Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Пламен Стефанов Петков
  Доц. д-р Пламен Стефанов Петков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СПЕЦИАЛНА И СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 306A

  Телефон: 054 830495 вътр. 204 К2

  Email: p.petkov@shu.bg

  Приемно време: Консултации със студенти: вторник от 10:00 до 15:00 часа; сряда от 9:00 до 15:00 часа; четвъртък от 10:00 до 15:00 часа.


  Завършен университет, специалност

  ШУ" Епископ Константин Преславски"

  Специална педагогика - Логопедия, 2001

  Психология - 2007

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Гражданска защита - Община Павликени

  Заемани академични длъжности

  2002 - асистент

  2008 - старши асистент

  2011 - главен асистент

  2017 - доцент

  Придобити научни степени

  ОНС "д-р" от 18 април 2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинарни и лабораторни упражнения по Методи на логопедично обследване, Методи на логопедична корекция при нарушения на писмената реч, Методи за изследване и анализ на речева и езикова патология при деца с интелектуална недостатъчност, Психодиагностика на деца с езиково-говорни нарушения, Психодиагностика на деца с интелектуална недостатъчност, Психология на деца с интелектуална недостатъчност, Съвременни аспекти на интегрираното обучение, Специална педагогика

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2013 – University college “KATHO “, Belgium

  2014 - University college “VIVES “, Belgium

  2015 – IESF, Portugal

  2016 - University of Cordoba, Spain

  2017 - Rotterdam (PABO), Netherlands

  2018 – IESF, Portugal

  2019 - VIVES university college, campuses Kortrijk, Torhout, Brugge, Belgium

  Области на научни интереси

  Дисфазия на развитието, когнитивно и езиково развитие, невропсихологична диагностика

  Участия в проекти

  Университетски проект „Създаване на условия за самоактуализация и стимулиране на адаптивните ресурси при лица в риск и с нарушения“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-163/02.03.2023 г.

  Университетски проект

  РД-08-153/04.03.2022 г.

  „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III“ , Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин”

  Национален проект

  BG05М2ОР001-2.013-0001

  „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – Фаза 2” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – период на изпълнение: 2020-2023 г.

  Международен проект -

  “Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.)

  Call EAC/A04/2015 – Round 2 (579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP)

  Agreement number 2016-3719/001-001

  Project Manager Apostolos Vantakis

  2017-2019

  Национален проект – "Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“, договор № BG06-Д01-0006/21.09.2018 г. Агенция за социално подпомагане, „Атлас Травелс“ ЕООД – 2019 г.

  Международен проект- Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SC

  2015 -2016

  Национален проект

  BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза I“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2016-2017 г.

  Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД – 10.412/28.02.2018 (№ РД-08 -128/ 7.02.2018)

  Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

  Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  Университетски проект

  „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015

  Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013.

  Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013.

  Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013.

  Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности - 2013 г.

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Добрич - 2012 г.

  ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04 – 0131 „ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдещe! BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново - 2012 г.

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Казанлък - 2012 г.

  Изследване на речта в норма и патология, 2008

  Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета,2008