Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Пламен Стефанов Петков
  Доц. д-р Пламен Стефанов Петков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СПЕЦИАЛНА И СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 306A

  Телефон: 054 830495 вътр. 204 К2

  Email: p.petkov@shu.bg

  Приемно време: Консултации със студенти: вторник от 10:00 до 15:00 часа; сряда от 9:00 до 15:00 часа; четвъртък от 10:00 до 15:00 часа.


  2017 Специфични езикови нарушения. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-192-5, стр. 1-185
  2015 THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.) ISBN 978-619 -201-137-6
  2015 2015г. - METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING STUDY - STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS ( co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.) ISBN 978-619-201-138-3
  2022 Петков, П., Н. Пехливан (2022). Четивни затруднения при деца с дефицит на вниманието и хиперактивност. //Сборник с доклади от Международна Конференция " Социални предизвикателства пред логопедичната практика", Албена ‘2022 г.
  2018 Addressed and Assembled Phonology of Bidirectional Sound-to -Print Conversions in Students with Dyslexia and a Reference of Investigation Results to Corresponding Functional Localization in Brain Cortex. EPH – International Journal of Medicine and Health Science ISSN: 2456-6063, Volume 4, Issue 9, September 2018 Impact Factor: 2.475. first author (co-authors - Ivanova, T., Vassileva, N., Zhekov, Zh.), (pp. 1-20).
  2018 Прозодически и психологическа аспекти на заекването. Сборник „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23–25 март 2018, Нов Български Университет, ISBN: 978–954–535–863–0 (първи автор в съавторство с Петкова,П., Жеков, Ж.), стр. 63 – 70.
  2018 Описание на поведенческите реакции при 10 деца с аутизъм. Сборник „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23–25 март 2018, Нов Български Университет, ISBN: 978–954–535–863–0 (първи автор в съавторство с Колева, К., Жеков, Ж.) стр. 53 – 63.
  2018 Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. Сборник от юбилейна научна конференция с международно участие – научни и практически аспекти на приобщаващото образование, СУ „Св. Климент Охридски“ 12 –13 октомври, София 2018 г. ISBN 978-954-07-4541-1 (първи автор в съавторство с Кюркчийска, В., Николова, С.), стр. 157-165.
  2018 Изследване на речевия слухов гнозис при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. Сборник от от юбилейна научна конференция с международно участие – научни и практически аспекти на приобщаващото образование, СУ „Св. Климент Охридски“12 –13 октомври, София 2018 г. ISBN 978-954-07-4541-1( първи автор в съавторство с Кюркчийска, В., Игнатовска,С.), стр. 150 -157.
  2017 Prevention on discrimination, racism and violence in grassroots sports in Bulgaria. THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-212-9., Kherson – Kielce, 2017 ( co-authors - Kozhuharova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Ivanova V.), (рр.219 – 225)
  2017 Innovative learning resources for foster equal participation in grassroots sports dealing with discrimination and violence incidents. THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-212-9., Kherson – Kielce, 2017 (co-authors - Kozhuarova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Ivanova V., (рр. 26 – 32).
  2017 Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на специфични езикови нарушения . ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 . Шумен, 2017 (в съавторство с Н. Василева и Ж. Жеков), стр. 565– 574
  2017 Причини за нарушената номинация при лица със специфични езикови нарушения. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 Шумен, 2017 (в съавторство с Н. Василева и Ж. Жеков), стр. 555 – 565.
