Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н. Пламен Киров Иванов
  Проф. д.н. Пламен Киров Иванов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 106а

  Телефон: 0877511486

  Email: p.ivanov@shu.bg

  Приемно време: ВСЯКА СРЯДА от 8.30 до 16.00 часа.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по Педагогика Специалност Социална педагогика бакалавър

  ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по природни науки Специалност Туризъм магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ТПК "КОЛЕКТИВЕН ТРУД"гр.ПЛАЧКОВЦИ

  Заемани академични длъжности

  2003 г. – асистент;

  2011 г. - главен асистент

  2012 Г. - ДОЦЕНТ ПО ТЕОРИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ДИДАКТИКА (СОЦИАЛНА РАБОТА)

  2017- ПРОФЕСОР - СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ

  Придобити научни степени

  09.06.2010 г. - доктор по научната специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика (социална работа) ДИПЛОМА НОМЕР 34202/09.06.2010Г.

  01.09.2021 г. - ДОКТОР НА НАУКИТЕ по ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) ДИПЛОМА НОМЕР ДН-245/30.09.2021Г

  Водени лекции и/или упражнения

  ТРЕНИНГ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

  МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА - УПРАЖНЕНИЯ

  ТРЕНИНГ ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

  ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО – ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ

  ТРЕНИНГ РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

  КОНФЛИКТОЛОГИЯ

  МЕТАЛОЗНАНИЕ

  ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА МАШИНОЗНАНИЕТО В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

  СОЦИАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

  Области на научни интереси

  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МУЗИКА ТУРИЗЪМ, РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ, ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО, МЕТОЛООБРАБОТВАНЕ, МЕТАЛОЗНАНИЕ

  Специализации

  СОЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  ПСИХОЛОГИЯ

  Участия в проекти

  ПРОЕКТ „ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие, Шумен 2009 г.

  Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите по специалност „Социални дейности” за адаптацията на клиентите от дом за стари хора „Ст. Смядовски” гр.Шумен 2010г.

  Футурологично прогнозиране на развитието на социалните услуги в България 2011 г.

  Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане на пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” 2012 г.

  Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен 2013

  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП ПРОЕКТ НА МОН ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА НА ЕС 2013 BG 051PO001/3.1.03-001

  ПРОГРАМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ШУ 2013

  Проект студентски практики на МОН BG 051PO001/3.3.07-002

  \\\\\\\"Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

  Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

  Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

  Проект BG 051PO001-3.1.10-001 Подобряване качеството на услугите по професионално обучение за възрастни предоставяни от центровете за професионално обучение. проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП \\\\\\\"Развитие на човешките ресурси\\\\\\\" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2012

  проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ \\\\\\\"Еп.К.Преславски \\\\\\\", \\\\\\\"Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници\\\\\\\"

  Проект № РД -08-131/07.02.2018 на ШУ \\\\\\\"Еп.К.Преславски \\\\\\\", „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018

  ПРОЕКТ№ РД - 08-86/31,01,2019 НА ШУ \\\\\\\"Еп.К.Преславски \\\\\\\" СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТНА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Съвременни предизвикателства пред социалната работа, вх. № РД-08 -117/03.02.2021 г.

  Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част II - № РД-08-119/03.02.2021 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, вх. № РД-08-156/05.02.2020

  Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: доц. д-р Веселина Николева Илиева

  Заемани ръководни позиции

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ

  Членства в научни организации

  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И ОТДИХ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