Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Керанка Георгиева Велчева
  Проф. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 508

  Телефон: 0889402284

  Email: k.velcheva@shu.bg

  Приемно време: І-ва седмица: понеделник от 12 ч. - 14 ч. Б-4; ІІ-ра седмица: сряда 13 ч. - 15 ч. Б-4;


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\"

  специалност \"Педагогика на обучението по техника и технологии\"

  ИПФ към ТУ гр. София - гр. Сливен

  специалност "Технология на машиностроенето - студена обработка"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ "Христо Ботев"-

  гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  1999 г. - 2001 г. - асистент

  2001 г. - 2003 г. - старши асистент

  2003 г. - 2011 г. - главен асистент

  2012 г.- доцент

  2022 г. - професор

  Придобити научни степени

  2007 г. - Образователна и научна степен "Доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекционни курсове:

  Дидактика на технологичното обучение и професионално образование

  Методика на обучението по технологични и технически дейности в основното образование

  Инженерна графика

  Поливалентни технологии

  Методика на обучението по технологии и предприемачество

  Проектиране и конструиране в технологиите

  Кариерно развитие и конкурентноспособност

  Професия и кариера

  Компетентностният подход и иновации в професионалното образование и обучение

  Образование и културни различия

  Фирмено и продължаващо профeсионално обучение

  Дизайн на програми за кариерно развитие

  Предприемачески инициативи и проектни дейности

  Семинарни и лабораторни упражнения:

  Дидактика на технологичното обучение и професионално образование

  Конструиране на модели и изделия в технологичното обучение

  ТП "Проектиране и конструиране на изделия от метални материали"

  Хоспитиране по технологии и предприемачество

  Текуща педагогическа практика по технологии и предприемачество

  Преддипломна и държавна педагогическа практика по технологии и предприемачество

  Методика на обучението по общоинженерни и технически дисциплини

  Хоспитиране по по общоинженерни и технически дисциплини

  Текуща педагогическа практика по общоинженерни и технически дисциплини

  Стажантска практика по по общоинженерни и технически дисциплини

  Методика на обучението по технологии и предприемачество

  Проектиране и конструиране в технологиите

  Кариерно развитие и конкурентноспособност

  Професия и кариера

  Компетентностният подход и иновации в професионалното образование и обучение

  Образование и културни различия

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1. POMERANIAN UNIVERSITY IN SLUPSK

  CONFIRMATION OF ERASMUS TEACHNG ASSIGNMENT

  It is hereby certified that Keranka Velcheva

  carried out an Erasmus+ teachng assignment at Pomeranian University

  according to the pre-apporved program

  Duration of stay: Arrival 20.05.2018 Departure: 26.05.2018

  2022

  CERTIFICATE FOR ERASMUS STAFF MOBILITY

  Keranka Georgieva Velcheva

  GOCE DELCEV UNIVERSITY, MK STIPO1

  FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES

  23.05.2022 AND 27.05.2022

  EIGHT (8) TEACHING HOURS

  SERTIFICATE FOR ERASMUS STAFF MOBILITI 2022-2023

  Keranka Georgieva Velcheva from Uonstantin Preslsvski of Shumen, Bulgaria, BG SHOUMEN01 has successfully completed his/her mobility at University of Tartu (EE TARTU02), Narva College of University of Tartu

  For a total of 5 days, between 22.05.2023 and 26.05.2023

  Number of woeking hours per week& 8 (eight) hours

  Области на научни интереси

  Формиране на графична култура

  Технологии и предприемачество

  Предприемачество - профилирана подготовка в гимназиална степен

  Методът на проектите в технологичното обучение

  Качество на обучението

  Специализации

  • Едногодишна специализация за обучители по интеркултурно образование – финансирана по ПРОЕКТ BG051 PO 001/07/4.1-01;

  • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Методически подходи за разработване на студентско портфолио”. Регистрационен №4411/30.06.2014 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна;

  • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки”. Регистрационен №4766/30.06.2015 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна;

  • Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД-08-94/23.10.2017 г. по руски език ниво А-2;

  • Сертификат за участие в обучителен семинар по системата за мониторинг на качеството на образованието в Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\" по проект № РД-08-95/06.07.2017 г.

  • Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина

  Свидельство Регистрационный № 3094 „30“ сентебря 2018 г.