  2017 Проучвания върху граматическата морфология във вербалната продукция на деца със специфична езикова слабост. Пътуващ семинар, сборник „Иновации в образованието“. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, Issue 34, June 2017, стр. 210 –216
  2016 Neuropsychological aspects of the diagnostics and therapy of the language developmental disorders// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. (в съавт. Нели Василева), ISSN 1314-6769, стр. 33-47
  2016 - Prevention of Discrimination and Violence in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs . European Journal of Training and Development Studies (EJTDS) Vol 3, Issue 5, December 2016, ( co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.., Ivanova, V. ) APS Impact Factor: 7.01, ISSN 2057 – 5238 (Print), ISSN 2057-5246 (Online), (рр. 14 – 25)
  2016 Представяне на резултатите от Текущата педагогическа практика по логопедия в зимния семестър на учебната 2015-2016 година. Сборник научни трудове: Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност "Специална педагогика" . Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски" – съавтори - Жеков, Ж. и Чакърова-Саамиева, Н.)ISBN 978-619-201-090-4, (стр. 37 – 49).
  2016 Прояви на параграматизъм, циркумлокуторни фрази, вербални парафазии и фонологични трудности при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Живко Жеков/ ISBN 978-954-535-863-0, стр. 64 – 70
  2016 Изследване на употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Живко Жеков// ISBN 978-954-535-863-0, (стр. 70 – 78).
  2015 Разпространение на специфичните езикови нарушения. Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015, Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769, стр. 807 – 811
  2015 Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти от специалност „ Логопедия”. Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015, Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 ( в съавторство с Ж. Жеков и Н. Чакърова- Саамиева, стр. 800 – 807.
  2014 An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors - ZhivkoZhekov, Svetlana Ignatovska, NalyanChakarova-Saamieva)
  2014 Neuropsychological evaluation of children with special educational needs; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors- Ivan Karagiyozov, Kalina Alexieva) (pp. 913-918)
  2014 An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors - ZhivkoZhekov, Svetlana Ignatovska, NalyanChakarova-Saamieva) (pp. 908 -913)
  2014 An exploration of some semantic processes in preschool children with developmental dysphasia //Journal L Association 1901 “SEPIKE”, Issue 4, Germany, Poitiers, France, 30.04.2014 ISSN: 2196-9531 (pp. 33-38)
  2014 Граматични, синтактични и семантични дефицити при деца със специфична езикова слабост в предучилищна възраст; СБОРНИК ДОКЛАДИ от Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО- ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“ , Нов Български Университет, 12 – 14 Декември 2014 г., София, ISBN 978-954-535-863-0, стр. 4-9
  2014 Helen Keller – the most inspiring example, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders , September 5-7, 2014 Varna, Bulgaria, ISBN 978-619-201-002-7 (рр. 143-147)
  2014 Speech and language aspects in the development of children with special educational needs; 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5-7, 2014 Varna, Bulgaria (co-authors - Nadejda Mincheva, Iliana Panteleeva) ISBN 978-619-201-002-7 (pp. 44-49)
  2014 Особености на семантичната диференциация и номинацията при деца с дисфазия на развитието: Научни трудове от конференция с международно участие „Образователни технологии” 26-28 // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Шумен., 2014 г. ISSN 1314-6769, стр. 569 – 576
  2014 Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията, Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015,Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 (в съавторство с П. Кожухарова, Н. Йорданова, Н., Симеонова, Т., Стойчев, Ч.) стр.1053 - 1064.
  2014 Проучване на проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015,Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Н. Йорданова, Симеонова, Т., Стойчев, Ч., Кожухарова, П.), стр. 1046 – 1053.
  2013 Stimulation of cognitive development of preschool children with specific language impairment//Journal L Association 1901 “SEPIKE”,Issue 3,Osthofen, Germany, Poitiers, France, 31.12.2013 ISSN: 2196-9531, (pp. 35-41)
  2013 Механизми на дисфазия на развитието, Научни трудове от конференция с международно участие „Образователни технологии” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. ISBN 1314-6769, стр.470–477.
  2011 Описание на случаи на комплексни прояви на дисфазия на развитието в съчетание с артикулационни нарушения, хиперактивност и при билингвизъм, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „ 40 години Шуменски университет – 1971- 2011, Част I, Университетско издателство, « Епископ Константин Преславски», Шумен, 2011, ISBN - 978-954-577-582-6, стр. 715-722 ( в съавторство с Цв. Кирилова и Н. Чакърова-Саамиева)
  2011 Some views on mechanisms of language application and its reference to particular disorders of children with developmental dysphasia, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „ 40 години Шуменски университет – 1971- 2011, Част II, Университетско издателство, « Епископ Константин Преславски», Шумен, 2011, ISBN - 978-954-577-618-2, стр. 344-353.
