Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Йорданка Стоянова Пейчева
  Проф. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 302

  Телефон: 054 830495 вътр. 217 К2

  Email: y.peycheva@shu.bg

  Приемно време: понеделник 8.30 - 16.30 ч., вторник 8.30 - 16.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  Висш педагогически институт гр. Шумен 1981 г.

  І специалност - биология

  ІІ специалност - химия

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1981-1984 г. - учител в СОУ ”Д. Благоев” гр. Смядово

  1984 - 1989 г.- ОСМТА гр. Шумен - организационен отдел

  Заемани академични длъжности

  1989 г. - асистент

  2009 г. - доцент по методика на технологичното обучение (05.07.03)

  2021 г. - професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в начален етап на образованието )

  Придобити научни степени

  2004 г. - доктор по методика на технологичното обучение (05.07.03)

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по домашен бит и техника

  Дидактическо прогнозиране и моделиране

  Екологични основи на технологичната култура

  Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение

  Технологичното обучение в условията на информационна среда

  Аспекти на творчеството в обучението по домашен бит и техника

  Образователно портфолио в технологичното обучение

  Проектно базирано технологично обучение

  Методика на обучението по технологии и предприемачество

  Съвременни тенденции и подходи в обучението по технологии и предприемачество в НЕО

  Области на научни интереси

  Методика на технологичното обучение

  Екологични аспекти в технологичното обучение

  Технологичното обучение в условията на информационна среда

  Познавателна активност

  Професионално образование и обучение

  Иновативни образователни технологии

  Проектно базирано обучение

  Специализации

  Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки. 9.10.-10.10; 16.10.-17.10. 2014г. ДИКПО. Рег. № 4765/30.06.2015

  Обучителен семинар за базата данни Scopus, ScienceDirect и Mendeley. 18.10.2018.

  Обучение по прилагане на актуализирания стандарт за обучение на докторанти в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". 13.02.2020 г.

  Участия в проекти

  1. Междупредметни връзки в обучението в началното училище и детската градина. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2006 г.;

  2. „Помогни ми, за да си помогнеш”. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.;

  3. Интернет в работата на детския и началния учител. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2007 г.;

  4. Иновационни техники и технологии в обучението. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.;

  5. Съвременни тенденции на предучилищното и началното образование. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г.;

  6. Съвременни тенденции и педагогически иновации на предучилищното и началното образование. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г.

  7. “Училища без дискриминация” – национален, организатор - Комисия за защита от дискриминация, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция “Правосъдие”, Дирекция “Основни права и гражданство”, 2010 г.

  8. Интерактивни технологии на педагогическото взаимодействие в предучилищното и началното образование Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г. - ръководител

  9. Образователни технологии в детската градина и в началния етап на основна образователна степен. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  10. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“,ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2014.

  11. “Иновации в предучилищното и началното училищно образование”, катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, , № РД-08-295/15.03.2013

  12. Министерство на образованието, младежта и науката

  Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, ОП “Развитие на човешките ресурси”, тема: Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в условията на масова детска градина и общообразователното училище”, 2013.

  13. Министерство на образованието, младежта и науката. Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, 2013.

  14. \"Образователни технологии\", катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, № РД-08-253/15.03.2014

  15. Национален: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, BG051PO001-3.1.10-0001, 2014

  15. ”Иновации в предучилищното и начално образование”, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП”, РД-08-298/12.03.2015

  16. Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г. – ръководител

  17. BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016;

  18. - Вътрешноуниверситетски проект на катедра \\\"ТОПО и ПУНУП\\\" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г. - ръководител

  19. Съвременни аспекти на образователния дискурс. № РД- 08-130/07.02.2018 г. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  20. Съвременни аспекти на педагогическата комуникация. № РД-08-81/31.01.2019 г. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  21. Предизвикателствата пред съвременното компетентностно ориентирано образование. № РД - 08-153/05.02.2020- Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  22. BG051PO001-2.013 - 0001 „Студентски практики – Фаза 2” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 на ЕС и МОН, ШУ - партньор

  23. Компетентностният подход в обучението - традиции и иновации. № РД - 08-120/03.02.2021 - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  24. Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги. № РД - 21-099/04.03.2021 - ШУ "Епископ Константин Преславски".

  Заемани ръководни позиции

  Временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра ”Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика” за периода: 22.11.2019 - 22.08.2020 г.

  Организационна дейност

  Ръководител на педагогическите практики на студентите в начално училище. Член на Методическия съвет в ШУ.

  Отговорник по качеството в катедра ПУНУП.