  Программе „Практический курс русского языка как иностранного“ в объеме 24 часов. Период с 24 сентебря 2018 г. до 30 сентебря 2018 г.;

  •Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД - 08-157/09.02.2018 г. по руски език ниво В-2;

  •Certificate has attended the practical training course on use of Clarivate Analytics Web of Science platform and has the competence to use prepare reference materials with Web of Science resorsces. Bikam Plus ltd. 16.03.2019;

  •Сертификат за преминала курс на обучение за Вътрешен одит по Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествата на образованието и академичния състав: „Актуалност на информацията в информационната среда на в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, проведен на 08.04.2019 г с ръководител доц. д-р Стефка Петкова-Калева. Издаден от Центъра по качеството на образованието към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;

  • Сертификат в уверение на това, че на 17.12.2019 г. е участвала в обучение в рамките на проект по качеството РД-08-91/31.01.2019 г. на тема „Информационната среда в Шуменския университет“ “Епископ Константин Преславски”- актуално състояние, проблеми, тенденции“ –ръководител Зам.Ректор – доц. д-р Стефка Калева;

  • Сертификат в уверение на това, че на 17.12.2019 г. е участвала в курс на обучение – майсторски клас „Работа в GOOGLE CLASSROOM“ Шуменския университет“ “Епископ Константин Преславски” в рамките на проект по качеството РД-08-91/31.01.2019 г. - ръководител Зам.Ректор – доц. д-р Стефка Калева;

  • Certificate has attended the practical training course on use of Clarivate Analytics Web of Science platform and has the competence to use prepare reference materials with Web of Science resorsces. Bikam Plus ltd. 16.03.2019;

  • Участие в Кръгла маса „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 01.11-02.11.2019 г. по проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

  • Сертификат в уверение на това, че на 13.02.2020 г. е участвала в обучение по прилагане на актуализирания стандарт за обучение на докторанти в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”- ръководител Зам.Ректор – доц. д-р Стефка Калева;

  • Сертификат за владеене на руски език, ниво В 2.1 - Проект РД-08-88/01.02.2021 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет;

  • Сертификат Рег. № 523/13.09.2020 г.Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” - Обучение на обучители;

  • Сертификат в уверение на това, че на 03.12.2021 г. е участвала в онлайн кръгла маса „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021)“ и онлайн майсторски клас „Компоненти на дигитална реалност като предпоставка за иновационни образователни технологии“ по проект на ШУ „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част“ (вх. № РД-08-81 от 29.01.2021 г. – ръководител доц. д-р Росица Михайлова;

  • Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.);

  • Сертификат в уверение на това, че в периода 20.01.2022 г. – 28.01.2022 г. е участвала в онлайн обучение по MS EXCEL, по проект на ШУ „Динамиката на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021)“, 2 част (вх. № РД-08-81 от 21.01.2021 г.) – ръководител доц. д-р Росица Михайлова;

  • Сертификат в уверение на това, че е участвала и завършила успешно курса по „Иновативни образователни технологии“ проведен в рамките на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ през м. Юни 2022 г., ръководител на обучаващия екип – проф. д-р Ангел Смрикаров. Настоящият документ се издава от МОН и подписан от проф. Албена Чавдарова – зам. министър МОН;

  • Сертификат в уверение на това, че на 02.12.2022 г. е участвала в кръгла маса „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“ и майсторски клас „Повишаване на дигиталните компетенции на педагогическите специалисти (добри практики)“, по проект на ШУ „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“, (вх. № РД-08-159 от 04.03.2022 г.) – ръководител доц. д-р Росица Михайлова;

  • Сертификат за владеене на руски език, ниво В 2 - Проект „Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет“ РД-08-54/01.02.2022 г. 2022 г.

  • Сертификат в уверение на това, че на 02.12.2022 г. е участвала в кръгла маса „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“ и майсторски клас „Повишаване на дигиталните компетенции на педагогическите специалисти (добри практики)“, по проект на ШУ „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“, (вх. № РД-08-159 от 04.03.2022 г.) – ръководител доц. д-р Росица Михайлова;

  • Сертификат в уверение за завършено обучение на тема „Дизайн и провеждане ва електронно дистанционно обучение и проектиране на електронни учебни ресурси“ с лектори: проф. д.н. Наталия Христова Павлова, доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов, продължителност 160 часа, период на провеждане 04.11.2022 – 12.01.2023 г. Обучението е проведено и финансирано по Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП „Наука и и образование и интелигентен растеж“.

