni trudove na kolezh – Dobrich, Tom VI, 2013, str. 186-194 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova. N., 2015: Specific Approaches for the Construction of Functional Literacy Through Technology Training. International Scientific Online Journal, Issue 7, March 2015, pp. 64 – 68, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Review of the Educational Process in Bulgaria International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 22 – 27, www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova. N., 2015: Functional literacy – criteria to quality of educational process. International Scientific Online Journal, Issue 13, September 2015, pp. 22 – 26, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Review of the Educational Process in Bulgaria. Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 22 – 27, www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2014: Factors determining student’s productively training like acmeological problem. International Scientific Online Journal, Issue 1, September 2014, pp. 133 – 138, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Nature And Possibilities of Cognitive Activity of Students as Part of Their Self Activity International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 16 – 21, www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2014: Independence work of university students as acmeological problem in learning process (advantages and diasadvantages). International Scientific Online Journal, Issue 1, September 2014, pp. 127 – 133, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Nature And Possibilities of Cognitive Activity of Students as Part of Their Self Activity. International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 16 – 21, www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2015: Application of modern approaches for training of students. International scientific online journal. Issue 13, september 2015, pp 18 – 21 www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Technology Training in Interactive Educational Sphere. International Scientific Online Journal, Issue 20, April 2016, pp. 26 – 32, www.sociobrains.com
  2016 Dimitrova, N., 2014: Factors determining student’s productively training like acmeological problem. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 1, September 2014 www.sociobrains.com pp. 133-138 Цитирано 1 път в: Велчева,К., Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на критериално-ориентирани тестове (представяне на резултати от изследване). Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 472-482
  2016 Dimitrova, N., 2015: Dimitrova, N., Basic features of akmeology in teachers education Кnowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 194 – 198 Цитирано 1 път в: Василев, В., Компетентността – най-високото ниво на образование. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 126-131
  2016 Dimitrova, N., 2016: Dimitrova, N., Realization System of Technology Education International Scientific Online Journal – Issn 2367-5721 Issue 20, April 2016 www.sociobrains.com pp. 33 – 39 Цитирано 1 път в: Василев, В., Компетентността – най-високото ниво на образование. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 126-131
  2016 Dimitrova, N., 2015: Didactic technology for applications of interactive methods in technological education as an element of akmeology. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 5, January 2015, www.sociobrains.com, pp. 27-33 Цитирано 1 път в: Zhivko Zhechev - Research Work with the Students, International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 23, July 2016, www.sociobrains.com, pp 63-67
  2016 Dimitrova, N., 2014: The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99 Цитирано 1 път в: Zhivko Zhechev - Research Work with the Students. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 23, July 2016, www.sociobrains.com, pp 63-67
  2015 Dimitrova, N., Independence work of university students as acmeological problem in learning process (Advantages and diasadvantages) International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 1, September 2014, www.sociobrains.com, pp. 127-132 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111
  2015 Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation.International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111
  2015 Dimitrova, N., Didactic technology for applications of interactive methods in technological education as an element of akmeology. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 5, January 2015,www.sociobrains.com, pp. 27-33 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111
  2015 Димитрова, Н., Същност и роля на иновациите в образователния процес. Иновации в образованието. Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 Цитирано 1 път в: Василев, В., Приложение на интерактивното обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 70-74.
  2015 Димитрова, Н. Характеристика на проблемно-ориентираното обучение като интерактивна образователна технология. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012 Цитирано 1 път в: Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 75-81.
  2015 Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISSN 1314-6769, стр. 497-503 Цитирано 1 път в: Велчева, К., Графичните знаци и символи в обучението по предмета „Домашна техника и икономика”. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 547-556.
  2015 Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISSN 1314-6769, стр. 497-503 Цитирано 1 път в: Велчева, К., Пл. Велчев, Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци в обучението по предмета „Домашна техника и икономика”. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 557-567.
  2014 Dimitrova. N.,: Formation of personal qualities students by working on projects like problem of acmeology. Journal Scientific and Applied Research, Association Scientific and Applied Research, Volume 4, 2013 Цитирана общо 3 пъти, (стр. 53, 54) в: Kolev, G., Project activity of Department Social work and students competencies improvement International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014 pp. 19-22 www.sociobrains.com
  2014 Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Ш., „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. По проблемите на технологичното обучение в началното училище. Научни трудове Колеж – Добрич, ТОМ VII Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2014 г. ISSN 2367-6086 с. 50-55
  2013 Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Ш.,Фабер, 2009. Цитирано в: Цанкова, М. Модул Дистанционно обучение: Актуални проблеми на обучението по природознание Теама 1. Методиката на обучението по природознание като научна дисциплина. същност, цел, задачи, връзки с другите учебни дисциплини
  2013 Цанкова, М., Н. Димитрова. Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (Методическо ръководство) Ш., Изд. „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013
  2013 Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Ш., „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013
  2013 Димитрова, Н., Mетодическо ръководство по технологично обучение Ш., „Фабер”, 2010. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013
  2011 Димитрова, Н. и М. Цанкова, Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитиранo в: Илчева, Т., За подготовка на студентите- бъдещи учители по дисциплината хигиена и здравно възпитание. Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” Част I. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”
  2011 Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитиранo в: Цанкова, Милена И. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Шумен, 2011
  2010 Димитрова, Н. и М. Цанкова, Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитирано в: Илиев, И. Интегративни функции на коструктивно-техническата дейност в началното училище. Сп. Образование и технологии. Бр. 1. 2010 г. стр. 213-215.
  2017 Научен коректор на учебник „Индустриален мениджмънт“ с автор Андрей Богданов и Пламен Дянков, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-161-1
  2017 Научен коректор на учебник "Системният подход при проектирането на логистични системи" с автори Красимир Давидов, Таня Панайотова, Пламен Дянков, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, IBSN 978-619-201-160-4
  2016 Научен редактор на монография „Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци“ с автор Антон Антонов, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, IBSN 978-619-201-097-3