Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Павлина Иванова Лазарова
  Проф. д-р Павлина Иванова Лазарова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 400

  Телефон: 054 830495 вътр. 222 К2

  Email: p.lazarova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 12.00ч. до 14.00ч.


  Завършен университет, специалност

  1993 - 1998 год. - Медицински университет Варна "проф. д-р. Параскев Стоянов", магистър Здравен мениджмънт

  1998 - 2001 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, СДК Психология

  1999 – 2001 год. - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, магистър Социални дейности

  2001 - 2003 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, магистър Психология

  Заемани академични длъжности

  1999 – ШУ “Епископ Константин Преславски” –асистент

  2003 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – старши асистент

  2007 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – главен асистент, доктор

  2011 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – доцент, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (обща психология)

  2022 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – професор, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (обща психология)

  Придобити научни степени

  2007 год. - Доктор по психология (шифър: 05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология”)

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Обща психология

  2. Възрастова психология

  3. Психология

  4. Психология на социалната работа

  Области на научни интереси

  Психология на развитието, спортна психология, когнитивна психология, психология на личността.

  Специализации

  2016 г. - Обучение: Съдебно-психологическа експертиза, Шумен

  Участия в проекти

  ВЪТРЕШНОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ:

  2008 - Лазарова, П., Участие в проект Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище., ръководител – доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2009 - Лазарова, П., Участие в проект Интерактивни форми на обучение по психология във висшите училища., ръководител - доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2010 - Лазарова, П., Участие в проект Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти., ръководител – доц. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2011 - Лазарова, П., Участие в проект Консултиране и управление на конфликти в образователната среда., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2012 - Лазарова, П., Участие в проект Практико-приложни аспекти на психология в образованието., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2013 - Лазарова, П., Участие в проект Хуманизация и демократизация на образованието в България., ръководител - проф. дпн Стойко Иванов, ШУ \\\\\\\"Еп. К. Преславски\\\\\\\"

  2014 – Лазарова, П., Участие в проект „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Епископ Константин Преславски” РД-08-250/14.03.2014 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 14.03.2014 – 10.12.2014

  2015 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания“ № РД-08-294/12.03.2015 г. финансиран за научно изследване (университетски проект) - ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 12.03.2016 – 10.12.2015

  2016 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 08.02.2016 – 10.12.2016

  2017 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) –ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова, период на изпълнение: 03.02.2017 – 10.12.2017

  2018 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-131/07.02.2018 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 07.02.2018 – 10.12.2018

  2018 – Лазарова, П., Участие в проект Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет № РД - 08-157/09.02.2018 – ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2019 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-86/31.01.2019 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 – 10.12.2019

  2019 – Лазарова, П., Участие в проект Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет № РД - 08-17/09.02.2019 – ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2020 г. – Лазарова, П., Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори“ РД-08-156/05.02.2020 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 05.02.2020 – 10.12.2020

  2020 – Лазарова, П., Участие в проект: Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет - № РД-08-113/03.02.2020 г. – ръководител: доц. дфн Снежана Бойчева.

  2021 г. – Лазарова, П., Ръководител на проект „ Съвременни предизвикателства пред социалната работа“ РД-08-117/03.02.2021 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – период на изпълнение: 03.02.2021 – 10.12.2021

  2022 – Лазарова, П., Участие в проект Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: доц. д-р Веселина Николаева Илиева

  НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

  2020-2023 г. – Лазарова, П., Участие в Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – ръководител за ШУ: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  Членства в научни организации

  Съюз на учените