  Участия в проекти

  •2015 г. Международен проект с участие на преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP Semantic pathways for building a spatially-thinking society / “GEOTHNK” с водещ партньор Атинския национален технически университет;

  •2004 г. Национален проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03

  “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит”- изследовател;

  •2008 г. Национален проект на Европейски Социален Фонд 2007–2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” BG051 PO 001/07/4.1-01 Рег. № 93/19. 06. 2008г.

  "Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители"- изследовател:

  - модул първи;

  - модул втори.

  • 2013 г. Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“:

  "Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности” МОН - обучител;

  • 2013 г. Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - изследовател;

  •2013 г. Национален проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\"

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - академичен наставник;

  •2017 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд - академичен наставник;

  • 2004-2005 г. Изследовател в научен проект „ Педагогическа технология за формиране на умения за планиране и проектиране – иманентен компонент на функционалната грамотност на личността”, Договор № 13/10.06.2003- 2004- с период на изпълнение две години, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2005 г. Изследовател в научен проект \"Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище\", Договор №18/10.06.2004 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2008 г. Изследовател в научен проект "Иновационни техники и технологии в обучението" № РД/07-956/9.06.2008 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2009 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение" № РД/07-956/9.06.2009 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2010 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение и професионалното образование"РД-05-398/24.03.2010 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2011 г. Изследовател в научен проект "Иновации в професионалното образование"РД-05-198/07.03.2011г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2012 г. Изследовател в научен проект ”Образователните технологии в технологичното обучение” РД-07-747/05.04.2012 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2013 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в професионалното образование” РД-08-294/15.03.2013 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2014 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-08-256/14.03.2014 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2015 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в предучилищното и начално образование” РД-08-298/12.03.2015 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2016 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2017 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-10-573/27.02.2017 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2017 г. Изследовател в научен проект \"Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ РД-08-94/06.02.2017, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  • 2018 г. Изследовател в научен проект \"Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ РД - 08-157/09.02.2018 , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

  • 2019 г. Изследовател в научен проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

  • 2019 г. Изследовател в научен проект „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“ РД-08-97/01.02.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

  • 2020 г. Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“,„Студентски практики – Фаза I“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - академичен наставник;

  • 2021 г. Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 1 (обучение на обучители –университетски преподаватели); Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  • 2021 г. Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (обучение на педагогически специалисти); Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  • 2021 г. Изследовател в научен проект “Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г.; Ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева

  • 2021 г. Изследовател в научен проект „Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет“ РД-08-88/01.02.2021 г.; Ръководител: проф. дфн Снежана Бойчева

  • 2021 г. BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (академичен наставник);

  • 2021 г. Изследовател в научен проект „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част“ РД-08-81/29.01.2021 г.; Ръководител: доц. д-р Росица Михайлова

  • 2021 г. 2021 - 2023 - Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”. Ръководител на проекта:Проф. д-р Янка ТоцеваУчастник в проекта като:Функционален експерт

  • 2021 г. Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 1 (обучение на обучители –университетски преподаватели); Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева Участник в проекта като: Обучаеми експерти;

  • 2021 г. Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (обучение на педагогически специалисти);Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева Участник в проекта като: Обучител на педагогически специалисти

  • 2021 г. BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (академичен наставник); Водещ функционален експерт за ШУ: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова Участник в проекта като:Академичен наставник

  • 2021 г. Научен проект „Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет“ РД-08-88/01.02.2021 г. Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева

  • 2021 г. Научен проект “Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021г. Ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева

  • 2022 г. Научен проект Педагогически практики и продължаващо образование - актуални проблеми и предизвикателства, вх. № РД-08-159 от 04.03.2022 г.; ръководител доц. д-р Росица Михайлова

  • 2022 г Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  • 2022 г. Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.) https://web.mon.bg/bg/101030

  • 2022 г. Участник в курс „Иновативни образователни технологии“ в рамките на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.) https://web.mon.bg/bg/101030 ; Сертификат – издаден от МОН, Юни 2022 г., гр. София; Подписан от проф. Албена Чавдарова – зам. министър МОН и проф. д-р Ангел Смикаров – ръководител на обучаващия екип

  • 2022 г. Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. Водеща организация ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ \"Свети Климент Охридски\", 2022 г.