  2011 Основни акценти при стимулирането на езиковите операции при деца с дисфазия на развитието, // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Шумен, 2012 г., с. 439 – 445. ISSN 1314 - 6769
  2010 Проблеми при подготовката на педагогически кадри за интегрирано и включващо обучение на деца със специални образователни потребности, Сб. Иновации в образованието, Шумен, 2010, ISBN 978-954-400-298-5, стр. 501-509
  2010 Социализацията на децата със специални образователни потребности в контекста на интегрираното и включващото обучение, Сб. Развитие на комуникативнитевъзможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство " Епископ Константин Преславски", Шумен, 2010, ISBN 978-954-577-572-7, стр.94-106
  2009 Особености на адаптацията на децата със специални образователни потребности в общообразователното училище, Сборник научни трудове - Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство " Епископ Константин Преславски", Шумен, 2009 ISBN 978-954-577-544-4, стр.94-106
  2006 Диференциалната диагноза в логопедичната работа; Четвърта есенна научна конференция, ФНПП – СУ” Св. Климент Охридски “; Китен, 2006; Сборник “Подготовката на учители и социални работници в навечерието на европейската интеграция “, София 2006, ISBN - 10:954-8510-97-9, ISBN - 15:978-954-8510-97-4, стр. 619-622
  2005 Състояние на процесите на формиране на понятия при 6 и 7 годишни деца с дефицит на езиково развитие / Сборник: Юбилейна международна научнаконференция – 20 години Педагогически факултет на Шуменски Университет “ Епископ Константин Преславски”, Том ІV, Образование и изкуство , Шумен, 2005 ( в съавт. с Н. Василева) ISBN 954-577-218-2, стр.86-90
  2004 Проблеми на терминологичната селекция и подходи при диагностиката на езиковите нарушения в детска възраст; Юбилейна научна конференция с международноучастие – 20 години Педагогически факултет на Пловдивски Университет “ Паисий Хилендарски”,Сборник - ІІ част , Пловдив 2004, стр.61-64
  2003 Особености на понятийните връзки в семантичната памет на деца с дефицит на езиковото развитие/ Универитеско издателство “ Епископ Константин Преславски”,Шумен 2003, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич; Том ІІІ А ( в съавт. с Н. Василева)
  2017 Писменост и механизми на четенето и писането. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 ISBN 978-619-201-180- 2, стр. 1-290
  2017 Неврогенни речеви нарушения и дисфагия. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-181-9, стр. 1- 116
  2022 Petkov, Pl. (2011). Some views on mechanisms of language application and its reference to particular disorders of children with developmental dysphasia. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011.“ Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Росица Г. Недева. Характеристика на реципрочността на комуникативната инициатива и обратната връзка при лица със слухови нарушения, Е-списание \"Образование и развитие\" ISSN 2603-3577 Брой 9, 12.2022 г., с. 120.
  2022 Petkov, Pl. (2011). Some views on mechanisms of language application and its reference to particular disorders of children with developmental dysphasia. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011.“ Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ Цитирано в: Росица Г. Недева. Самооценка, асертивност и чувство за принадлежност към общност при лица със слухови нарушения, Е-списание \"Образование и развитие\" ISSN 2603-3577 Брой 9, 12.2022 г., с. 128
  2022 Petkov, Pl. (2011). Some views on mechanisms of language application and its reference to particular disorders of children with developmental dysphasia. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011.“ Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ . Цитирано в: Даниела К. Кирова. Достъпност и приложение на системите за допълваща и алтернативна комуникация, Е-списание \"Образование и развитие\" ISSN 2603-3577 Брой 9, 12.2022 г., с. 136