  • 2023 г. Изследовател в научен проект с Договор № РД-21-175 от 27.03.2023 г. на тема: "Иновационни модели за реализиране на квалификации и формиране на компетентности в образователната система" - ръководител: проф. д-р Деница Загорчева-Койчева ;

  • 2023 г. Изследовател в научен проект „Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД-08-130/ 23.02.2023 г. - ръководител: доц. д-р Живка Стоянова

  Заемани ръководни позиции

  Факултетен отговорник по акредитация и качество на Педагогически факултет -1.03.2021 - 19.07.2021 г.

  Заместник-декан по акредитация и качество на Педагогически факултет - 19.07.2021 г. - 12.12.2022 г.

  Организационна дейност

  Член на ОС на ШУ

  Университетски Методически съвет

  Член на ФС на ПФ

  Отговорник по качеството на обучение - катедра: Технологично обучение, професионално образование, предучилищна и начална училищна педагогика - 2012 г. - 2021 г.

  Отговорник по качеството на обучение - катедра: Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства - 2021 г. - до момента

  Член на Университетската комисия за атестиране на преподаватели и служители към ШУ “Епископ Константин Преславски”

  Председател на Факултетната комисия по качеството на обучение на Педагогически факултет от учебната 2021/2022 г. до момента.

  Член на Университетската комисия по качеството на обучение на Шуменски университет от учебната 2021/2022 г. до момента.

  Член на Университетската комисия по акредитация на Шуменски университет от учебната 2021/2022 г. до момента.

  Участие в редколегии на научни издания у нас и в чужбина:

  Научен редактор на Сборник доклади, представени на Международната научно-практическата конференция на тема „Иновации и интерактивни технологии в образованието“, Издателство: РБ „Стоян Чилингиров“, Шумен,2012, ISBN 978-954-2936-04-6

  Член на редакционна колегия на Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, ISBN 2367-5764, 2021

  2022 г. Член на редакционна колегия на Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Том XXVI D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, ISSN 1314-6769

  Експертна дейност:

  • 2018 г. Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за VІІ клас, определен със Заповед № РД 09-668/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;

  • 2018 г. Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за ІХ клас, определен със Заповед № РД 09-669/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;

  • 2020 г. Член на научно жури и рецензент на защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ със Заповед №2256/03.11.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ , по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2 Педагогика, област на висше образование 1.

  Педагогически науки на Гергана Венчова Божурска, докторант редовна форма на обучение в „Социална педагогика“ при Факултета но педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тема: „Личностно-ориентираният подход по конструиране и технологии в детската градина“.

  • 2020 г. Ръководител на Работна група за съставяне на учебно-изпитна програма по профилирана подготовка за държавен зрелостен изпит по „Предприемачество“ със Заповед № РД09-328/07.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

  • 2021 г. Член на Експертна комисия за изготвяне на спецификации за учебните предмети от профилираната подготовка за държавен зрелостен изпит по „Предприемачество“ със Заповед № РД-07-05/18.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

  • 2021 г. Член на научно жури за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема „Оптимизиране на процеса за привличане и приобщаване на деца и ученици - билингви в училище“ на Марлена Йорданова Данева, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – гр. Сливен

  • 2022 г. Член на научно жури за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ДВ брой 30 от 15 април 2022 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

  • 2022 г. Член на научно жури за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема „Художествената деформация като средство за повишаване на изразителността и стимулиране на креативността в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст“ на Живка Анещева в докторска програма: Методика на обучението по изобразително изкуство, Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

  • 2022 г. Член на Работна група за изготвяне на проекти на учебни програми за общообразователната подготовка със Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-3758/01.08. 2022 г.:

  За класовете от прогимназиален етап – V,VІ и VІІ клас:

  2.12. Технологии и предприемачество

  проф. д-р Керанка Георгиева Велчева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  За класовете от първия гимназиален етап – VІІІ,ІХ и Х клас:

  1.13. Технологии и предприемачество

  проф. д-р Керанка Георгиева Велчева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България рег.№14786/25.10.2018 г.

  Съюз „Жените в науката”